Diskusjon med Onar Åm del 2

Lars Jøran skrev:
Det er som å endre litt på 17. desimal i pi. Hva skjer, derimot hvis Jahve endres fra å være Gud til å være djevelen og at skaperverket — hele den materielle verden — går fra å endres til å være godt til å være ondt?

Da har du en annen forståelse av samme teksten.

Har DET noen teologiske konsekvenser mon tro?

Ja.

Det er som å bytte ut det første og mest signifikante sifferet i pi med noe helt annet. Det er direkte flaut at du ser på disse to tingene som like viktige og likeverdige forskjeller.

Egentlig ikke. Vi vet at religionen er lappet sammen fra elementer fra samtidens religioner og religioner i tidligere tider. Og at det er mange ulike versjoner og forståelser av de samme tekstene. Folk tenker forskjellig og har gjort dette bestandig. Ting endrer seg med tiden osv.

Jeg nekter å tro at du er evneveik. Ingen er SÅ dumme. Derfor tror jeg heller forklaringen er at du er blitt forelsket i gnostisismen og din egen forklaringsmodell og er villig til å komme med de mest idiotiske bortforklaringer for å redde din tro.

Jeg er vel inne på et litt følsomt religiøst område. Pirker borti noen forestillinger som sitter veldig dypt. All den tid du virker veldig følelsesmessig involvert i måten du skriver på. Det har du for øvrig helt rett til å være. Jeg bare noterer meg at måten du skrev det du skrev på her, var ganske aggressiv og personfokusert. Du angriper ikke argumentene eller påstandene, men du stiller spørsmålstegn ved min intelligens, eller evner, samt intensjoner, eller mine følelser ovenfor gnostisismen, og motiver for å ikke umiddelbart godta dine påstander osv. Synes du det er vanskelig når folk ikke er overbevist om det du er overbevist av?

«Det er snakk om å ta hele melodier fra andre og gi det et nytt navn da… Ta hele ideer. Sitere ordrett fra andre religioner. osv.»
Nei, det er å ta fraser og temaer her og der, ikke ulikt hvordan George Lucas lånte fra andre filmer og myter i Star Wars. Det er den enkleste sak i verden å gjøre en reduksjonistisk analyse som du gjør hvor du går detalj for detalj og finner overflatiske/insignifikante likheter med andre religioner. Dette betyr ingenting.

Å si at det nye testamentet bare er et sammenstykke av fraser og temaer fra andre religioner, er ikke å gi det fulle bildet. For å forstå dette, må vi gå dypere inn i tiden og kulturen hvor disse tekstene ble skrevet. Mange av de grunnleggende prinsippene og fortellingene i det nye testamentet kan finnes i tidligere og samtidige religioner. Hellenistisk religion, egyptisk mytologi, zoroastrismen og andre religiøse tradisjoner har påvirket utformingen av de kristne skriftene.

For eksempel, ideen om en guddommelig frelser som dør og gjenoppstår, som er sentral i kristendommen, kan også bli funnet i tidligere mytologier. Lignende temaer kan bli funnet i fortellingene om Osiris i egyptisk mytologi, og Dionysos i gresk mytologi.

I tillegg finner vi ideen om en åndelig kongedømme som er sentral i det nye testamentet, i flere samtidige religioner. Denne ideen kan bli sporet tilbake til jødedommen, hvor kong David ble sett på som en guddommelig utvalgt konge.

Dette er ikke å si at det nye testamentet er en enkel kopi av disse tidligere og samtidige religionene. Som med alle kulturelle og religiøse tekster, er det en produkt av sin tid, og det reflekterer de sosiale, politiske og åndelige realitetene av den perioden det ble skrevet i.

Likheter kan trekkes mellom George Lucas’ prosess med å skape Star Wars og utformingen av det nye testamentet, men det er viktig å erkjenne de betydelige forskjellene. Selv om Lucas hentet inspirasjon fra mange kilder, er Star Wars et verk av en enkelt, kjent skaper. Det nye testamentet, derimot, er et sett av religiøse tekster, forfattet av flere individer over en utvidet periode.

I de tidlige stadiene av kristendommen, var det en overflod av tekster og doktriner. Dette gjenspeiler det brede spekteret av tro og praksis som eksisterte blant de første kristne. Dette mangfoldet gir et bilde av en tro som var alt annet enn monolittisk.

Over tid, som svar på behovet for å forene troende under en felles doktrine, grep kirkelige og sekulære autoriteter inn for å standardisere troen. Dette innebar å bestemme hvilke tekster som skulle inkluderes i kanonen, og hvilke doktriner som skulle bli ansett som ortodokse. Denne prosessen skapte det vi i dag kjenner som det nye testamentet og den ortodokse kristne troen. Det er viktig å merke seg at dette ikke nødvendigvis reflekterer den «opprinnelige» troen, som fra begynnelsen var ekstremt mangfoldig.

Det er også viktig å påpeke at disse parallellene ikke er overflatiske eller insignifikante, som du uvitende påstår. De peker på dypere strukturelle likheter mellom forskjellige religiøse tradisjoner og understreker det universelle menneskelige søket etter mening og forståelse av det guddommelige.

«Det er viktig å huske at begge tradisjonene utviklet seg i samme kulturelle og historiske kontekst og har påvirket hverandre gjennom tidene»
«Gnostisismen er svært gammel. Platon omtalte disse esoteriske religionene allerede for 2400 år siden og sa at de allerede den gangen var eldgamle.»

De som forfattet alle de jødiske og kristne religiøse tekstene var sannsynligvis gnostikere, innehavere av en esoterisk visdom som de bevarte nøye. Det finnes en distinkt dualisme i deres lære: en eksoterisk, ytre lære beregnet for alle, og en esoterisk, indre lære kun tilgjengelig for de innvidde. Disse forfatterne skapte fortellinger uten nødvendigvis å være bundet av faktiske hendelser, og trakk bevisst på elementer fra andre mytologier og religioner. Denne bevisste tilnærmingen vitner om en form for gnosis, en dypere kunnskap, noe som også gjenspeiler deres rolle som tekstens opphavsmenn.

Jødedommen er mest sannsynligvis grunnlagt av lignende individer. Hensikten kan ha vært å avvike fra polyteistisk avgudsdyrkelse og samle folk under én gud. De så kanskje utfordringene og ulempene ved dyrkelsen av flere guder. Dette temaet går igjen gjennom hele det gamle testamentet. Videre kan de ha trengt en gud som kunne sette livsregler og straffe mennesker for overtredelser. Det er tydelig at de som skrev gamle testamentet hentet fra gamle mesopotamiske myter, hvor du finner identiske historier.

Og de må ha gjort det med overlegg, vel vitende om hva de gjorde.

Allerede den gangen beskrev greske filosofer dem som parasittiske. Det at religioner låner fra hverandre betyr ikke at de er like. Dette er en fullstendig banal reduksjonisme. Det virker som om du er så opptatt av uvesentlige detaljer at du ikke ser de viktige og essensielle sammenhengene.

Å påstå at gnostikerne var parasittiske er en simplifisering av en kompleks historisk og religiøs dynamikk. Vi må forstå at gnostikerne, som mange andre religiøse grupper i den perioden, var en del av en levende, interaktiv og flerkulturell sammenheng hvor ideer naturlig krysset grenser. Dette er ikke parasittisme, men en del av menneskehetens kulturelle utvikling.

Når det gjelder påstanden om at religioner som låner fra hverandre ikke nødvendigvis er like, er det helt sant. Det er imidlertid viktig å merke seg at likhetene ikke bare er overflatiske eller uvesentlige. De kan peke på dypere, strukturelle likheter som kan gi verdifulle innsikter om menneskehetens religiøse erfaringer og tanker.

Å karakterisere dette som «banal reduksjonisme» kan overse det faktum at det er ved å undersøke disse «uvesentlige detaljene» at vi ofte oppdager de mest betydningsfulle og essensielle sammenhenger. Disse tilsynelatende mindre detaljene kan kaste lys over større mønstre og temaer i religionshistorien.

Vi må alltid være forsiktige med å ikke overforenkle komplekse ideer og dynamikker. Dette inkluderer å ikke avfeie viktige forskjeller mellom religioner, men det inkluderer også å ikke ignorere de viktige likhetene og påvirkningene de deler.

Og det at du klarer å ramse opp en del løsrevne sitater fra Bibelen er ikke imponerende.

Nei, det var ikke for å imponere, men for å demonstrere at du tok feil. Forstod du ikke det? Du kom med påstander, som disse bibelsitatene direkte motsier deg på. Sitatene debunker altså det du skrev. Husker du hva du skrev egentlig? Det virker som om du bare babler videre, uten å forstå hva disse bibelsitatene var en respons på…

Du sa at det ikke står noe i bibelen om(…). Så kommer jeg med bibelsitater som viser at det står noe i bibelen om. Og så snakker du om å ramse opp løsrevne sitater for å imponere? Jøje meg…

La oss nå ta det en gang til.

Du skrev:

Gnostisismen kjennetegnes først og fremst av ideen om at virkeligheten er et ondt fengsel skapt av av en ond skaper. Dette finner du IKKE noe av i den kristne eller jødiske kanonen.

Mine bibelsitater var en respons på dette.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

2 Korinter 4:4…

‘Denne verdens Gud, er ond’ – vennlig hilsen den kristne kanonen (som jo er den boken du hevder er den eneste sanne boken mens alt annet er «kjettersk».

Flere av dem går på at Jesus forteller at han ikke er av denne verden fordi denne verden er ond. Og det omtales også Denne verdens Gud, som er ond… Men men, man kan jo selvsagt bare oppsummere med en kort:

Og det at du klarer å ramse opp en del løsrevne sitater fra Bibelen er ikke imponerende….

Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.

Johannes 17:14-16

«Elsk ikke verden eller det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke Guds kjærlighet i seg. 1 Johannes 2:15-17

Men slapp av Onar, dette er bare noen løsrevne sitater, så da er det jo ugyldig uansett selv om de til de grader motsier det du påstår om kanonen…

Se hva man klarer med den type teknikk i dag.(…) å lyve med uredelig klipping.

Det er totalt irrelevant, og har ingen ting med det vi snakker om og er ikke noen parallell til det vi snakker om. Det var ikke uredelig klipping heller. Ror du hardere nå, så brekker årene dine Onar.

«Men om du er et bilde av gud, så er du gud.»

Så det du sier er at du feks. kan bytte ut kona di med et bilde av kona di?

Nei, men her sier vel du at vi er fysiske bilder?

Kan vi rammes inn og puttes på veggen?

For øvrig hoppet du glatt over de bibelstedene jeg lenket til som hevder at vi er guder. Det er jo da rart å tenke på i denne sammenhengen rett etter at du har skrevet om å «lyve med uredelig klipping» og lagd et nummer ut av det. Du gikk selektivt inn å valgte ut det du kunne tolke i en annen retning, når jeg kommer med sitater fra bibelen som direkte sier at vi er guder…

Hvis vi er skapt i Guds bilde, som et avtrykk av Gud, og vi er barn, som i sønner og døtre av Gud… Altså… Pleier sønner og døtre å være noe helt annet enn sine foreldre?

Ja det var en fin måte å ro på, skal ikke si noe på det. ☺

Bilde, avtrykk, dere er guder, sønner av den høyeste er dere alle, men som mennesker skal dere dø. Jesus var Gud, som menneske døde han. and so on and so Forth. Poenget er at du ignorerer alt som går på kryss og tvers av din tro, din overbevisning. Og har en confirmation bias der du selektivt plukker ut det som ikke passer.

Sal 82,6:

Jeg har sagt: «Dere er guder, sønner av Den høyeste er dere alle, men som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud(…)…

«Uansett så er det slik at jeg synes det er utrolig rart at du som liberalist velger den mest autoritære varianten og synes den er fin og flott. Den gnostiske versjonen er var en trussel for myndighetene. Den var ultraliberalistisk. Du trenger ikke å adlyde Pave og alt dette, om du tror på det kristne budskapet gnostikerne hadde.»

Jeg tror vi har kommet til det sentrale poenget og forklaringen på din elendige argumentasjon.

Det er din argumentasjon som er elendig.

Du kommer med påstander som lett kan tilbakevises, og jeg har gjennom hele debatten tilbakevist det jeg er uenig med deg i.

Du er forelsket i propagandaen om gnostisismen og kristendommen fordi du er lettlurt og ikke særlig kritisk til ting du er forelsket i.

Det er vel heller mer nærliggende å påstå at du har falt for en person hvis person formidler en konspirasjonsteori, og at det han påstår ikke backes opp av noen akademikere, og at bortforklaringen her er at alle verdens akademia er «kuppet» av gnostikere og feminister, transaktivister (eller det er vel det samme?), (du vet litt sånn konspirasjonstenkning rundt hele akademia, og at alt det akademikere sier er feil, mens denne ene konspirasjonsteoretikeren, hvis eneste utdannelse er innen mattematikk, har rett. ☺

Gnostisismen var ikke «ultraliberalistisk.» Den har visse likhetstrekk og overlapp med mange ideologier. Kan du forklare meg hva som er «ultraliberalistisk» med å tro at verden er ond?

Verken det å påstå at verden er god, eller at den er ond, har ikke noe med en politisk ideologi å gjøre. Så det er en falsk dikotomi.

Den er ultraliberalistisk på den måten at den krever ikke blind lydighet til en autoritet, fordi man finner sannheten i seg selv, og trenger ikke forholde seg til noen pavemakt eller noe. Man er selv en konge. osv. Så dette er høyest individualistisk og liberalistisk.

«Hvilke viktige liberalistiske tenkere mener dette? Ayn Rand, for eksempel, sier at

«The altruist ethics is based on a “malevolent universe” metaphysics, on the theory that man, by his very nature, is helpless and doomed—that success, happiness, achievement are impossible to him—that emergencies, disasters, catastrophes are the norm of his life and that his primary goal is to combat them.»»

Dette har intet med Liberalisme å gjøre. Ayn Rand var ikke først og fremst liberalist, men først og fremst filosof, og objektivisme er ikke liberalisme. Men filosofien objektivisme forutsetter liberalismen som en måte å organisere samfunnet på. dvs den ideologien som er mest i tråd med hennes prinsipper og filosofisk overbevisning.

«Hun selv holdt motsatt syn, nemlig et «benevolent universe»-premiss.

Gnostisismen er sterkt anti-materialistisk, og samtidig sterkt idealistisk. (ideen om at ånd er det virkelige, mens materie er illusorisk) På hvilken måte mener du at dette er «ultraliberalistisk»?»

Det er irrelevant hva angår liberalismen.

Hva angår objektivismen så er det slik at objektivismen har det motsatte syn. Men objektivismen er ikke liberalismen. Liberalisme er kun en måte å organisere samfunnet på. Det er en ideologi, og har ikke noe med noe annet å gjøre enn hva slags rolle staten skal ha i samfunnet, og hva slags rolle sivilsamfunnet skal ha.

Gnostisismen hekter seg på en hvilken som helst ideologi som gir den mulighet til å vinne frem.

Å hevde at gnostisismen enkelt hekter seg på hvilken som helst ideologi for å vinne frem, er en overforenkling av gnostisismens historie og kompleksitet. Gnostisismen, som en religiøs bevegelse, består av en rekke forskjellige skoler, tro og praksiser. Det er riktig at gnostiske ideer og læresetninger har vist en viss fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ulike kulturelle og religiøse kontekster, men dette er ikke en opportunistisk egenskap.

Først og fremst er gnostisismen en esoterisk tradisjon som søker å forstå og oppnå en dypere, innsiktsfull kunnskap (gnosis) om guddommelighet og menneskets åndelige natur. Dette ønsket om å oppnå en dypere forståelse kan forklare hvorfor gnostisismen er åpen for å utforske og inkorporere ulike ideologier.

I tillegg er det viktig å huske at i antikken og tidlig kristendom var grensene mellom ulike religiøse bevegelser og filosofiske skoler mer flytende enn i dag. Mange av de tidlige kristne, inkludert gnostikerne, var i dialog med og ble påvirket av andre religiøse og filosofiske tradisjoner. Dette var en tid med intens intellektuell utveksling, og gnostisismen var en del av dette.

Den integrerer heller elementer fra dem inn i en unik syntese som understreker dens egne distinkte læresetninger. Dette er ikke et tegn på opportunisme, men heller et vitnesbyrd om gnostisismens evne til å dialogisere med og utvikle seg innenfor forskjellige intellektuelle og åndelige rammer.

En av disse ideologiene som er sterkt påvirket av gnostisismen er Nazismen.

Bevis: Youtubevideo, Youtubevideo.

Og argumentasjonen og logikken i youtubevideoen var latterlig…

Det er helt utrolig!

Gnostisismen er i utgangspunktet en religiøs og filosofisk tradisjon som oppsto i den tidlige kristne perioden, og har lite å gjøre med moderne politiske ideologier som kommunisme, nazisme, identitetsmarxisme og queer-ideologi.

Onar Åm skrev:
«I de tidlige stadiene av kristendommen, var det en overflod av tekster og doktriner. Dette gjenspeiler det brede spekteret av tro og praksis som eksisterte blant de første kristne. Dette mangfoldet gir et bilde av en tro som var alt annet enn monolittisk.»

Det viser seg at en av kildene du refererer til «The Jesus Mysteries» er reneste Da Vinci-koden. Elendig pseudo-akademisk arbeid som slaktes av så godt som alle teologer, inkludert de ateistiske.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jesus_Mysteries

Din «egen» Ehrman sier følgende om «The Jesus Mysteries»:

«According to Ehrman’s analysis, most of Freke and Gandy’s alleged evidence is either fabricated, the result of gross misinterpretation, or mere bald assertion based on the claims of other writers rather than actual historical evidence.[7] Ehrman concludes, «This is not serious scholarship. It is sensationalist writing driven by a desire to sell books.»[7] He also remarks that «In both its detail and its overarching thesis, the book often reads like an undergraduate thesis, filled with patently false information and inconsistencies.»[7] He then provides a long list of examples of serious historical errors in the book,[7] as well as places where Freke and Gandy’s own arguments contradict each other.»

Du har latt deg lure av billige amatører, Lars Jøran. Jeg vil anbefale deg å se denne presentasjonen av gnostisisme som Mads Valencia Osen tipset meg om av Dr. Michael Heiser. Særlig del 1 og del 2 er opplysende. Del 1 går gjennom hva (kristen) Gnostisisme ER for noe, mens i del 2 river han fra hverandre påstandene om at gnostisisme var samtidig med det nye testamentet og at dette var en utbredt sekt.

«Egentlig ikke. Vi vet at religionen er lappet sammen fra elementer fra samtidens religioner og religioner i tidligere tider.»

Nei, dette «vet» vi ikke. Det er noe som du har latt deg lure av sensasjonalistiske svindlere til å tro.

https://www.youtube.com/watch?v=-iQFpgk9jWg

«»Det er også viktig å påpeke at disse parallellene ikke er overflatiske eller insignifikante, som du uvitende påstår.»

Så godt som alle seriøse akademikere kaller «The Jesus Mysteries» et useriøst makkverk. Historiker Chris Forbes kaller deres argumenter om Jesus «grossly misconceived, and their attempt to draw links between Jesus and various pagan god-men is completely muddled. It looks impressive because of the sheer mass of the material, but when you break it down and look at it point by point, it really comes to pieces.» Du har blitt lurt.»

Lars Jøran skrev:
Det viser seg at en av kildene du refererer til «The Jesus Mysteries» er reneste Da Vinci-koden. Elendig pseudo-akademisk arbeid som slaktes av så godt som alle teologer, inkludert de ateistiske. (…) Du har latt deg lure av billige amatører(…)

Det er ikke den jeg baserte meg på da jeg skrev dette:

«I de tidlige stadiene av kristendommen, var det en overflod av tekster og doktriner. Dette gjenspeiler det brede spekteret av tro og praksis som eksisterte blant de første kristne. Dette mangfoldet gir et bilde av en tro som var alt annet enn monolittisk.»

Det er viktig å klargjøre at min påstand om mangfoldet i de tidlige stadiene av kristendommen ikke stammer fra «The Jesus Mysteries». Min uttalelse er basert på et bredt spekter av akademiske kilder og dokumentasjon som viser det rike mangfoldet av tro og praksis i tidlig kristendom. Det er en godt etablert historisk realitet, akseptert av en rekke respekterte forskere, at kristendommen i sin opprinnelse ikke var en monolitisk struktur, men en samling av forskjellige trosretninger og praksiser.

Det er derfor en feilslutning å avvise mitt argument på grunnlag av kritikk mot en bok jeg ikke har referert til. Kritikken mot «The Jesus Mysteries» endrer ikke det faktum at tidlig kristendom var en divers og variert bevegelse, noe som er godt dokumentert i akademisk litteratur. Argumentet mitt står uavhengig av «The Jesus Mysteries», og er derfor ikke berørt av kritikken mot den.

Uansett, å kritisere én kilde for dens potensielle svakheter er gyldig, men det bør ikke brukes til å avfeie et bredt spekter av forskning på gnostisismen, inkludert arbeidet til respekterte forskere som Bart Ehrman, Elaine Pagels, Karen L. King, og andre. «The Jesus Mysteries» er bare én bok blant mange som utforsker den tidlige kristendommens kompleksitet, og selv om det har mottatt kritikk, diskrediterer det ikke nødvendigvis den bredere påstanden om mangfoldet innen tidlig kristendom.

I tillegg er det viktig å merke seg at kritikk av en bok for dens metode eller konklusjoner ikke nødvendigvis diskvalifiserer alle argumenter den fremmer. Ehrmans kritikk av «The Jesus Mysteries», for eksempel, utfordrer bokens spesifikke påstander og metode, men det betyr ikke at alle ideer som er presentert i boken er uten verdi.

Når det gjelder gnostisismens datering og dens forhold til det Nye Testamentet, er det en pågående akademisk debatt. Noen forskere argumenterer for at gnostisismen oppstod samtidig med, eller til og med før, de tidligste kristne tekstene ble skrevet, mens andre mener at den utviklet seg senere. Det er viktig å huske at disse debattene handler om tolkning av komplekse og ofte fragmenterte historiske bevis, og det finnes ingen enkelt «riktig» svar.

Jeg vil anbefale deg å se denne presentasjonen av gnostisisme som Mads Valencia Osen tipset meg om av Dr. Michael Heiser. Særlig del 1 og del 2 er opplysende. Del 1 går gjennom hva (kristen) Gnostisisme ER for noe, mens i del 2 river han fra hverandre påstandene om at gnostisisme var samtidig med det nye testamentet og at dette var en utbredt sekt.

Selv om Michael Heiser utvilsomt er en respektert forsker, representerer hans synspunkter på gnostisismen ikke nødvendigvis konsensus blant alle forskere i feltet. Akademisk forskning er en kontinuerlig prosess med debatt og revurdering, og det er viktig å huske at ingen enkelt forsker eller teori kan gi et komplett bilde av noe så komplekst og mangfoldig som tidlig kristendom og gnostisisme.

«Egentlig ikke. Vi vet at religionen er lappet sammen fra elementer fra samtidens religioner og religioner i tidligere tider.»
Nei, dette «vet» vi ikke. Det er noe som du har latt deg lure av sensasjonalistiske svindlere til å tro.

Nei det er feil. Jeg har lest bibelen og så har jeg selv lest om mange andre mytologier fra den tiden og eldre. Gravd dypt i ulike filosofer og liknende Jeg trenger ikke vise til noen bestemt bok. Jeg kan ta konkrete eksempler fra bibelen og vise hvor det er hentet fra, eller vise hvorfor det ikke er så originalt.

For øvrig, når vi studerer historien til enhver religion, inkludert kristendommen, er det viktig å anerkjenne at religioner ikke oppstår i et vakuum. De er dypt forankret i kulturene der de utvikles, og påvirkes av ideene, tradisjonene og troene som allerede eksisterer i disse samfunnene. Dette er ikke en sensasjonalistisk påstand, men en grunnleggende forståelse innen religionsvitenskap.

«Det er også viktig å påpeke at disse parallellene ikke er overflatiske eller insignifikante, som du uvitende påstår.»
Så godt som alle seriøse akademikere kaller «The Jesus Mysteries» et useriøst makkverk. Historiker Chris Forbes kaller deres argumenter om Jesus «grossly misconceived, and their attempt to draw links between Jesus and various pagan god-men is completely muddled. It looks impressive because of the sheer mass of the material, but when you break it down and look at it point by point, it really comes to pieces.» Du har blitt lurt.

Det der imøtekommer ikke det jeg har skrevet ovenfor. Og det er ingen ekte innvendinger mot det jeg har skrevet. Det jeg har skrevet kan dokumenteres helt uten den boken som blir kritisert.

For eksempel, når det gjelder ideer, er konseptet om en gud som lider og dør, og deretter blir gjenopplivet, ikke unikt for kristendommen. Vi finner lignende fortellinger i flere tidligere kulturer, som den egyptiske guden Osiris og den greske guden Dionysos.

Disse likhetene tyder på at ideene er hentet fra hedenske tidligere religioner.

Disse påstandene er ikke basert på «The Jesus Mysteries», men er allment anerkjent innen religionsvitenskap og komparativ religionsstudier. For mer detaljert informasjon, kan du se på akademiske kilder på antikkens religioner, som «The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion» eller «Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice».

Onar Åm skrev:
«Verken det å påstå at verden er god, eller at den er ond, har ikke noe med en politisk ideologi å gjøre.»

Det er bare helt utrolig. Du sier at om Jesus ble født på den 25. desember er vanvittig viktig teologisk, mens om verden er ond eller god er liksom helt metafysisk uvesentlig og har null konsekvenser for politikk. Seriøst?

«Den er ultraliberalistisk på den måten at den krever ikke blind lydighet til en autoritet, fordi man finner sannheten i seg selv, og trenger ikke forholde seg til noen pavemakt eller noe. Man er selv en konge. osv. Så dette er høyest individualistisk og liberalistisk.»

Jeg vil gjerne at du viser en eneste liberalistisk tenker som mener at liberalisme medfører at alle og en hver er selv en konge.

«Det er irrelevant hva angår liberalismen.»

På den ene siden er en dato (25. desember) helt sentral teologisk, mens en filosofi som snur opp ned på ALT er «irrelevant.» Hvis noen fremdeles følger denne sære samtalen tror jeg de har fått et nokså godt inntrykk av hvorfor du er en dårlig tenker, ikke fordi JEG sier det men fordi du bare serverer konklusjonen på sølvfat.

«En av disse ideologiene som er sterkt påvirket av gnostisismen er Nazismen.»
Bevis: Youtubevideo, og enda en Youtubevideo?»

Gode youtubere legger frem informasjon på en lettfattelig måte samtidig som det er bygget på gode akademiske kilder. TEK er flink til å kildereferere hvor han har disse konklusjonene fra og han gir et godt sammendrag av mye akademisk forskning på en enkelt tilgjengelig måte. Eller benekter du seriøst at Helena Blavatsky og List var viktige innflytelser på den nazistiske religionen? Klarer du å finne en eneste troverdig kilde som benekter denne helt åpenlyse sammenhengen?

https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky

«Gnostisismen er i utgangspunktet en religiøs og filosofisk tradisjon som oppsto i den tidlige kristne perioden»

Dette er den ENE betydningen av ordet «gnostisk» og jeg forstår at du trolig ikke vet at den også brukes på to andre måter (som lett kan være forvirrende). Jeg bruker ordet gnostisk i betydning den intellektuelle strømningen som sentrerer rundt begrepet «gnosis,» og denne er vesentlig eldre enn de «kristne» gnostiske sektene og du finner disse den dag i dag.

«og har lite å gjøre med moderne politiske ideologier som kommunisme, nazisme, identitetsmarxisme og queer-ideologi.» Og mens du insisterer på å kaste bort tid på uvesentlige ting brenner Vesten, og unge groomes av gnostikere til å tro at de er født i feil kropp og et feil kjønnsbegrep skapt av en ond Demiurge — patriarkiet.
Lars Jøran skrev:
«Verken det å påstå at verden er god, eller at den er ond, har ikke noe med en politisk ideologi å gjøre.»
Det er bare helt utrolig. Du sier at om Jesus ble født på den 25. desember er vanvittig viktig teologisk

Stråmannsargumentasjon. Det er jo typisk deg å tillegge meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for, å late som om det styrker din egen posisjon. Men det var ikke noe viktig, men det var kun et lite eksempel på noe veldig kjent (julaften) som kristendommen har kuppet fra andre eldre religioner.

mens om verden er ond eller god er liksom helt metafysisk uvesentlig og har null konsekvenser for politikk. Seriøst?

Det er også stråmannsargumentasjon. Du forholder deg ikke til det jeg skriver.

Du vrir og vrenger på det jeg skriver så du enklere kan angripe. Dette gjør du fordi det er vanskeligere å angripe mine faktiske argumenter. Om ikke, hvorfor kan du ikke sitere det jeg skriver ordrett, slik jeg gjør med deg?

«Den er ultraliberalistisk på den måten at den krever ikke blind lydighet til en autoritet, fordi man finner sannheten i seg selv, og trenger ikke forholde seg til noen pavemakt eller noe. Man er selv en konge. osv. Så dette er høyest individualistisk og liberalistisk.»
Jeg vil gjerne at du viser en eneste liberalistisk tenker som mener at liberalisme medfører at alle og en hver er selv en konge.

Du forstår ikke den billedlige betydningen av det, nei. Men da kan jeg jo forklare deg det: Det var en liberal tilnærming til individet. Veldig individorientert. Du trengte ikke å underkaste deg noen myndighet, men du kunne finne Gud inni deg. Du måtte ikke ha prester til å bestemme hva du skulle tro osv.

«Det er irrelevant hva angår liberalismen.»
På den ene siden er en dato (25. desember) helt sentral teologisk, mens en filosofi som snur opp ned på ALT er «irrelevant.»

Jeg har aldri skrevet at 25 desember er sentral teologisk. Men du skriver at jeg mener det. Hvorfor gjør du det? Snur filosofien opp ned på alt? Nops. Jesus er den gode guden som kristne tror på, også gnostikerne. Men det var mange gnostikere som avviste jødenes gud, og fokuserte kun på Jesus.

For øvrig så er det ikke så vanskelig å få det inntrykket av at Gud er en laverestående og ondskapsfull gud om du leser det gamle testamentet. Han bryter vel alle regler for etikk, og oppfører seg som en utilregnelig og farlig psykopat. Er sjalu, dreper folk i hytt og pine. Er ekstremt rasistisk. osv osv osv.

Er du rasjonell tenker, så vil du lett komme til den konklusjonen om at dette må være er en laverestående gud. Det er ikke Einsteins Gud, eksempelvis.

Hvis noen fremdeles følger denne sære samtalen tror jeg de har fått et nokså godt inntrykk av hvorfor du er en dårlig tenker, ikke fordi JEG sier det men fordi du bare serverer konklusjonen på sølvfat.

Nei det er da du som er en dårlig tenker… Du har slukt en stor konspirasjonsteori helt rått, fra en kjent konspirasjonsteoretiker og trekker helt absurde bastante konklusjoner. Ikke bare dette, men du klarer ikke argumentere mot det jeg skriver, men må angripe meg som person. Dikte opp stråmenn, altså ting jeg ikke mener eller har uttalt meg om. Det vitner om dårlig tenker.

En av disse ideologiene som er sterkt påvirket av gnostisismen er Nazismen.
Bevis: Youtubevideo, og enda en Youtubevideo?»
Gode youtubere legger frem informasjon på en lettfattelig måte samtidig som det er bygget på gode akademiske kilder.

Nei nei. Ikke noen akademiske kilder her.

Totalt absurd.

TEK er flink til å kildereferere hvor han har disse konklusjonene fra og han gir et godt sammendrag av mye akademisk forskning på en enkelt tilgjengelig måte. Eller benekter du seriøst at Helena Blavatsky og List var viktige innflytelser på den nazistiske religionen? Klarer du å finne en eneste troverdig kilde som benekter denne helt åpenlyse sammenhengen?https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky

Det er ingen tvil om at Helena Blavatsky og Guido von List hadde en viss innflytelse på visse aspekter av nazistisk tankegang, spesielt i form av okkulte og mystiske ideer. Men det er viktig å merke seg at det er en stor forskjell mellom påstanden om at visse aspekter av nazismen var påvirket av okkulte ideer, og påstanden om at nazismen som helhet var «sterkt påvirket av gnostisisme.»

Gnostisisme er en spesifikk religiøs tradisjon som blomstret i de første århundrene av vår tidsregning, og det er et komplekst system av tro som inneholder mange forskjellige elementer. Mens det er mulig at visse aspekter av gnostisk tenkning kan ha blitt plukket opp og brukt av okkulte tenkere som Blavatsky og List, ville det være en overforenkling å si at nazismen som ideologi var «sterkt påvirket av gnostisisme.»

Det er også viktig å påpeke at selv om visse nazistiske ledere kan ha vært interessert i okkulte ideer, var disse ikke nødvendigvis representative for nazismen som helhet. Nazismen var primært en politisk og rasistisk ideologi, ikke en religiøs eller åndelig en.

Det er viktig å være nøye med å skille mellom enkeltpersoners interesser og ideologiens overordnede struktur. Det er også viktig å ikke overforenkle eller overdramatisere innflytelsen av bestemte ideer eller overbevisninger. Nazismen var en kompleks og mangfoldig ideologi, og dens forhold til okkulte og mystiske ideer er et komplisert emne som ikke kan reduseres til enkle sammenhenger.

«Gnostisismen er i utgangspunktet en religiøs og filosofisk tradisjon som oppsto i den tidlige kristne perioden»
Dette er den ENE betydningen av ordet «gnostisk» og jeg forstår at du trolig ikke vet at den også brukes på to andre måter (som lett kan være forvirrende). Jeg bruker ordet gnostisk i betydning den intellektuelle strømningen som sentrerer rundt begrepet «gnosis,» og denne er vesentlig eldre enn de «kristne» gnostiske sektene og du finner disse den dag i dag.

Det er riktig at «gnostisisme» har flere betydninger, avhengig av kontekst. I en bredere forstand kan gnostisisme referere til en form for dualistisk spiritualisme som er mye eldre enn kristendommen, og som finner uttrykk i mange forskjellige kulturelle og religiøse kontekster. Dette er den forståelsen du ser ut til å henvise til.

Imidlertid er det viktig å forstå at selv om «gnosis» kan oversettes som «kunnskap» eller «innsikt,» og selv om mange gnostiske systemer legger vekt på ideen om en skjult, esoterisk kunnskap som kan frigjøre individet fra den fysiske verden, er dette ikke det samme som å si at alle ideologier som legger vekt på noen form for «frigjørende kunnskap» nødvendigvis er «gnostiske» i noen meningsfull forstand.

«og har lite å gjøre med moderne politiske ideologier som kommunisme, nazisme, identitetsmarxisme og queer-ideologi.»
Og mens du insisterer på å kaste bort tid på uvesentlige ting brenner Vesten, og unge groomes av gnostikere til å tro at de er født i feil kropp og et feil kjønnsbegrep skapt av en ond Demiurge — patriarkiet.

Denne påstanden er problematisk av flere grunner.

For det første forutsetter den at vesten «brenner», noe som er en overdrevet pessimistisk og alarmistisk beskrivelse.

For det andre er bruken av begrepet «gnostikere» i denne sammenhengen forvirrende og misvisende. Gnostisisme er en religiøs filosofi fra det første århundre e.Kr., og det er lite hensiktsmessig å bruke dette begrepet for å beskrive moderne politiske eller sosiale fenomener.

For det tredje er påstanden om at unge mennesker blir «groomet» til å tro at de er født i feil kropp en grov forenkling av et komplekst og personlig emne. Det er viktig å anerkjenne at kjønnsdysfori er en reell og seriøs tilstand, anerkjent av det medisinske samfunnet. Det er ikke et resultat av indoktrinering, men en dyp følelse av ubehag med ens egen kjønnsidentitet.

Onar Åm skrev:
«Stråmannsargumentasjon. Det er jo typisk deg å tillegge meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for, å late som om det styrker din egen posisjon.»

Det er faktisk hovedsakelig jeg som sier dette, men de fleste akademikere på området inkludert Ehrman. De kaller de likhetene med feks. Dionysis osv. som «overflatiske.» Du gikk rett i fella, som du som regel gjør. Nå ser det ut som om du forsøker å ro deg bort ved å minimalisere dine tidligere påstander.

«Jeg har aldri skrevet at 25 desember er sentral teologisk.»

Du trakk frem dette og andre lignende overflatiske likheter som eksempler på at Kristendommen bare er et lappeteppe av andre religioners symboler og meninger. Dette betyr at du mener at disse overflatiske likhetene (som du benektet var overflatiske) er sentrale teologisk, for uten dette «lappeteppet» av likheter finnes ikke kristendommen i følge deg.

«Du har slukt en stor konspirasjonsteori helt rått, fra en kjent konspirasjonsteoretiker og trekker helt absurde bastante konklusjoner.»

Lindsay benekter at han er en konspirasjonsteoretiker, og de som kaller han dette er spinnville galninger. Du velger altså å tro på woke crackpots som angriper alt og alle. Dette sier svært mye om deg.

«For det første forutsetter den at vesten «brenner», noe som er en overdrevet pessimistisk og alarmistisk beskrivelse.»

Det som har skjedd er at (av uplanlagte årsaker) vi i Vesten har malt oss inn i et hjørne hvor vi er utrolig sårbare for utnyttelse. Vi har alle snakket om hvor tøysete konspirasjonsteorier (slik som 911, månelandingen osv.) at når det endelig dukker opp et helt åpent (altså ikke hemmelig) samarbeid og helt åpne trender og utviklinger som er svært ødeleggende nekter mange av oss å se det fordi vi skal være så «flinke» til å «ikke tro på konspirasjonsteorier.» Det er tøvete. Dette er ikke en konspirasjonsteori. Hele poenget mitt med å advare mot å falle for tøvete konspirasjonsteorier slik som 911, flat jord, månelanding osv. er nettopp for at vi ikke skal være blinde når det dukker opp en virkelig fare.

«For det andre er bruken av begrepet «gnostikere» i denne sammenhengen forvirrende og misvisende.»

Det er bare i en overgangsfase. Vi må utdanne folk om disse mystiske kultene og sektene som har 3000 år lange røtter som finnes blant oss i dag i forskjellige varianter. Denne strømningen har bare fått lov til å vokse seg så stor fordi vi har latt den få vokse uten intellektuell motstand og opplysning. Det du gjør er å hjelpe dem.

«For det tredje er påstanden om at unge mennesker blir «groomet» til å tro at de er født i feil kropp en grov forenkling av et komplekst og personlig emne.»

En morsom meme tok det på kornet nylig: merkelig at drag queens ikke har story hour for pensjonister, kun for små barn. Hmmmmm.

Det er helt åpenbart grooming og du bidrar aktivt til å støtte opp om denne groomingen ved å ikke ta det på alvor fordi du synes det er viktigere å «ikke bli stemplet som konspirasjonsteoretiker» eller «ekstremist.» Barna lider for at du skal være politisk korrekt.

«Det er viktig å anerkjenne at kjønnsdysfori er en reell og seriøs tilstand»

Som rammer mindre enn 0.1% av befolkningen. Dette rettferdiggjør IKKE at Bufdir (som er en offentlig etat) putter prideflagg (et ideologisk/politisk/religiøst symbol) i logoen sin.

https://www.facebook.com/bufdir

Det rettferdiggjør IKKE at de aktivt går etter 4-6-åringer for å «fortelle dem om kjønnsidentitet.» Dette er ideologisk grooming i offentlig regi.

Dette foregår i offentlig regi betalt av norske skattebetalere. Det finnes NULL grunn i hele verden til å snakke om 4-6-åringer om kjønnsidentitet annet enn å fortelle at gutter er gutter og at jenter er jenter. Det er overgrep mot barn i offentlig regi. Det er ingen «konspirasjon» fordi det foregår helt åpent rett foran øynene våre. Jeg linket til Bufdir og tok et snapshot av grooming-kampanjen deres.

Lars Jøran skrev:
«Stråmannsargumentasjon. Det er jo typisk deg å tillegge meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for, å late som om det styrker din egen posisjon. «
Det er faktisk hovedsakelig jeg som sier dette, men de fleste akademikere på området inkludert Ehrman. De kaller de likhetene med feks. Dionysis osv. som «overflatiske.»

Det kan de da synse så mye de vil om.

Men det er det overhodet ikke.

Du gikk rett i fella, som du som regel gjør.

Nei. Du har gått i fella.

Nå ser det ut som om du forsøker å ro deg bort ved å minimalisere dine tidligere påstander.

Nei det gjør jeg ikke.

«Jeg har aldri skrevet at 25 desember er sentral teologisk.»
Du trakk frem dette og andre lignende overflatiske likheter som eksempler på at Kristendommen bare er et lappeteppe av andre religioners symboler og meninger.

Det er det. Kristendommen er lappet sammen av alle samtidens og tidligere religioner/mytologier. Hovedelementene som historien er bygget opp av, finner man i andre religioner.

Dette betyr at du mener at disse overflatiske likhetene (som du benektet var overflatiske) er sentrale teologisk, for uten dette «lappeteppet» av likheter finnes ikke kristendommen i følge deg.

Det er som jeg har skrevet tidligere. Ikke overfladiske likheter. 25. desember, altså julaften, feires som den største kristne høytiden, av de fleste. Den er kuppet fra tidligere religioner. Men en slik dato har ikke så stor betydning for det andre innholdet.

«Du har slukt en stor konspirasjonsteori helt rått, fra en kjent konspirasjonsteoretiker og trekker helt absurde bastante konklusjoner.»
Lindsay benekter at han er en konspirasjonsteoretiker, og de som kaller han dette er spinnville galninger.

Det er ingen konspirasjonsteoretikere, som hevder de er konspirasjonsteoretikere. De vil alle benekte dette samtidig som de sprer konspirasjonsteorier.

Her er eksempler på konspirasjonsteoretiske påstander han har kommet med og som du sluker rått og ukritisk gjengir:

Fremme av «groomer»-retorikk: Lindsay har hjulpet med å popularisere retorikken som anklager LGBTQ+ mennesker for å fremme pedofili. Dette er et kjent konspirasjonsteoretisk påstand som har blitt avkreftet av PolitiFact og Anti-Defamation League.

Fremme av «hvit folkemord»-teori: Lindsay har også promotert denne teorien, som hevder at det er en bevisst innsats for å erstatte hvite befolkninger i flertalls-hvite samfunn. Historikere har sporet denne teorien tilbake til antisemittiske røtter.

Du velger altså å tro på woke crackpots som angriper alt og alle. Dette sier svært mye om deg.

Man trenger ikke tro på noen. Man trenger bare å lese det du skrev i ditt første innlegg, hvor du da beskriver den spinnville og virkelighetsfjerne onde konspirasjonen.

«For det første forutsetter den at vesten «brenner», noe som er en overdrevet pessimistisk og alarmistisk beskrivelse.»
Det som har skjedd er at (av uplanlagte årsaker) vi i Vesten har malt oss inn i et hjørne hvor vi er utrolig sårbare for utnyttelse. Vi har alle snakket om hvor tøysete konspirasjonsteorier (slik som 911, månelandingen osv.) at når det endelig dukker opp et helt åpent (altså ikke hemmelig) samarbeid og helt åpne trender og utviklinger som er svært ødeleggende nekter mange av oss å se det fordi vi skal være så «flinke» til å «ikke tro på konspirasjonsteorier.» Det er tøvete.

Sier du ikke her at det er en åpen konspirasjon?

Denne påstanden ser ut til å forutsette en viss skjørhet i det vestlige samfunnet som ikke nødvendigvis er støttet av bevis. Det er en form for reduksjonistisk tenkning som ser verden i sort-hvitt, noe som hindrer en mer nyansert forståelse av komplekse samfunnsutfordringer.

For det første, å påstå at Vesten er utrolig sårbar for utnyttelse, og å male et bilde av et samfunn på randen av kollaps, er en forenkling av virkeligheten. Vestlige samfunn, med sine robuste institusjoner, rettssystemer og demokratiske prosesser, har vist en bemerkelsesverdig motstandsdyktighet mot forskjellige former for utnyttelse og destabilisering. Dette er ikke å si at de er immune mot utfordringer, men det tyder på at de har evnen til å håndtere og overvinne disse utfordringene.

For det andre, påstanden om at folk nekter å se ødeleggende trender fordi de ikke vil tro på konspirasjonsteorier, er også problematisk. Dette antyder en falsk dikotomi mellom å ignorere problemer og å tro på konspirasjonsteorier. I realiteten er det fullt mulig å anerkjenne og ta tak i samfunnsproblemer uten å falle for konspirasjonsteorier. Det er faktisk avgjørende å basere politikk og handling på solid forskning og fakta, snarere enn på ubekreftede teorier og spekulasjoner.

Samlet sett, denne påstanden ser ut til å bygge på en forutinntatt pessimisme og en oversimplifisering av samfunnsutfordringer. Dette bidrar til en kultur av frykt og mistillit, i stedet for konstruktiv debatt og problemløsning.

Dette er ikke en konspirasjonsteori. Hele poenget mitt med å advare mot å falle for tøvete konspirasjonsteorier slik som 911, flat jord, månelanding osv. er nettopp for at vi ikke skal være blinde når det dukker opp en virkelig fare.

Ideen om at folk «nekter å se» ødeleggende trender fordi de ikke vil tro på konspirasjonsteorier er en forvrengning av realiteten. Det er heller slik at folk krever solid bevis før de aksepterer påstander som kan ha dyptgripende konsekvenser. Vi skal ikke godta konspirasjonsteorier bare fordi vi er redde for å bli lurt; vi skal heller kreve sterke bevis og kritisk undersøke påstandene som blir presentert. Denne tilnærmingen er ikke «tøvete» – den er grunnleggende for et opplyst, demokratisk samfunn.

«For det andre er bruken av begrepet «gnostikere» i denne sammenhengen forvirrende og misvisende.»
Det er bare i en overgangsfase.

Jeg: «Det er misvisende.» Du: «Det er bare i en overgangsfase»

Vi må utdanne folk om disse mystiske kultene og sektene som har 3000 år lange røtter som finnes blant oss i dag i forskjellige varianter.

Måten du gjør dette på er i så fall svært kontraproduktiv.

Det du skriver oppfattes som totalt meningsløst og uforståelig.

Selv for folk som har store kunnskaper om disse mystiske kultene og sektene.

Jeg kopierte noe av det du skrev, uten å si hvem det var fra, og stort sett alle kom med kommentarer som at det var crackpot osv. Flere stiller spørsmål ved hvorfor jeg bruker tid på å diskutere med deg. Jeg synes nå det er interessant med andre perspektiver, og liker å utfordre meg selv og mine ideer skrev jeg.

Men jeg ønsker å bli klokere på dine og Lindsays ideer, selv om jeg oppfatter dem som crackpot og virkelighetsfjerne. Og er usikker på hva du er redd for og anser som en trussel. Jeg lærer nok etterhvert.

Denne strømningen har bare fått lov til å vokse seg så stor fordi vi har latt den få vokse uten intellektuell motstand og opplysning. Det du gjør er å hjelpe dem.

Strømningen av mystiske kulter og sekter som har 3000 år lange røtter og som finnes blant oss i mange ulike varianter? Altså… Du har jo ikke egentlig presentert noe reelt problem. Du har ikke presentert noen løsning. Ved å stille kritiske spørsmålstegn ved, og ved å korrigere feilaktige oppfatninger etc, så gjør jeg muligens deg sterkere dersom du faktisk har en god sak. Da vil jeg «trimme» deg så du blir bedre til å uttrykke hva problemet er og hva løsningen er.

Kanskje også unngå unødvendige og tøvete ting som forvirrer. Men jeg personlig synes det er underholdende, siden vi går igjennom mange ulike temaer som jeg er interessert i. Jeg må også grave dypt i hukommelsen da det er sånn 20 år siden jeg leste enkelte av disse bøkene. Ehrman er det ikke så lenge siden jeg leste.

Det er vel en forståelig bekymring at vi burde være mer bevisste på potensielle skadelige ideologier eller «kult»-liknende grupperinger. Men det er viktig å ikke la våre frykter og antagelser overskygge vår objektivitet og kritiske tenkning. Og det virker det som det gjør hos deg. Du kommer med veldig vage påstander, som du har vansker med å underbygge på noe meningsfullt vis, og jeg er usikker på hvor du vil hen med det du skriver.

Å hevde at disse gruppene har «3000 år lange røtter» er en overdrevet forenkling. Menneskelige ideologier er komplekse og foranderlige, og det er sjelden en direkte, uendret linje av tro eller praksis som strekker seg over så lange tidsperioder. For å gi et eksempel, det å påstå at moderne politiske bevegelser er direkte nedstamninger fra oldtidens mysteriekulturer, ville være en grov overforenkling av både historien og de moderne bevegelsenes mangfoldige og komplekse røtter. Du har et veldig lemfeldig forhold til fakta, og det virker ikke som om det er så viktig å være helt 100% tro mot fakta når det bare er snakk om «en overgangsfase». Det ser ut til at du er villig til å strekke begreper til det ytterste, uten hensyn til hvordan folk vanligvis forstår eller assosierer med disse begrepene. Du refererer til dagens venstreorienterte bevegelser som «gnostiske», og ser ut til å kategorisere alle som er uenige med deg under denne merkelappen.

Er det motsatte av en gnostiker da en katolsk transfob? I denne diskusjonen har du jo argumentert sterkt for at det katolske synet er det eneste rette synet og den sanne kristendom, alt annet er «kjettersk» (religiøs dogmatisme) og har utvist stor frykt for dette med å være tolerante og inkluderende med tanke på transpersoner (noe som er typisk for sterkt religiøse og da særlig katolikker). Hvis Bart Ehrman, skulle analysere din og Lindsays påstander, ville hans kritikk sannsynligvis være like knusende som hans respons til Peter Gandy og Frekes «Jesus Mysteries».

Påstanden om at «denne strømningen har bare fått lov til å vokse seg så stor fordi vi har latt den få vokse uten intellektuell motstand og opplysning» er også problematisk. Faktisk har det vært betydelig intellektuell motstand og opplysning mot mange skadelige ideologier og praksiser gjennom historien. Det er viktig å huske at kunnskap og forståelse er våre kraftigste verktøy i møte med potensielle trusler, og vi bør fortsette å styrke disse verktøyene.

Å hevde at jeg «hjelper» disse gruppene ved å kritisere eller stille spørsmål ved dine påstander, er en ad hominem angrep som unngår den virkelige diskusjonen. Det er nettopp ved å stille spørsmål, ved å kreve bevis og ved å undersøke påstander at vi kan motstå potensiell manipulasjon eller skade.

«For det tredje er påstanden om at unge mennesker blir «groomet» til å tro at de er født i feil kropp en grov forenkling av et komplekst og personlig emne.»
En morsom meme tok det på kornet nylig: merkelig at drag queens ikke har story hour for pensjonister, kun for små barn. Hmmmmm.

Denne påstanden, at det er «merkelig» at drag queens leser for barn og ikke for pensjonister, bygger på en misforståelse om formålet med «drag queen story hour». Og et MEME… Hehe. Kristenkonsvativt meme, rettet mot trangsynte illiberale mennesker. Du har for øvrig beveget deg fra en tolerant liberalisme. Liberalismen er inkluderende og tolerant egentlig. Vi argumenterer for at folk skal få være akkurat som de selv ønsker. De skal få bruke narkotika fordi de bestemmer over sin egen kropp. Det er aksept for at folk er forskjellige og har ulike prefferanser. Men å fremme toleranse for folk som er annerledes skrudd sammen? Nei det blir jo for meget. Nå er verden i brann og vi må slukke det med merkelige ideer om at de onde gnostikerne står bak og har gjennomsyrer alle deler av samfunnet og ødelegger vesten…

Disse lesestundene er designet for å gi barn en eksponering for mangfold, åpenhet og aksept for ulikheter. Drag queens, som ofte er overdrevet og fargerike karakterer, engasjerer barn på en måte som voksne kanskje ikke vil reagere på på samme måte. Det er også verdt å merke seg at barn ofte har mindre fastsatte forventninger og fordommer, og derfor er de mer åpne for å akseptere ulike uttrykk.

På den andre siden, pensjonister har allerede dannet sine synspunkter og holdninger gjennom livserfaring. Selv om pensjonister absolutt også kan dra nytte av å bli eksponert for mangfold, er det ikke det samme som å introdusere konsepter om aksept og inkludering til barn som er i ferd med å danne sine verdenssyn.

For å sette det i perspektiv, mange barnas aktiviteter, som for eksempel eventyrstunder eller dukketeater, er ikke like rettet mot voksne. Det er fordi disse aktivitetene er designet med tanke på barns utviklingsnivå og interesser. Det samme gjelder for «drag queen story hour».

Dermed er det ikke «merkelig» at drag queens ikke har lesestunder for pensjonister. Det er bare en tilpasset aktivitet for en spesifikk målgruppe, akkurat som mange andre programmer og aktiviteter.

Det er helt åpenbart grooming og du bidrar aktivt til å støtte opp om denne groomingen ved å ikke ta det på alvor fordi du synes det er viktigere å «ikke bli stemplet som konspirasjonsteoretiker» eller «ekstremist.» Barna lider for at du skal være politisk korrekt.

Nå har du vist at du har en lemfeldig omgang med ord og begreper. Du kalte undervisning som fremmer toleranse for folk som er annerledes med tanke på seksualitet, for homoporno på skolen… Så spurte jeg mer konkret hva det dreide seg om, og da måtte du moderere deg kraftig. Det du skriver er altså missvisende. Du bruker ord for å skape missvisende assosiasjoner, i stedet for å konkret gå inn å forklare hva som er problemed med noe som er ekte. Akkruat som dine forsøk på å tillegge meg meninger jeg ikke har i debatten, og angripe dem fordi det er enklere enn å forholde seg til de faktiske argumentene.

«Det er viktig å anerkjenne at kjønnsdysfori er en reell og seriøs tilstand»
«Som rammer mindre enn 0.1% av befolkningen. Dette rettferdiggjør IKKE at Bufdir (som er en offentlig etat) putter prideflagg (et ideologisk/politisk/religiøst symbol) i logoen sin.

https://www.facebook.com/bufdir

Det rettferdiggjør IKKE at de aktivt går etter 4-6-åringer for å «fortelle dem om kjønnsidentitet.» Dette er ideologisk grooming i offentlig regi.

Dette foregår i offentlig regi betalt av norske skattebetalere. Det finnes NULL grunn i hele verden til å snakke om 4-6-åringer om kjønnsidentitet annet enn å fortelle at gutter er gutter og at jenter er jenter. Det er overgrep mot barn i offentlig regi. Det er ingen «konspirasjon» fordi det foregår helt åpent rett foran øynene våre. Jeg linket til Bufdir og tok et snapshot av grooming-kampanjen deres.»

Det er en viktig diskusjon å ha om hvordan og når vi skal innføre barn til konsepter om kjønn og seksualitet, men det er viktig å holde fokus på det faktiske innholdet i det som blir undervist, og å unngå å kaste om seg med sterke uttrykk som «grooming».

Bufdir er en institusjon som jobber for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering. Inkludering av Pride-flagget i deres logo er en uttrykk for aksept og inkludering, ikke nødvendigvis en direkte støtte til en bestemt ideologi. Det er en gest for å signalisere at alle er velkomne og akseptert, uavhengig av seksuell orientering.

Når det gjelder undervisning om kjønnsidentitet til barn, må vi vurdere hva som faktisk blir lært. Å gi barn informasjon om at det er folk som identifiserer seg på forskjellige måter når det gjelder kjønn, er ikke det samme som å oppfordre dem til å endre sin egen kjønnsidentitet. Det er heller å gi dem verktøyene til å forstå og akseptere mangfoldet i verden rundt dem.

Undervisning om disse temaene kan også være viktig for barn som selv opplever kjønnsdysfori, eller som kjenner noen som gjør det. Selv om det er en liten prosentandel av befolkningen, betyr ikke det at deres erfaringer og behov skal ignoreres.

Å kalle dette for «overgrep» er en alvorlig påstand som krever solid bevis. Det er viktig å ikke kaste rundt seg med slike begreper uten å ha konkrete bevis for skade. Basert på den tilgjengelige informasjonen, er det ikke klart at det som Bufdir gjør, kan kvalifiseres som slik.

Det er ingen tvil om at dette er et sensitivt og kontroversielt tema, men det er viktig å holde en faktabasert og respektfull diskusjon rundt det.

Onar Åm skrev:
«Å påstå at gnostikerne var parasittiske er en simplifisering av en kompleks historisk og religiøs dynamikk. «

Denne påstanden hadde hatt litt mer tyngde hvis du ikke hadde bygget det på opportunistiske svindlere som alle seriøse akademikere, inkludert Ehrman forkaster som tull og tøys.

«Elsk ikke verden eller det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke Guds kjærlighet i seg. 1 Johannes 2:15-17 Men slapp av Onar, dette er bare noen løsrevne sitater, så da er det jo ugyldig uansett selv om de til de grader motsier det du påstår om kanonen…»

Har du noensinne faktisk gjort det gode, seriøse, ærlige tenkere gjør, nemlig å søke opp om det finnes noen tolkning av dette i kristendommen?

Raskt søk gir dette:

https://bible.usccb.org/bible/1john/2

«* [2:15] The world: all that is hostile toward God and alienated from him. Love of the world and love of God are thus mutually exclusive; cf. Jas 4:4.»

Med andre ord, ordet «verden» ble brukt i betydning «verdslig.» I norsk språk betyr verdslig «Det som er av verden: det motsatte av hellig og sakral.»

https://snl.no/verdslig

Et enkelt søk på en motforestilling hadde gjort at du hadde forstått at hele «punchen» din hadde gått ut av dette sitatet. Men du gjør ikke grundig arbeid. Du leser pop-svindel ala Da Vinci Koden og The Jesus Mysteries og tror at dette er gospel.

Gjør du samme prosess på 2. Korinterne 4:4 finner du at «denne verdens gud» er en frase som jevnlig brukes til å referer til Satan.

«Nei, men her sier vel du at vi er fysiske bilder? Kan vi rammes inn og puttes på veggen?»

Dette er svak, Lars Jøran. Et bilde er åpenbart ikke det samme som tingen selv. Det har en helt bestemt teologisk betydning og selv om både kristne og jøder har diskutert denne betydningen lenge er det ikke en eneste tradisjon som har tolket «i Guds bilde» til å bety at man ER Gud. Her er et eksempel på en slik (kortfattet) teologisk analyse: Lenke (se ovenfor)

Hvis du bare hadde giddet å være ørlitegranne kritisk til det materialet du har konsumert og gjort et minimum av hjemmelekse ville du ikke falt inn i disse tøvete amatørtabbene.

«For øvrig hoppet du glatt over de bibelstedene jeg lenket til som hevder at vi er guder.»

Du skal få som hjemmelekse å se på hva teologer og kristne lærde sier om betydningen av disse. Det er enkelt. Bare søk på nett på teologiske tolkninger av Bibelsitatene.

https://biblehub.com/commentaries/psalms/82-6.htm

«Uansett så er det slik at jeg synes det er utrolig rart at du som liberalist velger den mest autoritære varianten og synes den er fin og flott. Den gnostiske versjonen er var en trussel for myndighetene. Den var ultraliberalistisk. Du trenger ikke å adlyde Pave og alt dette, om du tror på det kristne budskapet gnostikerne hadde.»

Og hvem har fortalt deg at den originale «gode gammeldagse» kristendommen er «den mest autoritære varianten»? Og hvorfor tar du dette for god fisk? Jeg skal fortelle deg litt om hvordan jeg selv oppdaget at jeg hadde latt meg lure av et overforenklet bilde. De første innblikkene fikk jeg da jeg diskuterte slaveri og fant ut at England helt siden 1000-tallet hadde forbydd slaveri da den kristne William Erobreren tok England. Siden den gang var slaveri forbudt i England og kristendommen var drivkraften bak forbudet mot slaveriet over hele verden.

Samtidig oppdaget jeg at den historien jeg hadde blitt fortalt om «den mørke middelalderen» hadde et par meget viktige hull. Jeg lærte på skolen at romerriket falt i 476 AD, men så finner jeg senere ut at det bare var i vest at Romerriket falt. I øst fortsatte Romerriket som før i nesten 1000 år til med Konstantinopel som hovedstad. Hvorfor er denne delen av Romerriket visket ut av historien de fleste lærer? Kan det ha noe med at det var et kristent rike å gjøre og at det ikke passet inn i propagandaen om «den mørke middelalderen» som var «forårsaket» av kristendommen?

Så lærte jeg om Pax Romana, en periode hvor Romerriket var svært rikt: abort og homofili florerte. Fødselsraten stupte, velferdsstaten eksploderte i størrelse og samfunnet ble svært hedonistisk og kvinner begynte å bli frislupne. Dette var årsaken til at Romerriket kollapset, ikke kristendommen. Tvert i mot var det kristne som reddet Romerriket fra demografisk kollaps fordi de fremhevet ekteskapet og tok avstand fra homofili og abort. Da Vest-riket kollapset var kristne nesten i flertall. Så raskt hadde de vokst og fornyet området demografisk.

Nå begynte jeg å bli mistenksom fordi jeg begynte å se at jeg hadde lært mye historie som viste seg å være propaganda, laget av «moderne» tenkere som hadde en agenda mot kristendommen. Senere, etter å ha studert Gnostisismen, viser det seg at mange av de som har nedsnakket kristendommen er gnostikere.

Så støtte jeg på påstanden om at kristendommen var en viktig komponent i opplysningstiden — i tillegg til det aristoteliske elementet. Universelle rettigheter kommer fra kristendommen («Kat holos» = «universalis» = «av helheten»). Selv i den vitenskapelige metoden har kristendommen satt spor.

Grekerne var overbevist om at verden var logisk ENTYDIG og at man derfor kunne tenke seg logisk til hvordan verdens lover fungerer. De kristne empirikerne var overbevist om at Gud (som er Logos) skapte verden i sitt bilde (logisk) men at han hadde valgmuligheter og at man derfor var nødt til å empirisk undersøke verden for å finne dens logiske oppbygning.

Så jeg har lært meg å være skeptisk til etablert historie. Det finnes folk der ute som er ute etter å fremstille konkurrenter i et dårlig lys, og det er lett å la seg lure.

Lars Jøran skrev:
«Å påstå at gnostikerne var parasittiske er en simplifisering av en kompleks historisk og religiøs dynamikk.»
Denne påstanden hadde hatt litt mer tyngde hvis du ikke hadde bygget det på opportunistiske svindlere som alle seriøse akademikere, inkludert Ehrman forkaster som tull og tøys.

Det er ikke noe motargument, og påstanden bygger ikke på den boken du omtaler.

«Elsk ikke verden eller det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke Guds kjærlighet i seg. 1 Johannes 2:15-17 Men slapp av Onar, dette er bare noen løsrevne sitater, så da er det jo ugyldig uansett selv om de til de grader motsier det du påstår om kanonen…»
Har du noensinne faktisk gjort det gode, seriøse, ærlige tenkere gjør, nemlig å søke opp om det finnes noen tolkning av dette i kristendommen?

Ah. Så det er tolket galt. Og nå går du rundt å finner tolkninger, dvs. forståelser som representerer din forståelse, i et forsøk på å bevise noe?

Med andre ord, ordet «verden» ble brukt i betydning «verdslig.»

Bortforklaring. Det står verden.

Og det har samme betydning. Kanoens Jesus distanserer seg fra denne verdenen, akkurat som gnostiske synet skulle tilsi.

Det er det samme om du bruker «verdslig» eller «verdenen».

I norsk språk betyr verdslig «Det som er av verden: det motsatte av hellig og sakral.»

Ja det som er av denne verdenen…

Et enkelt søk på en motforestilling hadde gjort at du hadde forstått at hele «punchen» din hadde gått ut av dette sitatet. Men du gjør ikke grundig arbeid.

Du har ikke kommet med noe gyldig motargument. Jeg har vist deg sitater fra bibelen som motsier det du påstår.

I kanonen står det at verden ligger i det onde, og denne verdens Gud omtales. At dette tolkes av «dine» kristne som «Satan» endrer ikke på dette. Bibelen skriver direkte «Denne verdens Gud», og det tolkes til Satan, men Satan er ikke noen Gud. Og om Satan er denne verdens Gud, så er jo denne verdens Gud uansett ond…

Du leser pop-svindel ala Da Vinci Koden og The Jesus Mysteries og tror at dette er gospel.

Begge de bøkene er interessante og god underholdning. Det er 20 år siden jeg leste dem, så mulig at jeg blander innholdet med ting jeg senere har lest. Imidlertid har ikke du lest boken, så du vet ikke hva som er beskrevet der, og hva som er riktig og ikke riktig. Du klarer ikke selv å argumentere for hva i Jesus Mysteries som er galt. The Jesus mysteries åpner opp for et annet perspektiv, men er ingen fagbok, og kritikken som rettes mot den fra Ehrmann er god, men den kan ikke brukes til å avvise absolutt alt i boken, og i alle fall ikke der denne boken ikke ligger til grunn for argumentet mitt. Ikke er jeg sikker på om du rent faktisk forstår kritikken til Ehrman heller. Måten du skriver på gir meg ingen pekepinn på at du forstår kritikken. Snarere tvert i mot, da du ikke egentlig forstår hvor Ehrman kommer fra og hvorfor han mener det han gjør.

Gjør du samme prosess på 2. Korinterne 4:4 finner du at «denne verdens gud» er en frase som jevnlig brukes til å referer til Satan.

Ja, noe som bekrefter mitt syn åkke som. Denne verdens Gud, beskrives i kanonen som satan, altså det onde. Det blir ikke klarere enn dette.

Saten omtales som en Guddom, og da en guddom av denne verden. Jesus tilhører ikke denne verden, men tilhører en høyere Gud. Ikke denne verdens laverestående Gud, som av kristne forståes/tolkes som «Satan».

«Nei, men her sier vel du at vi er fysiske bilder? Kan vi rammes inn og puttes på veggen?»
Dette er svak, Lars Jøran. Et bilde er åpenbart ikke det samme som tingen selv.

Det står ikke bare at vi er en refleksjon av Gud og ser helt like ut som Gud osv. Det står at vi er guder. Flere ganger står dette, og Jesus gjentar det senere at de som skriften først kom til blir kalt guder. Tar du bilde av et menneske, så er det du ser på bildet, et menneske, ikke noe annet. Hvis du tar bilde av Gud, og du ser et menneske… Altså, det fysiske bildet, er et bilde.. Men det er fremdeles et bilde av menneske, på samme måte som at vi er skapt i Guds bilde som et avtrykk av ham, så er vi det samme som ham. Det står at vi er en del av guddommens kropp også, dette er jo Paulus sin spesialitet. Skriften er en samling av tekster skrevet av mange ulike individer, og så er det bare satt sammen til et hele, og selvsagt kryr det av selvmotsigelser gjennom hele teksten. Men du ser tydelige spor av gnostiske tanker i selve kanonen.

«For øvrig hoppet du glatt over de bibelstedene jeg lenket til som hevder at vi er guder.»
Du skal få som hjemmelekse å se på hva teologer og kristne lærde sier om betydningen av disse. Det er enkelt. Bare søk på nett på teologiske tolkninger av Bibelsitatene.

Ah. Så du kan ikke forholde deg til det som står der, men må tolke det i hjel. Dvs. bortforklare det som står der ved å se hvordan dagens kristne tolker disse skriftstedene basert på deres forståelse.

«Uansett så er det slik at jeg synes det er utrolig rart at du som liberalist velger den mest autoritære varianten og synes den er fin og flott. Den gnostiske versjonen er var en trussel for myndighetene. Den var ultraliberalistisk. Du trenger ikke å adlyde Pave og alt dette, om du tror på det kristne budskapet gnostikerne hadde.»
Og hvem har fortalt deg at den originale «gode gammeldagse» kristendommen er «den mest autoritære varianten»?

Det var mange kristendommer helt i begynnelsen. De trangsynte kristne eliminerte og brant alt annet som ikke passet deres syn, og den krever også en blind lydighet til kirken. Du har gått glipp av mye kirkehistorie om du tror at den katolske kirken historisk sett er som den er i dag. At det er frivillig å melde seg inn osv.

Fra et klassisk liberalistisk standpunkt, som verdsetter individuell frihet og begrenset statlig inngripen, er katolsk kristendom mer autoritær på grunn av flere faktorer og jeg velger å liste opp noen av dem så du får en mer grundig forståelse:

Hierarkisk struktur: Den katolske kirken har en streng hierarkisk struktur, med paven på toppen, etterfulgt av kardinaler, biskoper, prester og til slutt lekfolk. Denne strukturen gir en sentralisert autoritet og kontroll, noe som er strid med liberalistiske idealer om individuell autonomi.

Dogmatiske doktriner: Den katolske kirken har en rekke faste doktriner og trosbekjennelser som medlemmene forventes å følge. Dette kan inkludere alt fra tro på transsubstansiasjon (ideen om at brødet og vinen under eukaristien bokstavelig talt blir Jesu kropp og blod) til synet på abort og prevensjon. Denne dogmatiske tilnærmingen som da manifesteres politisk i strid med liberalistiske prinsipper om myndighetenes rolle i samfunnet. Abortmotstand strider med Ayn Rands syn.

Sakramentene: I katolsk tro er det syv sakramenter, som inkluderer dåp, konfirmasjon, ekteskap og skriftemål. Disse sakramentene er sett på som nødvendige for frelse, og er strengt kontrollert av kirken. Dette kan potensielt begrense individets frihet.

Gnostisk kristendom, derimot, kan sees som mer liberal av flere grunner:

Personlig åndelig kunnskap: Gnostikerne la stor vekt på personlig åndelig kunnskap og erfaring. De så gudommelig kunnskap som noe som kunne oppnås gjennom direkte, personlig opplevelse, snarere enn gjennom autoritative institusjoner eller tekster.

Mangelen på en sentral autoritet: I motsetning til den katolske kirken hadde ikke gnostikerne en sentral autoritet eller hierarki. De var ofte organisert i små, uavhengige grupper, noe som kunne tillate større individuell frihet.

Esoteriske lærdommer: Gnostikerne var kjent for sine esoteriske lærdommer og tolkninger av kristne skrifter. Disse tolkningene tillot ofte større åpenhet for variasjon og individuell tolkning, i motsetning til mer dogmatiske former for kristendom som du er stor fan av.

Jeg skal fortelle deg litt om hvordan jeg selv oppdaget at jeg hadde latt meg lure av et overforenklet bilde.

Det er ingen av oss som er født med absolutt kunnskap om absolutt alt. Og alle har visse «fordommer».

Og hvordan kom du frem til at du hadde latt deg lure av et overforenklet bilde? Var det igjennom diskusjon ved å utfordre andres ideer? Og la deg utfordre?

La meg lese mer:

De første innblikkene fikk jeg da jeg diskuterte slaveri og fant ut at England helt siden 1000-tallet hadde forbydd slaveri da den kristne William Erobreren tok England. Siden den gang var slaveri forbudt i England og kristendommen var drivkraften bak forbudet mot slaveriet over hele verden. Samtidig oppdaget jeg at den historien jeg hadde blitt fortalt om «den mørke middelalderen» hadde et par meget viktige hull. Jeg lærte på skolen at romerriket falt i 476 AD, men så finner jeg senere ut at det bare var i vest at Romerriket falt. I øst fortsatte Romerriket som før i nesten 1000 år til med Konstantinopel som hovedstad. Hvorfor er denne delen av Romerriket visket ut av historien de fleste lærer? Kan det ha noe med at det var et kristent rike å gjøre og at det ikke passet inn i propagandaen om «den mørke middelalderen» som var «forårsaket» av kristendommen?

Det er noen misforståelser og forenklinger i det du nevner som fortjener å bli utdypet.

Slaveri og kristendommen: Det er riktig at mange kristne ledere og samfunn har arbeidet for å avskaffe slaveri. Men det er også viktig å huske at kristendommen, som en kompleks og variert tradisjon, har blitt brukt til å rettferdiggjøre slaveri så vel som til å bekjempe det. Dessuten, selv om William Erobreren kan ha innført lover som begrenset noen former for slaveri, er det ikke korrekt å si at slaveri var «forbudt» i England fra 1000-tallet og fremover. Mange former for ufrihet og tvungen tjeneste fortsatte å eksistere.

«Den mørke middelalderen» og Romerriket: Begrepet «den mørke middelalderen» er et uttrykk som har blitt brukt til å beskrive perioden fra det vestlige Romerrikets fall til omtrent 1000-tallet. Det er sant at denne karakteriseringen har blitt kritisert for å være overdrevet negativ og for å overse viktige aspekter av middelalderens kultur og samfunn. Østromerriket, også kjent som Bysants, er faktisk en viktig del av historien, og det er ikke korrekt å si at det er «visket ut». Mange historikere studerer og underviser om Bysants, og dens innflytelse på historien er anerkjent. Bysants var faktisk et kristent rike, men det har ikke blitt «visket ut» på grunn av en konspirasjon for å fremstille middelalderen som «mørk». Snarere kan eventuelle mangler i fremstillingen av Bysants skyldes pedagogiske valg eller begrensninger i læreplanen.

Så lærte jeg om Pax Romana, en periode hvor Romerriket var svært rikt: abort og homofili florerte. Fødselsraten stupte, velferdsstaten eksploderte i størrelse og samfunnet ble svært hedonistisk og kvinner begynte å bli frislupne. Dette var årsaken til at Romerriket kollapset, ikke kristendommen. Tvert i mot var det kristne som reddet Romerriket fra demografisk kollaps fordi de fremhevet ekteskapet og tok avstand fra homofili og abort. Da Vest-riket kollapset var kristne nesten i flertall. Så raskt hadde de vokst og fornyet området demografisk.

Hvor lærte du dette?

Pax Romana var en periode på rundt 200 år (fra 27 f.Kr. til 180 e.Kr.) hvor Romerriket opplevde relativ fred og stabilitet. Det var en tid med økonomisk fremgang, infrastrukturell utvikling, kunstneriske og kulturelle blomstringer, samt utvidelse av romersk lov og orden.

Nå til de påstandene du presenterer: Påstanden om at «abort og homofili florerte» under Pax Romana er historisk unøyaktig og misforstått. Mens abort og homoseksuelle handlinger eksisterte i antikkens Roma, var de absolutt ikke så utbredt som det framstilles. For eksempel, abort var farlig og risikabelt gitt datidens medisinske teknologi, og ble hovedsakelig brukt som en siste utvei.

Homoseksualitet, på den annen side, var mer akseptert i det romerske samfunnet enn i mange senere samfunn, men det fulgte også bestemte sosiale regler og normer. Begrepet «homofili» som vi forstår det i dag – en seksuell orientering – eksisterte ikke i antikkens Roma. Seksuelle forhold mellom menn var vanligvis begrenset til visse sosiale kontekster, og det var stor stigma knyttet til å være den «passive» partneren i et slikt forhold.

Angående påstanden om at «fødselsraten stupte, velferdsstaten eksploderte i størrelse og samfunnet ble svært hedonistisk og kvinner begynte å bli frislupne», er det viktig å merke seg at disse er stort sett anakronistiske påstander som prosjekterer moderne begreper og bekymringer tilbake på antikken. Romerriket hadde ikke en «velferdsstat» i moderne forstand, og mens det var perioder med lavere fødselsrater, var dette også knyttet til en rekke faktorer som inkluderer, men ikke er begrenset til, økonomiske forhold, helse og sykdom, krig og konflikt, og så videre.

Kvinnenes rolle i det romerske samfunnet var også mye mer komplisert enn det som er foreslått her. Mens kvinner i noen henseender hadde større frihet enn i mange senere samfunn, var de fremdeles sterkt begrenset av sosiale normer og forventninger. De hadde ingen politisk makt, de var underordnet sine ektemenn i ekteskapet, og de hadde begrenset tilgang til utdanning og eierskap.

Nå begynte jeg å bli mistenksom fordi jeg begynte å se at jeg hadde lært mye historie som viste seg å være propaganda, laget av «moderne» tenkere som hadde en agenda mot kristendommen.

Det viktig å huske på at det er mange forskjellige «moderne» tenkere med mange forskjellige synspunkter. Noen kan være kritiske til kristendommen, mens andre kan være støttende. Kritikk av en bestemt religion eller ideologi er ikke det samme som en agenda mot den.

Senere, etter å ha studert Gnostisismen, viser det seg at mange av de som har nedsnakket kristendommen er gnostikere.

Det er langt mer vanlig å nedsnakke kristendommen blant ateister, agnostikere, og andre religioner enn gnostikere.

Gnostikere tror jo i all hovedsak på bibelen, både det gamle og det nye, og kritiserer ikke så veldig egentlig. Men dette er ikke så relevant egentlig.

Men jeg forstår at du vil forsøke å tilpasse det ditt overordnede narrativ, og jeg kan forstå at det er vanskelig, spesielt når de fleste som kritisierer kristendommen ikke så veldig enkelt kan stemples som gnostikere. Nå har jo du en ekstremt utvidet variant av begrepet da, som nærmest dekker absolutt alt som ikke er i tråd med ditt syn?

Så støtte jeg på påstanden om at kristendommen var en viktig komponent i opplysningstiden — i tillegg til det aristoteliske elementet.

Opplysningstiden var en kompleks og variert periode, preget av en rekke ulike filosofiske strømninger og ideer. Mange av disse ideene var i konflikt med de tradisjonelle kristne læresetningene og utfordret dem sterkt, og det har krevd mye fra kirken i deres forsvar av deres egen tro og lære. Opplysningstidens tenkere utfordret ofte autoriteten til kirken og fremmet ideer om religiøs toleranse og sekularisme og de er preget av det, og har kanskje tatt en del til inntekt som de ikke fortjener?

Universelle rettigheter kommer fra kristendommen («Kat holos» = «universalis» = «av helheten»).

Nei, universelle rettigheter har sine røtter i mange ulike historiske og kulturelle sammenhenger, det har ikke opphav i kristendommen. For eksempel kan vi spore visse ideer om universelle rettigheter tilbake til stoisk filosofi i antikkens Hellas og Romerriket. Stoikerne fremmet ideen om at alle mennesker, uavhengig av deres sosiale status, kjønn eller etnisitet, er del av et felles moralsk fellesskap. De hevdet at alle mennesker har en grunnleggende verdighet som bør respekteres. På samme måte kan vi finne lignende tanker innenfor andre religiøse tradisjoner som buddhismen og hinduismen. For eksempel lærer buddhismen om universell medfølelse og respekt for alle levende vesener, mens hinduistiske skrifter som Upanishadene understreker enheten og gjensidig avhengighet av alle eksistensformer.

Kristendommen som jo er et produkt av sin tid, har tatt opp i seg slike ting som eksisterte på den tiden. Som skrevet tidligere ble ikke kristendommen til i et vakuum, det kristendommen er bygget opp av, er i all hovedsak ideer som allerede eksisterte.

Det gjenspeiler også det faktum at disse rettighetene er dypt forankret i vår felles menneskelige erfaring, og ikke er begrenset til en bestemt religiøs eller filosofisk tradisjon.

For øvrig er Kristendommens læresetninger og praksis noe som har variert sterkt gjennom historien og mellom forskjellige sekter og kirkesamfunn. Mange kristne samfunn har i lange perioder akseptert eller til og med fremmet praksiser som er i strid med ideen om universelle rettigheter, som slaveri, undertrykkelse av kvinner, og forfølgelse av religiøse minoriteter. Katolikkene forfulgte og drepte gnostikere fordi de var vantro, blant annet katharene. Du har kanskje ikke lest den utrolig triste historien om Katharene, men det har nok jeg.

Katarsene er blant de store ofrene i historien. De forkynte en asketisk form for kristendom som opprinnelig stammet fra Østen, og de motsatte seg en dogmatisk, autoritær (tvangsmessig) katolisisme. De ble utryddet ved å bli brent på bålet på store bål. Dette gjenspeiler vel ditt syn på katolikkene som opphavet til universielle rettigheter som de virkelig tok på alvor?

Nei, jeg vil hevde at universelle rettigheter i sin moderne form er et produkt av sekulære humanistiske ideer, heller enn religiøse. Den moderne menneskerettighetsbevegelsen vokste frem i opplysningstiden, en periode hvor mange intellektuelle utfordret religiøs autoritet og fremmet sekulære ideer om menneskeverd og likhet. Det er også i denne perioden hvor klassisk liberalisme ble skapt. Klassisk liberalisme ble til i en tid hvor folk hadde lært seg å tenke langt mer rasjonelt og logisk enn tidligere tider som var preget av irrasjonell religiøs tenkning.

Selv i den vitenskapelige metoden har kristendommen satt spor. Grekerne var overbevist om at verden var logisk ENTYDIG og at man derfor kunne tenke seg logisk til hvordan verdens lover fungerer. De kristne empirikerne var overbevist om at Gud (som er Logos)

Logos er et begrep hentet fra de gamle stoikerne lenge før kristendommen. Dette er igjen noe som har blitt lagt til i lappeteppet Kristendommen.

I stoisk filosofi er Logos en sentral konseptuell idé og prinsipp. Stoikerne betraktet Logos som den universelle fornuftens guddommelige kraft som styrer hele kosmos og står bak orden og harmoni i verden.

For stoikerne var Logos både en kosmisk og individuell kraft. På det kosmiske nivået representerer Logos den guddommelige fornuften som styrer naturlovene og den naturlige orden i universet. Det er gjennom Logos at alt eksisterer, utvikler seg og er sammenkoblet. Stoikerne så på naturen som et harmonisk system der alt er forutbestemt og styrt av Logos.

På det individuelle nivået mente stoikerne at mennesket også er en del av den guddommelige Logos. De trodde at hver person har en guddommelig gnist inni seg (som da også tilsvarer det gnostisk kristne synet), kjent som «pneuma» eller «ånd», som er en del av den universelle Logos. Ved å leve i samsvar med den guddommelige fornuften, kunne mennesket oppnå indre harmoni og lykke.

Logos var også nært knyttet til etikk i stoisk filosofi. Stoikerne trodde at mennesket kunne leve i tråd med den guddommelige Logos ved å utøve dyder som visdom, rettferdighet, mot og selvbeherskelse. Ved å følge disse dydene og akseptere det som er i samsvar med naturen og Logos, mente stoikerne at mennesket kunne oppnå en tilstand av eudaimonia, som kan oversettes til «velvære» eller «lykke».

Så i sum representerer Logos i stoisk filosofi den universelle fornuften og den guddommelige kraften som styrer kosmos og menneskets indre liv. Stoikerne betraktet det som sentralt for å oppnå harmoni, lykke og etisk livsførsel.

Dette har kristendommen tatt fra stoikerne, og er ikke opphavet til ideen.

skapte verden i sitt bilde (logisk)

Dette er din personlige tolkning basert på det bibelforfatteren skrev angående Logos, og en kobling tilbake til Skapte MENNESKET i sitt bilde. Det står for øvrig ikke noe i bibelen om at Gud skapte VERDEN i sitt bilde. Verden er ikke noe bilde på Gud, da verden ligger i det onde, og denne verdens Gud blir omtalt som ond, og skriftstedet blir tolket til å omhandle Satan av tradisjonelle kristne…

men at han hadde valgmuligheter og at man derfor var nødt til å empirisk undersøke verden for å finne dens logiske oppbygning.

Joda… Så lenge det passet med dogmene til katolisismen så var det sikkert greit, men i opplysningstiden opplevde katolisismen, som den dominerende kristne kraften på den tiden, noen utfordringer i forholdet til vitenskap og opplysningstenkning. Her er noen eksempler på hvordan katolisismen ble ansett for å motarbeide vitenskapen i denne perioden:

Galileo Galilei: En av de mest kjente konfliktene mellom katolisismen og vitenskapen involverte Galileo Galilei. Galileo støttet teorien om at jorden og andre planeter kretset rundt solen (heliocentrisme), som gikk imot den katolske kirkes lære om jorden som universets sentrum. Galileo ble kalt inn for inkvisisjonen og tvunget til å avsverge sin tro på heliocentrismen. Han ble deretter dømt til husarrest og fikk sine verker forbudt.

Index Librorum Prohibitorum: Den katolske kirken hadde en indeks over forbudte bøker (Index Librorum Prohibitorum) som inkluderte en rekke vitenskapelige verk. Mange vitenskapelige ideer og tekster som ble ansett som i strid med katolsk lære, ble forbudt. Dette begrenset spredningen av vitenskapelige ideer og reduserte muligheten for kritisk tenkning.

Sensur og kontroll: Katolisismen praktiserte sensur og kontroll over utdanning og publikasjoner. Kirken hadde kontroll over universiteter og kunne begrense undervisningen og forskningen som ikke passet med katolsk doktrine. Dette begrenset friheten til forskere og intellektuelle til å utforske og formidle nye ideer.

Motstand mot naturvitenskapelige teorier: Katolisismen avviste eller motarbeidet flere vitenskapelige teorier som var i strid med deres teologiske posisjon. Dette inkluderte teorier om evolusjon og opprinnelsen til artene, som ble motsatt av den bokstavelige tolkningen av Bibelen.

Dette er historiske fakta som gjør argumentasjonen din litt vanskeligere. Katolisismen var ingen primus motor bak vitenskapen, snarere tvert i mot var den en bremsekloss pga sin autoritære dogmatisme. Vitenskapen har i all hovedsak blitt båret frem av ikke-kristne, sekulære krefter.

Så jeg har lært meg å være skeptisk til etablert historie. Det finnes folk der ute som er ute etter å fremstille konkurrenter i et dårlig lys, og det er lett å la seg lure.

Men så er jo fremdeles det meste av det du påstår her ganske feil, om man ser på historien, og fakta rundt det du nevner sett i lys av de faktaopplysningene jeg har kommet med her.

Onar Åm skrev:
«Liberalismen har intet med om verden er god eller ond å gjøre.»

Det er et helt fundamentalt premiss for liberalismen at verden er god og dermed verdt å engasjere seg i. Alt jeg kan si er at det er sjokkerende an en som påstår å være opplyst ikke vet slike helt elementære ting.

«For øvrig har du fått bibelsitater fra kanonen som sier at verden er ond.»

Og i den kanoniske tolkningen av dette betyr dette at en verden tom for Gud ( = verdslig ) er ond. M.a.o. «verden» i denne sammenhengen refererer til tom materialisme, og det er helt riktig å kategorisere dette som ond. Det er viktig å forstå at de som skrev Bibelen ikke brukte ord på samme måte som moderne ordbøker. Det står i Bibelen at en hval er en fisk. Feil, i følge moderne definisjon av en fisk, men riktig i følge antikkens definisjon som «dyr som lever i vannet.» Det er en vanlig nybegynnertabbe å ta ord fra moderne tid og tolke Bibelen ut fra disse.

«Personfokus, personfokus, mer personfokus.»

Jeg prøver å forklare deg at GRUNNEN til at du alltid går på limpinnen og faller disse tingene gang på gang er at du har et holdningsproblem. Du overvurderer egne evner og er for lite kritisk til det du leser. Når du først så har blitt forelsket i noe du har lest blir du kritisk til alt som er uenig med dette. Dette er ikke et IQ-problem men et holdningsproblem. Du kan gjerne kalle det personfokus, men jeg prøver bare å lære deg hvordan du kan bli en bedre tenker.

«Sa han som forholder seg nesten utelukkende til katolikker og konspirasjonsteoretikere»

Groomere som ødelegger barn kaller Lindsay for konspirasjonsteoretikere, og du velger heller å høre på dem enn å bruke litt tid på det materialet Lindsay har drøvtygd for oss.

I motsetning til deg er jeg ikke sjåvinist. Jeg avviser ikke en kilde bare fordi han er kristen, slik du ser ut til å gjøre basert på fordommer. Kristne har jo den fordelen at de kjenner skriften temmelig godt og hvis du skal finne motforestillinger til dine teorier burde deres stilling være et godt sted å begynne.

Lars Jøran skrev:
«Liberalismen har intet med om verden er god eller ond å gjøre.»
Det er et helt fundamentalt premiss for liberalismen at verden er god og dermed verdt å engasjere seg i. Alt jeg kan si er at det er sjokkerende an en som påstår å være opplyst ikke vet slike helt elementære ting.

Nei, du tar helt grunnleggende feil. Det er en utbredt misforståelse å anta at liberalismens fundamentale premiss er at verden er god. Liberalismen, som en politisk og økonomisk ideologi, er faktisk nøytral i forhold til verdens ‘godhet’ eller ‘ondskap’. Den fokuserer heller på prinsipper om frihet, individualitet og likestilling.

Liberalismen tar utgangspunkt i ideen om at individene skal ha frihet til å velge og handle etter eget ønske, så lenge det ikke innskrenker andres frihet. Denne friheten inkluderer retten til å være uenig, å kritisere, å kjempe for forandring, og å søke etter bedre løsninger. Disse rettighetene antyder ikke at verden er «god», men heller at den er foranderlig, og at vi har frihet til å påvirke den.

Engasjement er et viktig aspekt av liberalismen, men det betyr ikke nødvendigvis at man mener at verden er god. Man kan være sterkt engasjert fordi man ser urettferdighet, problemer eller utfordringer som man ønsker å adressere. Liberalismen oppmuntrer til slikt engasjement fordi den anerkjenner at samfunnet kan og bør forbedres gjennom individets frie handlinger.

Din kommentar om at det er «sjokkerende» at en som påstår å være opplyst ikke vet slike «helt elementære ting», er et stråmannsargument. Det antyder at du har misforstått eller feiltolket det grunnleggende premisset for liberalismen. I en opplyst diskusjon er det viktig å forstå og akseptere at det kan være forskjellige tolkninger og synspunkter, og at man kan være uenig uten å være uvitende.

Så for å konkludere, liberalismen er ikke basert på premisset om at verden er god. Den er basert på ideen om individets frihet, og erkjenner at vi har evnen til å forme verden rundt oss gjennom våre handlinger. Det er ikke en påstand om verdens godhet, men om vår mulighet til å påvirke den.

«For øvrig har du fått bibelsitater fra kanonen som sier at verden er ond.»
Og i den kanoniske tolkningen av dette betyr dette at en verden tom for Gud ( = verdslig ) er ond. M.a.o. «verden» i denne sammenhengen refererer til tom materialisme, og det er helt riktig å kategorisere dette som ond.

Ja, det er mulig å utføre tolkning på den måten at det som står der får en annen betydning enn det du leser der direkte.

Det er også derfor du har hundre tusenvis av ulike kristne retninger som alle tolker og vektlegger ulike ting.

Jeg forholder meg kun til det som står der, ordrett. Men selvsagt vil man jo måtte, dersom man har et spesifikt syn som på andre steder vil krasje med det man leser, måtte tolke det til å være noe annet enn det som står der. Det står ikke at verden er tom for Gud. Da kunne jo bare Jesus vært her, og vært en del av verdenen, så ville verden vært god. Men han sier at han ikke er av denne verden. Og det åpenbart fordi verden er ond, som det jo står.

Det er også viktig å forstå at tolkning og betydning ikke er synonyme.

Tolkning er en prosess som kan gi forskjellige resultater avhengig av hvem som tolker, og hvilken kontekst tolkningen foregår i.

Din påstand om at en «verden tom for Gud» er ond, representerer en bestemt tolkning. Men det er ikke den eneste tolkningen, og det er ikke nødvendigvis den mest korrekte tolkningen. Mange ville argumentere for at en verden tom for Gud ikke nødvendigvis er ond, men heller nøytral, og at det er menneskets handlinger som bestemmer om verden blir god eller ond.

Det er også viktig å merke seg at det å kategorisere materialisme som «ondt» er en verdivurdering som ikke er universelt akseptert. Materialisme, i en filosofisk kontekst, er troen på at fysiske ting er det eneste som eksisterer, og at alle fenomener kan forklares fysisk. Det er ikke en moralsk posisjon, og det er ikke nødvendigvis «ondt». Det er en måte å forstå verden på, og det kan føre til både gode og dårlige handlinger, avhengig av hvordan det praktiseres.

«Personfokus, personfokus, mer personfokus.»
Jeg prøver å forklare deg at GRUNNEN til at du alltid går på limpinnen og faller disse tingene gang på gang er at du har et holdningsproblem.

Det samme kunne jeg ha skrevet til deg. Det du skriver er totalt meningsløst.

Det å være uenig i en diskusjon er ikke nødvendigvis et tegn på et holdningsproblem. I stedet er det et naturlig resultat av forskjellige perspektiver, erfaringer og tolkninger. Jeg er alltid åpen for å lære og forstå nye synspunkter, men det betyr ikke at jeg alltid vil endre mitt syn basert på hva andre mener. Det er viktig å huske at vi alle ser verden gjennom våre egne linser, og det som kan virke som en ‘limpinne’ for en person, kan være et gyldig argument eller perspektiv for en annen.

Du overvurderer egne evner og er for lite kritisk til det du leser. Når du først så har blitt forelsket i noe du har lest blir du kritisk til alt som er uenig med dette. Dette er ikke et IQ-problem men et holdningsproblem. Du kan gjerne kalle det personfokus, men jeg prøver bare å lære deg hvordan du kan bli en bedre tenker.

Takk for at du deler ditt synspunkt og for din bekymring for min tenkning. Jeg anerkjenner at vi alle har våre styrker og svakheter, og jeg er absolutt ikke immun mot dette. Jeg tar til meg kritikken din og vil forsøke å være mer bevisst på hvor jeg plasserer min kritiske sans.

Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis er et tegn på manglende kritisk tenkning å være uenig med andres synspunkter. Tvert imot, det kan være et tegn på en dypere forståelse og refleksjon over de ulike argumentene som presenteres.

Jeg tror vi alle har en tendens til å favorisere informasjon som bekrefter våre eksisterende overbevisninger – dette er et velkjent fenomen kalt bekreftelsesbias. Det er ikke et unikt problem for meg, men noe vi alle må være oppmerksomme på.

Det er mulig at jeg har gitt inntrykk av å være for ensidig i mine synspunkter, og for det beklager jeg. Jeg vil strebe etter å være mer åpen for andre synspunkter i fremtiden. Men vær også oppmerksom på at det å forsvare et synspunkt ikke nødvendigvis betyr at man er blind for alternative synspunkter. Det kan rett og slett være et uttrykk for at man har vurdert de alternative synspunktene og funnet dem mindre overbevisende.

Til slutt vil jeg si at jeg setter pris på at du prøver å hjelpe meg til å bli en bedre tenker. Jeg tror vi alle kan lære av hverandre, og jeg ser frem til å fortsette disse diskusjonene på en konstruktiv måte.

«Sa han som forholder seg nesten utelukkende til sterkt dogmatiske og intolerante religiøse og konspirasjonsteoretikere»
Groomere som ødelegger barn kaller Lindsay for konspirasjonsteoretikere, og du velger heller å høre på dem enn å bruke litt tid på det materialet Lindsay har drøvtygd for oss.

Onar, jeg må si at jeg sterkt er uenig i din karakterisering av både James Lindsay og situasjonen. Å hevde at det er «groomere som ødelegger barn» som kaller Lindsay for en konspirasjonsteoretiker, er en unyansert og generaliserende påstand. Det finnes mange mennesker, med ulike bakgrunner og synspunkter, som er kritiske til Lindsays arbeid og påstander.

Lindsay har en historie med å spre kontroversielle og polariserende meninger, ofte uten tilstrekkelig bevis for å støtte dem. Dette har ført til at han har blitt kritisert av et bredt spekter av individer og organisasjoner. Kritikken mot ham handler ikke om å undertrykke hans ytringsfrihet, men snarere om å stille spørsmål ved gyldigheten og kvaliteten på hans argumenter.

Det er også verdt å merke seg at anklager om «grooming» i LGBTQ+-samfunnet er et farlig og skadelig narrativ som kan føre til økt diskriminering og marginalisering av uskyldige mennesker. Å bruke denne typen språk for å diskreditere en hel gruppe mennesker er ikke bare usaklig, men også uansvarlig.

Som en sterk forsvarer av ytringsfrihet og individuelle rettigheter, oppfordrer jeg deg til å utvise kritisk tenkning og åpenhet for ulike perspektiver. Å være kritisk til James Lindsay betyr ikke at man støtter grooming eller ødeleggelse av barn; det betyr at man er villig til å stille spørsmål ved påstander og argumenter og vurdere dem på en objektiv måte.

I motsetning til deg er jeg ikke sjåvinist. Jeg avviser ikke en kilde bare fordi han er kristen, slik du ser ut til å gjøre basert på fordommer. Kristne har jo den fordelen at de kjenner skriften temmelig godt og hvis du skal finne motforestillinger til dine teorier burde deres stilling være et godt sted å begynne.

Onar Åm skrev:
«Det er også verdt å merke seg at anklager om «grooming» i LGBTQ+-samfunnet er et farlig og skadelig narrativ som kan føre til økt diskriminering og marginalisering av uskyldige mennesker. Å bruke denne typen språk for å diskreditere en hel gruppe mennesker er ikke bare usaklig, men også uansvarlig.»

Da italienerne innvandret til USA sent på 1800-tallet ble de møtt med mye rasisme og fordommer. En del av disse fordommene var velfortjente fordi det var råtne epler blant italienerne. Når en italiener gjorde noe kriminelt eller satte italienerne i et dårlig lys tok de GODE italienerne ofte affære og grisebanket de slemme italienerne. Hvorfor? Fordi de dårlige eplene ga ALLE italienerne et dårlig rykte, m.a.o. de dårlige ødela for de gode. Heldigvis lyktes de gode å fotrenge de dårlige og holde god nok kustus innenfor sin egen gruppe til at diskriminering og fordommer etter hvert avtok.

På samme måte er det de gode homofile (og de som går under samme banner) sitt ansvar å drive politiarbeid mot sine onde elementer. På den måten sier de gode homofile klart og tydelig i fra at de ikke aksepterer tvilsomme pervoer og aktivister. Dette har ikke skjedd. I stedet har pervoene og aktivistene fått lov til å kuppe hele pride-bevegelsen mens vanlige homser sitter på sidelinjen og lar det skje. Kanskje er mange av dem ukomfortable med det som skjer men de holder kjeft.

Dette tyder på at de ennå ikke har lært seg å være ansvarlige nok til å takle den friheten åpen deltakelse i samfunnet medfører. Og hvis ikke DE tar ansvar for å rydde opp i groomerne sine må andre utenfor homomiljøet gjøre det. Jeg er enig i at dette ikke er ideelt men dette er de homofiles egen skyld. Så lenge de frivillig seiler under felles flagg har de et ansvar å holde aktivistene og pervoene ute av flokken sine. Klarer de ikke det er det kjipt, men da må andre være voksne i stedet.

Løsningen på problemet er IKKE, som du ser ut til å foretrekke, å være beskyttende overfor kritikk av aktivistene fordi du er så redd for at det skal ramme uskyldige. Det er bare å gi våpen til aktivistene slik at de kan gjøre enda mer skade.

«Å bruke denne typen språk for å diskreditere en hel gruppe mennesker er ikke bare usaklig, men også uansvarlig.»

Legg merke til at JEG aldri har snakket om hele LGBTQ+ miljøet. Jeg snakker om pervo-aktivistene i miljøet. De uansvarlige i denne sammenhengen er det store flertallet av helt ordinære homofile som lar tvilsomme aktivister få lov til å kuppe deres gruppe.

Lars Jøran skrev:

Onar Åm Jeg synes egentlig ikke at analogien mellom italienske innvandrere på 1800-tallet og dagens LGBTQ+-samfunn, selv om den er interessant, er helt treffende. Det første som slo meg var «kollektivismen» i mangel av bedre ord, i det du beskrev, så jeg begynner med det.

Kollektiv skyld: Du hevder at det er opp til de «gode» homofile å håndtere de «dårlige» eplene. Selv om det er forståelig at du ønsker å se ansvarlige handlinger fra alle gruppemedlemmer, er det uheldig å tillegge et kollektiv ansvaret for enkeltpersoners handlinger. Det strider mot prinsippet om individuell ansvarlighet, som er en sentral verdi i et rettferdig samfunn.

Så, det er viktig å skille mellom kriminalitet og identitet. I det italienske eksempelet du nevnte, ble de som utførte kriminelle handlinger holdt ansvarlig for sine handlinger, ikke for deres italienske identitet. På samme måte bør de som begår uakseptabel oppførsel innen LGBTQ+ samfunnet holdes ansvarlig for sine handlinger, ikke for deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Ideen om at det er opp til «de gode homofile» å «drive politiarbeid» mot «onde elementer» i deres fellesskap er problematisk. Det legger en urimelig byrde på LGBTQ+ personer å være ansvarlig for andres handlinger bare på grunn av deres felles seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Vi forventer ikke at alle medlemmer av en etnisk, religiøs eller politisk gruppe skal ta ansvar for de verste handlingene til noen få innen deres gruppe, så hvorfor skulle vi forvente det av LGBTQ+ personer?

Det er for øvrig viktig å anerkjenne at det ALLEREDE er mange innen LGBTQ+ samfunnet som tar avstand fra og aktivt motarbeider skadelige elementer innen deres fellesskap. Det faktum at du kanskje ikke ser dette arbeidet, betyr ikke at det ikke skjer…

Det er viktig å huske på at LGBTQ+-samfunnet, som ethvert samfunn, består av et mangfold av individer med ulike verdier, holdninger og handlinger. Å kritisere en hel gruppe på grunn av handlingene til noen få er ikke bare usaklig, men kan også bidra til usunn generalisering og fordommer.

Bevegelsen har vært og er fortsatt en viktig plattform for å kjempe for rettigheter og aksept for alle, uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Det er urimelig å hevde at «pervo-aktivister» har kuppet denne bevegelsen.

Kritikk er sunt og nødvendig, men det er viktig å skille mellom konstruktiv kritikk og diskriminerende retorikk. Det er fullt mulig å kritisere skadelige handlinger uten å stigmatisere en hel gruppe mennesker.

Jeg reagerte også på din kommentar om at «de gode italienerne» reagerte ved å «grisebanke de slemme italienerne»… Det er viktig å huske på at vold ikke er en effektiv eller etisk måte å håndtere kriminalitet på, og at rettferdighet best oppnås gjennom rettssystemet.

Jeg vil understreke at det å være «beskyttende overfor kritikk av aktivistene» ikke er det samme som å være motstander av rettferdig og konstruktiv kritikk. Det er absolutt rom for meningsforskjeller og debatt innenfor ethvert samfunn, inkludert LGBTQ+ samfunnet. Men når kritikk blir til diskriminering, hets eller trakassering, da har vi gått over en linje som vi alle bør være enige om å opprettholde.

Jeg tror vi begge er enige om at alle medlemmer av samfunnet, uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, bør holdes ansvarlige for sine handlinger. Men det å stemple en hel gruppe basert på handlingene til noen få, er verken rettferdig eller produktivt. Vi må skille mellom handling og identitet, mellom individ og gruppe, for å kunne ha en rettferdig og konstruktiv dialog.

Jeg har nå bare svart på generelt grunnlag og tatt utgangspunkt i at noen av dem faktisk har gjort noe reelt galt. Men hva vi mennesker oppfatter som rett og galt er jo ikke nødvendigvis noe vi trenger å være enige i, så da synes jeg det er viktig å klargjøre nøyaktig hva som er det spesifikke problemet du henviser til. Det er ikke helt klart. Jeg har aldri vært så interessert i disse tingene og har ikke fordypet meg ned i materien, men jeg tror jeg har en grunnleggende forståelse for hva de vil oppnå basert på det lille jeg har lest.

Du har nevnt «pervo-aktivister», men uten konkret definisjon av hva det innebærer, blir det vanskelig å adressere problemstillingen på en meningsfull måte…

Her er noen spørsmål som du kan få lov til å utdype grundig om du vil, så jeg kan forstå hvorfor du mener at «Vesten er i flammer». Jeg vet du svarer ja på alle spørsmålene. Men jeg er ute etter en grundig utdypning.

Er det enkelte individer eller handlinger innen LGBTQ+ samfunnet du finner problematiske? Er det spesifikke aspekter ved Pride-bevegelsen du er uenig i? Eller er det en mer generell uro rundt samfunnets syn på seksualitet og kjønnsidentitet?

Ved å definere problemet mer presist, kan vi bedre adressere dine bekymringer og bidra til en mer fruktbar dialog. Uten klarhet, risikerer vi å snakke forbi hverandre.

I eksemplet der du refererer til situasjonen der hvor «de gode italienerne» reagerte ved å «grisebanke de slemme italienerne» hadde vel disse italienerne som ble grisebanket begått veldig alvorlige kriminelle handlinger… Og dette sammenlikner du med hva da? Er det alvorlige kriminelle handlinger hos noen individer innen LGBTQ+-samfunnet du refererer til? Eller er det kanskje noen former for aktivisme eller uttrykk for identitet du mener er sammenlignbart med alvorlig kriminalitet? For å klargjøre, det er viktig å huske på at identitetsuttrykk eller politisk aktivisme ikke kan, og bør ikke, sammenlignes med kriminelle handlinger.

Hvis det er spesifikke handlinger du mener er problematiske, er det avgjørende at disse blir klart definert. Uten en slik definisjon er det vanskelig å forstå nøyaktig hva du mener. Å klargjøre dette ville bidra til en mer nyansert og konstruktiv samtale.

Jeg vil også gjerne understreke at det er uansvarlig å plassere byrden av å håndtere «dårlige epler» på et helt samfunn. I ethvert samfunn vil det være individer som handler på måter som ikke representerer flertallet. Det er ikke rettferdig, og heller ikke effektivt, å forvente at alle medlemmer av et gitt samfunn skal være ansvarlige for handlingene til et fåtall. Det er ikke god liberalisme. Det strider i mot liberalistiske prinsipper jeg tror på. Disse prinsippene inkluderer individuell frihet, rettsikkerhet og likhet for loven. Enkeltindivider bør holdes ansvarlige for sine handlinger, men det er rettssystemets rolle å håndheve dette, ikke en hel gruppes. Å kaste skyld på et helt samfunn for handlingene til noen få er en form for kollektiv straff, noe som er i strid med disse prinsippene. Hvis vi følger denne logikken, vil vi til slutt bare skape mer splittelse og fiendtlighet, noe som ikke tjener noen av oss. I stedet bør vi jobbe for å fremme forståelse, respekt og likestilling for alle, uavhengig av hvem de er.

Hvis det er kriminelle handlinger som foregår, bør disse tas hånd om av lovhåndhevelse og rettssystemet, ikke av samfunnet generelt. Og hvis det er handlinger eller holdninger du mener er skadelige eller problematiske, er det viktig å adressere disse spesifikt, snarere enn å bruke dem som en pensel for å male et helt samfunn.

Det er også avgjørende å huske på at menneskerettighetene, inkludert retten til frihet til å uttrykke sin egen identitet, er universelle og uavhengige av om noen er enig med dem eller ikke. Uenighet med en persons identitet eller livsstil er ikke en gyldig grunn til å nekte dem deres grunnleggende rettigheter.

Onar Åm skrev:
«Fremme av «groomer»-retorikk: Lindsay har hjulpet med å popularisere retorikken som anklager LGBTQ+ mennesker for å fremme pedofili. Dette er et kjent konspirasjonsteoretisk påstand som har blitt avkreftet av PolitiFact og Anti-Defamation League.»

PolitiFact and ADL? Dette er jo ultra-venstreradikale aktivistorganisasjoner. Hva i alle dager har skjedd med deg, Lars Jøran. Du faller pladask for venstreradikal propaganda hver gang. Jeg skjønner det ikke.

Jeg som faktisk har hørt hva Lindsay har sagt og som har sett dokumentasjonen både han og andre har lagt frem vet to ting:

1) Han sier IKKE at «LGBTQ+ mennesker» fremmer pedofili. Han sier at woke aktivister aktivt forsøker å *ideologisk indoktrinere* (via groomer-taktikk) små barn.

2) Det er massevis av dokumentasjon overalt på at dette foregår i stor stil. Lindsay dokumenterer at Queer-teoretikere (altså de som publiserer «akademiske» artikler og har doktorgrader osv.) skriver at dette er en bevisst taktikk. Queer-teoretikere sammenligner seg positivt med virus.

«Fremme av «hvit folkemord»-teori: Lindsay har også promotert denne teorien, som hevder at det er en bevisst innsats for å erstatte hvite befolkninger i flertalls-hvite samfunn. Historikere har sporet denne teorien tilbake til antisemittiske røtter.»

At det foregår en befolkningsutskiftning av den urbefolkningen i Europa er et faktum som alle kan observere. I 1960 var 97+% av Londons befolkning engelsk. I dag er den mindre enn 37%.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_London

Denne trenden finner du over hele Europa. Malmø, Brussels, Paris. You name it. Det er simpelthen et historisk faktum at befolkningen skiftes ut. Skjer det bevisst? Det er et helt annet spørsmål. FN snakker åpent om «erstatningsmigrasjon.» Det vi med sikkerhet kan si er at dersom dette IKKE var en ønsket utvikling av eliten ville den blitt stoppet for lenge siden. Det kan altså godt hende at de ikke bevisst forsøker å erstatte urbefolkningen i Europa men det er ingen tvil om at de hater dem og ikke løfter en finger for å beskytte dem mot erstatningsinnvandring.

De samme menneskene som kaller dette en konspirasjonsteori er svært opptatt av hvor fælt urbefolkninger som kom i mindretall ble behandlet av det styrende flertallet.

«Historikere har sporet denne teorien tilbake til antisemittiske røtter.»

Og jeg kan garantere deg at disse «historikerne» er ultra-radikale Marxister som også feilaktig kaller Hitler for «høyreekstrem» selv om han var sosialist. Er det ikke påfallende hvordan du faller pladask for venstreradikale narrativer hver eneste gang?

«Sier du ikke her at det er en åpen konspirasjon?»

Konspirasjoner er per definisjon ikke åpne. De er per definisjon hemmelige og skjulte.

«Denne påstanden ser ut til å forutsette en viss skjørhet i det vestlige samfunnet som ikke nødvendigvis er støttet av bevis. Det er en form for reduksjonistisk tenkning som ser verden i sort-hvitt, noe som hindrer en mer nyansert forståelse av komplekse samfunnsutfordringer.»

Det er ingenting nyansert med at Vesten er under angrep og at frihet og vestlige verdier forsvinner raskt dag for dag.

«Vestlige samfunn, med sine robuste institusjoner, rettssystemer og demokratiske prosesser, har vist en bemerkelsesverdig motstandsdyktighet mot forskjellige former for utnyttelse og destabilisering.»

Hovmod står for fall, og du er hovmodig og arrogant. Du tror at vi kan pisse i brønnen så mye vi orker fordi Vesten er så robust. Dette er samme type dårskap som i historien om hvordan Balder ble drept. I historien blir Balder (nesten) gjort udødelig fordi Odin hadde en drøm om at han kom til å dø. Siden han var udødelig begynte folk å bruke han som blink for moro skyld. Helt til han ble drept.

At en institusjon er sterk betyr ikke at den ikke kan ødelegges og at den ikke trenger beskyttelse.

«Samlet sett, denne påstanden ser ut til å bygge på en forutinntatt pessimisme og en oversimplifisering av samfunnsutfordringer. Dette bidrar til en kultur av frykt og mistillit, i stedet for konstruktiv debatt og problemløsning.»

Vi har all grunn til å være pessimistisk, særlig siden samfunnet vårt er full av arrogante dårer som bidrar til problemet.

«Jeg: «Det er misvisende.» Du: «Det er bare i en overgangsfase»»

Ja, vi må få ut dette budskapet så raskt som mulig slik at vi kan redde Vesten fra kollaps. Derfor er det viktig at arrogante dårer ikke står i veien og saboterer for de som forsøker å bidra.

Lars Jøran skrev:
PolitiFact and ADL? Dette er jo ultra-venstreradikale aktivistorganisasjoner. Hva i alle dager har skjedd med deg, Lars Jøran. Du faller pladask for venstreradikal propaganda hver gang. Jeg skjønner det ikke.
Jeg som faktisk har hørt hva Lindsay har sagt og som har sett dokumentasjonen både han og andre har lagt frem vet to ting:
1) Han sier IKKE at «LGBTQ+ mennesker» fremmer pedofili. Han sier at woke aktivister aktivt forsøker å *ideologisk indoktrinere* (via groomer-taktikk) små barn.
2) Det er massevis av dokumentasjon overalt på at dette foregår i stor stil. Lindsay dokumenterer at Queer-teoretikere (altså de som publiserer «akademiske» artikler og har doktorgrader osv.)

Han anklager ikke direkte LGBTQ+ samfunnet for å fremme pedofili, men anklagene om grooming impliserer en ubegrunnet og stigmatiserende forbindelse mellom LGBTQ+ samfunnet og uakseptable, kriminelle handlinger. Uttrykket grooming som du og Lindsay bruker er en manipulativ prosess hvor en person med onde hensikter bygger en emosjonell tilknytning til et barn for å senere utnytte det seksuelt. Så når han assosierer LGBTQ+ samfunnet med grooming, trekker han indirekte en linje mellom dem og seksuell utnyttelse av barn, noe som er en ekstremt alvorlig og ulovlig handling.

Ved å assosiere disse gruppene med en avskyelig praksis som grooming, bidrar du og Lindsay til å spre en usaklig og skadelig stereotyp. Dette kan skape et fiendebilde og fremmedgjøring av mennesker som identifiserer seg med disse gruppene, og det kan undergrave deres rettigheter, verdighet og sikkerhet i samfunnet. Du og Lindsay knytter disse ugyldige stereotypiene til et samfunn som allerede kjemper mot fordommer og misforståelser.

Ved å stigmatisere og demonisere en hel gruppe basert på feilaktige påstander eller misforståelser, kan det oppstå et klima av frykt, hat og intoleranse, som i noen tilfeller kan føre til voldelige handlinger mot medlemmer av den stigmatiserte gruppen. Den usaklige retorikken du og Lindsay holder på med der dere forvrenger ord og begreper samtidig som dere stigmatiserer og generaliserer en gruppe mennesker, er altså noe som potensielt sett kan utsette folk for en stor fare for deres liv og helse dersom dere faktisk blir tatt seriøst av folk bruker vold som politisk virkemiddel for å oppnå resultater. Jeg er temmelig sikker på at dersom mange nok tror på dere, og tar det dere hevder for god fisk, ville det ha ført til en markant økning i hatkriminalitet i form av vold mot disse utsatte gruppene: mot både «woke aktivister» og LGBTQ+ samfunnet generelt.

Ettersom du har valgt å beskrive gnostikerne som utøvere av «intellektuell satanisme» i en strengt filosofisk og religiøs kontekst, kan handlingene dine og Lindsays også beskrives som «intellektuell ondsinnethet» som stigmatiserer en marginalisert gruppe. Dette minner om det Hitler gjorde med jødene, en mindre, stigmatisert og sårbar gruppe som han beskrev og generaliserte på lignende måter: Attributter av negative egenskaper og onde hensikter. Her henter jeg frem et element du selv introduserte tidligere, i ditt forsøk på å koble gnostikerne til nazistene, etter å ha assosiert LGBTQ+ miljøet med gnostikerne. Det er avgjørende å anerkjenne at språk og retorikk bærer makt, og når disse brukes for å oppmuntre til fordommer og hat, kan utfallet være alvorlig og skadelig.

Historien har vist oss eksempler på hvordan stereotypier og negativ fremstilling av visse grupper har ført til diskriminering, forfølgelse og til og vold. Det er derfor viktig å motvirke denne type stigmatisering og fordommer, og jobbe for å skape et samfunn som verdsetter mangfold, respekt og inkludering. Ved å knytte disse gruppene sammen og assosiere dem med grooming, bidrar du og Lindsay til å spre en farlig stereotypi og stigmatisering som kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet generelt. Det å velge å ikke gjøre dette. Ikke ta del i den onarsisistiske kulten bestående av høyreekstreme konspirasjonsteoretikere som blindt og ukritisk har slukt alt den meget kontroversielle (på begge sider av det politiske spekteret) James Lindsay, er ikke det samme som å «falle for venstreradikal propaganda, hver gang». Det er faktisk mitt syn som er mest i tråd med et liberalistisk syn. Liberalister er i all hovedsak liberale, tolerante ovenfor forskjeller og mangfold. Du og de som måtte være enige med deg, er svært konservative. Du må huske på at liberalismen i utgangspunktet var en motreaksjon på konservatisme. Liberalisme er altså ikke primært å motsette seg venstreorienterte retninger, og da venstreorientertes liberale synspunkter. Vi motsetter oss de økonomiske og formynderske delene av venstreorienterte retninger, ikke deres liberale syn på mangfold og inkludering. Det er gode verdier som kan deles av både liberalister og venstreorienterte.

Du hevder at det er «massevis av dokumentasjon overalt» som viser at denne indoktrineringen foregår, men det er faktisk avgjørende å skille mellom ideologisk indoktrinering og opplysende pedagogikk. Innvendingen ligger i dine implikasjoner om at det å lære barn om LGBTQ+ spørsmål er en form for grooming… Som for øvrig i strid med det generelle akademiske synet, som anser kunnskap og forståelse for mangfold, inklusiv seksuell og kjønnsidentitet, som en nødvendig del av en helhetlig utdanning. Å redusere queer-teori til en taktikk for grooming er feilaktig og farlig som påpekt ovenfor. Grooming refererer vanligvis til som nevnt ovenfor (og det vet du helt sikkert fra før av?) manipulerende atferd som tar sikte på å bygge tillit hos et potensielt offer, ofte med hensikt å utnytte dem seksuelt eller på annen måte skade dem. Å påstå at queer-teori er en form for grooming er en grov generalisering og kriminalisering av både et akademisk felt og de menneskene som studerer det. Det er en forvrengning og misbruk av begrepet grooming.

Onar Åm skrev:
Dermed er det ikke «merkelig» at drag queens ikke har lesestunder for pensjonister. Det er bare en tilpasset aktivitet for en spesifikk målgruppe, akkurat som mange andre programmer og aktiviteter.

Barn bør IKKE utsettes for ideologisk indoktrinering. Queer-teoretikerne sier klart og tydelig hva som er deres motivasjon med denne type aktivitet: å knuse og ødelegge normal kjønnsidentitet hos barn slik at de blir destabiliserte, mentalt syke og ulykkelige slik at de dermed kan bli gode fotsoldater mot patriarkiet. Og du er med på å støtte opp om dette.

Lars Jøran skrev:
Dermed er det ikke «merkelig» at drag queens ikke har lesestunder for pensjonister. Det er bare en tilpasset aktivitet for en spesifikk målgruppe, akkurat som mange andre programmer og aktiviteter.
Barn bør IKKE utsettes for ideologisk indoktrinering. Queer-teoretikerne sier klart og tydelig hva som er deres motivasjon med denne type aktivitet: å knuse og ødelegge normal kjønnsidentitet hos barn slik at de blir destabiliserte, mentalt syke og ulykkelige slik at de dermed kan bli gode fotsoldater mot patriarkiet. Og du er med på å støtte opp om dette.

Nei, formålet er å underholde og fremme aksept og inkludering. Målet er å skape en positiv og mangfoldig atmosfære der barn kan lære om forskjellene mellom mennesker på en leken og engasjerende måte. Hensikten er ikke å «ødelegge normal kjønnsidentitet», men heller å fremme forståelse og respekt for ulike former for uttrykk og identiteter. Årsaken til at Lindsay hevder og skriver mye om dette, på det viset han gjør, er nok at han kan tjene penger på å si noe kristenkonservative liker å høre og er villige til å betale godt for.

Han vet hva kristenkonservative aksepterer når det kommer til seksualitet og spiller på det. Det er jo også derfor han blander det med gnostisisme som er fremstår som veldig skummelt for kristenkonservative ettersom man kan snakke om gnostisisme som en dyrkelse av satan osv.

Han henvender seg mot høyresiden i USA, den kristenkonservative bevegelsen der. Dette tjener han seg rik på. Folk betaler store summer for å høre han snakke. De kjøper hans bøker. Med den konsekvens at han skaper hat mot disse gruppene, og utsetter dem for en stor belastning. Det å gå etter svake, minoriteter, det er feigt.

Dette er noe liberalister bør holde seg unna. Man kan kritisere metoder og sånt, dersom det er kritikkverdige forhold. Men du bruker jo retorikk som er ment å skremme kristenkonservative.

Diskusjon med Onar Åm del 1

Onar Åm skrev:

Det som skjer nå i dag har skjedd mange ganger opp gjennom tidene og er en del av en okkult bevegelse som kalles gnostisisme. Dette er essensielt en intellektuell form for satanisme. Gjennom historien har de forsøkt å infiltrere samfunnsinstitusjoner, inkludert kirken. I sin moderne inkarnasjon har den vokst frem gjennom tenkere som Rousseau, Hegel, Marx, og i senere tid Frankfurt-skolen. Queer-ideologi er ikke noe annet enn den siste utveksten i denne kulten. I likhet med tidligere tider kupper denne eksisterende bevegelser og institusjoner.

Queer har kuppet pride, som en gjerne kan si startet som en ærlig motreaksjon til tyrannisk opprettholdelse av normalitet i samfunnet. Queer-teoretikere sier nå rett ut at de er motstandere av homofili fordi dette er en stabil seksual-identitet, og en hver stabilitet vil støtte opp om normalitet og de eksisterende patriarkalske maktstrukturene. Queer-bevegelsens eksplisitte mål er å destabilisere unge, helst så unge som mulig slik at de skal bli psykisk ustabile. Hvorfor? Som Herbert Marcuse sa: kapitalismen gjør folk for lykkelige og derfor vet de ikke at de «egentlig» har det fælt. De må vekkes opp slik at de kan bli ulykkelige og dermed bli gode fotsoldater for revolusjonen. Homofile bidrar ikke til dette fordi de er for mentalt stabile.

Det utrolig vanskelig med dette er at det er så lett for folk å angripe feil fiende. Gnostikere bruker kynisk hvem og hva som helst som våpen for å oppnå sine forkvaklede mål om å bli Gud. De har kuppet kirken, media, akademia, finansinstitusjoner og altså homobevegelsen. Stakkars Freia gjør ikke disse tingene fordi de har lyst men fordi de utsettes for utpressing. For at internasjonale fond (Blackrock) skal investere i dem er de nødt til å ha høy nok ESG score. Neste gang du ser en reklame med dramatisk overrepresentasjon av en «marginalisert» gruppe så husk at du ser et offer for utpressing. Det er ikke Freia som bør boikottes, men Blackrock og alle de store maktinstitusjonene som brukes til å undergrave demokratiet.

Lars Jøran skrev:

Hvorfor bruker du begrepet gnostisisme?

Jeg har lest veldig mye om gnostisisme, da jeg har studert gamle religioner og livssyn i stor detalj. Men jeg forstår ikke din bruk av begrepet gnostisisme i denne sammenhengen.

Å påstå at queer-ideologi er en del av en okkult bevegelse som kalles gnostisisme og at det er en intellektuell form for satanisme er en påstand som ikke er støttet av historiske eller faglige bevis. Å påstå at queer-bevegelsen har som eksplisitt mål å destabilisere unge og gjøre dem psykisk ustabile, og at de er motstandere av homofili, mangler også støtte fra relevant forskning eller empiri.

Påstanden om at gnostikere har kuppet samfunnsinstitusjoner, inkludert kirken, media, akademia, finansinstitusjoner og homobevegelsen, uten å gi konkret og empirisk bevis for denne påstanden, kan ikke anses som gyldig eller faglig fundert.

Til slutt hevder du at selskaper som Blackrock bruker utpressing for å påvirke markedsføringen til selskaper som Freia, men dette argumentet mangler bevis.

Samlet sett er teksten basert på generaliseringer, manglende empirisk støtte og en konspirasjonsteori som ikke er støttet av historiske fakta eller vitenskapelig forskning.

Som en som har lest utrolig mye religionshistorie, så kan jeg beskrive gnostisisme som en religiøs og filosofisk bevegelse som oppstod i antikken og som var særlig utbredt i det første århundret e.Kr. Gnostisisme er ikke en okkult bevegelse som søker å oppnå makt eller kontroll over samfunnsinstitusjoner, slik du hevder ovenfor. Tvert imot er gnostisisme en åndelig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt, kunnskap og oppvåkning.

Gnostikere tror at mennesker har en gnist av guddommelig innsikt og kunnskap som kan vekkes gjennom personlig erfaring og opplysning. De mener også at universet er et sted der det eksisterer dualiteter, og at mennesker er fanget i et materielt univers som er underlagt det onde.

I motsetning til påstanden i teksten, så er gnostisisme ikke essensielt en intellektuell form for satanisme, og det finnes ingen bevis som knytter gnostikere til en okkult bevegelse som søker å ødelegge samfunnsinstitusjoner eller infiltrere kirken.

Gnostisisme er en kompleks og mangfoldig bevegelse som har hatt innflytelse på en rekke religiøse og filosofiske tradisjoner, inkludert kristendommen og islam. Det er viktig å unngå stereotype og feilaktige påstander om gnostisisme eller andre religiøse eller åndelige bevegelser, og heller undersøke dem grundig og objektivt basert på faglige kilder og empiri.

Som en som har lest veldig mye religionshistorie kan jeg også si at påstanden om at queer-ideologi er en utvekst av gnostisisme er feilaktig og mangler empirisk støtte. Queer-bevegelsen handler primært om likestilling og aksept av alle mennesker uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, og har ikke noen tilknytning til gnostisisme eller okkulte bevegelser.

Det er viktig å være kritisk og grundig når vi diskuterer religiøse og filosofiske bevegelser, og ikke spre feilaktige påstander eller konspirasjonsteorier. ….

Onar Åm skrev:
Som en som har lest utrolig mye religionshistorie

Beklager, men å ha lest et par sider på Wikipedia gjør deg ikke til en «utrolig belest» religionshistoriker.

Alt du gulpet opp i tilsvaret ditt er gjennomsnittlig kvasi-kunnskap som ChatGPT kunne gjort bedre.

Dersom du virkelig hadde vært kunnskapsrik sånn på ordentlig hadde du visst at gnostisisme er et begrep som brukes på flere forskjellige måter, inkludert som referanse til en helt bestemt kjettersk kristen sekt som var populær kort tid etter Jesu død. I mer generell bruk brukes ordet om strømningen og de generelle ideene om absolutt sikker hemmelig viten om at man egentlig er Gud.

Tvert imot er gnostisisme en åndelig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt, kunnskap og oppvåkning.

Hvilken innsikt da? Hvilken oppvåkning? Hvilken kunnskap? Jo, den hemmelige kunnskapen om at en er Gud fanget i en kropp. Essensen i gnostisismen er at eksistensen er OND, et fengsel som en ond skaper («demiurge») har laget for oss, og oppvåkningen er å innse at verden er ond og at vi lever i et fengsel. Det er derfor slangen i Edens hage er helten i gnostisisme. Slangen forteller Adam og Eva at de slett ikke befinner seg i paradis men i et fengsel og han hjelper dem til å «våkne opp» til denne «åndelige innsikten.»

mennesker er fanget i et materielt univers som er underlagt det onde.

Det rare er at du skriver disse ordene uten å forståå dem. Hva tror du «fanget i et materielt univers som er underlagt det onde» betyr? Og når queer-bevegelsen snakker om å være «fanget i feil kropp», Karl Marx snakker om oppvkning til at vi er «fanget i et kapitalistisk system» og Frankfurtskolen snakker om at vi er «fanget i et patriarki,» hva tror du mener da?

I motsetning til påstanden i teksten, så er gnostisisme ikke essensielt en intellektuell form for satanisme

I gnostisisme er skaperen («demiurge») ond og virkeligheten han har skapt er et fengsel. Hvis ikke dette er en intellektuell form for satanisme, hva i alle dager tror du at satanisme er for noe da?

det finnes ingen bevis som knytter gnostikere til en okkult bevegelse som søker å ødelegge samfunnsinstitusjoner eller infiltrere kirken.

Så da du leste religionshistorie så voldsomt fikk du ikke med deg noenting om det der greiene med kanonisering av 4 evangelier i kirkemøtet i Nikea i 325 fordi det florerte med falske gnostiske evangelier som holdt på å kuppe hele kristendommen? Du fikk ikke med deg at man forsøkte å oppspore og brenne alle de gnostiske evangeliene men at noen få overlevde, feks. skriftene i Nag Hammadi?

Finnes det noen beviser på «the long march through the institutions»? Finnes det noen beviser på at Frankfurtskolen og dens utvekst Woke-bevegelsen («Woke» = oppvåkning forresten) har lykkes i å ta over store deler av Vestens institusjoner?

Queer-bevegelsen handler primært om likestilling

I 2016 beskrev et Queer-paper sin egen bevegelse positivt som et virus eller en kreft og konservativismen som immunforsvaret. Dersom du leser Gayle Rubin sitt

stiftelsesdokument

for Queer-bevegelsen vil du se at hun definerer queer som motstand mot alt som er normalt. Med andre ord, det politiske uttalte målet til queer-bevegelsen er å knuse og ødelegge alt som er normalt. Dette dreier seg absolutt absolutt IKKE om likestilling.

Det er viktig å være kritisk og grundig når vi diskuterer religiøse og filosofiske bevegelser, og ikke spre feilaktige påstander eller konspirasjonsteorier…

100% enig. Du kan begynne med deg selv. Du har demonstrert at du vet svært lite om dette temaet samtidig som at du har sterke meninger om det basert på noen Wikipedia-artikler du har skumlest.

Lars Jøran skrev:

Du vet ikke hvor mye jeg har lest, så spar deg. 😉

Det er riktig at begrepet «gnostisisme» kan brukes på flere forskjellige måter og at det finnes ulike tolkninger av denne religiøse og filosofiske bevegelsen. Det er imidlertid viktig å merke seg at en grundig og nyansert forståelse av gnostisisme er basert på faglige kilder og historiske bevis, og ikke på stereotype eller forenklede påstander.

Det ikke korrekt å hevde at gnostisisme generelt handler om en «absolutt sikker hemmelig viten om at man egentlig er Gud.» Gnostisisme fokuserer på åndelig innsikt og oppvåkning, og gnostikere tror at mennesker har en gnist av guddommelig innsikt og kunnskap.

Gnostikere søker å forstå og oppleve den guddommelige gnisten i seg selv og verden rundt dem, men dette innebærer ikke nødvendigvis en tro på at de er Gud. Det er viktig å være kritisk og grundig når man vurderer påstander om okkulte bevegelser, konspirasjonsteorier og deres påståtte innflytelse på samfunnet. I dette tilfellet er det flere problematiske påstander som bør adresseres.

Å hevde at gnostisisme er en okkult bevegelse som er essensielt en intellektuell form for satanisme, er en feilaktig og stereotyp fremstilling. Gnostisisme er en åndelig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt og oppvåkning, og det finnes ingen bevis som knytter gnostikere til en okkult bevegelse som søker å ødelegge samfunnsinstitusjoner eller infiltrere kirken.

Å koble gnostisisme til tenkere som Rousseau, Hegel, Marx og Frankfurt-skolen er en misforstått og uhistorisk kobling. Disse tenkerne og deres filosofiske retninger kan ikke reduseres til en enkel gnostisk opprinnelse, og de er heller ikke en del av noen okkult bevegelse.

Queer-teori og queer-ideologi er ikke en «siste utvekst» av en gnostisk kult. Queer-bevegelsen handler primært om likestilling og aksept av alle mennesker uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Å hevde at queer-teoretikere er motstandere av homofili fordi det er en stabil seksuell identitet, er en feilaktig og usann påstand som ikke reflekterer queer-teoriens mål og hensikter.

Å antyde at queer-bevegelsens mål er å destabilisere unge mennesker psykisk, er også en feilaktig og ubegrunnet påstand. Queer-bevegelsen arbeider for å skape inkluderende og trygge miljøer for alle, uavhengig av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller andre personlige egenskaper.

Å hevde at gnostikere har kuppet ulike institusjoner, inkludert kirken, media, akademia og finansinstitusjoner, er en konspirasjonsteori som ikke har empirisk støtte. Slike påstander kan bidra til å spre frykt og mistillit i samfunnet uten grunnlag i fakta.

Å kalle reklame med representasjon av marginaliserte grupper for «offer for utpressing» er en usaklig og unyansert påstand. Reklame med representasjon av ulike grupper kan være en del av markedsføringsstrategier og et ønske om å vise mangfold og inkludering.

Hvordan mener du at dette du skriver her har noe med alt det andre å gjøre rundt seksualitet, infiltrasjon av kirken osv osv?

Du skrev:

Hvilken innsikt da? Hvilken oppvåkning? Hvilken kunnskap?

Jo, den hemmelige kunnskapen om at en er Gud fanget i en kropp. Essensen i gnostisismen er at eksistensen er OND, et fengsel som en ond skaper («demiurge») har laget for oss, og oppvåkningen er å innse at verden er ond og at vi lever i et fengsel.

Det er derfor slangen i Edens hage er helten i gnostisisme. Slangen forteller Adam og Eva at de slett ikke befinner seg i paradis men i et fengsel og han hjelper dem til å «våkne opp» til denne «åndelige innsikten.»

Det rare er at du skriver disse ordene uten å forståå dem. Hva tror du «fanget i et materielt univers som er underlagt det onde» betyr?

Det betyr at de trodde at skaperguden i det gamle testamentet, var en ond gud som hadde skapt denne verdenen.

Jahve, eller Jehova som Gud også blir kalt, er Demiurgen, en ond laverestående sjalu gud, som viser sin brutalitet igjennom store deler av det gamle testamentet.

Som kristne og jøder trodde de på det gamle testamentet og det nye testamentet, de bare oppfattet skaperguden som en ond laverestående guddom, og at det var en enda høyere guddom som het Sophia (Ain Soph), Visdommen, som da var en mye høyerestående gud.

Men dette har jo intet med dagens queerbevegelser og annet å gjøre!

Og når queer-bevegelsen snakker om å være «fanget i feil kropp»,

Dette har ingen ting med saken å gjøre overhodet. Du trekker paralleller fordi du assosierer ymse ord og begreper, men de har ikke noe med hverandre å gjøre. Gnostikerne som hadde det synet du formidler her, hadde ikke noen forestillinger om «fanget i FEIL kropp».

Du ser likheter i synet til enkelte gnostikere et par tusen år siden, fordi hadde et religiøst syn om at vi ALLE var guddommer fanget i fysiske kropper (som kan føle smerte og alt dette), men det er noe annet helt utenfor det du skriver om… Har intet med saken å gjøre. Det er bare en assosiasjon, og du kan ikke kalle transseksuelle eller de som arbeider for transeksuelles rettigheter etc, for gnostikere fordi du assosierer og ser likheter i måten de ordlegger seg på.

Fanget i feil kropp…. For gnostikerne var det ikke snakk om å være fanget i en feil kropp, men å være fanget i en kropp. Det var ikke noen riktig eller feil kropp for gnostikerne, og ALLE var/er fanget i en kropp, og har denne guddommelige naturen. Når man dør så frigjøres sjelen og stiger til himmelen og løsrives fra de jordiske kroppene… Som om det har veldig mye med dagens «fanget i feil» kropp når det kommer til transseksualitet å gjøre…..

Karl Marx snakker om oppvkning til at vi er «fanget i et kapitalistisk system»

Ja, så da må det være gnostisisme, fordi du har funnet ordet «fanget»? Hvis nå Rødt får makten, og vi befinner oss i et kommunistisk helvete etter en stund, og en liberalist uttrykker at «vi er fanget i et kommunistisk helvete», er da liberalisten automatisk gnostiker? Basert på din logikk ovenfor, så må vedkommende nødvendigvis være det?

og Frankfurtskolen snakker om at vi er «fanget i et patriarki,» hva tror du mener da?

Jeg tror at du ikke kan omtale alle som sier de er fanget i ett eller annet for gnostikere….

Onar Åm skrev:
Du vet ikke hvor mye jeg har lest, så spar deg.

Jeg vet at for en del år tilbake diskuterte du liberalisme på nett og hver gang du stod fast i en debatt (hvilket var SVÆRT ofte) kom til lib forum for å fasiten. En helt ærig sak men du presenterte deg ikke akkurat som en selvstendig tenker, men en som papegøyer det andre sier.

Jeg husker også at hver gang du hørte en nyhet elller så noe på nett som du ikke hadde ‘fasiten’ til falt du pladask for den ene propagandaen etter den ene. Din evne til å falle for svada var så pålitelig at en kunne stille klokka etter den. Det KAN hende at du har blitt en intellektuell kjempe siden den gangen men alt jeg ser du har skrevet om gnostisisme er eksakt den type svada som du falt så lett for før.

Ja gnostisisme fokuserer på åndelig innsikt — innsikt at man egentlig er Gud fanget i en materiell verden.

Ja det handler om oppvåkning (‘woke’) — oppvåkning til at man lever i en ond verden laget av en ond skaper/kapitaleier (‘demiurge’).

Å koble gnostisisme til tenkere som Rousseau, Hegel, Marx og Frankfurt-skolen er en misforstått og uhistorisk kobling. Disse tenkerne og deres filosofiske retninger kan ikke reduseres til en enkel gnostisk opprinnelse, og de er heller ikke en del av noen okkult bevegelse.

Jeg stoler langt mer på dyktige fagfolk som har dedikert tusenvis av timer til å studere dette enn en fyr som gulper opp ting fra Wikipedia og ChatGPT og kaller det kunnskap.

Å antyde at queer-bevegelsens mål er å destabilisere unge mennesker psykisk, er også en feilaktig og ubegrunnet påstand.

Det er nå dette de sier selv da.

marginaliserte grupper

legg merke til at ordet ‘marginalisert’ er et gnostisk begrep. De sier ikke «marginale» grupper hvilket er nøytralt og simpelthen betyr at man avviker betydelig fra normalen, dvs. at man befinner seg på marginen. ‘Marginalisert’ betyr at NOEN (dvs. den onde patriarkalske skaperen av vår verden) har *ekskludert* en gruppe mennesker og satt dem i fengsel utenfor normalsamfunnet ute i marginene. Hver gang du bruker begrepet «marginalisert» bidrar du til å spre gnostiske ideer.

Å hevde at gnostikere har kuppet ulike institusjoner, inkludert kirken, media, akademia og finansinstitusjoner, er en konspirasjonsteori som ikke har empirisk støtte.

Du bruker helt ukritisk gnostiske begreper som «marginalisert» og sprer rosenrøde propaganda-snakkepunkter. De har i hvert fall lykkes med å kolonisere hjernen din, trolig uten at du er klar over det en gang.

Det betyr at de trodde at skaperguden i det gamle testamentet, var en ond gud som hadde skapt denne verdenen.

Kan du tenke deg en annen kjent figur i Bibelen som mente akkurat dette? (Hint: Begynner på ‘S’ og slutter på ‘atan’)

Gnostistene som hadde det synet du formidler her, hadde ikke noen forestillinger om «fanget i FEIL kropp».

Jo, ikke bare mente de at de var fanget i feil kropp men i feil verden. De mente jo at hele verden inkudert kroppen var et fengsel.

Du trekker paraleller fordi du assosierer det du har lest med hverandre, men de har ikke noe med hverandre å gjøre.

Jeg skal gi deg en sjanse til å lese deg opp på dette. Du kan begynne med podcasten til James Lindsay som har gått grundig gjennom hele woke-litteraturen, Marx, Hegel og Frankfurtskolen.

Hvis nå Rødt får makten, og vi befinner oss i et kommunistisk helvete etter en stund, og en liberalist uttrykker at «vi er fanget i et kommunistisk helvete», er da liberalisten automatisk gnostiker? Basert på din logikk ovenfor, så må vedkommende nødvendigvis være det?

Nei, all bruk av ordet «fanget» er ikke gnostisk. Gnostisisme er kjennetegnet av at *virkeligheten* er et fengsel. Men vet du hva? I stedet for å gå rundt og slå på stortromma over hvor flink du er til å sitere Wikipedia, hva med litt intellektuell nysgjerrighet? Jeg foreslår at du hører to følgende foredrag.

Etter dette bør du ha fått et visst innblikk.

Lars Jøran skrev:
Jeg vet at for en del år tilbake diskuterte du liberalisme på nett og hver gang du stod fast i en debatt (hvilket var SVÆRT ofte) kom til lib forum for å fasiten.

Det er korrekt, imidlertid sier ikke det noe som helst om mine kunnskaper og innsikter. Og spesielt ikke om gnostisisme. På daværende tidspunkt hadde jeg satt meg grundig inn i religion, filosofi og religionshistorie. Og hadde så vidt begynt å utforske politiske ideer, og nettopp blitt kjent med liberalistiske.

En helt ærig sak men du presenterte deg ikke akkurat som en selvstendig tenker, men en som papegøyer det andre sier.

Jeg var opptatt og er opptatt av å lære, og jeg tester ut argumenter i debatt og ser hva slags respons jeg får på det. Om det i utgangspunktet er tenkt ut av meg eller ei er i utgangspunktet irrelevant.

Jeg husker også at hver gang du hørte en nyhet elller så noe på nett som du ikke hadde «fasiten» til falt du pladask for den ene propagandaen etter den ene.

Når jeg så en nyhet eller så noe på nett som jeg ikke hadde fasiten til? 😜 Som jeg ikke hadde fasiten til? Jeg hadde ikke fasiten til en nyhet eller noe jeg så på nettet? I ditt store personfokus, kan du jo utdype dette nærmere. Du må også spesifisere hva slags propaganda etter den den ene jeg har falt pladask for. 😊

Din evne til å falle for svada var så pålitelig at en kunne stille klokka etter den.

Ah. Stille klokka etter den. Artig…

Du er en morsom liten skrue Onar… Hahaha.

Kan du nå fortelle meg hva slags svada jeg falt for? Har du mange eksempler på dette? Kjør på, vil veldig gjerne høre hva du mener med det du skriver her. Falt jeg for noe av det du skrev?

Det KAN hende at du har blitt en intellektuell kjempe siden den gangen men alt jeg ser du har skrevet om gnostisisme er eksakt den type svada som du falt så lett for før.

Hva slags type svada som jeg falt så lett for før?

For øvrig var jeg også en intellektuell kjempe den gangen også. Jeg har alltid vært en intellektuell kjempe ☺

Ja det handler om oppvåkning («woke»)

Eh. Nei…

— oppvåkning til at man lever i en ond verden laget av en ond skaper/kapitaleier («demiurge»).

Nei… Det var ikke kapitaleier, men det var gamletestamentets skapergud som var Demiurge, og dette har intet med kommunisme eller transaktivisme å gjøre eller noe slikt.

Jeg stoler langt mer på dyktige fagfolk som har dedikert tusenvis av timer til å studere dette enn en fyr som gulper opp ting fra Wikipedia og ChatGPT og kaller det kunnskap.

Du har ikke fått denne svadaen du serverer her fra dyktige fagfolk…

Det er nå dette de sier selv da.

Jaha?

«marginaliserte grupper»

legg merke til at ordet «marginalisert» er et gnostisk begrep.

Say WHAT? Marginalisert er et GNOTISK BEGREP?

De sier ikke «marginale» grupper hvilket er nøytralt og simpelthen betyr at man avviker betydelig fra normalen, dvs. at man befinner seg på marginen. «Marginalisert» betyr at NOEN (dvs. den onde patriarkalske skaperen av vår verden) har *ekskludert* en gruppe mennesker og satt dem i fengsel utenfor normalsamfunnet ute i marginene.

Nei dette er fri fantasi. Der hvor du som en selvstendig tenker blander sammen gnostisk mytologi inn i en suppe absurditeter.😂

Hver gang du bruker begrepet «marginalisert» bidrar du til å spre gnostiske ideer.

Fnis. Blir nesten flau jeg…

Du bruker helt ukritisk gnostiske begreper som «marginalisert» og sprer rosenrøde propaganda-snakkepunkter.

Ah, jeg bruker gnostiske begreper som marginalisert.

Jeg var faktisk ikke klar over det. ☺

De har i hvert fall lykkes med å kolonisere hjernen din, trolig uten at du er klar over det en gang.

Oi, dæven døtte sykkelstøtte. Sier du det?… Gnostiske begreper som marginalisert har kolonisert hjernen min, trolig uten at jeg er klar over det selv en gang skrev Onar Åm. ☺

Kan du tenke deg en annen kjent figur i Bibelen som mente akkurat dette? (Hint: Begynner på «S» og slutter på «atan»)

Joda…

Jo, ikke bare mente de at de var fanget i feil kropp men i feil verden.

Det er feil. De mente at alle var fanget her. I dag brukes begrepet født i feil kropp, om kvinner som oppfatter seg selv som menn og motsatt. Det har intet med gnostisisme å gjøre. Selv om man tenker selvstendig, så er det ikke dermed sagt at man tenker rasjonelt og logisk, og det er i alle fall dette et svært godt bevis på. Dette er så absurd og utrolig at det er ikke måte på… Når du sammenlikner det å være tolerant ovenfor transseksuelle og andre minoriteter med satanisme og ondskap, så forteller det en god del om din intellektuelle utvikling oppgjennom. I stedet for å forholde deg til virkeligheten, og sånt, så har du forsvunnet helt inn i din egen fantasiverden, der du, den kristne, skal bekjempe gnostisisme/satanisme, og toleranse for folk som faller utenom det som er vanlig når det kommer til kjønnsidentitet og så videre.

Jeg skal gi deg en sjanse til å lese deg opp på dette. Du kan begynne med podcasten til James Lindsay som har gått grundig gjennom hele woke-litteraturen, Marx, Hegel og Frankfurtskolen.

Du skal gi meg en sjanse? Du kan liksom ikke bare skrive: Jeg vil anbefale deg denne podcasten til James Lindsay, som har personlig gått gjennom hele woke-litteraturen… (…)… For øvrig har jeg lest mange bøker som kritiserer Woke.

Nei, all bruk av ordet «fanget» er ikke gnostisk. Gnostisisme er kjennetegnet av at *virkeligheten* er et fengsel.

Selvsagt ikke, men kanskje bare der du synes det er passende og det passer din agenda. Da kan du koble eldgamle religioner opp mot sosiale fenomener og bevegelser i dag, og koble det til satanisme. At virkeligheten var et fengsel, er på mange måter sant. Du er fanget i kroppen din, du kan ikke rømme fra den, uavhengig av hvor store smerter du måtte ha i den. Det samme gjelder for øvrig homofile, eller transpersoner.

Men vet du hva? I stedet for å gå rundt og slå på stortromma over hvor flink du er til å sitere Wikipedia

Jeg slår på stortromma og sier jeg er flinkere enn Onar Åm i rasjonell og logisk tenkning. Det du skriver her er en stråmannsargumentasjon.

hva med litt intellektuell nysgjerrighet?

Jah, jeg utfordrer jo deg og dine ideer… Jeg konfronterer alle som påstår rare ting på nettet. Da kan du betrakte dette som intellektuell nysgjerrighet.

Men det svaret jeg fikk var jo ikke så veldig flatterende. Det eneste du klarte i denne omgangen var å fokusere på meg som person. Bruke stråmannsargumenter, vage påstander om hva jeg har gjort og sagt for mange år siden i et dårlig forsøk på å diskreditere meg (karakterdrap), osv… Lite konstruktiv måte å møte mine argumenter og innvendinger på… Men med tanke på det du skrev innledningvis er det vel ikke så mye annet man kan forvente enn personangrep. Men en ting skal nå sies da: Jeg er på ingen måte redd for deg eller å bli driti ut av deg.

Jeg foreslår at du hører to følgende foredrag. De er til sammen et par timer men dersom du genuint er interessert i å lære og ikke bare være papegøye for ChatGPT eller Wikipedia anbefaler jeg at du tar deg tid til disse to.

Det gidder jeg ikke. Spesielt ikke dersom det reflekterer det du har skrevet nå.

Onar Åm skrev:
Det er korrekt, imidlertid sier ikke det noe som helst om mine kunnskaper og innsikter.

Jeg har hørt mye av det du har skrevet. Mange ganger sier du ting som er riktig og av og til ting som er bra, men aldri aldri noe selvstendig. Du kopierer andre. Det er greit nok det, men prøv å ha litt selvinnsikt om dine begrensninger.

Kan du nå fortelle meg hva slags svada jeg falt for? Har du mange eksempler på dette?

Det er mange år siden og jeg går ikke rundt og husker hva folk som faller for propaganda tenker og sier, men jeg husker veldig godt hvor påfallende din evne til å falle for propaganda var.

Say WHAT? Marginalisert er et GNOTISK BEGREP?

Ja, det er det. Hvem er det som begynte å bruke begrepet marginaliserte grupper? Hvor kommer det fra? Hva legges i ordet? Vet du?

Kan du tenke deg en annen kjent figur i Bibelen som mente akkurat dette? (Hint: Begynner på «S» og slutter på «atan»)
Joda…

Du sa for 5 minutter siden at det bare var tull og tøys at gnostisisme er en form for intellektuell satanisme, og nå innrømmer du slukøret at gnostikerne så på Jahve som en ond skaper — akkurat som……Satan.

I stedet for å begynne å tenke og vurdere, feier du det bare unna.

Jo, ikke bare mente de at de var fanget i feil kropp men i feil verden.
Det er feil. De mente at alle var fanget her.

Ja, det var jo akkurat det jeg nylig sa. Virkeligheten er et fengsel. Vi er altså alle sammen ikke bare i feil kropp men i feil verden.

Det har intet med gnostisisme å gjøre.

Dette sier du veldig bastant som om du er en stor ekspert på dette. Den type sikkerhet har du ikke gjort deg fortjent til. At du klarer å lese Wikipedia og gjengi middelmådige setninger om Gnostisisme derfra betyr ikke at du er noen verdensledende ekspert på temaet.

Når du sammenlikner det å være tolerant ovenfor transseksuelle og andre minoriteter med satanisme

Absolutt, absolutt ikke. Du har tydeligvis ikke lest noe av det jeg har skrevet. Transseksuellle og andre minoriteter brukes kynisk som våpen av gnostikerne. De er våpen og levende skjold hvor toleranse brukes som trojansk hest for å angripe og utrydde normalitet. Det er ikke JEG som sier dette men Queer-teoretikere. De sammenligner seg selv positivt med virus og kreft.

Du skal gi meg en sjanse? Du kan liksom ikke bare skrive: Jeg vil anbefale deg denne podcasten til James Lindsay, som har personlig gått gjennom hele woke-litteraturen… (…)… For øvrig har jeg lest mange bøker som kritiserer Woke.

Gjorde du dette til meg da? Sa du «jeg vil anbefale ….»? Jeg skal sitere hva du sa:

Som en som har lest utrolig mye religionshistorie, så kan jeg beskrive gnostisisme som en religiøs og filosofisk bevegelse som oppstod i antikken og som var særlig utbredt i det første århundret e.Kr. Gnostisisme er ikke en okkult bevegelse som søker å oppnå makt eller kontroll over samfunnsinstitusjoner, slik du hevder ovenfor. Tvert imot er gnostisisme en åndelig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt, kunnskap og oppvåkning.

Det er temmelig bastant. Her kommer fasiten.

Jeg slår på stortromma og sier jeg er flinkere enn Onar Åm i rasjonell og logisk tenkning.

Du klarer i det minste å sette sammen setninger som er grammatisk korrekte. Det er det ikke alle som klarer.

Jah, jeg utfordrer jo deg og dine ideer…

Nei, det gjør du ikke. Du kommer med et sitat-dump som kunne vært generert av ChatGPT. Spør du ChatGPT om å fortelle hva gnostisisme er vil du trolig få noe som ligner veldig mye på det du skrev. Synes du det er å utfordre?

Lite konstruktiv måte å møte mine argumenter og innvendinger på…

Du hadde ingen innvendinger. Du kom med fasiten. Onar tar feil for det har eksperten Lars Jøran sagt, for han har lest så mye og kan så mye. Jeg så ikke en eneste innvending i det du skrev. Du skrev ting som ChatGPT kunne skrevet. Det var tanketomt oppgulp uten snev av innvending eller imøtekommende kritikk.

Jeg konfronterer alle som påstår rare ting på nettet.

Du konfronterte meg ikke. Du lekte nettpoliti. At noen påstår ting som du synes er rare betyr ikke at det er feil, bare at du synes de er rare.

Men det svaret jeg fikk var jo ikke så veldig flatterende.

Jeg svarte med en mildere tone enn deg. Du var ekstremt frekk. Tenk over alle de tingene du faktisk har lært av meg. Jeg har tatt meg tid til å være tålmodig og forklare deg mange av de temaene du lurte på og som du visste pent lite om. Så kommer du noen år senere og belærer meg med ekstremt respektløs tone? Du burde i grunnen skamme deg.

Det gidder jeg ikke. Spesielt ikke dersom det reflekterer det du har skrevet nå.

Utakk er tydeligvis verdens lønn. Jeg må innrømme at jeg angrer på at jeg gadd å bruke tid til å lære deg opp da du maste om fasitsvar til dine nettdebatter. Hadde jeg visst hvor respektløs og frekk du skulle være hadde jeg spart meg det bryderiet.

Lars Jøran skrev:
Jeg har hørt mye av det du har skrevet(…)

Man leser gjerne det andre har skrevet. Vanskelig å høre tekst.

Når det kommer til påstanden din om begrensninger og slikt, så er dette noe som gjelder alle, og jeg vil spesielt peke på dine begrensninger.

Du er ikke i stand til å argumentere saklig for eksempel når du blir konfrontert, men begynner straks å gå på person. Det jeg har insnevret som (…), er totalt irrelevant. Og spesielt i denne sammenhengen.

Jeg skrev:

Kan du nå fortelle meg hva slags svada jeg falt for? Har du mange eksempler på dette?

Du svarte:

Det er mange år siden og jeg går ikke rundt og husker

Årsaken til at du bruker tid på å skrive disse tingene er nok at du har sterke begrensninger når det kommer til å være i stand til å diskutere saklig og ærlig når du blir motsagt og utfordret.

Om du ikke husker noe av det, og ei heller kan dokumentere det, er det dessuten selvsagt totalt irrelevant, for ikke vet jeg hva du snakker om, og det hadde garantert ikke noe med det vi diskuterer her å gjøre heller.

Hvorfor du gjør det, vil jo være litt interessant å spekulere i… For å etablere en autoritet i debatten? Et forsøk på karakterdrap for å styrke egen troverdighet og svekke min? Gjøre meg usikker eller redd for å skrive ting som er feil? Det er uansett bøllete oppførsel.

I stedet for å angripe meg for ting du ikke er i stand til å huske engang, så fokuser heller på de argumentene jeg har brukt i denne debatten..

Say WHAT? Marginalisert er et GNOTISK BEGREP?
Ja, det er det. Hvem er det som begynte å bruke begrepet marginaliserte grupper? Hvor kommer det fra? Hva legges i ordet? Vet du?

La oss finne kilden til denne mystiske kunnskapen!

Jeg tenker kanskje det stammer fra det faktum at noen grupper har blitt dyttet til sidelinjen i samfunnet, både historisk og i nåtiden, og at dette ikke har noen verdens ting med en religiøst syn som oppstod i antikken? Kan det være at begrepet ble myntet for å beskrive disse gruppene, uten å nødvendigvis ha en direkte forbindelse til gnostisismen? Åh, det må jo være en forferdelig gal idé! Eller hva?

Jeg leser at begrepet «marginalisert» har røtter i både sosiologi og økonomi og har blitt anvendt for å beskrive grupper som er ekskludert eller står i utkanten av samfunnet. På hvilken måte mener du det er usannsynlig eller feilaktig påstand?

Jeg tenker også at å hevde at begrepet «marginalisert» er et gnostisk begrep, er som å hevde at poteter er en grunnleggende ingrediens i en iskrem – ganske enkelt absurd!

Jeg må også få sagt at dette er en av de mest fantasifulle påstandene jeg har hørt… Det er greit å vite at du aldri tar utgangspunkt i noe andre har skrevet, som leksikon eller noe som helst, men tar utgangspunkt i deg selv som kilden til all kunnskap og visdom, som en selvstendig tenker og ekspert i alle typer spørsmål. Selvsagt helt uten å ha lest noe og blitt inspirert av andre ☺

Gnostisisme, Onar Åm, er en samling av religiøse ideer og praksiser som har utviklet seg over tid og rom, med en stor variasjon i tro og doktriner. Å hevde at gnostisisme er en form for intellektuell satanisme, er som å si at en symfoni er en slags forvirret metalmusikk – det gir bare ikke mening.

Når det gjelder forholdet mellom gnostisisme og satan, er det verdt å merke seg at begrepet «satan» har en annen betydning og funksjon i de gnostiske skriftene enn i den tradisjonelle jødisk-kristne forståelsen. Mens satan i jødisk-kristen tradisjon er en ond åndelig motstander, finnes det gnostiske tekster der satan er en mer kompleks figur som tjener ulike formål.

Så, Onar Åm, å prøve å sammenligne gnostisisme og satanisme er som å prøve å sammenligne en kaktus med et sjakkbrett. To helt forskjellige ting som tilfeldigvis har noen overfladiske likheter, men som ikke hører sammen i en sammenheng.

La oss heller fokusere på fakta og de mangfoldige nyansene i disse religiøse tradisjonene, i stedet for å kaste rundt oss med løse sammenligninger som ikke gir noen som helst mening.

Onar Åm skrev:
Jeg tenker kanskje det stammer fra det faktum at noen grupper har blitt dyttet til sidelinjen i samfunnet, både historisk og i nåtiden, og at dette ikke har noen verdens ting med en religiøst syn som oppstod i antikken?

Marginalisering er et ekte fenomen som en finner gjennom alle tider i alle kulturer. En del marginalisering (mordere, voldtektsmenn osv.) er positivt og rettferdiggjort, og en del annen marginaliering (ekskludering av jøder eller andre grupper fra arbeidsmarkedet ene og alene på grunn av deres religion osv.) er negativ og kan ikke rettferdiggjøres.

So far so good. Den gnostiske varianten av dette består i å kuppe et begrep (eller en institusjon) og erstatte det med dens motsatte betydning. Et eksempel du bør være godt kjent med er «mangfold.» Vi vet hva den normale betydningen av det er. Så kom gnostikerne og mente at det «dominerende» samfunnet (som tilfeldigvis består av hvite, heterofile mennesker) ikke er «mangfoldig» nok og at vi må ha «mer mangfold» og «mer inkludering» for noe annet ville være hatefullt. Etter en stund med dette har begrepet «mangfold» blitt et synonym for ikke-hvit, ikke-hetero, og «inkludering» har blitt et synonym for ekskludering av det store normale flertallet av befolkningen.

Når du bruker begrepet «marginaliserte grupper» om feks. homofile aksepterer du fullt ut premisset om at noen aktivt har ekskludert dem fra samfunnet og at hvis ikke vi har pride-parader og drag show for barn året rundt er de ikke «inkludert.» Hvis du er genuint interessert i hvordan ordet har utviklet seg og hvem som er primus motor bak det kan du på en av dine favorittkilder

Wikipedia lese:

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_exclusion

«The marginal, the processes of marginalisation, etc. bring specific interest in postmodern and post-colonial philosophy and social studies.[38] Postmodernism question the «center» about its authenticity and postmodern sociology and cultural studies research marginal cultures, behaviours, societies, the situation of the marginalized individual, etc.[38]»

Jeg har også inkludert et bilde av Google Trends for ordet «marginalized» som viser hvordan dette ordet har kolonisert ytringsrommet i de siste 20 årene.

Jeg tenker at å hevde at begrepet «marginalisert» er et gnostisk begrep, er som å hevde at poteter er en grunnleggende ingrediens i en iskrem – ganske enkelt absurd!

Det som kjennetegner gnostisisme er nettopp den parasittiske kuppingen av eksisterende begreper. Dette skjedde i antikken da gnostiske sekter infiltrerte både kristendommen, zoroastrismen og buddhismen. Du kan lese deres kuppede verker på verk i form av feks. Judas-evangeliet og evangeliet etter Pontius Pilatus.

I moderne tid har de kuppet visse populære begreper og symboler og tatt dem over i sånn grad at de nå er «eid» av gnostikerne. Regnbuen er opprinnelig et kristent/jødisk begrep. Les om «regnbuepakten» i historien om Noas ark. I dag assosierer alle regnbuen med homofili, altså det stikk motsatte av dens opprinnelige betydning. (Husk Noas ark var fyllt av to eksemplarer av alle dyrearter, en av hvert kjønn, og syndefloden oppstod nettopp på grunn av syndig atferd. Regnbyen symboliserte pakten mellom Gud og mennesket at det aldri skulle komme en syndeflod igjen.)

Et annet kristent begrep som i vesentlig grad har blitt kuppet av gnostikerne er «transformasjon.» Et tredje er «inkludering» (og dens motsatte: eksludering).

Selv om alle disse opprinnelig kan sies å ha sterke røtter i kristendommen er det i dag nesten ingen som forbinder regnbuen med Noahs ark. Det er blitt et universalt symbol for homobevegelsen. Hva er mest riktig å si i dag: at regnbuen er et kristent symbol eller et homosymbol? På samme måten som at regnbuen i dag er et homosymbol er «marginalisert» blitt et gnostisk begrep.

Gnostisisme, Onar Åm, er en samling av religiøse ideer og praksiser som har utviklet seg over tid og rom, med en stor variasjon i tro og doktriner.

Det er like riktig som å si at «regnbuen er et symbol som har utviklet seg over tid og rom, med stor variasjon i betydning og verdier.» Du kan si det om hakekorset også: «hakekorset er et symbol som har utviklet seg over tid og rom, med stor variasjon i betydning og verdier.» Det er jo sant. Det er bare det at både regnbuen og hakekorset har fått en veldig dominant betydning i senere tid som er langt mer relevant enn andre betydninger. Enig? Hvis du klarer å legge fra deg Wikipedia et lite øyeblikk og faktisk begynne å tenke selv kan det hende at du kan risikere å lære noe.

Når det gjelder forholdet mellom gnostisisme og satan, er det verdt å merke seg at begrepet «satan» har en annen betydning og funksjon i de gnostiske skriftene enn i den tradisjonelle jødisk-kristne forståelsen. Mens satan i jødisk-kristen tradisjon er en ond åndelig motstander, finnes det gnostiske tekster der satan er en mer kompleks figur som tjener ulike formål.

Helt riktig! Hvis du nå spør en satanist om hans syn på Satan, tror du at han da vil være enig i den jødisk-kristne tradisjonen at Satan er en «ond åndelig motstander»? Eller tror du kanskje de mener at Satan er en «mer kompleks figur som tjener ulike formål»? Hvem tror du en satanist er mest enig med: jøder/kristne, eller gnostikere?

Så, Onar Åm, å prøve å sammenligne gnostisisme og satanisme er som å prøve å sammenligne en kaktus med et sjakkbrett. To helt forskjellige ting som tilfeldigvis har noen overfladiske likheter, men som ikke hører sammen i en sammenheng.

Jeg hører at du sier dette veldig bastant. Jeg har til gode å se en eneste kilde på dine påstander. Jeg, derimot, kan henvise til masse kilder. James Lindsay har brukt store deler av de senere 3-5 årene på å lese seg opp på primærlitteraturen innen den gnostiske tradisjonen og han driver høytlesning av disse på sin podcast. Du har til gode å vise til noen kilder på ditt syn. Det jeg vet med sikkerhet er at det ligner til forveksling det som står på Wikipedia, eller noe ChatGPT ville kunne sagt.

La oss heller fokusere på fakta og de mangfoldige nyansene i disse religiøse tradisjonene, i stedet for å kaste rundt oss med løse sammenligninger som ikke gir noen som helst mening.

Hvis du tar til fornuft og ser på videoene av James Lindsay som jeg refererte til vil du i den første av disse «The Negation of the Real» høre han snakke om at det er fire forskjellige betydninger av ordet gnostisk og at en av de vanligste (og kjedeligste) innvendingene han hører fra folk som har lest Wikipedia er at gnostisisme var en «Mangfoldig kristen strømning i antikken» og at det ikke har noe med Woke-bevegelsen å gjøre. Han addresserer dette ved å gå gjennom ordets betydninger. Du kan fortsette å insistere på at det du har lest på Wikipedia er «fasiten» eller så kan du begynne å bli litt intellektuelt nysgjerrig og utfordre ditt eget syn. Se gjennom de to videoene av James Lindsay. Han er langt flinkere på referanser og sitater enn det jeg er, og det arbeidet han har gjort i senere tid er banebrytende. Men kanskje du ikke er interessert i banebrytende tanker og kunnskap?

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Lars Jøran skrev:

Jeg hadde ikke tid til å besvare alt tidligere, pga jobb. Men jeg fortsetter der jeg slapp, og tar ditt siste innlegg senere.

Du skrev:

Du sa for 5 minutter siden at det bare var tull og tøys at gnostisisme er en form for intellektuell satanisme, og nå innrømmer du slukøret at gnostikerne så på Jahve som en ond skaper — akkurat som……Satan.I stedet for å begynne å tenke og vurdere, feier du det bare unna.

Å sammenligne gnostisisme med intellektuell satanisme er som å sammenligne en banan med en skyskraper. 🍌🏢

Det finnes et hav av forskjeller og nyanser mellom dem.

Gnostikere så kanskje på demiurgen som en ond skaper, men det betyr ikke at de dyrket Satan slik satanister gjør.

Gnostisisme er en mangfoldig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt og frigjøring, ikke ondskap og ødeleggelse.

Det jeg skriver her er viktig for min argumentasjon videre i og med at du vil ha gnostisisme til å være noe ondskap som da angivelig ifølge deg skal være årsaken til at folk begår bevisste onde handlinger mot barn i dag (hvis jeg har forstått det du skrev korrekt).

Du skrev:

Ja, det var jo akkurat det jeg nylig sa. Virkeligheten er et fengsel. Vi er altså alle sammen ikke bare i feil kropp men i feil verden.

Du blander sammen to ulike ting som har to ulike betydninger.

Dagens bevegelser bruker uttrykket «født i feil kropp» for å beskrive en situasjon der en mann eller kvinne oppfatter seg selv som noe annet enn det deres fysiske kropp skulle tilsi.

For eksempel ble storebror til min kone «født i feil kropp», og begynte naturlig som liten guttunge å leke med dukker, bruke neglelakk, omgås jenter som venninner, i stedet for gutter, osv…

Han ble født og oppvokst i en strengt konservativ katolsk samfunn, som fordømmer dette på det sterkeste, og har oppgjennom hele barndommen fått sterkt negative tilbakemeldinger, og hatt det veldig vanskelig.

Faren var svært hard med ham, og satte han som liten i en sekk med ris og skremte han med ild. Eller noe i den duren der. Ingen form for tortur eller eller skremsler fungerte på at vedkommende sluttet å oppføre seg som kvinne. Det er egentlig ganske utrolig! Men det har altså ikke noe med gnostisisme å gjøre…

Det å kalle virkeligheten et fengsel er egentlig overforenkling av gnostisismens komplekse ideer. Det handler mer om en åndelig reise enn en fysisk fengsling.

Gnostisisme handler om åndelig frihet og frigjøring fra materiell verden. Dette gjennom å se verden slik den er, og forsøke å påvirke den i positiv retning.

Verden er ond, men vårt opphav er godt (Visdommen, Ain Soph), og vi kan gjøre verden bedre ved måten vi for eksempel er mot hverandre. Det gnostiske synet på verdenen er ikke materialistisk.

Gnostikere søker å forstå og erkjenne den åndelige virkeligheten bak det fysiske, og åndelig opplysning anses som viktigere enn materiell suksess eller rikdom.

Det er interessant å se hvordan gnostisisme kan påvirke måten vi forholder oss til verden og hverandre på, og kanskje bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Så, det handler mer om en åndelig reise enn en fysisk fengsling.

Og, ærlig talt, å blande inn moderne bevegelser og institusjoner i dette blir litt som å lage en «konspirasjonssuppe»! 🥣

Husk at historiske og åndelige ideer ikke alltid kan kastes inn i samme gryte og kokes sammen…

Onar Åm skrev:
Gnostikere så kanskje på demiurgen som en ond skaper, men det betyr ikke at de dyrket Satan slik satanister gjør.

Har jeg noensinne sagt at gnostikerne «dyrker Satan»? Hvor har du dette fra? Det jeg sa var at gnostisisme er «en form for intellektuell satanisme.» Hvis du syntes at dette var en rar påstand kunne du bedt om utdyping og da hadde du fått det. I stedet for å be om flere detaljer, oppførte du deg ekstremt respektløst og behandlet meg — en som har lært deg så utrolig mye — som et tilfeldig kunnskapsløst nettroll. Du burde skamme deg.

Hvis du hadde giddet å spørre ville jeg forklart at Satan 1) så på Gud som en ond skaper, 2) verden Gud har skapt er ond og 3) Satan anså seg selv som Gud. Alle disse sidene er aspekter ved gnostisismen. Gnostikernes «åndelige reise» er den hemmelige kunnskapen («gnosis») om at de er guddommelige vesener som ikke hører hjemme i en endelig verden og en endelig kropp.

Gnostisisme er en mangfoldig bevegelse som fokuserer på åndelig innsikt og frigjøring, ikke ondskap og ødeleggelse.

Lenge før du deklarerte din store dyptpløyende viten om gnostisisme var jeg klar over at en slik frase er noe du lett kan finne på Wikipedia-lignende artikler om gnostisisme. Du kom altså ikke med noe nytt og du hadde ikke respekt nok til å anta at jeg *selvfølgelig* visste hva som står om temaet på Wikipedia.

Det jeg skriver her er viktig for min argumentasjon videre i og med at du vil ha gnostisisme til å være noe ondskap som da angivelig ifølge deg skal være årsaken til at folk begår bevisste onde handlinger mot barn i dag (hvis jeg har forstått det du skrev korrekt).

Vet du, du kunne faktisk bare spurt meg om utdyping hvis det var ting du stusset på. Den store innsikten som James Lindsay (og hans kilder som du kan studere selv) formidler er at det ikke bare finnes TO fundamentalt forskjellige tilnærminger til virkeligheten (tro og fornuft) slik har vært tradisjonen i Vesten. Det finnes TRE, og den tredje er gnosis.

Gnosis er annerledes enn både tro og fornuft. Den har det overnaturlige elementet fra tro men mangler underkastelse til Gud og erkjennelsen av manglende kunnskap. Samtidig har den individualistiske elementer fra fornuft og opererer med sikker viten. Kombinasjonen er en kult-lignende form for intellektuell satanisme som ser på verden som ondt skaperverk, en ond skaper, og hemmelig kunnskap om at de egentlig er Gud. Gnostisismen dreier seg om «oppvåkning» til denne sikre kunnskapen («gnosis»).

Jeg må nok si at du drar det litt langt her. Å kalle virkeligheten et fengsel er en overforenkling av gnostisismens komplekse ideer.

Nei, dette er faktisk en temmelig god forenkling og oppsummering av gnostisismen som strøming.

Gnostisisme handler om åndelig frihet og frigjøring fra materiell verden.

Jepp, frigjøringen fra den onde demiurgen som har skapt et ondt fengsel — virkeligheten — som gjør at vi har glemt vår guddommelige natur.

Dagens bevegelser bruker uttrykket

født i feil kropp

for å beskrive en situasjon der en mann eller kvinne oppfatter seg selv som noe annet enn det deres fysiske kropp skulle tilsi.

Og den underliggende kult-ideen bak dette er bakt inn i den filosofiske trenden som går (minst) tilbake til Rousseau og idealismen. Husker du hva forskjellen mellom materialisme og idealisme er? Under materialismen er bevissthet og fri vilje en illusjon og materien er det eneste som eksisterer.

Under idealismen er materie underlagt ånd og alle begrensninger i virkeligheten er «sosiale konstruksjoner.» Idealismen ligger nært opp til gnostisismen og det er herfra lett å falle inn i antakelsen om at ånd og kropp ikke er én ting, altså en form for dualisme (ala Descartes). Hvis du tror at ånden din kan lastes opp i skyen eller på annen måte unnslippe kroppen din og at den eksisterer uavhengig av kroppen er det godt inne i det gnostiske landskapet. For å kunne bli «født i feil kropp» må man ha en forestilling om at sjelen ikke er en del av kroppen men noe som «bor» i den.

Det er egentlig ganske utrolig! Men det har altså ikke noe med gnostisisme å gjøre…

Det kalles kjønnsforvirring og er en mental forstyrrelse som minner om dysleksi. Dyslektikere kan ikke noe for det men de bytter om på bokstaver når de leser. Det har skjedd en eller annen krysskobling i hjernen deres som gjør at de har store problemer med å lese rett. Kjønnsforvirrede har en lignende krysskobling som gjør at de har store problemer med å identifisere korrekt kjønn. I seg selv er dette IKKE gnostisisme. Det er ingen som snakker om at folk med suicidal depresjon er «født i feil» kropp og at de identifiserer seg som trans-levende. Det er ingen som snakker om at dysleksi er noe annet enn en krysskobling i hjernen. Ingen sier at dyslektikerne leser akkurat like korrekt og at de er født i feil kropp og at samfunnet har laget en ond sosial konstruksjon (et bokstavfengsel) som de må frigjøre seg fra.

Kjønnsforvirrede suges inn i gnostiske kulter og tolker sin egen sykdom som at de er «født i feil kropp» og at siden materie er underlagt ånd (idealisme) kan de velge å tre ut av dette «fengselet» og «identifisere» seg som et annet kjønn. DETTE er gnostisk.

Det gnostiske synet på verdenen er ikke materialistisk.

Helt riktig! Det er idealistisk som forklart over. Ånd over materie. Den materielle verden er en sosial konstruksjon.

Gnostikere søker å forstå og erkjenne den åndelige virkeligheten bak det fysiske, og åndelig opplysning anses som viktigere enn materiell suksess eller rikdom.

Helt riktig! Den materielle verden er en form for illusjon, et fengsel som den onde skaperen har laget for å skjule den åndelige virkeligheten bak det fysisk. Selvfølgelig er åndelig oppvåkning viktigere enn materiell suksess, fordi materiell suksess er å delta i fengselet på fengselets premisser. Ved å søke materiell velstand lar man den onde skaperen av fengselet vinne.

Det er interessant å se hvordan gnostisisme kan påvirke måten vi forholder oss til verden og hverandre på, og kanskje bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Ah, nå begynner jeg å skjønne hvorfor du har skrevet som du gjør. Det høres ut som om grunnen til at du har lest så mye om gnostisisme ikke er fordi du er nysgjerrig men fordi du synes at ideene til gnostisismen er appellerende. Det forklarer en hel del. Vel, det skal du vite Lars Jøran: gnostiske kulter har oppstått og gjenoppstått i flere tusen år nettopp fordi de er appellerende.

Det addresserer «det ondes problem» på en måte som mange finner forlokkende. MEN det endrer ikke på det faktum at dette er en form for intellektuell satanisme. Du må akseptere en metafysisk forståelse av virkeligheten som ikke er forenlig med hverken tro eller fornuft, og historien har vist at denne intellektuelle strømningen har ført svært mye ille med seg.

Så, det handler mer om en åndelig reise enn en fysisk fengsling.

Dette kan du mer si om den semi-gnostiske sekten hermetisisme som var så populær i middelalderen. Hermetisismen hadde ikke det mørke og negative synet på verden som gnostisismen hadde. Derimot skapte Hegel (som var oppdratt i den hermetiske sekten) en slags syntese mellom gnostisismen og hermetisismen, og det er denne syntesen som er den moderne varianten av denne intellektuelle strømningen. Hegel ble videreforedlet av Marx som ble videreforedlet av Frankfurtskolen som ble videreforedlet til Queer-Marxismen og den galskapen vi ser i dag er den gnostiske kulten som slår ut i full blomst.

Og, ærlig talt, å blande inn moderne bevegelser og institusjoner i dette blir litt som å lage en «konspirasjonssuppe!»🥣

Dette er en favoritt-hersketeknikk for NPCer: Kall alt de ikke liker for en konspirasjonsteori. Kristendommen koloniserte romerriket på 250 år. Var det også en «konspirasjonssuppe»?

Lars Jøran skrev:
Det jeg sa var at gnostisisme er «en form for intellektuell satanisme.(…)

Jeg må si, det er imponerende å knytte gnostisisme til intellektuell satanisme og så til moderne samfunnsfenomener som queer-teori og ESG-investeringer. Kreativt? Absolutt! Nøyaktig? Tja, det er kanskje litt som å lage en smoothie av epler, demoniske epler, og en hel haug med andre ingredienser – resultatet kan bli både overraskende og litt vanskelig å svelge. 🍏😈🥤 Men hei, kudos for å kaste lys over noe så mørkt og mystisk! 👏💡

Lenge før du deklarerte din store dyptpløyende viten om gnostisisme var jeg klar over at en slik frase er noe du lett kan finne på Wikipedia-lignende artikler om gnostisisme. Du kom altså ikke med noe nytt og du hadde ikke respekt nok til å anta at jeg *selvfølgelig* visste hva som står om temaet på Wikipedia.

Onar, unnskyld hvis jeg virket nedlatende – jeg skulle bare servere deg en liten appetittvekker av gnostisisme à la Wikipedia! 🥢🍱 Men siden du allerede er en gnostisismekjenner, la oss koke opp noe litt mer sofistikert: Har du tenkt på at gnostisisme og intellektuell satanisme faktisk har ganske ulike filosofiske grunnlag? Du vet, som å blande wasabi og kanel – det høres kanskje spennende ut, men resultatet kan bli litt… overveldende. 😅🌶️ Kanskje det er på tide å fjerne noen smakstilsetninger og la de to stå på egne ben? 🤔🚶‍♂️

Vet du, du kunne faktisk bare spurt meg om utdyping hvis det var ting du stusset på. Den store innsikten som James Lindsay (og hans kilder som du kan studere selv) formidler er at det ikke bare finnes TO fundamentalt forskjellige tilnærminger til virkeligheten (tro og fornuft) slik har vært tradisjonen i Vesten. (…)

Takk for utdypingen om James Lindsay og hans perspektiv på gnostisisme. Det gir en bedre forståelse av hvor du kommer fra i din argumentasjon. La oss ta en nærmere titt på noen av de påstandene du og Lindsay fremmer og prøve å adressere dem på en grundig måte.

Først og fremst vil jeg påpeke at gnostisisme, som jeg nevnte tidligere, er en mangfoldig bevegelse med mange ulike retninger og tradisjoner. Selv om noen gnostiske tekster og lærdommer kan tolkes som mørke eller dystre, så er det en reduksjonistisk tilnærming å betrakte hele gnostisismen som en monolittisk «ond» bevegelse.

Når det gjelder Lindsays påstand om at gnostisisme representerer en tredje tilnærming til virkeligheten – en kombinasjon av tro og fornuft – så er dette en interessant observasjon. Men å koble denne innsikten direkte til moderne bevegelser og ideologier, som queer-teori og kritikk av kapitalismen, krever et betydelig logisk sprang som ikke nødvendigvis er støttet av historiske og samfunnsvitenskapelige bevis.

For det første er det viktig å påpeke at mange av tenkerne du nevner, som Rousseau, Hegel og Marx, ikke nødvendigvis kan klassifiseres som gnostikere. Selv om deres arbeid kan ha hatt en innflytelse på senere tenkning, er det en overforenkling å hevde at de alle er direkte knyttet til en gnostisk «kult».

Når det gjelder queer-teori, er det viktig å huske at dette er en akademisk disiplin og samfunnsbevegelse som fokuserer på utforskningen av seksuelle og kjønnsidentiteter som faller utenfor heteronormativiteten. Queer-teori har som mål å utfordre og dekonstruere tradisjonelle kjønns- og seksualitetsnormer for å skape et mer inkluderende samfunn. Det er ikke nødvendigvis en destabiliserende kraft som har til hensikt å skape psykisk ustabile individer eller underminere demokratiet.

Påstanden om at queer-teoretikere er motstandere av homofili fordi det representerer en stabil seksuell identitet er også en generalisering som ikke nødvendigvis reflekterer det brede spekteret av perspektiver innenfor queer-teori. Snarere enn å være motstandere av homofili, søker queer-teoretikere å utforske hvordan seksuelle identiteter kan være mer flytende og mangfoldige.

Når det gjelder påstanden om at gnostikere har «kuppet» ulike samfunnsinstitusjoner og bevegelser, er det viktig å ta i betraktning at samfunnet og kulturen er i konstant endring, og at ingen enkeltstående årsak eller bevegelse kan stå bak disse endringene. Det er langt mer sannsynlig at ulike faktorer og aktører bidrar til den komplekse dynamikken vi ser i samfunnet. Å hevde at gnostisisme, eller noen annen enkeltstående ideologi, er den eneste drivkraften bak disse endringene, overser de mange nyansene og sammensatte faktorene som påvirker kulturell og samfunnsmessig utvikling.

Det er også verdt å merke seg at å legge skylden for komplekse samfunnsproblemer på en enkelt ideologi kan føre til en reduksjonistisk og polariserende debatt, der det blir vanskelig å skille mellom legitime kritiske perspektiver og konspiratoriske anklager. I stedet bør vi forsøke å forstå og engasjere oss i en konstruktiv dialog med ulike ideer og perspektiver for å arbeide mot en mer inkluderende og rettferdig verden.

Jeg vil påpeke at mens det er viktig å være åpen for kritiske perspektiver på samfunnsutviklingen, er det også nødvendig å være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner basert på enkle forklaringer.

Jeg må nok si at du drar det litt langt her. Å kalle virkeligheten et fengsel er en overforenkling av gnostisismens komplekse ideer.
Nei, dette er faktisk en temmelig god forenkling og oppsummering av gnostisismen som strøming.

Jeg vil hevde at gnostisismen er en langt mer kompleks og mangfoldig bevegelse enn det som kan oppsummeres i en enkelt setning. Selv om noen gnostiske retninger kan tolke virkeligheten som en form for fengsel, er dette kun én av mange måter å forstå gnostisismens mangfoldige tanker og ideer på.

Gnostisismen har sine røtter i forskjellige kulturer og tradisjoner, og har utviklet seg over tid. Derfor finnes det et stort spekter av gnostiske tekster, læresetninger og praksiser som reflekterer denne mangfoldigheten. Noen gnostiske retninger fokuserer på indre åndelig innsikt og frigjøring fra materielle begrensninger, mens andre legger vekt på å avdekke skjult kunnskap og gjenopprette menneskehetens opprinnelige guddommelige natur.

Å redusere gnostisismen til et enkelt utsagn om virkeligheten som et fengsel ignorerer denne kompleksiteten og mangfoldet. Det er viktig å anerkjenne at gnostisismen, som andre åndelige og filosofiske tradisjoner, består av et mangfold av ideer og tanker som ikke kan oppsummeres i en enkelt forenklet beskrivelse.

Jeg skrev:

Dagens bevegelser bruker uttrykket «født i feil kropp» for å beskrive en situasjon der en mann eller kvinne oppfatter seg selv som noe annet enn det deres fysiske kropp skulle tilsi.

Du skrev:

Og den underliggende kult-ideen bak dette (…) tilbake til Rousseau og idealismen.(…) Gnostisismen dreier seg om «oppvåkning» til denne sikre kunnskapen («gnosis»).

Jeg kan ikke sitere alt så jeg innsnevrer.

Selv om det kan være en kobling mellom idealismen og gnostisismen, er det viktig å ikke overforenkle eller overdramatisere denne forbindelsen. Mennesker som føler at de er «født i feil kropp» kan ha svært ulike årsaker og bakgrunner for sine opplevelser og overbevisninger, og det er ikke nødvendigvis et resultat av en dyptgående filosofisk overbevisning om dualisme eller gnostisisme.

Det er også viktig å påpeke at idealismen ikke nødvendigvis forutsetter en streng dualisme mellom ånd og materie. Noen idealistiske filosofer, som George Berkeley, argumenterte for at materie er en mental konstruksjon, og at alt som eksisterer er åndelig eller mental. Dette betyr ikke nødvendigvis at de mente sjelen «bor» i kroppen, men heller at de anså kroppen og sjelen som to aspekter av den samme åndelige substansen.

Når det gjelder tanken om å være «født i feil kropp», er det verdt å merke seg at dette er et komplekst fenomen som innebærer både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. For eksempel kan kjønnsdysfori være relatert til hormonelle ubalanser eller andre biologiske forhold som kan påvirke en persons kjønnsidentitet. På samme måte kan sosiale faktorer, som kulturelle normer og forventninger, også spille en rolle i hvordan en person oppfatter sin egen kjønnsidentitet.

Å koble dette fenomenet direkte til en gnostisk eller idealistisk filosofi er derfor en overforenkling og misledende. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet av årsaker og faktorer som kan bidra til en persons opplevelse av å være «født i feil kropp», uten å redusere det til en enkelt filosofisk tradisjon eller ideologi.

Jeg skrev:

Det er egentlig ganske utrolig! Men det har altså ikke noe med gnostisisme å gjøre…

Du skrev:

Det kalles kjønnsforvirring og er en mental forstyrrelse som minner om dysleksi. (…) I seg selv er dette IKKE gnostisisme. (…) Kjønnsforvirrede suges inn i gnostiske kulter og tolker sin egen sykdom som at de er «født i feil kropp» og at siden materie er underlagt ånd (idealisme) kan de velge å tre ut av dette «fengselet» og «identifisere» seg som et annet kjønn. DETTE er gnostisk.

Onar Åm, sammenligningen mellom kjønnsdysfori og dysleksi er interessant, men det er viktig å huske at disse to fenomenene har forskjellige årsaker og uttrykk. Kjønnsdysfori er en tilstand der en persons kjønnsidentitet ikke stemmer overens med deres biologiske kjønn, noe som kan føre til betydelig ubehag og psykiske vansker. Dysleksi, derimot, er en lærevansker som påvirker en persons evne til å lese og forstå skriftspråk. Selv om begge tilstandene kan ha noen nevrologiske komponenter, er de ikke direkte sammenlignbare.

Det er også viktig å skille mellom kjønnsdysfori og gnostisisme. Gnostisisme er en åndelig og filosofisk bevegelse som fokuserer på åndelig oppvåkning og frigjøring fra den materielle verden. Kjønnsdysfori, derimot, er en medisinsk anerkjent tilstand som ikke nødvendigvis innebærer noen åndelige eller filosofiske overbevisninger. Å koble kjønnsdysfori direkte til gnostisisme kan derfor være misvisende.

Når det gjelder påstanden om at kjønnsdysfori er en del av en okkult bevegelse som har infiltrert samfunnet, er det viktig å huske at kjønnsdysfori og transpersoners kamp for aksept og rettigheter har eksistert lenge før de moderne filosofiske bevegelsene du nevner. Det er derfor lite grunnlag for å hevde at kjønnsdysfori er et resultat av en gnostisk konspirasjon.

Videre er det verdt å merke seg at kritikken mot kapitalisme og påstanden om at queer-bevegelsen kupper pride og andre sosiale bevegelser er komplekse temaer som ikke kan reduseres til en enkel forklaring. Samfunnet er dynamisk og består av ulike aktører og krefter som samhandler på komplekse måter. Å tillegge en enkeltstående årsak eller bevegelse til disse endringene og fenomenene er derfor ikke et adekvat svar.

Det er viktig å anerkjenne at kjønnsdysfori og transpersoners kamp for rettigheter og aksept er reelle og viktige spørsmål som fortjener oppmerksomhet og forståelse. Å redusere deres erfaringer til en konspirasjonsteori gjør lite for å bidra til en konstruktiv og empatisk diskusjon.

Det er viktig å skille mellom marginalisering og konseptet du kaller «den gnostiske varianten.» Marginalisering refererer til prosessen der enkeltpersoner eller grupper blir presset til samfunnets ytterkanter på grunn av deres sosiale, økonomiske eller kulturelle status. Dette er en reell og pågående utfordring for mange grupper, inkludert homofile, som historisk har blitt diskriminert og stigmatisert.

Å bruke begrepet «marginaliserte grupper» er ikke nødvendigvis å akseptere et premiss om at noen aktivt har ekskludert dem fra samfunnet. Det anerkjenner imidlertid at disse gruppene har opplevd systematiske barrierer og utfordringer som gjør det vanskeligere for dem å delta fullt ut i samfunnet.

Når det gjelder mangfold og inkludering, er det viktig å forstå at disse konseptene ikke er ment å ekskludere noen, inkludert det «store normale flertallet av befolkningen.» Målet med mangfold og inkludering er å skape et samfunn der alle har muligheten til å delta og bidra uavhengig av deres bakgrunn eller identitet. Dette inkluderer også hvite, heterofile mennesker.

I tillegg er det viktig å merke seg at mange av tiltakene som er iverksatt for å støtte marginaliserte grupper, som pride-parader og drag show, ikke er ment å ekskludere andre. Snarere er de ment å feire og anerkjenne mangfoldet i samfunnet og fremme forståelse og aksept.

Når det gjelder sosial eksklusjon, er dette et relatert, men distinkt konsept fra marginalisering. Sosial eksklusjon refererer til en prosess der enkeltpersoner eller grupper blir ekskludert fra viktige sosiale, økonomiske og kulturelle ressurser og muligheter. Dette kan skje både aktivt og passivt, og kan påvirke alle grupper i samfunnet.

Det er viktig å anerkjenne at marginalisering og sosial eksklusjon er reelle utfordringer som krever konstruktive løsninger og dialog. Å tilskrive disse problemene til en gnostisk konspirasjon eller anta at deres eksistens er en del av en skjult agenda, kan hindre en konstruktiv og empatisk samtale om hvordan vi kan arbeide sammen for et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

Onar Åm skrev:
Å bruke begrepet «marginaliserte grupper» er ikke nødvendigvis å akseptere et premiss om at noen aktivt har ekskludert dem fra samfunnet.

Det er bokstavlig talt hva ordet «marginalisert» betyr: aktivt ekskludert.

Det anerkjenner imidlertid at disse gruppene har opplevd systematiske barrierer og utfordringer som gjør det vanskeligere for dem å delta fullt ut i samfunnet.

Er disse «barrierene» noe som bare magisk har skjedd uten aktiv handling? Dumpet ned fra et eller annet sted? Eller er det mennesker som aktivt har skapt disse barrierene for å ekskludere?

Videre: når du sier at det er vanskelig for homofile å «fullt ut» delta i samfunnet, begynner du med antakelsen om at all mennesker SKAL kunne delta «fullt ut» i samfunnet med alle sine sider. Men slik er det ikke. Blotting er ikke lov de fleste steder, selv ikke for heterofile. Hvorfor ikke? Fordi fellesskapet (det offentlige rom) er det rommet hvor folk deltar med de tingene de har til FELLES — herav «fellesskap.» Har de fleste homofili til felles? Blotting? Hasjrøyking? Science fiction? Nei. Det har de ikke. Fellesskapet er det rommet hvor man legger de sidene av seg selv som er annerledes hjemme og tar med seg de sidene som en har til felles for alle. Det betyr at alle er nødt til å begrense seg selv, ta seg i nakken og oppføre seg sivilisert, dannet og normalt («familievennlig») når man er ute i det offentlige rom.

Når du sier at alle skal «fullt ut» kunne delta i fellesskapet undergraver du selve ideen om fellesskapet, og dette er også kjerneprosjektet i queer-marxismen. Hensikten til queer-marxismen er eksplisitt (i egne ord) å inkludere all form for perversitet i det offentlige rom med den hensikt å ødelegge all normalitet.

Dersom du er opptatt av at vi skal ha et fellesskap — et offentlig rom som vi alle kan delta i — betyr det at INGEN kan «fullt ut» delta i dette fellesskapet med sine særegenheter. Fellesskap krever at man legger til side sine særegenheter til fordel for de tingene folk flest har til felles.

I tillegg er det viktig å merke seg at mange av tiltakene som er iverksatt for å støtte marginaliserte grupper, som pride-parader og drag show, ikke er ment å ekskludere andre.

Ting som ikke er normale hører ikke hjemme i det offentlige rom. Det hører hjemme ute i marginene. Ved å bringe det marginale inn i det sentrale rom ØDELEGGER man fellesskapet og det sentrale og normale. Og dersom det skulle være noen tvil: queer-marxister sier eksplisitt at dette er deres politiske mål. Et samfunn som sentraliserer og normaliserer det marginale er et samfunn som marginaliserer det sentrale og det normale.

Snarere er de ment å feire og anerkjenne mangfoldet i samfunnet og fremme forståelse og aksept.

Hvorfor er dette noe som skal feires? Og å anerkjenne mangfoldet betyr jo nettopp å anerkjenne at mange ting ikke hører hjemme i sentrum. Mangfoldighet hører i alle hovedsak hjemme i marginene og det er noe alvorlig galt med et samfunn som feirer det marginale. Det er å snu verden på hodet. Du vet, litt som satanisme.

Det er viktig å anerkjenne at marginalisering og sosial eksklusjon er reelle utfordringer som krever konstruktive løsninger og dialog.

Og det er enda viktigere å anerkjenne at det marginale hører hjemme ute i marginene og at det er umulig å opprettholde et normalt samfunn der hvor det marginale slippes inn i sentrum. Det er umulig å normalisere det marginale uten å marginalisere det normale.

Å tilskrive disse problemene til en gnostisk konspirasjon eller anta at deres eksistens er en del av en skjult agenda, kan hindre en konstruktiv og empatisk samtale om hvordan vi kan arbeide sammen for et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

For det første bruker du fremdeles konspirasjons-merkelapp som hersketeknikk. Det er ikke konstruktivt og empatisk. For det andre medfører ALL inkludering en form for eksklusjon. Det er begrenset plass i sentrum, og jo flere du inkluderer der, jo flere ekskluderer du samtidig. Du aksepterer helt ukritisk det marxistiske prinsippet om at et mer inkluderende samfunn automatisk er mer samfunn. Det er ikke tilfelle. Inkludering er noe som bør gjøres med omhu og det er ikke noen enkel kvantitativ sammenheng mellom inkludering og rettferdighet.

Lars Jøran skrev:
Det er bokstavlig talt hva ordet «marginalisert» betyr: aktivt ekskludert.

Det er viktig å merke seg at marginalisering ikke alltid er resultatet av bevisste, aktive handlinger fra enkeltpersoner eller grupper. Det kan også være et produkt av strukturelle forhold, kulturelle normer og historiske praksiser som påvirker samfunnet på ulike måter. Marginalisering kan skje både aktivt og passivt.

Er disse «barrierene» noe som bare magisk har skjedd uten aktiv handling? Dumpet ned fra et eller annet sted? Eller er det mennesker som aktivt har skapt disse barrierene for å ekskludere?

Nei, barrierene og utfordringene som marginaliserte grupper møter er ikke «magiske» eller tilfeldige hendelser.

De er ofte resultatet av komplekse sosiale, politiske og økonomiske faktorer. Det kan være både direkte og indirekte handlinger som bidrar til marginalisering.

Videre: når du sier at det er vanskelig for homofile å «fullt ut» delta i samfunnet, begynner du med antakelsen om at all mennesker SKAL kunne delta «fullt ut» i samfunnet med alle sine sider. Men slik er det ikke. Blotting er ikke lov de fleste steder, selv ikke for heterofile. Hvorfor ikke? Fordi fellesskapet (det offentlige rom) er det rommet hvor folk deltar med de tingene de har til FELLES — herav «fellesskap.» Har de fleste homofili til felles? Blotting? Hasjrøyking? Science fiction? Nei. Det har de ikke. Fellesskapet er det rommet hvor man legger de sidene av seg selv som er annerledes hjemme og tar med seg de sidene som en har til felles for alle. Det betyr at alle er nødt til å begrense seg selv, ta seg i nakken og oppføre seg sivilisert, dannet og normalt («familievennlig») når man er ute i det offentlige rom.

Når vi snakker om å delta «fullt ut» i samfunnet, refererer vi til rettferdig tilgang til muligheter og ressurser, samt friheten til å uttrykke seg og delta i det offentlige liv uten å bli diskriminert eller stigmatisert.

Det betyr ikke at alle personlige preferanser eller handlinger nødvendigvis skal være tillatt i det offentlige rom. Fellesskap og sosial harmoni krever også at vi respekterer andres rettigheter og følger et sett med normer og regler.

Ting som ikke er normale hører ikke hjemme i det offentlige rom. Det hører hjemme ute i marginene. Ved å bringe det marginale inn i det sentrale rom ØDELEGGER man fellesskapet og det sentrale og normale. Og dersom det skulle være noen tvil: queer-marxister sier eksplisitt at dette er deres politiske mål.

Det offentlige rommet er et sted hvor ulike mennesker og meninger samhandler. Dette innebærer nødvendigvis en viss grad av mangfold og toleranse for ulike synspunkter og uttrykk. Å arrangere pride-parader eller drag show handler ikke om å ødelegge normalitet, men om å feire og anerkjenne ulike identiteter og livsstiler. Disse arrangementene gir også et rom for dialog og forståelse mellom ulike grupper i samfunnet.

Et samfunn som sentraliserer og normaliserer det marginale er et samfunn som marginaliserer det sentrale og det normale.

Å sentralisere og normalisere det marginale handler ikke nødvendigvis om å marginalisere det sentrale og det normale.

Det handler om å bygge et samfunn som er inkluderende, der ulike mennesker og grupper får muligheten til å delta og bidra uten frykt for diskriminering.

En slik tilnærming trenger ikke å underminere det som er sentralt og normalt, men kan bidra til et rikere og mer mangfoldig samfunn der alle har en plass.

Hvorfor er dette noe som skal feires? Og å anerkjenne mangfoldet betyr jo nettopp å anerkjenne at mange ting ikke hører hjemme i sentrum. Mangfoldighet hører i alle hovedsak hjemme i marginene og det er noe alvorlig galt med et samfunn som feirer det marginale. Det er å snu verden på hodet. Du vet, litt som satanisme.

Feiringen av mangfold handler om å anerkjenne og verdsette ulike identiteter og kulturer i samfunnet.

Det bidrar til å fremme toleranse, respekt og forståelse blant mennesker med ulike bakgrunner.

Å feire mangfold er ikke det samme som å forherlige marginale handlinger eller verdier, men snarere å anerkjenne at vi alle har noe unikt og verdifullt å bidra med til samfunnet.

Og det er enda viktigere å anerkjenne at det marginale hører hjemme ute i marginene og at det er umulig å opprettholde et normalt samfunn der hvor det marginale slippes inn i sentrum. Det er umulig å normalisere det marginale uten å marginalisere det normale.

Det er mulig å anerkjenne og inkludere det marginale uten å marginalisere det normale.

Inkludering handler om å skape et samfunn der ulike mennesker og grupper får muligheten til å delta og bidra, uten frykt for diskriminering.

Dette innebærer ikke nødvendigvis at sentrale og normale verdier må settes til side eller undermineres, men snarere at vi gir rom for ulike perspektiver og stemmer i samfunnet.

For det første bruker du fremdeles konspirasjons-merkelapp som hersketeknikk. Det er ikke konstruktivt og empatisk. For det andre medfører ALL inkludering en form for eksklusjon. Det er begrenset plass i sentrum, og jo flere du inkluderer der, jo flere ekskluderer du samtidig. Du aksepterer helt ukritisk det marxistiske prinsippet om at et mer inkluderende samfunn automatisk er mer samfunn. Det er ikke tilfelle. Inkludering er noe som bør gjøres med omhu og det er ikke noen enkel kvantitativ sammenheng mellom inkludering og rettferdighet.

Takk for presiseringen. Jeg vil gjerne forklare hvorfor jeg brukte konspirasjons-merkelappen i respons til ditt tidligere innlegg.

Da jeg leste ditt innlegg som inkluderer passasjer om gnostisisme, intellektuell satanisme, og hvordan ulike institusjoner og bevegelser er infiltrert og kuppet av denne okkulte bevegelsen, oppfattet jeg det som en konspirasjonsteori. Dette skyldes at det er en tendens til å se sammenhenger og skjulte hensikter bak komplekse sosiale fenomener, samt at det blir fremsatt omfattende og kontroversielle påstander uten tilstrekkelig belegg.

Jeg ønsker å påpeke at det er viktig å skille mellom å kritisere ideer og konsepter, som for eksempel queer-teori, og å hevde at de er en del av en større, skjult agenda eller konspirasjon.

Kritisk diskusjon av ideer er en viktig del av den offentlige samtalen og den akademiske prosessen, men det er viktig å holde seg til fakta og argumenter som kan underbygges. Jeg håper dette forklarer min bruk av konspirasjons-merkelappen. Det var ikke ment som en hersketeknikk, men som en beskrivelse av hvordan jeg oppfattet innlegget ditt.

Jeg ønsker å opprettholde en konstruktiv og respektfull dialog om disse temaene.

Inkludering er noe som bør gjøres med omhu og det er ikke noen enkel kvantitativ sammenheng mellom inkludering og rettferdighet.

Du har rett i at inkludering ikke nødvendigvis er en automatisk vei til et mer rettferdig samfunn. Det er viktig å vurdere hvordan ulike tiltak og initiativer for inkludering påvirker samfunnet som helhet, og finne balansen mellom å anerkjenne og støtte ulike grupper, samtidig som vi opprettholder en felles forståelse og respekt for hverandre. Inkludering og rettferdighet må arbeides med i en kontekst av respekt, toleranse og samarbeid for å oppnå et samfunn der alle kan trives og bidra.

Onar Åm skrev:
Det er viktig å merke seg at marginalisering ikke alltid er resultatet av bevisste, aktive handlinger fra enkeltpersoner eller grupper.

Jeg aksepterer ikke dette marxistiske perspektivet. Marginalisering skjer ALLTID gjennom bevisste handlinger. At folk som er marginale har en tendens til å havne i marginene er naturlig og bra.

Når vi snakker om å delta «fullt ut» i samfunnet, refererer vi til rettferdig tilgang til muligheter og ressurser, samt friheten til å uttrykke seg og delta i det offentlige liv uten å bli diskriminert eller stigmatisert.

Hvis du med dette mener at noen som er homofile ikke bør miste jobben sin på grunn av sin legning er jeg enig i dette. Derimot er det IKKE dette «deltakelse» betyr i dag. «Deltakelse» betyr at man pusher homo-porno i barneskolen, at hele verden må leve en løgn og akseptere feil bruk av pronomen, og at marginale grupper skal fremheves på bekostning av det normale, jfr. nesten alle reklamer i disse dager.

Det betyr ikke at alle personlige preferanser eller handlinger nødvendigvis skal være tillatt i det offentlige rom.

Nei, men det betyr at ungen din MÅ se på homoporno pås skolen, og det betyr at hvis du ikke liker at en biologisk mann deltar i kvinnesport blir du omtalt som hatefull.

Det offentlige rommet er et sted hvor ulike mennesker og meninger samhandler. Dette innebærer nødvendigvis en viss grad av mangfold og toleranse for ulike synspunkter og uttrykk.

Ja, det betyr det, men toleranse skal normalt bety å ikke angripe minoriteter ene og alene fordi de er minoriteter. I dagens gnostiske samfunn betyr «toleranse» at alle normale mennesker bare har med å holde kjeft og godta at all verdens perversiteter og marginaliteter stjeler scenerommet fra det normale.

Da jeg leste ditt innlegg som inkluderer passasjer om gnostisisme, intellektuell satanisme, og hvordan ulike institusjoner og bevegelser er infiltrert og kuppet av denne okkulte bevegelsen, oppfattet jeg det som en konspirasjonsteori.

Det er ingen tvil om at venstresiden (helt åpent) sier at de ønsker å kuppe institusjoner gjennom «the long march through the institutions,» noe de åpenbart har lykkes med. Ikke alle er med på denne konspirasjonen og lar seg bevege og rive med av det vi kan kalle «tidsånden.» Det er heller ingen tvil om at gnostiske kulter delvis opererer i det skjulte og dermed har visse konspiratoriske elementer ved seg. Dette er et konspirasjonsfaktum, ikke en konspirasjonsteori. De fleste slike handlinger er ikke del av noe bevisst samarbeid men det er ingen tvil om at folk samhandler for å oppnå felles mål.

Jeg ønsker å påpeke at det er viktig å skille mellom å kritisere ideer og konsepter, som for eksempel queer-teori, og å hevde at de er en del av en større, skjult agenda eller konspirasjon.

Her er det jeg som skal snu begrepet «komplekst» som du bruker om meg til å anvende det til «konspirasjon.» Hvis du har fulgt meg opp gjennom tidene vil du vite at jeg har vært en av de mest hardbarka motstanderne av konspirasjonsteorier. Jeg har kranglet så fillene fyker om JFK, 911, månelanding og flat jord. Grunnen er at disse folka ødelegger for seriøse folk. Av og til dukker det opp ekte samhandlinger mellom endringer i en kombinasjon av individuelle valg basert på en konstellasjon av egeninteresser. Når dette skjer er det verdt å påpeke det men takket være flat jord-folka er det i dag nesten umulig å gjøre det. Når du angriper meg for å pushe en konspirasjon gjør du det altså mot en av de sterkeste stemmene mot konspirasjonsteorier. Dersom du har et snev av fornuft i deg burde du da ta det jeg sier seriøst i stedet for å klassifisere meg sammen med de samme folka jeg har kritisert gjennom en årreke.

Det ER et faktum at venstreradikale har samarbeidet i det hemmelig om å pushe visse agendaer og dette har sammenfalt med visse New Age-lignende spirituelle som har hoppet på toget. I tilllegg til dette har det pågått en flere hundre år lang sosial trend (som ikke er planlagt) i retning materialisme og idealisme. Uten denne trenden ville det vært utenkelig med «woke»-fenomenet i dag. Denne utvikling ER genuint kompleks og fortjener å ikke bli avvist som «konspirasjonssuppe.»

Inkludering og rettferdighet må arbeides med i en kontekst av respekt, toleranse og samarbeid for å oppnå et samfunn der alle kan trives og bidra.

Enig i dette. Samtidig er det ekstremt viktig å erkjenne at en hver inkludering medfører en ekskludering. (Test: 4 stykker har bestilt og betalt pizza og forventer å spise 1/4 hver. Så kommer det fire andre og blir «inkludert» i pizzaen. Da blir det mindre pizza på de andre. Dette er en form for eksklusjon) Jeg vil mene at det BURDE være fullstendig ukontroversielt uavhengig av politisk ståsted at en hver inkludering skal medføre minimalt med ekskludering. Slik er det ikke i dag. I dag brukes «inkludering» som et våpen for å ekskludere det store flertallet.

Lars Jøran skrev:
Jeg aksepterer ikke dette marxistiske perspektivet. Marginalisering skjer ALLTID gjennom bevisste handlinger.

Det er viktig å forstå at marginalisering kan være et resultat av både bevisste og ubevisste handlinger. Det er ikke nødvendigvis en «marxistisk» ide å anerkjenne at systemiske faktorer og skjevheter kan føre til marginalisering uten at noen enkeltpersoner eller grupper nødvendigvis handler med onde hensikter. For eksempel kan kulturelle og sosiale normer, språkbarrierer og økonomiske forhold bidra til at visse grupper blir marginalisert.

At folk som er marginale har en tendens til å havne i marginene er naturlig og bra.

Selv om det kan være naturlig at enkelte mennesker havner i samfunnets marginer, betyr det ikke at det alltid er «bra». Et rettferdig og inkluderende samfunn bør jobbe for å gi alle individer like muligheter til å delta og bli hørt, uavhengig av deres bakgrunn. Dette betyr å redusere barrierer og gi støtte der det er nødvendig for å sikre at alle har tilgang til samfunnets ressurser og muligheter.

Hvis du med dette mener at noen som er homofile ikke bør miste jobben sin på grunn av sin legning er jeg enig i dette.

Dette er et viktig prinsipp, og det er godt å se at vi er enige om at diskriminering basert på seksuell legning er uakseptabelt.

«Deltakelse» betyr at man pusher homo-porno i barneskolen(…)

Her må jeg si at det virker som om det har skjedd en misforståelse. Inkludering og deltakelse handler om å skape et samfunn der alle mennesker kan delta og ha like muligheter, uavhengig av deres bakgrunn, legning eller kjønnsidentitet. Det innebærer ikke å fremme eller påtvinge seksuelle preferanser på upassende måter eller steder, slik som i barneskolen.

(…)hele verden må leve en løgn og akseptere feil bruk av pronomen(…)

Det er viktig å vise respekt for andre menneskers kjønnsidentitet og bruk av pronomen. Det handler ikke om å leve en løgn, men om å akseptere og respektere det mangfoldet av menneskelige erfaringer og identiteter som finnes.

(…)marginale grupper skal fremheves på bekostning av det normale, jfr. nesten alle reklamer i disse dager.

Reklamer som fremhever mangfoldet i samfunnet har som mål å skape et mer inkluderende og aksepterende miljø for alle. Dette betyr ikke nødvendigvis at marginale grupper fremheves på bekostning av andre, men snarere at alle typer mennesker blir representert og verdsatt. Kan det være at vi i stedet bør se på hvordan vi kan løfte hverandre opp og verdsette mangfoldet, i stedet for å oppfatte det som en trussel mot det «normale»?

Nei, men det betyr at ungen din MÅ se på homoporno på skolen(…)

Mener du at barn ser på pornofilmer på skolen?

Gjerne dokumenter dette.

Seksualundervisning i skolen skal være balansert, inkluderende og aldersadekvat. Det betyr å informere om ulike seksuelle orienteringer og identiteter på en informativ og respektfull måte, men ikke å eksponere barn for seksuelt eksplisitt materiale.

(…)hvis du ikke liker at en biologisk mann deltar i kvinnesport blir du omtalt som hatefull.

Joda, av enkelte gjør du nok det, men majoriteten gjør nok ikke det. Da mener jeg også majoriteten på venstresiden, sånn 99,9% eller noe. Dette er ikke det jeg har kommet med innvendinger på tidligere, eller argumentert i mot.

(…)toleranse» at alle normale mennesker bare har med å holde kjeft og godta at all verdens perversiteter og marginaliteter stjeler scenerommet fra det normale.

Toleranse og mangfold handler om å skape et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og uttrykke seg fritt. Dette betyr ikke at det nødvendigvis vil være enighet om alle spørsmål, men at vi bør respektere hverandres rett til å ha ulike synspunkter.

Å kritisere at noen synspunkter får mer oppmerksomhet enn andre er en legitim debatt. Men å kalle det for «perversiteter» og «marginaliteter» kan bidra til ytterligere stigmatisering og polarisering. Er det ikke bedre å fokusere på dialog og forståelse, slik at vi kan finne en balanse mellom ulike meninger og behov i samfunnet, uten å ekskludere noen grupper?

(…) venstresiden (helt åpent) sier at de ønsker å kuppe institusjoner gjennom «the long march through the institutions,»(…) gnostiske kulter delvis opererer i det skjulte og dermed har visse konspiratoriske elementer ved seg. Dette er et konspirasjonsfaktum, ikke en konspirasjonsteori.

Det er viktig å skille mellom politiske ideologier og målsettinger og påstander om konspirasjon. Politiske grupperinger kan ha klare mål og ønsker om å påvirke samfunnet i en bestemt retning. Dette er imidlertid ikke det samme som en konspirasjon, som innebærer en hemmelig og bevisst plan for å manipulere og kontrollere.

Når det gjelder «the long march through the institutions,» kan dette tolkes som en politisk strategi for å oppnå innflytelse og endring over tid. Men, å koble dette til okkulte og skjulte krefter kan bidra til å undergrave en saklig debatt om politiske mål og metoder.

Er det ikke mer fruktbart å diskutere konkrete politiske forslag og strategier, heller enn å mistenkeliggjøre motstandere ved å påstå at de er del av en okkult konspirasjon?

(…) av og til dukker det opp ekte samhandlinger mellom endringer i en kombinasjon av individuelle valg basert på en konstellasjon av egeninteresser. Når dette skjer er det verdt å påpeke det (…) Det ER et faktum at venstreradikale har samarbeidet i det hemmelig om å pushe visse agendaer og dette har sammenfalt med visse New Age-lignende spirituelle som har hoppet på toget. (…)

Det er verdt å anerkjenne at politiske og sosiale bevegelser kan ha ulike aktører og interesser som samarbeider eller påvirker hverandre. Dette kan være komplekst og sammensatt, og det er viktig å forstå disse dynamikkene for å kunne kritisere og diskutere ideer og retninger på en informert måte.

Men, det er også viktig å ikke anta onde hensikter eller konspirasjoner uten solid dokumentasjon. For å unngå å bli avfeid som en konspirasjonsteoretiker, kan det være nyttig å fokusere på konkrete eksempler og bevis som viser hvordan ulike grupperinger påvirker hverandre og samfunnet generelt. Dette kan bidra til en mer saklig og konstruktiv debatt om de underliggende ideene og deres innflytelse.

Er det noen konkrete hendelser eller bevis som viser hvordan venstreradikale og New Age-grupperinger samarbeider eller påvirker hverandre i dagens samfunn?

Inkludering og rettferdighet må arbeides med i en kontekst av respekt, toleranse og samarbeid for å oppnå et samfunn der alle kan trives og bidra.

Det er viktig å være bevisst på balansen mellom inkludering og ekskludering, som du nevner i eksempelet med pizzaen. I denne sammenheng kan vi stille spørsmål som: Hvordan kan vi inkludere alle på en rettferdig måte uten å skape en urettferdig ekskludering for andre?

Det å hevde at «inkludering» brukes som et våpen for å ekskludere det store flertallet kan virke litt bombastisk og kanskje overforenklet. Kan du utdype hvilke situasjoner eller sammenhenger du mener dette er tilfellet? Det kan være nyttig å diskutere spesifikke eksempler for å belyse hvordan inkludering kan skje på en mest mulig rettferdig måte, både for de som blir inkludert og for de som allerede er en del av fellesskapet.

Det var også en ting jeg mener du har totalt snudd opp ned på hodet tidligere. Og årsaken til at jeg hevder det er at jeg har lest en god masse bøker om nøyaktig det temaet du adresserer.

Du skrev tidligere:

Så da du leste religionshistorie så voldsomt fikk du ikke med deg noenting om det der greiene med kanonisering av 4 evangelier i kirkemøtet i Nikea i 325 fordi det florerte med falske gnostiske evangelier som holdt på å kuppe hele kristendommen?

Ja, da jeg leste religionshistorie, så leste leste jeg om dette og fikk en stikk motsatt forståelse av temaet enn det du gjengir her. Mulig fordi du har kjøpt den kristne katolske varianten der alt annet enn kirkens lære er kjettersk. Men det er interessant at du har så annerledes syn på det. Jeg har da lest bøker om dette skrevet av en som er professor i faget. Jeg har lest flere bøker skrevet av professorer. Jeg vil hovedsaklig legge vekt på bøkene til Bart D. Ehrman, Timothy Freke, Peter Gandy. Disse vil jeg på det sterkeste anbefale da de vil utfordre ditt syn på dette og kristendommen i sin helhet. De vil garantert demontere det synet du har i dag på dette. Da jeg tenker det vil være umulig for deg å fortsette å ha det samme synet du har her etter å ha lest det som kommer frem der. Om ikke, så kan du komme tilbake å forklare hvorfor, for det ville vært utrolig interessant å høre!

Du kan se på bøkene her. Jeg kan besvare i dyp detalj om du har spørsmål.

I utgangspunktet så er det slik at de lærde strides over hvilke tekster som kom først. Det mest sannsynlige er at de gnostiske tekstene kom forutfor de tekstene som ble kanonisert. De første kristne var ikke en monolittisk enhet, men det var mange ulike grener, da som nå… At makthaverne ville samle alt under ett, er noe annet, og den sterkeste vant til slutt. Det var maktapparatet. De vedtok sannheten. For øvrig: Når det gjelder kirkemøtet i Nikea i 325, var hovedfokuset på å løse konflikten rundt arianismen og å skape enighet om den nicaeanske trosbekjennelsen, ikke direkte om kanonisering av evangeliene.

Books Published

Det er viktig å forstå at kristendommen aldri har vært en monolittisk religion. I løpet av de første århundrene etter Jesu død, var det et mangfold av ulike kristne grupper med forskjellige tolkninger og læresetninger. Noen av disse gruppene inkluderte gnostiske kristne, som hadde en mer esoterisk og mystisk tilnærming til religionen. Å hevde at gnostiske evangelier var «falske» ignorerer den kompleksiteten og variasjonen som eksisterte blant de tidlige kristne.

Når det gjelder din påstand om at gnostiske evangelier «holdt på å kuppe hele kristendommen», er dette en overforenkling av situasjonen. Selv om gnostiske grupper eksisterte og hadde innflytelse i de tidlige århundrene av kristendommen, var de aldri i nærheten av å «kuppe» den dominerende formen for kristendom. Påstanden om at alle gnostiske evangeliene ble aktivt forfulgt og ødelagt, og at kun Nag Hammadi-skriftene overlevde, er også en forenkling av historien. Faktisk, noen gnostiske tekster, som Evangeliet etter Thomas, har blitt bevart utenfor Nag Hammadi-samlingen.

For å få en dypere forståelse av kristendommens tidlige utvikling, gnostisismen og den kulturelle konteksten der de utviklet seg, kan man lese en rekke akademiske bøker bla i lenken ovenfor. Blant disse bøkene er noen av Bart D. Ehrmans verker, som «Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew» og «The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings». Bøker av Timothy Freke og Peter Gandy, som «The Jesus Mysteries» og «The Laughing Jesus», gir også interessante perspektiver på kristendommens utvikling og påvirkning fra andre religiøse tradisjoner.

Du skrev:

Det som kjennetegner gnostisisme er nettopp den parasittiske kuppingen av eksisterende begreper. Dette skjedde i antikken da gnostiske sekter infiltrerte både kristendommen, zoroastrismen og buddhismen. Du kan lese deres kuppede verker på verk i form av feks. Judas-evangeliet og evangeliet etter Pontius Pilatus.

Det er interessant at du beskriver gnostisismen som parasittisk og skriver som om den ortodokse kristendommen er helt original… La oss utforske dette nærmere ved å se på noen eksempler fra ortodoks kristendom og andre religiøse tradisjoner.

Jomfrufødsel: Tanken om jomfrufødsel finnes også i andre religioner før kristendommen. For eksempel, i gresk mytologi ble Perseus født av jomfruen Danaë etter at guden Zevs hadde besøkt henne i form av et gullregn.

Frelserfigurer: Frelserfigurer som dør og gjenoppstår finnes i mange førkristne religioner, som Osiris i egyptisk mytologi, Tammuz i mesopotamisk religion og Dionysos i gresk mytologi.

Helbredelser og mirakler: Mirakuløse helbredelser og overnaturlige fenomener er vanlige i mange religioner og mytologier. For eksempel ble Asklepios, den greske guden for medisin, æret for sine helbredende evner.

Etiske læresetninger: Mange av Jesu etiske læresetninger, som «Den gyldne regel» (Matt 7:12), har paralleller i andre kulturer og religioner, som konfusianismen og buddhismen.

Dåp: Dåpsritualer og vannforbindelser finnes i mange religioner og kulturer, som i de egyptiske innvielsesritualene og den jødiske mikvah.

Skapelsesberetninger: Flere førkristne og førjødiske religioner har skapelsesmyter som inneholder elementer som likner på den jødisk-kristne skapelsesberetningen i Første Mosebok. For eksempel, det babylonske Enuma Elish-eposet beskriver skapelsen av verden og menneskene av guden Marduk.

Syndflodmyten: Historien om en stor oversvømmelse som ødela verden, finnes i mange kulturer og religioner, inkludert sumeriske, babylonske og greske mytologier. Den mest kjente parallellen er Gilgamesj-eposet, der helten Utnapishtim overlever en syndflod som gudene sender for å ødelegge menneskeheten.

Lovgivning: Den jødiske lovgivningen som presenteres i Toraen har likheter med tidligere lovverk, som Hammurabis lovkode fra Babylon og hettittenes lover.

Ofrene: Praksisen med å ofre dyr og matvarer til guddommelige vesener var vanlig i mange førkristne og førjødiske kulturer, som i det gamle Egypt, Mesopotamia og Kanaan.

Hellige steder og templer: Byggingen av templer og hellige steder som huser guddommer og religiøse objekter er en praksis som går tilbake til før-jødiske og før-kristne kulturer, som Egypt, Mesopotamia og Kanaan.

Profeter og visjonærer: Ideen om mennesker som fungerer som guddommelige talsmenn og formidlere av åpenbaringer er ikke unik for jødedommen og kristendommen. Profetlignende figurer finnes i andre kulturer og religioner, som det gamle Egypt, Mesopotamia og gresk orakelpraksis.

Engler og demoner: Forestillingen om overnaturlige vesener som engler og demoner er ikke unik for jødedommen og kristendommen. Lignende vesener finnes i andre religiøse tradisjoner, som zoroastrismen og gresk mytologi.

Etterlivet og dommens dag: Forestillingen om et etterliv og en endelig dom over menneskeheten er også å finne i andre religioner og filosofier, som zoroastrismen, egyptisk religion og gresk filosofi.

Når vi undersøker disse eksemplene, blir det tydelig at mange av begrepene og praksisene i ortodoks kristendom har likheter med og kan ha blitt påvirket av eldre religioner og filosofiske strømninger.

Så, selv om gnostisismen også kan ha lånt og tilpasset ideer fra andre kilder, betyr det ikke at den er parasittisk eller mindre autentisk enn ortodoks kristendom eller noe annet.

Faktisk er det en naturlig prosess i utviklingen av trosretninger og ideer, der ulike strømninger og tradisjoner påvirker og beriker hverandre.

For å få en dypere forståelse av dette, er det viktig å undersøke både gnostisismen og ortodoks kristendom i deres historiske og kulturelle kontekst, og å innse at enhver religiøs tradisjon er et produkt av sin tid og de ideer og praksis som har formet den.

Sånn er det med deg også, du lever ikke i et vakuum, og har ikke kommet på alle tankene dine selv men kopiert det meste fra andre og satt det sammen til noe eget. Og det gjør alle tenkere. Det gjør også jeg. Ingen tenker eller filosof lever i et vakuum, og alle bygger på ideer og konsepter som har blitt utviklet av tidligere tenkere. Menneskelig kunnskap og forståelse utvikles gjennom en kontinuerlig prosess der ideer og teorier blir utforsket, kritisert, videreutviklet og kombinert på nye måter. Å bygge på tidligere tenkere og lære fra deres bidrag er en naturlig og viktig del av denne prosessen.

Det er også viktig å anerkjenne at det å bygge på andres ideer ikke nødvendigvis innebærer å kopiere dem i deres helhet. Tenkere kan trekke inspirasjon fra tidligere arbeid, men samtidig utfordre, tilpasse og utvide disse ideene for å skape noe nytt og originalt. Dette er en vesentlig del av den intellektuelle utviklingen og bidrar til en dypere og mer nyansert forståelse av ulike emner og problemstillinger.

Ayn Rand er heller ingen original tenker som fant på alt selv. Hun hentet mesteparten fra andre filosofer og lagde sin egen filosofi basert på det. Her er noen eksempler på hvordan hennes ideer og argumenter kan spores tilbake til tidligere tenkere:

1. Aristoteles: Ayn Rand var sterkt påvirket av Aristoteles, spesielt når det gjelder hans metafysiske og epistemologiske ideer. Hun omfavnet hans syn på virkeligheten som objektiv og hans tro på at menneskets fornuft er det viktigste verktøyet for å forstå verden. Rands etikk, som fokuserer på individets egeninteresse og rasjonalitet, kan også sees som en videreføring av Aristoteles’ dydsetikk og hans søken etter det gode liv (eudaimonia).

2. Ludwig von Mises: Rands økonomiske og politiske ideer er sterkt påvirket av Ludwig von Mises og hans forsvar for laissez-faire kapitalisme og frie markeder. Mises’ arbeid innen østerriksk økonomi og hans kritikk av sosialisme og inngripen fra staten i økonomien fant gjenklang i Rands objektivistiske filosofi.

3. Friedrich Nietzsche: Selv om Rand distanserte seg fra Nietzsche og hans nihilistiske og irrasjonelle ideer, er det noen likheter mellom deres filosofier. Begge vektlegger individualisme, selvstendighet og streben etter storhet. Rands heroiske skikkelser i hennes romaner kan ses som en videreføring av Nietzsches «overmenneske».

4. John Locke: Rands politiske filosofi, som forsvarer individets rettigheter og begrenset statlig innblanding, har røtter i John Lockes liberale tanker. Locke argumenterte for at alle mennesker har naturlige rettigheter til liv, frihet og eiendom, og at statens hovedoppgave er å beskytte disse rettighetene.

5. Thomas Aquinas: Selv om Rand var en ateist og sterkt kritiserte religiøse ideer, har hennes syn på menneskets fornuft og objektiv virkelighet paralleller med Thomas Aquinas’ forsøk på å forene aristotelisk filosofi med kristendom. Aquinas hevdet at fornuft og tro ikke nødvendigvis er i konflikt, og at mennesket kan bruke fornuften til å forstå Guds skaperverk.

Disse eksemplene viser at Ayn Rand, som kristendommen og jødedommen, ikke utviklet sin filosofi i et vakuum. Hun bygde på og tilpasset ideer fra tidligere filosofer og tenkere, og formet dem til en unik og integrert filosofisk system. Det er viktig å anerkjenne dette for å forstå hennes bidrag og plass i den filosofiske tradisjonen.

Basert på det som er presentert tidligere, kan man hevde at påstanden din om at «gnostisisme er kjennetegnet av parasittisk kupping av eksisterende begreper, og at dette skjedde i antikken da gnostiske sekter infiltrerte både kristendommen, zoroastrismen og buddhismen» ikke holder vann. Dette skyldes at alle filosofiske og religiøse strømninger bygger på og er inspirert av tidligere tanker og ideer. Således er det urimelig å isolere gnostisismen som den eneste retningen som har lånt og integrert konsepter fra andre tradisjoner.

Onar Åm skrev:
Selv om det kan være naturlig at enkelte mennesker havner i samfunnets marginer, betyr det ikke at det alltid er «bra».

Nei, selvfølgelig ikke, men det angrepet som pågår mot oss i dag benytter aktivt bestemte marginale grupper som hører hjemme i marginene til å ødelegge det normale.

Et rettferdig og inkluderende samfunn bør jobbe for å gi alle individer like muligheter til å delta og bli hørt, uavhengig av deres bakgrunn.

Hvorfor det? Bør alle ha lik mulighet til å bli hørt i alle saker? Bør alle ha lik rett til å bli hørt om hva de mener om rakettforskning eller andre fagfelt? Hva er din begrunnelse for dette? Fellesskapet er et sted hvor folk skal kunne delta, men dette betyr per definisjon at man ikke kan bli hørt på alle områder for fellesskapet MÅ filtrere bort det marginale for å få plass til flest mulig. De fleste er normale på de fleste områder og de fleste er unormale på noen få områder. Hvis alle legger sine unormale sider hjemme blir det mer plass i fellesskapet.

Det innebærer ikke å fremme eller påtvinge seksuelle preferanser på upassende måter eller steder, slik som i barneskolen.

Hvis du begynner å følge med vil du få med deg at det pågår en voldsom propaganda rettet mot barn for å få dem til å slutte å være heterofile og å slutte å akseptere sitt biologisk kjønn. Dette er riktignok mye større i USA enn i Norge (heldigvis) men det er på full fart hit også.

Nei, men det betyr at ungen din MÅ se på homoporno på skolen(…)
Mener du at barn ser på pornofilmer på skolen? Gjerne dokumenter dette.

Ikke pornofilmer, men bøker/tegneserier. Foreldre i USA er i harnisk over at slikt materiale pushes på ungene deres. Det har ført til at for eksempel Florida innførte en lov om at små barn ikke skulle utsettes for slikt materiale. Media omtalte denne loven som «Don’t say gay»-bill.

https://nypost.com/2021/12/22/how-public-schools-brainwash-young-kids-with-harmful-transgender-ideology/

Da mener jeg også majoriteten på venstresiden, sånn 99,9% eller noe. Dette er ikke det jeg har kommet med innvendinger på tidligere, eller argumentert i mot.

I Norge har heldigvis en større andel av venstresiden vist skepsis til dette enn i mange andre land, men se på hva som skjedde med for eksempel J.K. Rowling. Hun har blitt boikottet og angrepet for å ha sagt at en kvinne er et biologisk hunkjønns-menneske.

Når det gjelder «the long march through the institutions,» kan dette tolkes som en politisk strategi for å oppnå innflytelse og endring over tid.

Nei, det kan det ikke. De venstreradikale tenkerne sier selv at det patriarkalse «hegemoniet» står så sterkt at den eneste måten å vinne er å infiltrere alle institusjoner og ta dem over innenfra og begynne uten samtykke å påvirke neste generasjon mens de ennå er små barn til å akseptere de venstreradikale ideene.

Dette er imidlertid ikke det samme som en konspirasjon, som innebærer en hemmelig og bevisst plan for å manipulere og kontrollere.

Planen er ikke hemmelig. Den sies helt åpent i deres publikasjoner. Det er bare det at de fleste ikke har lest hva de faktisk skriver og ikke tatt dem seriøst. Det er først nå i disse dager at folk begynner å ta trusselen på alvor på grunn av all galskapen som vi ser nå utspille seg i samfunnet.

Toleranse og mangfold handler om å skape et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og uttrykke seg fritt.

Jaha? Synes du det er greit at for eksempel folk skal kunne spille inn pornofilmer midt i en skolegård eller i offentlige gater? Dette er jo å «uttrykke seg fritt.» Faktum er at det offentlige rom har klare regler for fritt uttrykk. Vi har aldersgrenser for filmer som ikke passer seg for barn, pornoblader puttes bak en mørk sladd på kiosker, og generelt i det offentlige rom er det klare standarder for sømmelig atferd («familievennlig»). Du kan uttrykke deg så fritt du bare orker privat og i lukkede tilstelninger, men det offentlige rom har visse rammer for oppførsel og slik bør det også være. En er ikke undertrykket hvis en ikke får vise frem skofetisjen sin i offentligheten.

Men, det er også viktig å ikke anta onde hensikter eller konspirasjoner uten solid dokumentasjon.

Dokumentasjonen er solid men du har selv sagt at du ikke er interessert i denne fordi den strider med dine fordommer.

Er det noen konkrete hendelser eller bevis som viser hvordan venstreradikale og New Age-grupperinger samarbeider eller påvirker hverandre i dagens samfunn?

Det er det. En av Lindsays podcaster tar for seg Social Emotional Learning (SEL) og hvordan dette nå via FN infiltreres i alle skoler i hele verden. Du har sannsynligvis ikke hørt om SEL og trolig har du heller ikke hørt om Fetzer Institute og Lucis Publishing, og hvorfor de har kontor i FN-bygningen i New York.

I denne sammenheng kan vi stille spørsmål som: Hvordan kan vi inkludere alle på en rettferdig måte uten å skape en urettferdig ekskludering for andre?

Første steg er å anerkjenne at en hver inkludering medfører en ekskludering. Dette gjøres ikke i dag. For eksempel: hvis en biologisk mann i inkluderings navn kan kreve å bli omtalt som kvinne ekskluderer man 100% av biologiske kvinner fra å være kvinner. Kvinner finnes ikke hvis vi lar menn stjele deres identitet. Dette kalles identitetstyveri og er en form for åndelig voldtekt. Det er ekstremt respektløst mot kvinner å si at hvem som helst kan gå og forsyne seg av deres identitet.

Det å hevde at «inkludering» brukes som et våpen for å ekskludere det store flertallet kan virke litt bombastisk og kanskje overforenklet. Kan du utdype hvilke situasjoner eller sammenhenger du mener dette er tilfellet?

Hvis en mann kan si at han er en kvinne og kreve å bli behandlet nøyaktig som kvinne med de samme rettighetene som kvinner, frarøver vi kvinneidentiteten fra de som faktisk ER kvinner. Identitetstyveri er noe som i utgangspunktet har svært strenge straffer, men her lar vi altså folk gjøre ekstreme overgrep i inkluderingens navn. Og legg merke til at det ikke er kjønnsforvirrede som gjør dette men kyniske mennesker som bruker denne gruppen som våpen for å plyndre kvinner deres identitet og rettigheter.

Hvis du er interessert i en fullverdig dokumentasjon av disse tingene anbefaler jeg å høre de to foredragene av James Lindsay som jeg lenket til. Det gir et sammendrag med en god del referanser. Han har mye mer stoff men det gir en begynnelse.

Mulig fordi du har kjøpt den kristne katolske varianten der alt annet enn kirkens lære er kjettersk.

Det er jo den katolske kirken som er den opprinnelige kirken. Originalen. De kjetterske variantene er jo parasitter som hadde en helt annen lære men som infiltrerte kirken og «identifiserte seg som» kristne. Høres kjent ut?

Det er interessant at du beskriver gnostisismen som parasittisk og skriver som om den ortodokse kristendommen er helt original… La oss utforske dette nærmere ved å se på noen eksempler fra ortodoks kristendom og andre religiøse tradisjoner.

Legg merke til at selv om kristendommen har jomfrufødsel slik som feks. Buddhismen identifiserer ikke kristendommen seg som buddhistisk. Det er dette jeg mener med parasittisk. Parasittiske religioner låner ikke bare fra andre men forsøker å infiltrere dem og erstatte dem innenfra. Islam påstår ikke å være den sanne kristendom (selv om den trolig vokste ut fra en anti-trinitær kjettersk kristen sekt)

Lars Jøran skrev:

Onar Åm, Jeg skal kommentere mer i morgen. Men helt kort:

Det er mer sannsynlig at gnostiske kristne var de første kristne, og det lyser også igjennom det nye testamentet.

Senere ble det bygget rammefortellinger rundt de enkle ordene i det vi kaller gnostiske evangelier i dag. Du bør lese boken Jesusmysteriene nevnt ovenfor.

Å kalle Katolisismen original er kunnskapsløst, i det Katolisismen har absorbert så og si absolutt alt av religioner i sine omgivelser oppigjennom.

Når gnostikerne kaller sin religion for gnostisismen, så er det for øvrig også noe som bryter totalt med det du skriver. Men det er riktig at det også er gnostisk kristne. Og som beskrevet tidligere, er det nok mest sannsynlig at kristendommen i utgangspunktet er gnostisk, og det finner du mange ting som tyder på i selve nye testamentet… Veldig mye.

Noen navn på folk du bør sjekke ut, og lese bøkene til. Disse bøkene er ekstremt interessant lesning, så jeg kan anbefale dem på det sterkeste. Jeg skal for øvrig høre alle de tre videoene du sendte meg på jobb, da jeg så de tok flere timer alle sammen. Men jeg skal gå igjennom alt sammen.

Karen Armstrong: En britisk forfatter og kommentator, Karen Armstrong har skrevet mange bøker om religion, inkludert «A History of God» og «The Great Transformation». I hennes arbeid utforsker hun sammenhenger mellom kristendommen og andre religioner, inkludert jødedom, islam og tidligere polyteistiske religioner. Armstrong tar en mer balansert og akademisk tilnærming til emnet, og blir generelt godt respektert for hennes innsikt og dybde.

Elaine Pagels: En amerikansk religionshistoriker og professor ved Princeton University, Elaine Pagels er kjent for sitt arbeid om gnostisismen og tidlig kristendom. Hennes bøker, inkludert «The Gnostic Gospels» og «Beyond Belief», utforsker de tidlige kristne tekstene som ikke ble inkludert i Det nye testamente og hvordan de påvirker vår forståelse av kristendommen. Pagels er en anerkjent akademiker og forsker innenfor sitt felt.

Bart D. Ehrman: En amerikansk bibelforsker og professor ved University of North Carolina, Bart D. Ehrman har skrevet flere bøker om Det nye testamente og tidlig kristendom. I arbeidene sine, som «Misquoting Jesus» og «Lost Christianities», undersøker Ehrman historien og utviklingen av kristendommen, inkludert påvirkninger fra andre religioner og kulturelle strømninger. Ehrman blir regnet som en ledende akademiker innenfor sitt felt og har gjort betydelige bidrag til forskningen om tidlig kristendom.

…det angrepet som pågår mot oss i dag benytter aktivt bestemte marginale grupper som hører hjemme i marginene til å ødelegge det normale.

Det er viktig å skille mellom den legitime anerkjennelsen og støtten til marginale grupper og deres rettigheter, og den potensielle politiske eller ideologiske utnyttelsen av disse gruppene for å fremme visse agendaer. Det er ikke nødvendigvis slik at alle marginale grupper arbeider for å «ødelegge» det normale. Enkelte marginale grupper kan ha legitime bekymringer og krav som bør tas hensyn til i et demokratisk samfunn.

Målet bør være å finne en balanse mellom å respektere og inkludere marginale grupper uten å undergrave samfunnets grunnleggende verdier og normer. Å antyde at alle marginale grupper arbeider for å ødelegge det normale kan være en overforenkling av et komplekst samfunnsfenomen. Å være kritisk til politiske og ideologiske agendaer er viktig, men det bør ikke føre til en generell mistillit til marginale grupper og deres behov.

Hvorfor det? Bør alle ha lik mulighet til å bli hørt i alle saker?… Fellesskapet er et sted hvor folk skal kunne delta, men dette betyr per definisjon at man ikke kan bli hørt på alle områder for fellesskapet MÅ filtrere bort det marginale for å få plass til flest mulig.

Det er viktig å skille mellom like muligheter for deltakelse og å bli hørt på alle områder. Målet med et rettferdig og inkluderende samfunn er å gi alle individer muligheten til å delta i beslutningsprosesser og offentlige debatter, men det betyr ikke at alle nødvendigvis må ha lik innflytelse eller ekspertise innen alle fagfelt.

Når det gjelder spesifikke fagområder, som rakettforskning, er det rimelig å anta at eksperter med relevant utdannelse og erfaring vil ha en større stemme og innflytelse. Men det betyr ikke at samfunnet bør ekskludere stemmer fra personer med ulike bakgrunner og perspektiver.

Et åpent og demokratisk samfunn bør kunne romme både normale og marginale perspektiver og finne en balanse mellom å inkludere ulike stemmer og å opprettholde en viss standard for kvalitet og relevans i offentlige diskusjoner. Dette er ikke en enkel oppgave, men det er nødvendig for å sikre at samfunnet fungerer på en rettferdig og inkluderende måte.

Hvis du begynner å følge med vil du få med deg at det pågår en voldsom propaganda rettet mot barn for å få dem til å slutte å være heterofile og å slutte å akseptere sitt biologisk kjønn.

Dette er en ganske bastant påstand, og det er viktig å sette ting i perspektiv. Formålet med seksualundervisning og inkluderende undervisning er ikke å manipulere barns seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, men heller å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø der alle elever føler seg akseptert og verdsatt.

Seksualundervisning skal informere og gi nødvendig kunnskap om kropp, seksualitet, grenser og samtykke. Dette inkluderer også informasjon om ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter, slik at elever får en bredere forståelse av mangfoldet i samfunnet.

Det er viktig å skille mellom undervisning som informerer og støtter mangfold, og det å påtvinge bestemte seksuelle preferanser. Et godt utdanningssystem bør kunne balansere disse aspektene på en ansvarlig måte og gi rom for at alle elever skal føle seg inkludert og ivaretatt.

Ikke pornofilmer, men bøker/tegneserier. Foreldre i USA er i harnisk over at slikt materiale pushes på ungene deres.

Det er viktig å skille mellom upassende innhold og læringsressurser som er laget for å informere og støtte mangfold i en pedagogisk sammenheng. Selvfølgelig bør upassende og eksplisitt materiale ikke være tilgjengelig for barn i skolen.

Når det gjelder de lenkene du deler, er det viktig å huske på at de kommer fra en enkelt avis og ikke nødvendigvis representerer hele bildet av hva som skjer i amerikanske skoler. Debatten rundt undervisning om kjønnsidentitet og seksuell orientering kan ofte være polarisert og preget av sterke meninger på begge sider.

En ansvarlig tilnærming til seksualundervisning og inkludering bør omfatte nøye vurdering av læringsressurser og en forpliktelse til å skape et trygt og støttende læringsmiljø for alle elever. Dette innebærer også å høre på bekymringer fra foreldre og samarbeide med dem for å finne en balansert og konstruktiv måte å håndtere disse temaene på.

Hun har blitt boikottet og angrepet (…) biologisk hunkjønns-menneske.

Når det gjelder J.K. Rowling, er det viktig å erkjenne at vi bør kunne diskutere og kritisere ideer uten å demonisere individer. Rowling har rett til å uttrykke sitt syn på biologisk kjønn, og det er mulig å være uenig uten å ty til boikotter og personangrep. Dette belyser et større problem med den offentlige diskursen, hvor noen ganger er det en tendens til å avvise kompleksiteten i en sak og isteden polarisere debatten. Vi bør kunne ha en åpen og respektfull samtale der ulike synspunkter kan bli hørt og vurdert.

De venstreradikale tenkerne sier selv (…) venstreradikale ideene.

Det er viktig å skille mellom ulike grupper på venstresiden, og ikke generalisere alle som venstreradikale. Mens noen individer kan ha en slik agenda, er det urettferdig å antyde at dette gjelder for hele venstresiden. Videre bør vi være forsiktige med å trekke konklusjoner om intensjoner og mål for en hel politisk bevegelse basert på uttalelser fra enkelte personer. Det er rom for en mangfoldig rekke meninger og strategier innenfor venstresiden, akkurat som det er innenfor høyresiden. Å påstå at den eneste måten venstresiden ønsker å oppnå endring på, er gjennom infiltrasjon og indoktrinering, er en forenkling som ikke tar høyde for kompleksiteten og mangfoldet av synspunkter og tilnærminger som finnes på venstresiden.

Planen er ikke hemmelig (…) utspille seg i samfunnet.

Selv om det finnes publikasjoner og tekster som fremmer radikale ideer, er det viktig å huske på at samfunnet er sammensatt av mange ulike stemmer og meninger. Å hevde at all galskap vi ser i samfunnet i dag er et direkte resultat av en bevisst og åpen plan fra en bestemt politisk fløy, er en forenkling og en overgeneralisering. Dette ignorerer kompleksiteten i sosiale, politiske og kulturelle prosesser som påvirker samfunnsutviklingen.

Som eksperter som Jordan B. Peterson og Jonathan Haidt har påpekt, er det viktig å engasjere seg i konstruktiv dialog og kritisk tenkning for å forstå og navigere i det politiske landskapet. Å beskylde en hel politisk fløy for all samfunnsgalskap kan virke mot sin hensikt og polarisere samfunnet ytterligere, i stedet for å fremme forståelse og samarbeid mellom ulike grupper og synspunkter.

Synes du det er greit at (…) i offentligheten.

Det er viktig å skille mellom ytringsfrihet og en totalt grenseløs adferd i offentlige rom. Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet i demokratiske samfunn, men den er ikke absolutt. Det finnes lover og regler som begrenser ytringer og handlinger som kan skade andre eller bryte med normer for offentlig anstendighet.

Når vi snakker om toleranse og mangfold, mener vi å inkludere ulike perspektiver, ideer og mennesker i samfunnsdebatten og det offentlige liv, uten å undertrykke noen grupper. Dette innebærer ikke at enhver handling, uansett hvor støtende eller skadelig, skal tillates i offentligheten. Det handler om å finne en balanse mellom å beskytte ytringsfriheten og opprettholde visse standarder for offentlig anstendighet og respekt for andre mennesker.

Dokumentasjonen er solid men du har selv sagt at du ikke er interessert i denne fordi den strider med dine fordommer.

Det er avgjørende å prioritere solid dokumentasjon fremfor fordommer når man evaluerer samarbeid og innflytelse mellom ulike grupper. For å ha en opplyst samtale om dette temaet, kan man se på spesifikke eksempler som demonstrerer samarbeidet mellom venstreradikale og New Age-grupperinger.

Kritikk av kapitalisme og vestlig kultur er en fellesnevner mellom disse gruppene, og de bruker felles plattformer og arrangementer for å fremme sine ideer. Videre er begge gruppene påvirket av postmoderne filosofi, som kan forklare en del likheter i deres tenkning og retorikk.

Likevel bør man unngå å overdramatisere eller misforstå disse forbindelsene, og heller fokusere på konkrete eksempler og bevis som viser hvordan grupperingene påvirker hverandre og samfunnet som helhet. Dette vil bidra til en mer objektiv og positiv debatt om de grunnleggende ideene og deres påvirkning.

For å belyse samarbeid og innflytelse mellom venstreradikale og New Age-grupperinger, kan man peke på eksempler som demonstrerer hvordan disse bevegelsene kan ha felles mål eller ideologier som overlapper hverandre. For eksempel kan begge bevegelsene mobilisere seg rundt miljøbekymringer eller saker knyttet til sosial rettferdighet.

Et bestemt eksempel på dette kan være Extinction Rebellion, en miljøbevegelse som har røtter i både venstreradikal aktivisme og New Age-ideologi. Bevegelsen bruker både direkte aksjon og spirituelle prinsipper for å oppnå endring.

Det er viktig å anerkjenne at samarbeid og innflytelse mellom ulike grupper ikke nødvendigvis innebærer en ondsinnet konspirasjon, men heller et resultat av felles interesser og verdier. Ved å fokusere på konkrete eksempler og solide bevis, kan man bidra til en mer konstruktiv og objektiv debatt om hvordan ulike bevegelser påvirker samfunnet.

En av Lindsays podcaster tar for seg Social Emotional Learning (SEL) og hvordan dette nå via FN infiltreres i alle skoler i hele verden.

Social Emotional Learning (SEL) er en pedagogisk tilnærming som tar sikte på å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter hos elever. Mens SEL i seg selv er et verdig mål, så er det selvsagt viktig å være oppmerksom på at det også kan bli påvirket av politiske og ideologiske krefter. Det har du rett i. En grundig analyse av prinsippene og praksisene som ligger til grunn for SEL, samt deres effekter på elever og samfunnet, er selvsagt nødvendig for å forstå denne innflytelsen.

FN og andre organisasjoner kan bidra til utbredelsen av SEL, men man bør ikke automatisk anta onde hensikter eller konspirasjoner. I stedet bør man undersøke deres rolle og innflytelse på en grundig måte. Dette gjelder også organisasjoner som Fetzer Institute og Lucis Publishing, som har kontorer i FN-bygningen og bakgrunn i New Age-bevegelsen.

Sammenkoblingen mellom venstreradikale og New Age-grupperinger, som eksemplifisert av SEL, viser hvordan ideer og praksiser fra ulike bevegelser kan infiltrere og påvirke utdanningssystemet. Det er viktig å være informert om slike forhold for å kunne vurdere deres innflytelse og implikasjoner på samfunnet. En åpen og ærlig diskusjon om disse temaene er avgjørende for å sikre at utdanningen som tilbys til fremtidige generasjoner er balansert og ikke unødig påvirket av politiske og ideologiske hensyn. Jeg er ikke uenig med deg i dette.

Onar Åm skrev:

Det er bort i mot umulig å kommunisere nye ideer til deg fordi omtrent alt jeg sier blir tolket innenfor dine fordommer.

Eksempel: jeg sa at gnostisisme er en form for intellektuell satanisme. (Hvilket betyr: ser på Gud og virkeligheten som en ond konstruksjon, et fengsel.) Etter mye om og men kom det frem til at du tror at dette betyr at de må «tilbe Satan,» noe (de fleste) gnostikere ikke gjør.

Jeg snakket om gnostisismen som parasittisk, hvilket du tolket som «låner fra andre.» Nei, nei, nei. En parasitt bruker aktivt vertens egne mekanismer som våpen mot verten. Parasitten KUPPER verten og ødelegger den innenfra med sine egne organer.

Nå tror du at jeg snakker om helt konkrete eksplisitte «New Age-grupperinger.»

New Age er bare en moderne variant av esoteriske religioner (dvs. gnostisisme og hermetisisme) som var utbredt i middelalderen. Det er en samlebetegnelse og refererer ikke til konkrete trossystemer eller konkrete grupperinger. Det er en ideologisk/filosofisk/spirituell strømning.

Likevel bør man unngå å overdramatisere eller misforstå disse forbindelsene

Jeg er enig i at dersom det eneste begrepet du har i verktøyskassa er konspirasjoner og konkrete organisasjoner med et org. nummer vil resultatet være at man «overdramatiserer eller misforstår,» noe du definitivt gjør. Det som foregår nå er svært dramatisk og Vestens fremtid står på spill. Er det dramatisk nok for deg? Dette fenomenet er ikke en ordinær konspirasjon. Det er i vesentlig grad en åndelig vekkelsesbevegelse som lever sitt eget liv, selv om denne har fått betydelig drahjelp av løse grupperinger i akademia og andre steder.

Hva med om du nå i stedet for å insistere på å tolke dette gjennom ditt eksisterende begrepsapparat setter deg ned for å lære? Jeg har allerede gitt deg startpunktet for hvor du kan begynne. Se presentasjonene til James Lindsay. Du som har studert litt gnostisisme fra før bør ha bedre forutsetning enn de fleste til å følge med.

Det er viktig å anerkjenne at samarbeid og innflytelse mellom ulike grupper ikke nødvendigvis innebærer en ondsinnet konspirasjon, men heller et resultat av felles interesser og verdier.

Dette er fraser jeg har sagt mange ganger i 20 år og du har trolig lært denne frasen fra meg. Konspirasjonsteorier skaper et useriøst inntrykk og ødelegger for de seriøse som påpeker ekte problemer og relasjoner. Jeg har vært offer for dette i over 25 år. Jeg har snakket om hvordan klimahysteriet ikke er forankret i god vitenskap og at klimapanelet i vesentlig grad er politisert. Da har jeg fått slengt etter meg påstanden om at jeg fremmer konspirasjonsteorier og «flat jord»-teorier.

Det er ekstremt irriterende og frustrerende at folk bare har lov til å ha to alternativer å velge mellom: enten er alt bare tilfeldig eller så er det en konspirasjonsteori. På grunn av at dette er de eneste kategoriene folk får lov til å bruke til forstå fenomener bidrar slike som deg til å la en ideologisk ekstremt destruktiv parasittisk strømning å få herje fritt uten motstand.

Mens SEL i seg selv er et verdig mål

Er det? Er du sikker? Kjennetegnet for de parasittiske ideologiene og personene som pusher dem er at de lyver. De kaller opp for ned, de kaller rasisme for antirasisme, og de kaller venstreradikal indoktrinering av barn for «social emotional learning.»

Og mens Vesten er under angrep kommer du med intetsigende floskler som «Det er viktig å være informert om slike forhold for å kunne vurdere deres innflytelse og implikasjoner på samfunnet.»

Vi er under et ideologisk virusangrep og hvis vi ikke forsøker å stoppe dette angrepet raskt som bare juling vil det ikke være noe Vestlig sivilisasjon igjen å snakke om. Du prater tåkeprat om viktigheten av å «vurdere innflytelsen» men gidder ikke en gang se en presentasjon av James Lindsay for å informere deg selv om hva vi snakker om. Hvis dette viruset tar knekken på vårt samfunn vil det være på grunn av sånne som deg.

Jeg skal kommentere mer i morgen. Men helt kort: Det er mer sannsynlig at gnostiske kristne var de første kristne, og det lyser også igjennom det nye testamentet.

Dette er totalt absurd, og det er ingenting gnostisk i det nye testamentet. De som påstår dette har gjort et 1619-prosjekt på kristendommen hvor de har kuppet historien og omskrevet den til å bety det stikk motsatte. Dette er eksakt hva gnostikere har gjort gjennom tusenvis av år. Du ser det også i dag med Star Wars og andre Hollywood-filmer hvor mannlige heterofile helter byttes bevisst ut med kvinnelige og LHBT versjoner. Du ser det med 1619-prosjektet og den gnostiske påstanden om at Vesten *oppfant* slaveriet som er stikk motsatt av sannheten.
For meg høres det altså som om du i stor grad har blitt kolonisert av gnostiske løgner.

Å kalle Katolisismen original er kunnskapsløst, i det Katolisismen har absorbert så og si absolutt alt av religioner i sine omgivelser oppigjennom.

Katolisismen er den originale versjonen av kristendommen. Det betyr ikke at den utelukkende har originale ideer. Den har absorbert en rekke hedenske skikker og ideer og integrert dem inn i et kristent verdensbilde. Med «original» mener jeg altså den opprinnelige kristendommen, ikke at alle ideer og myter oppstod med kristendommen.
Det er lett for folk å la seg imponere av den type kritikk som Ehrman fører mot kristendommen. Jeg lar meg i liten grad imponere. Strømningen innen teologi har gått fra å være et rent ateistisk prosjekt på 1970-tallet hvor de fleste teologer anså Jesus som en eventyrsfigur til i dag hvor de fleste teologer anser Jesus sitt liv og eksistens som en av de mest veldokumenterte personene og hendelsene i historien. De fleste teologer (inkludert de sekulære) aksepterer i dag at evangeliene ble kodifisert kort tid etter Jesu død, at Paulus er en troverdig kilde, og at noe eksepsjonelt må ha skjedd som gjorde at disiplene gikk fra å være en svært demoralisert gjeng som fornektet Jesus den ene dagen til å bli nærmest fanatiske evangelister kort tid senere.

Når gnostikerne kaller sin religion for gnostisismen, så er det for øvrig også noe som bryter totalt med det du skriver.

Her har du fullstendig misforstått noe. Ordet gnostisk har flere betydninger. Det refererer til visse kristne kjetterske sekter i antikken, men også til andre sekter som ikke var kristne i antikken, og i tillegg refererer det altså til den ideologiske strømningen som alle sektene er en del av. Det er sistnevnte bruk av ordet jeg benytter. Jeg snakker IKKE om konkrete sekter i antikken og det er både skadelig og misvisende å begrense seg til å mene dette fordi alt fienden da trenger å gjøre for å vinne er å kalle seg noe annet og vipps vil de være usynlig for sånne som deg.

James Lindsay snakker om tre «åndelige trender» i Vesten. Den ene av disse er TRO (herunder særlig kristendommen, men også jødedom, Islam og andre tros-baserte religioner), FORNUFT (herunder særlig Aristoteles, men også andre greske og andre intellektuelle tenkere) og GNOSIS (herunder de gnostiske sektene i antikken, men i moderne tid særlig de ny-gnostiske bevegelsene drevet fram under Rousseau, Hegel, Marx og Frankfurtskolen). Det er viktig å forstå at Marx ikke var en økonom, men en kultist. Han benyttet seg av det gnostiske redskapet om å kalle det han holdt på med for noe annet enn en kult. Han kalte det «vitenskap» (i tråd med Hegel) og med det kuppet han begrepet og fyllte det med gnostisk okkultisme i stedet. Dette er eksakt sånn gnostikerne opererer og har holdt på i tusenvis av år, på tvers av konkrete sekter og versjoner av gnostisismen.
Så når jeg snakker om gnostisismen er det ikke en konkret sekt men strømningen som sentraliserer begrepet GNOSIS.

Som eksperter som Jordan B. Peterson og Jonathan Haidt har påpekt, er det viktig å engasjere seg i konstruktiv dialog og kritisk tenkning for å forstå og navigere i det politiske landskapet.

Man bør BARE være konstruktiv og dialogisk med folk som faktisk er interessert i å være konstruktiv. De gnostiske kultene er ikke det. De har bare som mål å ødelegge. Når JK Rowling stiller opp på et feminist-møte kommer horder av zombier for å «protestere.» De har utelukkende som mål å true og å tie i hjel. De er ikke interessert i dialog. Ingenting du kan gjøre er godt nok og en hver form for ettergivelse eller forsøk på imøtekommelse blir brukt som redskap for å tilrane seg makt.

Jeg ønsker forøvrig å dokumentere hvor dypt denne kultbevegelsen allerede har infiltrert Norge. I USA har den gått over stokk og stein men du påstår at 99.99% av alle venstreorienterte tar avstand fra dette. Gå inn på Facebook-sidene til BUFDIR — et statlig organ for barn ungdom og familie. Se på ikonet de bruker: et gnostisk, satanisk symbol. Med andre ord, gnostikerne har fått innpass langt inne i staten.

https://www.facebook.com/bufdir

Og de mener alvor. De har startet en kampanje rettet mot foreldre for å transe 4-6-åringer.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Lars Jøran skrev:
Det er bort i mot umulig å kommunisere nye ideer til deg fordi omtrent alt jeg sier blir tolket innenfor dine fordommer.

For å kunne ta fatt på komplekse ideer er det essensielt å ha en åpen innstilling som gjør det mulig å evaluere forskjellige perspektiver og unngå å låse seg fast i forhåndsbestemte oppfatninger. Dette er en utfordring som alle står overfor, og det er viktig å være klar over ens egen tenkning når man deltar i en diskusjon.

Opprinnelig trodde du at din meningsmotstander var kunnskapsløs og bare hadde overfladisk kjennskap til gnostisisme gjennom Wikipedia, men du tok feil. Selv har du kun sett noen timer med YouTube-videoer fra en kjent konspirasjonsteoretiker og tror nå at du har tilegnet deg en unik kunnskap som alle andre, inkludert meg, har oversett. Du prøver nå å belære meg og alle andre, og dersom noen ikke umiddelbart aksepterer dine argumenter, så tolker du det som at de er fanget av sine fordommer.

Men det er jo nettopp du som viser store fordommer mot meg, noe du har eksplisitt illustrert tidligere i denne diskusjonen. Du anklager meg for å ha overfladisk kunnskap fra Wikipedia, mens du selv har kun sett noen timer med YouTube-videoer fra en konspirasjonsteoretiker. Og så hevder du at jeg mangler originalitet fordi jeg tar opp andres ideer, mens du selv har kopiert alt James Lindsay har sagt i de videoene du har sendt meg. Etter å ha lyttet til dem i dag, ble jeg ikke overbevist. Han blander sammen helt forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre i en suppe.

Hvis du heller hadde lest de bøkene som ble nevnt og unngått å være så nedlatende, ville det ha vært fordelaktig for videre kommunikasjon og forståelse av komplekse ideer.

Det er interessant at du nevner gnostisismen som en parasittisk kraft som ødelegger religioner innenfra. Men i denne sammenhengen kan vi også se på hvordan kristendommen selv har inkorporert og tilpasset seg elementer fra andre religioner og trosretninger, som jødedommen og mithraismen. Kristendommen har adoptert ulike ritualer og symboler fra disse trosretningene, som feiringen av Jesu fødsel den 25. desember, som sammenfaller med romersk feiring av solguden Mithras’ fødsel.

Det er viktig å forstå at utviklingen av religioner og åndelige tradisjoner er en naturlig prosess, hvor ulike trosretninger påvirker og blir påvirket av hverandre over tid. Derfor er det viktig å ha en nyansert og historisk informert tilnærming når man diskuterer disse emnene.

Det er også viktig å påpeke at gnostisisme og gnostiker er moderne begreper som brukes for å kategorisere og analysere ulike religiøse og filosofiske strømninger fra tidlig kristendom. De første kristne bestod av ulike religiøse grupperinger og strømninger som trodde litt ulikt, og begrepet «gnostiker» ble først benyttet av kritikere og motstandere av gnostiske ideer, som kirkefedrene Ireneus og Hippolytus. Derfor skal man være forsiktig med å anvende disse begrepene for generelt eller ensidig.

Det var den tyske filosofen og kirkehistorikeren Johann Lorenz von Mosheim som først brukte begrepet «gnostisisme» på 1700-tallet. Han benyttet begrepet for å beskrive en rekke religiøse og filosofiske strømninger fra tidlig kristendom som delte en tro på en hemmelig åndelig kunnskap.

Ordet «gnostiker» ble heller ikke brukt av gnostikerne selv, men ble først benyttet av kritikere og motstandere av gnostiske ideer, som kirkefedrene Ireneus og Hippolytus, i andre og tredje århundre e.Kr. De brukte ordet for å beskrive de som hevdet å besitte en spesiell, esoterisk kunnskap.

Det er viktig å merke seg at «gnostisisme» og «gnostiker» er moderne begreper som brukes for å kategorisere og analysere ulike religiøse og filosofiske strømninger fra tidlig kristendom. Gnostisismens historie og utvikling er kompleks og sammensatt, og man skal være forsiktig med å anvende disse begrepene for generelt eller ensidig.

Onar Åm skrev:
Opprinnelig trodde du at din meningsmotstander var kunnskapsløs og bare hadde overfladisk kjennskap til gnostisisme gjennom Wikipedia, men du tok feil.

Jeg skal innrømme at jeg tok feil angående dette. Jeg trodde du hadde en overflatisk interesse for gnostisisme, men det viser at du har en religiøs interesse og har blitt forført av gnostiske begreper. Dette overrasker meg overhode ikke fordi en av de konsistente kjennetegnene ved deg som jeg har observert over lang tid er at du tiltrekkes dårlige ideer og propaganda som møll til lyset. Jeg skulle ønske jeg hadde bedre erindringer av eksakt hvilke temaer du lot deg lure av i fortiden, men mønsteret ser ut til å være dette: noen sier vakre ord, og du faller pladask for ordene, selv når de er skrevet av intellektuelle varianter av Nigeria-svindlere. Jeg har til gode å se at du viser noen som helst form for kritisk sans til de ideene du gomler i deg.

Selv har du kun sett noen timer med YouTube-videoer fra en kjent konspirasjonsteoretiker og tror nå at du har tilegnet deg en unik kunnskap som alle andre, inkludert meg, har oversett.

Her har vi et perfekt eksempel på hvordan du faller pladask for propaganda. James Lindsay er IKKE en «kjent konspirasjonsteoretiker.» Onde mennesker bruker skitne metoder for å forsøe å STEMPLE han som konspirasjonsteoretiker (og mye annet) og du går rett på limpinnen hver eneste gang. NOEN har sagt at han er en «kjent konspirasjonsteoretiker» og DA må det jo åpenbart være sant! Noen har jo sagt det!

Og det at jeg ber DEG om å se 1-2 videoer som INTRODUKSJON og SAMMENDRAG av temaet betyr ikke at JEG bare har sett et par timer.

Lenge før jeg hørte på en eneste podcast av Lindsay hadde jeg mye bakgrunnskunnskap, ikke bare om kristendommen, Islam, opplysningstiden, renessansen, men også om gnostisismen. Min kunnskap om gnostisismen var noenlunde som din: jeg fikk fremstilt den som en «variant» av kristendommen med «vakre» ideer. James Lindsay utvidet min kunnskap. Han har lagt ut hundrevis av podcaster (flere hundre timers leksjoner) og jeg har hørt svært mye av det. Mye av dette materialet består i høytlesning av tekster av Hegel, Marx, Marcuse, Rubin og andre tenkere innen denne tradisjonen. Med andre ord, jeg har hatt anledning til å høre ordrett hva disse tenkerne har å si samtidig som Lindsay har brukt utallige timer på å vise hvor disse ideene kommer fra og krysskoblingene mellom dem. Han har brukt 5 år på å nøste opp ideene og det har tatt han omtrent så lenge før han fullt ut forstod forbindelsen til gnostisismen. Hans utredninger om disse temaene overlapper delvis med mine egne studier av deriblant sataniske ideer.

Du bruker for eksempel Ehrman som kilde uten å nevne at han faktisk ikke er en nøytral kilde men eksplisitt en som ønsker å diskreditere kristendommen.

Du prøver nå å belære meg og alle andre, og dersom noen ikke umiddelbart aksepterer dine argumenter, så tolker du det som at de er fanget av sine fordommer.

Jeg har til gode å se antydning til kritisk evne hos deg. Du lar deg forføre av alskens tøvete ideer i pen innpakning. Har du for eksempel lest noen som utfordrer Ehrman i hans tolkninger? Har du lest noenting som er kritisk til gnostisismen? Det tviler jeg sterkt på. Nå er du i den situasjonen at du har falt pladask for et bestemt syn og da er døren din lukket for å undersøke alternativer. Du har latt deg forføre av gnostisismens forlokkende toner om «oppvåkning» og er ikke interessert i å revurdere ditt syn kritisk.

Hvis du heller hadde lest de bøkene som ble nevnt og unngått å være så nedlatende, ville det ha vært fordelaktig for videre kommunikasjon og forståelse av komplekse ideer.

Jeg har ikke lest akkurat disse bøkene om gnostisismen eller om alternative tolkninger av kristendommen, men jeg kjenner godt til Ehrman og jeg er godt kjent med standardtekstene rundt gnostisismen. Jeg har til gode å se noenting av det du skriver som avviker fra standardtekstene som du lett kan finne oppsummert på Wikipedia.

Og angående nedlatende: husk at det var du som startet med nedlatende tone. Du har helt fra første stund bare snakket nedlatende til meg og ditt første innspill var en ren belæring. Du kommer med spinnville beskyldninger om at jeg sprer «konspirasjonssuppe» og at James Lindsay er en «kjent konspirasjonsteoretiker.» Dette er totalt useriøst og ekstremt nedlatende. Du har til nå kun utvist en villighet til å sette deg inn i materiale du liker og som støtter opp om dine fordommer. Du har listet opp bøkene du (angivelig) har lest og ikke en eneste bok eller artikkel med motforestillinger. Med andre ord, du har lest dem ukritisk og sugd til deg alt som sannhet. Når du endelig støter på noen som motsier dine fordommer blir du ikke nysgjerrig og ønsker å finne ut du har en feil forståelse. Neida, du går rett til angrep og kommer med slag under beltestedet om «konspirasjonsteorier.»

Du påstår at du ikke er fordomsfull. Da klarer du helt sikker å fortelle meg hvilke motforestillinger til de kildene du har lest er og hvordan du avgjorde hvilke av disse narrativene som du anser som korrekte. Det tipper jeg at du ikke klarer å gjøre.

du skrev at «gnostisismen som parasittisk (…) KUPPER verten og ødelegger den innenfra med sine egne organer.» Dette er en interessant påstand, men hvis vi skal bruke begrepet «kuppe» i denne sammenhengen, bør vi også se på hvordan kristendommen selv kan sies å ha «kuppet» jødedommen, mithraismen og andre hedenske religioner i samtiden.

Jeg forklarte deg nettopp hva parasittisme er for noe og dernest går du hen og bare ignorerer det og tolker «kupper» til å bety «låner fra.» Nei, nei, nei. Å kuppe betyr å TA OVER. På hvilken måte «tok» kristendommen over mithraismen? Katolikkene lånte pavehatten og litt sånt men de påstod IKKE at kristendommen var den sanne mithraismen. De brukte ikke mithraismens begreper til å gå til angrep på mithraismen og ødelegge den innenfra. Katolikkene infiltrerte IKKE mithraismen.

For eksempel inkorporerte tidlig kristendom mange aspekter fra jødedommen, som skriftene i Det gamle testamente og konseptet om en Messias.

Dette er allmenn kunnskap. Selvfølgelig vet jeg dette, i likhet med alle som ikke ligger i koma. Det å INKORPORERE noe er ikke det samme som å KUPPE noe og INFILTRERE noe for å ØDELEGGE DET INNENFRA. Jeg synes det er helt utrolig at du har så lav forståelse av norsk språk at du ikke forstår forskjellen mellom parasittisk kupping/infiltrering og inkorporering og låning.

Så, dersom man argumenterer for at gnostisismen «kuppet» andre religioner, er det like relevant å påpeke hvordan kristendommen også har inkorporert og tilpasset elementer fra andre trosretninger.

Nei, det er faktisk 100% irrelevant. Inkorporering er IKKE det samme som kupping. Jeg snakker om infiltrasjon, overtakelse av begreper og ødeleggelse av en eksisterende religion eller institusjon innenfra.

Det er utrolig dogmatisk å bruke ord som kjetter osv mot andre trosrettninger man er uenig med.

Gnostisisme står for ideer som er uforenlig med kristendommen. De gnostiske sektene i antikken så på Jahve som ond og verden som ond. Dette er 100% stikk motsatt av både jødedommen og kristendommen, dvs. at det er satanisk. Du kan ikke finne et mer klokkerent eksempel på kjettersk tenkning. Det er faktisk umulig å være mer kjettersk enn dette. I Genesis står det utallige ganger at skaperverket er godt.

1ste Mosebok 1:9-10:

Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.»

Den siste frasen finner du i vers 12, 18, 25 og 31. Han gjentar altså ikke mindre enn fem ganger i første mosebok at skaperverket er godt. Kan ikke sies klarere og tydeligere. Gnostisismen er åpenbart ikke kristen og er det motsatte av kristendommen.

Tenk deg om en alternativ «Objektivist» hadde sagt at egoisme er ondt og altruisme er godt, individet er underlagt gruppen og følelser er veien til kunnskap. Er det «dogmatisk» å si at dette er kjettersk? Eller er det kanskje et helt åpenbart og soleklart eksempel på kjetteri?

Du høres jo ut som en trangsynt katolikk fra middelalderen!!

Hvor har du det fra at katolikker i middelalderen var trangsynte? Dette er en utbredt fordom men den er ikke riktig. Det var katolikkene i middelalderen som bygget opp universitetene og vitenskapen. Det var katolikkene som gjenintroduserte Aristoteles og fornuft. Det var ut fra katolisismen at renessansen og opplysningstiden vokste frem. Hvorfor sprer du ondsinnete fordommer om katolikkene i middelalderen?

Du må også forstå at gnostisisme og gnostiker er moderne begreper.

Gnostisisme er et moderne ORD ja, men «gnosis» er eldgammelt, og de første gnostiske kultene beskrives og omtales av Platon allerede for 2400 år siden, og han beskrev det som «en eldgammel religion» allerede da.

Lars Jøran skrev:

Onar Åm, du skrev at «Vestens fremtid står på spill» og omtaler fenomenet som en «åndelig vekkelsesbevegelse». Mens det er viktig å være bevisst på forskjellige ideologier og deres innvirkning på samfunnet, er det også avgjørende å unngå å overdrive og falle for konspiratoriske tankeganger.

Du nevner James Lindsay som en kilde for forståelse av dette fenomenet. Selv om Lindsay har noen interessante perspektiver, er det viktig å merke seg at han også har blitt kritisert for å fremme konspirasjonsteorier og for å forenkle komplekse ideer. Det er derfor viktig å undersøke hans arbeid kritisk og ikke ta hans konklusjoner som absolutte sannheter.

Vi må også vurdere hvordan vi anvender historiske begreper og ideer til moderne fenomener. Å trekke direkte paralleller mellom gnostisisme og nåværende hendelser kan være misvisende og bidra til en forvrengt forståelse av både historien og vår nåværende situasjon.

For å få en mer balansert og innsiktsfull forståelse er det viktig å utforske ulike perspektiver og utfordre våre egne antagelser. Dette inkluderer å lese og lytte til et bredt spekter av forskere og eksperter, selv de som vi kanskje ikke er enige med, for å utvikle en mer helhetlig og nyansert forståelse av problemene vi står overfor.

Du skrev at «Vestens fremtid står på spill» og at det aktuelle fenomenet er «en åndelig vekkelsesbevegelse». Selv om det er viktig å være bevisst på ideologier og deres innvirkning på samfunnet, bør man også være forsiktig med å overdrive og falle for konspiratoriske tankeganger.

Du argumenterer for at vi må «sette oss ned for å lære» og nevner James Lindsay som et startpunkt. Selv om det er viktig å utforske ulike perspektiver og utfordre våre egne antagelser, er det også avgjørende å kritisk vurdere de kildene vi baserer oss på og ikke ta deres konklusjoner for gitt.

Du hevder også at dette fenomenet ikke er en «ordinær konspirasjon» og at det er drahjelp fra «løse grupperinger i akademia og andre steder». Mens det er sant at noen grupperinger kan påvirke samfunnsdebatten, er det viktig å ikke fremstille dette som en massiv og koordinert bevegelse. Det finnes et bredt spekter av ideer og retninger innen akademia, og å tillegge dem alle en felles agenda er en forenkling som ikke gir et korrekt bilde av virkeligheten.

For å få en mer nyansert forståelse av de problemene vi står overfor, er det viktig å lese og lytte til et bredt spekter av forskere og eksperter, inkludert de vi kanskje ikke er enige med. Dette vil bidra til en mer helhetlig og objektiv debatt om de grunnleggende ideene og deres påvirkning på samfunnet.

Du skrev:

Dette er fraser jeg har sagt mange ganger i 20 år og du har trolig lært denne frasen fra meg. Konspirasjonsteorier skaper et useriøst inntrykk og ødelegger for de seriøse som påpeker ekte problemer og relasjoner. Jeg har vært offer for dette i over 25 år. Jeg har snakket om hvordan klimahysteriet ikke er forankret i god vitenskap og at klimapanelet i vesentlig grad er politisert. Da har jeg fått slengt etter meg påstanden om at jeg fremmer konspirasjonsteorier og «flat jord»-teorier. Det er ekstremt irriterende og frustrerende at folk bare har lov til å ha to alternativer å velge mellom: enten er alt bare tilfeldig eller så er det en konspirasjonsteori. På grunn av at dette er de eneste kategoriene folk får lov til å bruke til forstå fenomener bidrar slike som deg til å la en ideologisk ekstremt destruktiv parasittisk strømning å få herje fritt uten motstand.

Det er essensielt å skille mellom legitime kritiske synspunkter og konspirasjonsteorier. Påstanden om at «en ideologisk ekstremt destruktiv parasittisk strømning» får herje fritt uten motstand, kan virke overdrevet og unyansert. Det er viktig å forstå at samfunnet består av et mangfold av stemmer og ideer som kontinuerlig konkurrerer og påvirker hverandre.

Når det gjelder påstanden om at «klimahysteriet ikke er forankret i god vitenskap og at klimapanelet i vesentlig grad er politisert», er det viktig å påpeke at en overveldende majoritet av klimaforskere er enige om at menneskeskapte klimaendringer er reelle og at de utgjør en trussel mot livet på jorden. Det betyr ikke at det ikke finnes politiske aspekter ved klimadebatten, men vitenskapen bak klimaendringene er solid og godt dokumentert.

Når det gjelder påstander om gnostisisme og en okkult bevegelse som påstås å infiltrere samfunnsinstitusjoner, er det viktig å være nøye med å skille mellom historiske fenomener og nåtidens komplekse samfunnsmekanismer. Å trekke en direkte linje mellom antikke religiøse bevegelser og moderne politiske og kulturelle strømninger kan være misledende og unyansert.

Videre er det viktig å påpeke at mangfoldet av seksuelle identiteter og uttrykk ikke nødvendigvis er et resultat av en sammensvergelse for å destabilisere unge mennesker, men heller et naturlig utfall av et samfunn som anerkjenner og respekterer individets rett til å uttrykke sin egen identitet og seksualitet.

Det er viktig å anerkjenne at samarbeid og innflytelse mellom ulike grupper ikke nødvendigvis innebærer en ondsinnet sammensvergelse men heller et resultat av felles interesser og verdier. Å påstå at reklame med overrepresentasjon av marginaliserte grupper er et offer for utpressing, overser det faktum at slike reklamer kan også være et uttrykk for et ønske om å fremme mangfold og inkludering i samfunnet.

Samfunnet er sammensatt og komplekst, og det er ikke konstruktivt å redusere det til enkle, bastant bombastiske påstander. Det er viktig å utfordre ideer og forstå dynamikken bak dem, men det er også essensielt å gjøre dette på en måte som anerkjenner nyanser og ikke faller i fella med å fremme konspirasjonsteorier eller overdrevne scenarier.

Er det? Er du sikker? Kjennetegnet(…) Vi er under et ideologisk virusangrep (…) vil det ikke være noe Vestlig sivilisasjon igjen å snakke om.(…) men gidder ikke en gang se en presentasjon av James Lindsay(…) Hvis dette viruset tar knekken på vårt samfunn vil det være på grunn av sånne som deg.

Jeg hørte på James Lindsay i dag på jobben, så jo jeg har giddet. Det var litt kjedelig, og jeg oppfattet svært mye som absurd.

Men det er jo viktig å anerkjenne at ulike perspektiver og meninger eksisterer, og å diskutere dem på en konstruktiv måte. Når det gjelder Social Emotional Learning (SEL), er det bred enighet blant pedagoger og psykologer om at det er et verdifullt verktøy for å hjelpe barn og unge med å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter. Selvfølgelig er det nødvendig å være kritisk til hvordan disse programmene implementeres og til hvilken grad de kan bli politisert eller utnyttet.

Når det gjelder påstanden om et ideologisk virusangrep og frykten for at det vil ødelegge vestlig sivilisasjon, så fremstår det som paranoide vrangforestillinger.
Du har jo nesten ikke snakket om i denne debatten hva som er så skummelt. Imidlertid har du brukt følelsesladde begreper, som «intellektuell satanisme» etc, som sikkert blir oppfattet som skummelt av noen. Jeg må innrømme at jeg har en anelse av at James Lindseys målgruppe er amerikanere, og da dypt troende. Gjerne folk som har fordommer mot transpersoner og sånt fra før av. Da alt slikt strider sterkt i mot konservativ trangsynt kristendom. Så han tjener penger på å skrive bøker til denne målgruppen av mennesker som tror på alt de hører og som lar seg lede av følelsesladde begreper og skremsler.

Å beskylde enkeltpersoner for å ødelegge samfunnet på grunn av deres meninger kan skape en polarisert og fiendtlig atmosfære som ikke er konstruktiv for å løse problemer eller forstå ulike synspunkter. I stedet for å rette anklager mot hverandre, kan vi jobbe sammen for å finne løsninger på de utfordringene vi står overfor og bygge et sterkere og mer inkluderende samfunn.

Onar Åm skrev:
Mens det er viktig å være bevisst på forskjellige ideologier og deres innvirkning på samfunnet, er det også avgjørende å unngå å overdrive og falle for konspiratoriske tankeganger.

Dette sier du samtidig som folk kan miste jobben sin for å si at en kvinne har livmor og at det har vokst frem en industri for å groome og transe små barn så unge som 1-2 år gamle. Vi er midt i en av de største ideologiske krisene Vesten har stått overfor og du våger å advare mot å overdrive? Det har vært en dobling i antall folk som identifiserer seg som LHBTQ per generasjon de siste 60 årene og trenden ser ikke ut til å stoppe. Den mest nærliggende forklaringen er grooming og propaganda rettet mot barn å unge over lang tid. Når vil du si at dette begynner å bli et problem? 10% av unge i alderen 13-17 identifiserte seg som LHBTQ i 2020. Begynner det å bli et problem når det er 20%? 30%? 50%?

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/lgbt-youth-pop-us/

Det virker som om du er mer opptatt av å være på lag med gnostikerne som pusher dette enn å gjøre noe for å være med å redde vestlig sivilisasjon fra dette angrepet. Du er ikke en gang interessert i å lese deg opp eller studere disse tingene nærmere. Jeg har ikke sett antydning til vilje fra din side til å sette deg inn i disse ideene. Alt jeg får fra deg er passiv-aggressive uttalelser som den jeg siterte.

Selv om Lindsay har noen interessante perspektiver

Har du sett EN ENESTE av videoene jeg refererte deg til eller snakker du bare ut av ræva her?

er det viktig å merke seg at han også har blitt kritisert for å fremme konspirasjonsteorier og for å forenkle komplekse ideer.

Ja, og gjett hvem som «kritiserer» han, nettopp de som går til angrep på Vesten og forsøker å ødelegge den. Det er de samme folka som forsøker å knuse JK Rowling og å kansellere alle sammen som ikke går i takt med ytterste ytterste venstre. I stedet for å støtte opp om de som faktisk forsøker å forsvare Vesten er du på lag med fienden, et forferdelig ideologisk virus som har infisert store deler av den intellektuelle eliten.

Vi må også vurdere hvordan vi anvender historiske begreper og ideer til moderne fenomener.

Du hør, nå må du slutte med dette passiv-aggressive spillet. Slike intetsigende setninger som utelukkende er ment å være bremsekloss og avsporing kan du spare deg for. Fra nå av bør du enten holde kjeft eller så bør du vise at du er interessert i å gå inn i dette materiet. Husk, det er ikke de som er smittet av dette viruset som gjør at Vesten forvitrer rett foran øynene på oss. Det er fordi sånne som deg som burde ha vært på Vestens side i stedet dolker Vesten i ryggen og støtter opp om gnostikerne i stedet.

Når det gjelder påstander om gnostisisme og en okkult bevegelse som påstås å infiltrere samfunnsinstitusjoner, er det viktig å være nøye med å skille mellom historiske fenomener og nåtidens komplekse samfunnsmekanismer.

Igjen, nok med dette passiv-aggressive ChatGPT-lignende pisspreiket. Svar skikkelig eller hold kjeft.

Videre er det viktig å påpeke at mangfoldet av seksuelle identiteter og uttrykk ikke nødvendigvis er et resultat av en sammensvergelse for å destabilisere unge mennesker

Selvfølgelig er det ikke sånn at ALLE homofile i verden er et resultat av grooming. Dette vet alle. Det er en selvfølge. Men det er veldig merkelig at queer-teoretikerne helt åpent og aktivt sier at dette nettopp er deres mål. I stedet for det alarmerende at det finnes folk der ute (inkludert i Norge) som gjør disse tingene aktivt og helt åpent kaster du bort tiden med tøvete «ikke alle»-fraser.

Samfunnet er sammensatt og komplekst, og det er ikke konstruktivt å redusere det til enkle, bastant bombastiske påstander.

Jeg begynner etter hvert å lure på om du aktivt benytter ChatGPT når du skriver svarene til meg for du skriver i samme stil. Du kommer med intetsigende selvfølgeligheter som alle er enige i men som omgår den reelle problemstillingen.

Jeg hørte på James Lindsay i dag på jobben, så jo jeg har giddet. Det var litt kjedelig, og jeg oppfattet svært mye som absurd.

Da er nok dette stoffet litt over ditt kognitive nivå, og det er en ærlig sak. Lindsay er en helt utrolig formidler. Han er ekstremt kunnskapsrik og for alle som er intelligente og godt informert er han hverken kjedelig eller absurd. Men det er mange som synes han er for vanskelig. En er nødt til å være temmelig oppegående og kunnskapsrik for å forstå han fullt ut. Han har svært stor innflytelse i disse dager blant svært oppegående og innflytelsesrike mennesker i USA (og resten av verden) som begynner å oppdage faren vi står overfor, men det er godt mulig Lindsay blir for vanskelig for deg og folk flest og at vi trenger flinke populariserere som kan forenkle stoffet og tilgjengeliggjøre det for et større publikum. Akkurat nå er det viktigste at de som har størst innflytelse og beslutningskraft lærer av Lindsay og så kan vi bare håpe på at dette sprer seg nedover i rekkene til vanlige folk.

Lars Jøran skrev:
Jeg forklarte deg nettopp hva parasittisme er for noe og dernest går du hen og bare ignorerer det og tolker «kupper» til å bety «låner fra.» Nei, nei, nei.

Dette er semantikk…

Kristendommen har kuppet jødedommen og mitraskulten og andre datidens omkringliggende religioner. Stjal innholdet i deres religioner og bare gav det andre navn. Ritualer og sånt er gjerne de samme.

På samme måte som de første kristne hadde litt forskjellige syn og etterhvert dannet flere retninger innen kristendommen. Du vet ikke hva som var den originale kristendommen. Du TROR du vet, og har en religiøs skråsikkerhet på dette.

Å kuppe betyr å TA OVER.

Og kristendommen har tatt over de religionene den har absorbert, og inkorporert.

På hvilken måte «tok» kristendommen over mithraismen?

Fødselsdagen til Mithras og Jesus: Mithras ble feiret som født den 25. desember, samme dato som senere ble valgt for å feire Jesu fødsel.

Mithras og Jesus som frelsere: Begge religionene har en sentral skikkelse som er sett på som en frelser. I mithraismen er det Mithras, mens i kristendommen er det Jesus Kristus.

Mysteriekult: Mithraismen var en mysteriereligion, hvor innvielsesritualer og hemmeligheter ble bevart for de innvidde. Kristendommen har også elementer av mysteriekult, spesielt knyttet til eukaristien og dåpen.

Offer: Mithras er kjent for å ha ofret en okse, et sentralt rituale i mithraismen kjent som «tauroctony». Kristendommen har også offeraspekter, der Jesu korsfestelse og offer for menneskehetens synder er sentralt.

Fokus på etisk adferd: Begge religionene la vekt på etisk adferd og moralsk oppførsel som en del av deres lære.

Solens rolle: Mithraismen hadde sterke bånd til solen og solkulten i romerriket. I kristendommen har Jesus blitt assosiert med solen og lys, for eksempel i uttrykk som «Solkongen» og «Verdens lys».

Fellestrekk i symboler og ikonografi: Enkelte forskere har pekt på likheter i symboler og kunstneriske fremstillinger mellom de to religionene, som for eksempel bruk av haloer og kors.

Osv osv osv. Men det er flere religioner Kristendommen har absorbert. Kristendommen er mer en blanding mellom mange religioner. Det er et forsøk på å samle veldig mange ulike folk under en paraply.

Katolikkene lånte pavehatten og litt sånt

Litt sånt?

Da har du ikke satt deg inn så mye i dette. Hadde du det hadde du ikke skrevet «og litt sånt». Alt det du ser er hentet fra andre eldre religioner. Kuppet… Da den absorberte og tok til seg tilhengerne ved å appellere til samme symbolikk, samme typer historier osv som den tok over.

men de påstod IKKE at kristendommen var den sanne mithraismen. De brukte ikke mithraismens begreper til å gå til angrep på mithraismen og ødelegge den innenfra. Katolikkene infiltrerte IKKE mithraismen.

De konstruerte en tilsvarende lik religion og knyttet den til jødedommen og således kuppet de begge religioner, både jødedømmen og mithralismen.

Da er nok dette stoffet litt over ditt kognitive nivå, og det er en ærlig sak.

Nei det er ikke det. Han gjennomgår en del temaer overfladisk om ting jeg har store kunnskaper om og blander det sammen i en suppe og spiller på religiøse dogmer og irrasjonelle forestillinger. Han spiller på overtroen i USA.

Lindsay er en helt utrolig formidler.

Det er alle kjente konspirasjonsteoretikere som får store tilhengerskare. Og det er ikke så veldig utrolig i USA, hvor religion står utrolig sterkt.

Han er ekstremt kunnskapsrik

Han er kunnskapsrik, men ikke ekstremt kunnskapsrik. De nevnte forfatterne over, som har faglig kompetanse og har skrevet svært mange bøker, er mer kunnskapsrike. Han har vært innom mange temaer, som han på en irrasjonell måte blander sammen i en suppe. Vannvittig generalisering og forenkling av det meste.

og for alle som er intelligente og godt informert er han hverken kjedelig eller absurd.

Du er veldig dyktig til å snakke opp eller ned personer. Du er dyktig til å snakke ned meg og de du diskuterer mot. James Lindsay har ikke noen relevant utdannelse i de tingene han uttaler seg om. Og i begynnelsen av videoen sier han noe om at han ikke visste så mye om dette før ganske nylig. Han har bare holdt på med selvstudier slik jeg og du har gjort. Kanskje sett en del konspirasjonsvideoer på nettet.

Nå glemte jeg i min tretthet, følgende: Du mener kanskje det at synet på at mennesket er Gud er noe som er gnostisk, og ikke kristent eller jødisk sant? Og at man ikke kan finne noe av det i kanonen? Men nå skal jeg legge meg. ☺

Onar Åm skrev:
Dette er semantikk… Kristendommen har kuppet jødedommen og mitraskulten og andre datidens omkringliggende religioner. Stjal innholdet i deres religioner og bare gav det andre navn. Ritualer og sånt er gjerne de samme.

Det er ekstremt store forskjell på å låne ritualer, myter og begreper fra en eksisterende kultur/religion (noe alle religioner gjør) og det å late som om man ER en religion. Kristendommen sier IKKE at den er mitraisme. Gnostiske kulter påstod at de var kristne selv om de hevdet at den kristne Gud var ond og at skaperverket er ondt, altså det stikk motsatte av hva de ordentlige kristne tror. Hvis du mener at dette er «semantikk,» (som du misforstår til å bety «uvesentlige forskjeller i ordbruk») må jeg spørre deg: mener du at det er «semantikk» dersom en person kaller seg Objektivist samtidig som han mener at egoisme er ondskap, at følelser er viktigere enn fornuft og at kollektivet er viktigere enn individet?

Du vet ikke hva som var den originale kristendommen. Du TROR du vet, og har en religiøs skråsikkerhet på dette.

Jeg har ikke sett antydninger til beviser på at kristendommen opprinnelig var gnostisk, og gnostisismen er jo en form for satanisme. Den snur jo hele jødedommen på hodet. Hvor er bevisene for at Jesus var satanist eller fordømte Gud som ond?

«Fødselsdagen til Mithras og Jesus: Mithras ble feiret som født den 25. desember, samme dato som senere ble valgt for å feire Jesu fødsel.»

Jada, jada, vi har alle fått med oss disse overflatiske likhetene. Hva er den teologiske betydningen av denne datoen? Ingenting.

I kristendommen har Jesus blitt assosiert med solen og lys, for eksempel i uttrykk som «Solkongen» og «Verdens lys».

I likhet med de fleste religiøse figurer i historien. Du finner lys som symbol for det gode over hele verden i alle kulturer. Intet nytt her. Hva er den teologiske betydningen av dette symbolet? Ingenting.

Osv osv osv. Men det er flere religioner Kristendommen har absorbert. Kristendommen er mer en blanding mellom mange religioner. Det er et forsøk på å samle veldig mange ulike folk under en paraply.

ALLE religioner låner av alle andre. Du kan se dette også innen musikk. Hører du på en hvilken som helst av de store komponistene vil du finne referanser og lån i fra tidligere tiders komponister i dem alle. Dette er IKKE hva som definerer dem som store komponister og det er IKKE hvorfor de er blitt kjent. Å redusere en komponist til summen av hans inspirasjonskilder er mildt sagt lite konstruktivt og meningsfyllt. I likhet med absolutt alle religioner låner kristendommen fra andre religioner, men den har sin egen unike stemme som skiller den fra andre religioner. Det finnes en rekke annenrangstenkere som forsøker å fremstille at det ikke finnes original musikk fordi vi kan bryte ned all musikk til kjente akkorder, tonefraser osv. På samme måte finner vi vinduer, vinduskarmer, dører og andre lignende detaljer i alle bygninger og derfor finnes ikke original arkitektur. Det du gjør når du reduserer kristendommen til banale byggesteiner er samme type banalisering som de som reduserer musikk til kjente akkorder og fraser.

Litt sånt? Da har du ikke satt deg inn så mye i dette. Hadde du det hadde du ikke skrevet «og litt sånt».

Jeg har sett alt sammen og mere til. Jeg er ikke imponert. Jeg har i lengre tid studert utbredningen av indoeuropeisk mytologi og hvordan den er blitt sammenblandet med semittisk mytologi. Youtube-kanalen Crecganford går grundig gjennom indoeuropeisk mytologi av en ekspert på området og han berører også hvordan jødedommen (og dermed også kristendommen) har absobert deler av indoeuropeisk mytologi. Det finnes nærmest et motorvei-nettverk av mytologiske forbindelser på hele det eurasiske kontinentet. Det er veldig interessant og fra dette kan en trekke to mulige veldig forskjellige konklusjoner. Den kyniske varianten er at religion er bare masse kryss-tyveri av eventyr. Den andre varianten er at alle religioner har ansett andres religiøse skikker og fortellinger som delvis sannhet, altså at andre religioner har hatt tilgang til en eller annen form for hellig stemme og plukket med seg disse stemmene og integrert dem i sin egen religion. Fra et sekulært perspektiv er dette naturlig seleksjon i aksjon. De beste historiene som berører de mest universelle menneskelige arketypene overlever og sprer seg på tvers av tid og rom.

Du kan gjette hvilket av disse to perspektivene Ehrman & co har.

Nå glemte jeg i min tretthet, følgende: Du mener kanskje det at synet på at mennesket er Gud er noe som er gnostisk, og ikke kristent eller jødisk sant? Og at man ikke kan finne noe av det i kanonen? Men nå skal jeg legge meg.

Gnostisismen kjennetegnes først og fremst av ideen om at virkeligheten er et ondt fengsel skapt av av en ond skaper. Dette finner du IKKE noe av i den kristne eller jødiske kanonen. Når det gjelder dette med at mennesket er Gud finner du heller ikke noe av dette i kanonen MEN du finner ting slik som «mennesket er skapt i Guds bilde» (Imago Dei) som er sentralt i kristendommen og jødedommen. Å være skapt i Guds bilde er IKKE det samme som å VÆRE Gud.

I ortodoks kristendom finner du Theosis som bokstavelig talt betyr «å bli guddommelig.» Ortodokse kristne mener dette i form av en renselsesprosess slik at man blir mest mulig som Gud og kan oppnå elementer av forening med Gud. Maximus the Confessor sier:

«A sure warrant for looking forward with hope to deification of human nature is provided by the Incarnation of God, which makes man God to the same degree as God Himself became man. …Let us become the image of the one whole God, bearing nothing earthly in ourselves, so that we may consort with God and become gods, receiving from God our existence as gods. For it is clear that He Who became man without sin (cf. Heb. 4:15) will divinize human nature without changing it into the Divine Nature, and will raise it up for His Own sake to the same degree as He lowered Himself for man’s sake. This is what St[.] Paul teaches mystically when he says, «that in the ages to come he might display the overflowing richness of His grace»

Her ser vi også grensen for hva som menes med Theosis. Mennesket kan håpe på å nærme seg Gud i den tilstanden Gud senket seg ned som til menneske. Dette er veldig annerledes (og mindre ambisiøst) enn gnostisismen som inverterer jødedommen (og kristendommen).

Da er nok dette stoffet litt over ditt kognitive nivå, og det er en ærlig sak.
Nei det er ikke det. Han gjennomgår en del temaer overfladisk om ting jeg har store kunnskaper om og blander det sammen i en suppe og spiller på religiøse dogmer og irrasjonelle forestillinger. Han spiller på overtroen i USA.

Lindsay er ateist. Hvis du har kritikk av han vil jeg gjerne høre hva du snakker om. Hva blander han sammen og hvilke religiøse dogmer og irrasjonelle forestillinger spiller han på?

Lindsay er en helt utrolig formidler.

Det er alle kjente konspirasjonsteoretikere som får store tilhengerskare.

Og det er annenrangstenkere som forsøker å stemple folk som konspirasjonsteoretikere.

Han er kunnskapsrik, men ikke ekstremt kunnskapsrik. De nevnte forfatterne over, som har faglig kompetanse og har skrevet svært mange bøker, er mer kunnskapsrike.

Er du sikker på det? Har du hørt på kritikere av de forfatterne? Det har jeg. Jeg er ikke spesielt imponert over Ehrman (som er han jeg kjenner best av disse). Han virker ikke som en ærlig aktør. Her har du for eksempel en konkret kritikk av han:

James Lindsay har ikke noen relevant utdannelse i de tingene han uttaler seg om.

Jeg er langt mer opptatt av om noen er gode tenkere enn om de har en bestemt doktorgrad. Husk at James Lindsay ble kjent for å skrive forfalskede tøyse-artikler og få dem publisert i kjønnsstudie-tidsskrifter. Han har bevist at store deler av akademia er ren svindel og at det å ha en doktorgrad slett ikke betyr at du besitter spisskompetanse som skulle tilsi en slik grad. Ehrman er ingen svindler, men en bør tillate seg å være kritisk til han selv om han har en Ph.D. Det er dette jeg mener at du lar deg lure av alskens propaganda. Du mangler en bullshit-nese. Scott Adams har demonstrert at han har en fin bullshit-nese selv om han av og til tar feil. Det du bør lære av dette er at akademia ikke er en sikker kilde til kunnskap. Rundt 50% av alle vitenskaplige studier lar seg ikke reprodusere (replication crisis). En del skyldes svindel, annet skyldes elendig vitenskap, mens en del skyldes publikasjonsbias. Poenget er at når du bare spiser opp Ehrman som om han er en sannhets-Bibel gjør du ikke jobben din om å være kritisk.

Lars Jøran skrev:
Det er ekstremt store forskjell på å låne ritualer, myter og begreper fra en eksisterende kultur/religion (noe alle religioner gjør)

Hvorfor bruker du begrepet «låne»?

De har kopiert. Hentet og tilpasset. Altså hele kristendommen er en religion som er satt sammen av elementer som er hentet fra andre religioner, og så har man laget en ny jødedom ut av det.

Kan nevne flere likheter enn med Mitras. De har hentet direkte fra hymner fra Zevs for eksempel.

I Paulus’ skrifter kan vi lese følgende sitat fra Apostlenes Gjerninger 17:28: «For det er i ham [Gud] vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.»

Det er også interessant å merke seg at elementer av Jesu fortelling, som å få fisk, kan spores tilbake til historier om Pythagoras. Det er utrolig mange slike svært interessante koblinger Onar. Det meste er tatt fra andre religioner.

og det å late som om man ER en religion.

Det har de ikke gjort. De har ikke latet som noen ting. Det bare var mange retninger der helt i begynnelsen.

Denne boken er veldig interessant i denne sammenhengen:

«Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew»

Du bør lese den. Den gir ganske god innsikt.

I boken utforsker han de tidlige kristne bevegelsene og de mange varianter av kristendom som eksisterte før den dominerende kristne troen ble etablert som den offisielle kirken. Boken diskuterer hvordan disse forskjellige gruppene hadde forskjellige oppfatninger om Jesus, Gud og frelse, og hvordan noen av disse synspunktene ble avvist og ekskludert fra den offisielle kirken.

Denne gradvise etableringen av den dominerende kristne troen og kirken skjedde over tid, og var ikke en umiddelbar hendelse. Det var mange forskjellige skrifter og tekster som var i omløp blant de tidlige kristne bevegelsene

Kristendommen sier IKKE at den er mitraisme.

Nei, den har bare stjålet en del elementer fra den.

Gnostiske kulter påstod at de var kristne

Det var ikke gnostiske kulter.

Det er bare det man kaller disse kristne retningene i dag.

Så i utgangspunktet var de altså ikke «gnostiske, men det var mange ulike syn på Jesu natur, osv.

selv om de hevdet at den kristne Gud var ond

Nei de mente ikke at den kristne gud var ond.

Jesus Kristus var deres Gud, og han var av det gode.

Han befridde dem fra det onde.

og at skaperverket er ondt, altså det stikk motsatte av hva de ordentlige kristne tror.

I kanonen er det rester av denne troen, og da heter det seg «denne verdens herre» som da er ond. For øvrig er det ikke slik at du har «ordentlige kristne» og «uordentlige kristne». Det er kristne med ulike måter å tolke på, og som har ulike oppfatninger og tro.

Jeg har ikke sett antydninger til beviser på at kristendommen opprinnelig var gnostisk

Det betyr ikke at den ikke var det. For noen skrev disse skriftene, og de lånte fra andre religioner bevisst. Og det er massevis av ting i selve kanonen som du mener er 100% kristen, som viser det. Om du leser de gnostiske evangeliene, og leser den kristne kanoen etterpå, så kan du få et klarere bilde. Men spørsmålet er om du forstår hva gnostisk er da… Gnostisk er en betegnelse på noen av de aller første kristne. Men utgangspunktet for Kristendommen, er å bryte med jødedommens mange leveregler etc. Befri seg fra alt det jødene fulgte av lover og regler, og gjennom hele nye testamentet så konfronterer Jesus jødene og deres praksiser og kritiserer dem. Det kan like gjerne ha vært slik at herskerne ville få jødene til å bli kristne, og da mye mer lik hedningene og dermed endret på kristentroen.

Uansett så er det slik at jeg synes det er utrolig rart at du som liberalist velger den mest autoritære varianten og synes den er fin og flott. Den gnostiske versjonen er var en trussel for myndighetene. Den var ultraliberalistisk. Du trenger ikke å adlyde Pave og alt dette, om du tror på det kristne budskapet gnostikerne hadde.

og gnostisismen er jo en form for satanisme.

Nei. Disse «gnostisk» kristne tilbad kjærligheten og Jesus var deres Gud og læremester. Så det er ikke en form for satanisme.

Den snur jo hele jødedommen på hodet.

Det gjør den vanlige ortodokse kristendommen også på svært mange måter.

I praksis så følger de ikke noen av reglene i det gamle testamentet… De har løsrevet seg helt. Og Maria og barnet (Jesus), har mange paraleller med andre hedenske religioner der hvor du har mor og sønn (begge guddommelige) osv.

Hvor er bevisene for at Jesus var satanist eller fordømte Gud som ond?

I Johannes 8:23 sier Jesus: «Dere er fra neden, jeg er fra oven. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.»

Jesus bruker også lignende uttrykk i Johannes 17:14-16, der han ber for disiplene sine og sier: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra den onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.»

I 1. Johannes 5:19 står det: «Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.»

«De er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.» Johannes 17:14-16:

1 Johannes 2:15-17: «Elsk ikke verden eller det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke Guds kjærlighet i seg.»

1 Johannes 5:19: «Vi vet at vi er av Gud, mens hele verden ligger i det onde.»

2 Korinter 4:4: «For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» OSV OSV OSV …

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Jada, jada, vi har alle fått med oss disse overflatiske likhetene. Hva er den teologiske betydningen av denne datoen? Ingenting.

Overfladiske likheter? Ingen vet når Jesus ble født.
Datoen 25. desember ble tatt fordi den hadde betydning innenfor flere hedenske religioner. Dette er noe Katolisismen har kuppet, dvs. tatt over helt, på bekostning av andre religioner. Hva tror du fluesopp har med Jesus å gjøre? Hvorfor er det fluesopp på juletreet?

25. desember sammenfaller med romerske feiringen av Sol Invictus, den uovervinnelige solguden, som ble feiret rundt vintersolverv. Denne festdagen var populær i romerriket før kristendommens utbredelse. I tillegg har flere andre solguder og guddommer også blitt feiret rundt vintersolverv, slik som den persiske guden Mithras som jeg nettopp nevnte, og den egyptiske guden Horus.

Her er enda flere guddommer og solguder har blitt feiret rundt vintersolverv, som ofte sammenfaller med 25. desember. Noen av disse inkluderer:

Saturn – Den romerske guden for landbruk og høst. Saturnalia, en romersk festival til hans ære, ble feiret fra 17. til 23. desember og innebar feiring, gaveutveksling og midlertidig omvendelse av sosiale roller.
Apollo – Den greske og romerske solguden, assosiert med musikk, poesi, profeti og helbredelse. Hans fødselsdag ble noen ganger feiret rundt vintersolverv.
Attis – En frygisk gud for vegetasjon og fruktbarhet. Hans død og gjenoppstandelse ble feiret rundt vintersolverv i noen tradisjoner.
Dionysos – Den greske guden for vin, fruktbarhet og ekstase. Hans fødselsdag ble også feiret rundt vintersolverv i noen tradisjoner.

Så det er jo veldig merkelig at det ikke skulle være noen som helst teologisk betydning av denne datoen? Når mange andre religioner enn de du er kjent med har en teologisk betydning av denne datoen?

I kristendommen har Jesus blitt assosiert med solen og lys, for eksempel i uttrykk som «Solkongen» og «Verdens lys».
I likhet med de fleste religiøse figurer i historien. Du finner lys som symbol for det gode over hele verden i alle kulturer. Intet nytt her. Hva er den teologiske betydningen av dette symbolet? Ingenting.

Jeg bare søkte følgende: «Hva er den teologiske betydningen av lys som symbol.
Du sier INGEN TING…

Dette er hva jeg fant. Så har jeg funnet tilsvarende når det gjelder sol.

Lys som symbol har dype teologiske betydninger i ulike religiøse tradisjoner. Her er noen eksempler på den teologiske betydningen av lys i noen av verdens store religioner:

Kristendom: I kristendommen symboliserer lys Guds nærvær, guddommelig veiledning og sannhet. Jesus blir referert til som «verdens lys» (Johannes 8:12), og hans fødsel blir assosiert med lys som skinner i mørket. Lys symboliserer også oppstandelse og evig liv. I kirker blir lys ofte brukt i form av lys og stearinlys for å representere Guds nærvær og som et symbol på bønn.

Jødedom: I jødedommen representerer lys Guds nærvær, visdom og sannhet. Lys spiller en viktig rolle i Chanukka, den jødiske høytiden for lysene, som feirer gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem og mirakelet med oljen som brant i åtte dager. Lys er også en del av sabbatsritualene, der lys tennes for å markere begynnelsen og slutten av hviledagen.

Islam: I islam symboliserer lys guddommelig veiledning og kunnskap. Koranen beskriver Gud som «lyset av himlene og jorden» (Sure 24:35) og understreker betydningen av å søke Guds lys for å finne veien gjennom livets prøvelser. Muslimske hjem og moskeer bruker ofte lys og lamper som dekorasjon, spesielt under Ramadan, for å feire lys som et symbol på Guds nærvær.

Hinduisme: Lys er et sentralt symbol i hinduismen og representerer guddommelig energi, visdom og sannhet. Lys brukes i mange hinduistiske ritualer og seremonier, for eksempel i Diwali, også kjent som festivalen for lys. Under Diwali tennes lamper og lys for å feire seieren av lys over mørket og godt over ondt. Lys symboliserer også den indre åndelige flamme og opplysning.

Buddhisme: I buddhismen symboliserer lys opplysning, visdom og medfølelse. Lys brukes i mange buddhistiske ritualer og seremonier, som offergaver til Buddha og som en påminnelse om å søke indre opplysning. Lys symboliserer også frigjøring fra uvitenhet og mørket som hindrer mennesker i å nå nirvana, den ultimate tilstanden av frihet og lykke.

Disse eksemplene illustrerer hvordan lys som symbol har dype teologiske betydninger på tvers av forskjellige religiøse tradisjoner og fungerer som et universelt symbol for guddommelig nærvær, visdom og sannhet.

ALLE religioner låner av alle andre.

Kristendommen er en religion som er satt sammen av andre religioner.
Kristendommen er en forholdsvis ung religion om sett i lys av alle de religionene som eksisterte tidligere, og som kristendommen har hentet alle sine ideer fra.

Er det noe du tror er originalt med Jesusfortellingen, så spytt ut. 🙂
Nå tenker jeg på elementene den er bygget opp av.

Du kan se dette også innen musikk. Hører du på en hvilken som helst av de store komponistene vil du finne referanser og lån i fra tidligere tiders komponister i dem alle. Dette er IKKE hva som definerer dem som store komponister og det er IKKE hvorfor de er blitt kjent. Å redusere en komponist til summen av hans inspirasjonskilder er mildt sagt lite konstruktivt og meningsfyllt. I likhet med absolutt alle religioner låner kristendommen fra andre religioner, men den har sin egen unike stemme som skiller den fra andre religioner.

Forskjellen på meg og deg her, er at du nærmest påstår, om man skal ta en sammenlikning, at kun en komposisjon er den rette. At variasjoner ikke kan ha sin egen stemme osv.

Saken var at før kristne kirken ble etablert så florerte det av mange forskjellige kristendommer. Og ingen kan bestemme hvilken som er rett og hvilken som er feil. Det er helt subjektivt oppfattet.

Det du gjør når du reduserer kristendommen til banale byggesteiner er samme type banalisering som de som reduserer musikk til kjente akkorder og fraser.

Det er snakk om å ta hele melodier fra andre og gi det et nytt navn da…
Ta hele ideer. Sitere ordrett fra andre religioner. osv.

Jeg har sett alt sammen og mere til.

Er det ikke påfallende hvor mye egyptisk mytologi som er inkorporert i Katolisismen? Paven har nøyaktig samme rolle som det Faraoen har i egyptisk oldtidsreligion. Alle mulige måter Paven blir behandlet på, er så og si identisk med Farao. Stokken, ja alt… Sermoniene, osv osv osv.

For øvrig, så er katolisismen en religion som jeg virkelig elsker. Jeg giftet meg i en katolsk kirke. Det er storartet. Fantastisk kunst. Fantastisk spirituell opplevelse av å tre inn i en slik kirke osv.. Det er fascinerende.

Jeg er ikke imponert.

Av hva da? Jeg er imponert….

Jeg har i lengre tid studert utbredningen av indoeuropeisk mytologi og hvordan den er blitt sammenblandet med semittisk mytologi. Youtube-kanalen Crecganford går grundig gjennom indoeuropeisk mytologi av en ekspert på området og han berører også hvordan jødedommen (og dermed også kristendommen) har absobert deler av indoeuropeisk mytologi.

Skal absolutt ta en titt på den kanalen…

Det finnes nærmest et motorvei-nettverk av mytologiske forbindelser på hele det eurasiske kontinentet. Det er veldig interessant (…).

DET ER DET!

…og fra dette kan en trekke to mulige veldig forskjellige konklusjoner. Den kyniske varianten er at religion er bare masse kryss-tyveri av eventyr.

Jeg kaller det ikke eventyr.

Den andre varianten er at alle religioner har ansett andres religiøse skikker og fortellinger som delvis sannhet, altså at andre religioner har hatt tilgang til en eller annen form for hellig stemme og plukket med seg disse stemmene og integrert dem i sin egen religion.

Det er symbolikk, ideer osv. Fascinerende ofte.

Fra et sekulært perspektiv er dette naturlig seleksjon i aksjon. De beste historiene som berører de mest universelle menneskelige arketypene overlever og sprer seg på tvers av tid og rom.

Jepp.

Du kan gjette hvilket av disse to perspektivene Ehrman & co har.

Gjette kan man jo gjøre. Det er viktig å påpeke at Bart D. Ehrmaner agnostiker, og tidligere ekstremt hardt troende kristen.

For øvrig er det sannhet i myter, i alle myter. Men det er også noe med «måten» de er sanne på…

Gnostisismen kjennetegnes først og fremst av ideen om at virkeligheten er et ondt fengsel skapt av av en ond skaper. Dette finner du IKKE noe av i den kristne eller jødiske kanonen.

Det er viktig å huske at begge tradisjonene utviklet seg i samme kulturelle og historiske kontekst og har påvirket hverandre gjennom tidene.

Bibelen inneholder flere passasjer som beskriver verden og dens hersker som ond, og at Jesus ikke er en del av denne verden. Her er noen referanser:

Johannes 12:31: «Nå er det dom over denne verden. Nå skal høvdingen for denne verden kastes ut.»
Johannes 14:30: «Jeg skal ikke tale mye mer med dere, for høvdingen i denne verden kommer. Han har ingen makt over meg.»
Johannes 15:18-19: «Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, ville verden elske sitt eget. Men dere er ikke av verden, for jeg har utvalgt dere av verden. Derfor hater verden dere.»
Johannes 16:11: «om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.»
Johannes 17:14-16: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.»
1 Johannes 2:15-17: «Elsk ikke verden eller det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke Guds kjærlighet i seg. For alt som er i verden, begjæret i kjødet, begjæret i øynene og skrytet av det en har, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.»
1 Johannes 5:19: «Vi vet at vi er av Gud, mens hele verden ligger i det onde.»
2 Korinter 4:4: «For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.»
Disse versene antyder at verden er under innflytelse av det onde og at Jesus og hans disipler ikke er en del av denne verden, men hører til Guds rike.

Når det gjelder dette med at mennesket er Gud finner du heller ikke noe av dette i kanonen

Joda.

Johannes 10,34
Sitat:

Du som er et menneske, gjør deg til Gud.

34 Jesus svarte:

Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: ‘ Dere er guder’? 35 De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft.

Sal 82,6:

Jeg har sagt: «Dere er guder, sønner av Den høyeste er dere alle, men som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud(…)…

Så har du tusenvis av referanser ellers, spesielt i Paulus.

MEN du finner ting slik som «mennesket er skapt i Guds bilde» (Imago Dei) som er sentralt i kristendommen og jødedommen. Å være skapt i Guds bilde er IKKE det samme som å VÆRE Gud.

Det er noe du bestemmer, fordi det er en del av din tro.
Men om du er et bilde av gud, så er du gud. Hvis du er født av gud, så er du gud. Du er et barn av gud, og du er mann, så er du en gudesønn osv. Du må da være det samme som gud. Det er enkel logikk. Men at teologer har vrengt på dette, fordi det er vanskeligere å herske over guder, det er en annen sak.

Hvis alle er sine guder, hvorfor skal man da adlyde pavemakten? Hvis sannheten finnes i deg? Hvis himmelens rike er inni dere? osv.?

I ortodoks kristendom finner du Theosis som bokstavelig talt betyr «å bli guddommelig.»

Hva skjer i nattverden?

«Ortodokse kristne mener dette i form av en renselsesprosess slik at man blir mest mulig som Gud og kan oppnå elementer av forening med Gud. Maximus the Confessor sier:
«A sure warrant for looking forward with hope to deification of human nature is provided by the Incarnation of God, which makes man God to the same degree as God Himself became man. …Let us become the image of the one whole God, bearing nothing earthly in ourselves, so that we may consort with God and become gods, receiving from God our existence as gods. For it is clear that He Who became man without sin (cf. Heb. 4:15) will divinize human nature without changing it into the Divine Nature, and will raise it up for His Own sake to the same degree as He lowered Himself for man’s sake. This is what St[.] Paul teaches mystically when he says, «that in the ages to come he might display the overflowing richness of His grace»

Her ser vi også grensen for hva som menes med Theosis. Mennesket kan håpe på å nærme seg Gud i den tilstanden Gud senket seg ned som til menneske. Dette er veldig annerledes (og mindre ambisiøst) enn gnostisismen som inverterer jødedommen (og kristendommen).

Men som sagt så står det at de som skriften kom til, blir kalt guder.
Og så står det at vi er en del av hans kropp. Vi er alle lemmer på guddommens kropp og er i familie. Jesus er en allegori for menneskeheten, og er Guds sønn, og Gud selv. Og i følge Paulus, skal man ikke lage seg en Gud i «Kunst og TANKE».

OG det står at vi er i SLEKT med Gud: For han ER i VÅR SLEKT. Og vi er lemmer på hans kropp. Og Dere er Guder!…. Vi er gudebilder… Vi er bildet på gud… Altså hvor klart skal du egentlig ha det? Og så er det noen av de første kristne som så dette, tolket det, tok det bokstavelig. Og så var det slik at makthavere som vedtok sannheten for at de skulle ha makt over folk omtalte dette synet som kjettersk. Hvorfor? Fordi de ikke ville kunnet få makt over folk med slike syn naturligvis!

Onar Åm skrev:
Hvorfor bruker du begrepet «låne»? De har kopiert. Hentet og tilpasset.

Å la seg inspirere og bruke elementer av andres arbeid, gjerne noe bearbeidet er en del av all kreativ og kunstnerisk arbeid.

La meg nå gi deg et eksempel som du burde klare å forstå: Star Wars. Jeg regner med at du har sett den opprinnelige trilogien. Den har millioner av fans rundt hele verden, og den har ikoniske karakterer og figurer. Men George Lucas fant ikke på alt dette fra scratch. Han hadde lest drøssevis av romaner som var inspirert av historier og eldgamle myter langt tilbake i tid. Rent konkret lot han seg inspirere av Flash Gordon-serien på 1930-tallet. Parallellene er slående, minst like slående som parallellene mellom kristendommen og mitraismen.

Rent musikalsk regnes John Williams som en av de beste filmkomponistene noensinne, og hans Star Wars-temaer er kjent av alle. Likevel lånte han utstrakt fra Holst (the Planets) og Stravinsky (Rite of Spring).

Nå har jeg gjort mye av det du har gjort når du har påpekt likheter mellom mitraismen og kristendommen. Hvis jeg var som deg ville jeg nå sagt at alt bare var tyveri og at det ikke er noe originalt med Star Wars. Du trenger bare å se Flash Gordon. Og du trenger ikke høre Star Wars-musikken. Du kan høre Stravinsky og Holst i stedet. Jeg håper du forstår at dette er fullstendig urimelig. Det å la seg inspirere av annen kunst og gjøre små kopier her og der er IKKE Det samme som å stjele. Dette er en del av den kreative prosessen som alle kunstnere gjør. Lucas har IKKE kuppet Flash Gordon, og John Williams har IKKE kuppet Stravinsky.

Derimot er Star Wars i dag et perfekt eksempel på kupping og infiltrasjon. Kathleen Kennedy var George Lucas sin assistent i mange år og latet som om hun var på hans side og Lucas var dum nok til å gi henne kreativ kontroll over LucasFilm i den tro at hun kom til å føre hans arv videre. I det hemmelige hatet hun Lucas og alt han hadde gjort og i det øyeblikket hun fikk kontroll over selskapet hans begynte hun arbeidet med å BYTTE ut alle de mannlige heltene med woke kvinnelige helter og fremstille de gamle heltene som idioter og tullinger. DETTE er kupping og infiltrering. Kennedy har infiltrert Star Wars og bruker sin posisjon internt i LucasFilm til å ØDELEGGE Star Wars og erstatte det med sin egen woke versjon.

Klarer du å se forskjellen mellom det Lucas gjorde og det Kennedy gjorde? Skjønner du forskjellen mellom kreativ inspirasjon og det å infiltrere og ødelegge fra innsiden?

«Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew» Du bør lese den. Den gir ganske god innsikt.

Jeg skal sjekke den ut. Jeg har lest mange lignende ting før og min erfaring er at du har ikke god innsikt før du har lest tilsvar og motforestillinger. Har du det? Jeg tviler. Etter å veid bevisene fra kilder både for og mot er min konklusjon med solid margin at det var EN opprinnelig kristen kilde (altså én historisk Jesus med én sammenhengende teologi) som andre sekter hektet seg på og forsøkte å kopiere og bruke til sine formål.

Denne gradvise etableringen av den dominerende kristne troen og kirken skjedde over tid, og var ikke en umiddelbar hendelse.

Jeg er klar over at det er dette mange ønsker skal være riktig, men det er ikke det. Det er svært sannsynlig at de grunnleggende elementene i evangeliene ble skrevet ned kort tid etter korsfestelsen, muligens bare noen få år etter. Ut fra alle historiske metoder og kriterier regnes Paulus som en troverdig kilde (inkludert av sekulære teologer) og dette plasserer evangeliene svært nær opp til korsfestelsen. Men kanskje du trodde at hvis du leste denne ene boken så trengte du ikke å undersøke troverdigheten i påstandene i andre kilder?

Gnostiske kulter påstod at de var kristne
Det var ikke gnostiske kulter. Det er bare det man kaller disse kristne retningene i dag.

De var sataniske kulter som kalte seg kristne og i dag vet vi at de var gnostiske og en del av en mye eldre religiøs tradisjon.

selv om de hevdet at den kristne Gud var ond
Nei de mente ikke at den kristne gud var ond. Jesus Kristus var deres Gud, og han var av det gode. Han befridde dem fra det onde.

Dette er typisk gnostisisme ja. Påstod at du mener det samme når du mener det motsatte. Du har liksom bare tenkt til å feie under et teppe at de så på Jahve som ond og at skaperverket hans er ondt?

Dette er liksom bare en bitteliten uvesentlig detalj, men det er sinnsykt viktig at paven går med mitraistisk fiskehodehatt?

Om du leser de gnostiske evangeliene, og leser den kristne kanoen etterpå, så kan du få et klarere bilde.

Jeg har lest alle de gnostiske evangeliene, og jeg kjenner godt til at feks. St. Augustin (som var gnostiker før han konverterte til kristendommen) var svært kritisk til Johannes Åpenbaring som han mente var et gnostisk verk som hadde klart å snike seg inn i Bibelen.

Men utgangspunktet for Kristendommen, er å bryte med jødedommens mange leveregler

Jesus sier at han ikke har endret en tøddel i loven og at han ikke er kommet for å forandre den men å oppfylle den. Evangeliene er stappfulle av referanser til gamletestamentet og måter jesus oppfylte tidligere profetier.

og gjennom hele nye testamentet så konfronterer Jesus jødene og deres praksiser og kritiserer dem.

Hvis du hadde kjent litt til jødenes historie ville du visst at det var helt vanlig at profeter og andre figurer kommer til jødene for å advare dem om at de har blitt korrumpert og at problemene de opplever er fordi de har vendt seg bort fra Gud. All kritikk Jesus retter mot jødene i evangeliet er beskyldninger om KORRUPSJON av loven og ha vendt seg bort fra Gud.

Den snur jo hele jødedommen på hodet
Det gjør den vanlige ortodokse kristendommen også på svært mange måter.

Nå må du slutte å tøve. Det er STOR forskjell på å fjerne omskjæring av guttebarn (noe Peter ikke ville, men som Paulus pushet igjennom) enn å si at jødenes Gud Jahve er ond og at skaperverket er ondt. Herrefred mann. Klarer du virkelig ikke å se ting i sitt rette perspektiv. De tingene du snakker om er små uvesentlige detaljer, mens de tingene jeg snakker om er alfa og omega.

Overfladiske likheter? Ingen vet når Jesus ble født. Datoen 25. desember ble tatt fordi den hadde betydning innenfor flere hedenske religioner.

La meg spørre på en annen måte: på hvilken måte endrer det teologiske budskapet seg i kristendommen dersom fødselsdatoen endres fra 25. desember til 3. mai? Det har null betydning. Det er som å endre litt på 17. desimal i pi. Hva skjer, derimot hvis Jahve endres fra å være Gud til å være djevelen og at skaperverket — hele den materielle verden — går fra å endres til å være godt til å være ondt? Har DET noen teologiske konsekvenser mon tro? Det er som å bytte ut det første og mest signifikante sifferet i pi med noe helt annet. Det er direkte flaut at du ser på disse to tingene som like viktige og likeverdige forskjeller. Jeg nekter å tro at du er evneveik. Ingen er SÅ dumme. Derfor tror jeg heller forklaringen er at du er blitt forelsket i gnostisismen og din egen forklaringsmodell og er villig til å komme med de mest idiotiske bortforklaringer for å redde din tro.

Det er snakk om å ta hele melodier fra andre og gi det et nytt navn da… Ta hele ideer. Sitere ordrett fra andre religioner. osv.

Nei, det er å ta fraser og temaer her og der, ikke ulikt hvordan George Lucas lånte fra andre filmer og myter i Star Wars. Det er den enkleste sak i verden å gjøre en reduksjonistisk analyse som du gjør hvor du går detalj for detalj og finner overflatiske/insignifikante likheter med andre religioner. Dette betyr ingenting.

Det er viktig å huske at begge tradisjonene utviklet seg i samme kulturelle og historiske kontekst og har påvirket hverandre gjennom tidene

Gnostisismen er svært gammel. Platon omtalte disse esoteriske religionene allerede for 2400 år siden og sa at de allerede den gangen var eldgamle. Allerede den gangen beskrev greske filosofer dem som parasittiske. Det at religioner låner fra hverandre betyr ikke at de er like. Dette er en fullstendig banal reduksjonisme. Det virker som om du er så opptatt av uvesentlige detaljer at du ikke ser de viktige og essensielle sammenhengene.

Og det at du klarer å ramse opp en del løsrevne sitater fra Bibelen er ikke imponerende. Se hva man klarer med den type teknikk i dag. Halve USA tror at Trump sa at nazister i Charlottesville var «very fine people» når han sa det motsatte av dette, men på grunn av uredelig klipping vet ikke folk dette. Samme gjelder den uredelige klippingen av «drinking bleach»-hoaxen. Og dette er ikke ting som skjedde for 2000 år siden skrevet ned på papir. Et annet eksempel er Covington kids-hoaxen. Dette er nylige video-opptak og likevel klarer man altså uten problem å lyve med uredelig klipping.

Men om du er et bilde av gud, så er du gud.

Så det du sier er at du feks. kan bytte ut kona di med et bilde av kona di? Bildet er akkurat det samme liksom? Kom an, Lars Jøran. Du kan bedre enn dette.

Uansett så er det slik at jeg synes det er utrolig rart at du som liberalist velger den mest autoritære varianten og synes den er fin og flott. Den gnostiske versjonen er var en trussel for myndighetene. Den var ultraliberalistisk. Du trenger ikke å adlyde Pave og alt dette, om du tror på det kristne budskapet gnostikerne hadde.

Jeg tror vi har kommet til det sentrale poenget og forklaringen på din elendige argumentasjon. Du er forelsket i propagandaen om gnostisismen og kristendommen fordi du er lettlurt og ikke særlig kritisk til ting du er forelsket i. Gnostisismen var ikke «ultraliberalistisk.» Den har visse likhetstrekk og overlapp med mange ideologier. Kan du forklare meg hva som er «ultraliberalistisk» med å tro at verden er ond? Hvilke viktige liberalistiske tenkere mener dette? Ayn Rand, for eksempel, sier at

«The altruist ethics is based on a “malevolent universe” metaphysics, on the theory that man, by his very nature, is helpless and doomed—that success, happiness, achievement are impossible to him—that emergencies, disasters, catastrophes are the norm of his life and that his primary goal is to combat them.»

Hun selv holdt motsatt syn, nemlig et «benevolent universe»-premiss.

Gnostisismen er sterkt anti-materialistisk, og samtidig sterkt idealistisk. (ideen om at ånd er det virkelige, mens materie er illusorisk) På hvilken måte mener du at dette er «ultraliberalistisk»?

Gnostisismen hekter seg på en hvilken som helst ideologi som gir den mulighet til å vinne frem. En av disse ideologiene som er sterkt påvirket av gnostisismen er Nazismen.

Så du har altså at de politiske ideologiene som er sterkt påvirket av gnostisisme er: kommunisme, Nazisme, identitets-Marxisme og queer-ideologi. Hva tror du er grunnen til at disse ideologiene er så sterkt påvirket av gnostiske ideer?

Tidligere sitater av Onar Åm har fargekode: #323232

Sitater fra meg er: #4a104a

Tidligere sitater fra meg er: #805780

Diskusjon med Johnny Østenstad om trygd

Johnny Østenstad skrev:
Jeg er ufør. Hadde jeg klart å jobbe hadde jeg jobbet, selv om jeg bare hadde fått den lave trygda i lønn hadde jeg jobbet. Det å bli kalt lat av libertalister som mener vi ikke trenger å betale skatt for å drifte skoler for biblioteket er gratis er bare komisk. La gå, det var ikke deg som kom med det utsagnet, men en annen liberalist. Jeg lo godt.
Lars Jøran skrev:
Takk for innspillet ditt, Johnny Østenstad. Det er viktig å erkjenne at alle menneskers livssituasjon er unik og krever respekt og forståelse. Det faktum at du er ufør og ikke i stand til å jobbe er absolutt ikke et tegn på latskap, og det er uheldig om noen skulle ha uttrykt noe slikt. Vi må alle anerkjenne at det er mange grunner til at folk kan være ute av stand til å jobbe, og at det ikke er et spørsmål om vilje, men om muligheter.

Så jeg ønsker å klargjøre at det er en misforståelse å påstå at liberalister anser uføre som late. Vi erkjenner at det er folk som trenger hjelp og støtte, og vi mener at det er et samfunnsansvar å sikre at de får det de trenger.

Når det gjelder trygdeordninger, kan et liberalistisk samfunn faktisk gi bedre resultater. Først og fremst, i et liberalistisk samfunn ville det være en sterk vektlegging på privat veldedighet. Historisk sett har samfunn med høy grad av økonomisk frihet tendert til å ha robuste private veldedighetsnettverk. Det er mange grunner til dette, men en viktig faktor er at i slike samfunn har folk mer økonomiske ressurser til å gi til veldedige formål. Videre, i et samfunn med høy grad av økonomisk frihet er det også mer økonomisk aktivitet generelt, noe som betyr at det er mer velstand som kan brukes til å hjelpe de som trenger det.

En annen faktor er at private veldedighetsorganisasjoner ofte er mer effektive og målrettede enn statlige programmer. Dette er delvis fordi de har en sterkere insentiv til å sørge for at ressursene deres går til de mest trengende, og delvis fordi de har mer frihet til å eksperimentere med nye og innovative tilnærminger.

Dessuten, i et liberalistisk samfunn ville det være færre hindringer for økonomisk aktivitet, noe som betyr at det ville være mer jobbmuligheter for de som er i stand til å jobbe. Dette ville inkludere fleksible arbeidsordninger for de som kanskje ikke kan jobbe full tid, men som fortsatt ønsker å bidra på en eller annen måte.

I et samfunn med lavere skattetrykk ville folk ha mer av sin egen inntekt å bruke som de selv ønsker, noe som kan inkludere å hjelpe venner, familie, eller andre i samfunnet som trenger det.

Kan jeg spørre hvem det var som ga deg inntrykk av at liberalister anser uføre som late?

Diskusjon med Øyvind Langaas

I den lange kommentaren din, Lars Jøran Nordberg, hvor du nevner Hong Kong og Singapore er vi også langt på vei enige, men også uenige om hva som er liberalt, og nok en gang handler ting om definisjon. I tillegg kommer jeg nå innpå hva som er sammenliknbart og ikke.
Hong Kong og Singapore er ikke landnasjoner av en viss størrelse. De er bystater.
Disse to «enklavene», omgitt av fattigere land med store problemer, er metropoler som har vært fristilte fra distriktene og provinsene rundt seg, på samfunnsstyring. Selv om de har akkurat de samme funksjonene på alt annet enn akkurat hvem som styrer hvor og hva. Det betyr at nesten alt av skatteinntekter kan brukes innenfor disse snevre grensene. Da er det jo ikke rart om ting fungerer i kombinasjon med frie marked.
På akkurat dette området kan man til dels sammenlikne Hong Kong (historisk britisk minus Kina) og Singapore med akkurat passe store Luxemburg og knøttlille Monaco. De slipper store omland med fattigere distrikter og store provinser med enda fattigere befolkning. Alle disse enklavene bygger sin økonomi på handel og finans, individuell frihet for rike mennesker og minimal bruk av penger på store systemer av infrastruktur, velferd for distriktene, dyre prosjekter mangfoldige mil unna.
Så er både Hong Kong og Singapore metropoler, som er en voldsom fordel for byer å være, som kan skape økonomisk vekst og trygghet for befolkningen innenfor mye smalere offentlige rammer.
Hong Kong og Singapore er begge dominert av noe som er Øst-Asias og Sørøst-Asias store fordel. Kineserne, med sin variant av buddhismen, sin konfucianisme og sin taoisme. Befolkning som ikke lengre lever i sitt gamle rike, Kina, men som har med seg lang og solid kulturarv. Som ikke har vært rammet av kulturrevolusjon. Han-kineserne og kantoneserne, som ofte kalles «Asias jøder». Mennesker med stor økonomisk kapital og gammel kulturell kapital som fremdeles holder mål.
I tillegg til disse fordelene så har de vært del av det britiske imperium. Underlagt det som på 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet var verdens rikeste og mest innovative nasjon. De har med denne tilknytningen enda en enorm fordel som ikke andre har.
Det er jo ikke rart, at land som er «eid» av noen av verdens rikeste mennesker på både materiell velstand og kulturell arv, og nedarvet kunnskap og dyktighet, med enorm innflytelse fra industriens, kapitalismens og stor-universitetenes fødeland England, klarer å bygge opp verdens beste universiteter, som har blitt en tradisjon allerede som sprer seg til nesten alle nabolandene deres.
Men der har Norge og Norden hatt mange av de samme fordelene, fordi vi har vært bakgården til Storbritannia og de tyske bystatene. Og det er en viktig faktor for hvorfor Norge fungerer så godt.
Så har de den samme fordelen som Dubai, Qatar, Las Vegas og Hollywood. Det jobber masse mennesker der som ikke bor der. Som tjener mer penger enn sine naboer der de er fra, som har bedre velstand og tryggere liv i sine «hjemland»/sine omland, men som i selve enklaven ikke er rike, og som har få rettigheter.
Disse bystatene trekker til seg finansfolk, investorer og kapitalister, rike og suksessfulle mennesker, akkurat som Luxemburg og Monaco. Som bruker penger der i stedet for at disse midlene fordeles gjennom skatt der disse formuende folkene faktisk hører hjemme.
Så kan man jo diskutere liberale samfunn og demokrati når det kommer til Hong Kong og Singapore. Ja, Hong Kong under britisk styre utviklet et svært godt lokaldemokrati. Den tid vet vi er forbi, grunnet Kina. Mens Singapore ikke er et ekte demokrati. Ja, Hong Kong har vært liberalt, men det står for fall. Singapore er ikke liberal som stat slik vi tenker det. Jeg kan havne i fengsel for å røyke og tygge tyggegummi, eller drikke alkohol på måter som her hjemme ikke er regnet som noe problem annet enn i Krf, blant helsefanatikere og kontrollfriker.
Så å sammenlikne Hong Kong og Singapore på økonomi, med land som Norge, Irland, New Zealand, Østerrike eller Ukraina, det lar seg rett og slett ikke gjøre. De slipper å holde orden på og forholde seg til «problemer» som store avstander, infrastruktur, vill natur, svære fjell og dype daler, urbefolkning, separatisme (med mer) som i ytterste konsekvens er å finne eksempler på i Finnmark, Nord-Irland, på Sørøya, i Tyrol og Donbass.
Men du kan sammenlikne København, New York, Bangkok og Hamburg med Hong Kong og Singapore. Ikke som nasjoner, men som store byer. Metropoler. Da kan du måle forskjeller.
Din kommentar fremhever mange viktige aspekter ved økonomisk suksess Øyvind, og det er sant at det er mange faktorer som bidrar til velstanden til steder som Hong Kong og Singapore. Det er imidlertid nødvendig å reflektere over den rolle økonomisk frihet spiller i denne suksessen. Selv om faktorer som kulturell kapital, historisk tilknytning til det britiske imperiet og høy økonomisk kapital utgjør viktige elementer, så garanterer de ikke nødvendigvis suksess.

Det er mange steder i verden som har tilsvarende forhold, men som ikke har oppnådd den samme graden av velstand. Dette tyder på at økonomisk frihet – det vil si frie markeder, begrenset statlig innblanding og respekt for eiendomsrettigheter – utgjør en vesentlig rolle i bystaters suksess.

Både Hong Kong og Singapore var tidligere en del av det britiske imperiet, noe som uten tvil har påvirket deres utvikling. Likevel har mange tidligere britiske kolonier ikke oppnådd samme grad av økonomisk suksess. Dette illustrerer at tilknytningen til det britiske imperiet alene ikke kan forklare deres velstand.

Disse bystatenes økonomiske suksess kan i stor grad tilskrives deres forpliktelse til økonomisk frihet. Slik frihet gir individer og bedrifter i disse byene muligheten til å produsere, handle og forbruke varer og tjenester uten unødvendig statlig inngripen, noe som skaper et miljø som fremmer innovasjon, entreprenørskap og økonomisk vekst.

Norge har også en sterk tradisjon for økonomisk frihet, som har bidratt til landets velstand. Ifølge Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom er Norge blant de mest økonomisk frie landene i verden. Denne friheten har vært en avgjørende faktor for landets suksess, noe som tyder på en felles forpliktelse til økonomisk frihet, på tross av geografiske, kulturelle og historiske forskjeller.

Nedarvet kunnskap og dyktighet, samt kulturell arv, kan utvilsomt ha betydning for et lands suksess. Men det er også viktig å anerkjenne at økonomisk frihet er en nøkkelfaktor for å skape et miljø hvor slik kunnskap og dyktighet kan blomstre. Uten økonomisk frihet, blir det vanskelig for mennesker å utnytte sine talenter og ferdigheter til å skape velstand.

Det er riktig at bystater som Hong Kong og Singapore, samt byer som Dubai, Qatar, Las Vegas og Hollywood, tiltrekker seg mange mennesker som jobber der, men som ikke nødvendigvis bor der. Dette er en funksjon av disse stedenes sterke økonomier, som skaper arbeidsmuligheter og tiltrekker seg mennesker fra omkringliggende regioner og land.

Mange av disse arbeidstakerne nyter ikke nødvendigvis den samme graden av rikdom og rettigheter som de mer velstående innbyggerne i disse byene. Men det er viktig å merke seg at selv om disse arbeiderne kanskje ikke er ‘rike’ i forhold til innbyggerne i byene de jobber i, kan de fortsatt oppnå en høyere levestandard enn de ville hatt i sine hjemland. Dette er i stor grad takket være de økonomiske mulighetene som disse byene tilbyr.

Når det kommer til liberale samfunn og demokrati i Hong Kong og Singapore, er det klart at disse stedene ikke alltid oppfyller vestlige liberalistiske standarder for politisk frihet og demokrati. Likevel, som tidligere nevnt, er økonomisk frihet en vesentlig del av det liberale prosjektet. Selv om det er visse begrensninger på individuell frihet i disse stedene, er det en høy grad av økonomisk frihet, noe som har bidratt til deres økonomiske suksess.

Når det gjelder utfordringer som infrastruktur, fjell og dype daler, urbefolkning og separatisme, er det sant at disse ikke er like fremtredende i bystater som Hong Kong og Singapore. Men disse utfordringene kan overvinnes med riktig politikk og strategi. Det er ingen tvil om at det krever betydelig innsats og planlegging, men det er ikke umulig.

Sammenligningen mellom bystater og større byer som København, New York, Bangkok og Hamburg er interessant. Hver av disse byene har sin egen unike kontekst og utfordringer, men de deler alle utfordringene og mulighetene som følger med å være en storby. Å sammenligne disse byene kan gi oss verdifulle innsikter i hvordan ulike politiske og økonomiske systemer påvirker velstand og livskvalitet.

Det er selvsagt viktig å ikke bare se på nasjoner, men også på store byer og metropoler for å få en forståelse for de økonomiske forskjellene mellom forskjellige steder. Ved å gjøre dette kan vi få en dypere forståelse av de komplekse faktorene som bidrar til økonomisk suksess.

Hvorfor Velgerne Bør Stemme Liberalistene: En Reise gjennom Frihetens Landskap

Liberalistene: Frihet og ansvar for alle

I en tid der politiske partier stadig kjemper for makt og kontroll, står Liberalistene frem som et friskt pust. De kjemper for individets frihet og ansvar, med en visjon om et samfunn der alle har mulighet til å nå sitt fulle potensial. I denne artikkelen vil vi utforske hva Liberalistene står for og hvorfor du som velger bør vurdere å støtte dem.

Liberalistene er et politisk parti som ble stiftet i 2014 med mål om å skape et samfunn basert på klassisk liberalisme, frihet og kapitalisme. Partiet har en solid organisasjonsstruktur, inkludert et sentralstyre og fylkesstyrer, samt en ungdomsorganisasjon kalt Liberalistisk Ungdom.

Partiprogrammet til Liberalistene er delt inn i flere kategorier som tar for seg ulike samfunnsområder. Blant disse finner vi nullskatt, kutt i offentlige utgifter, personlig frihet, næringsvennlighet og desentralisering (partiprogram).

Trepunktsplanen deres legger vekt på å redusere skatter og avgifter, samt kutt i offentlige utgifter. Dette inkluderer en gradvis overgang til nullskatt for å stimulere økonomisk vekst og entreprenørskap (trepunktsplanen).

Liberalistene er opptatt av personlig frihet og mener at den enkelte har rett til å bestemme over eget liv og eiendom, så lenge det ikke skader andre. Dette inkluderer retten til å beskytte seg selv og sin eiendom, samt retten til ytringsfrihet og trosfrihet (personlig frihet).

Næringsvennlighet er en annen viktig sak for Liberalistene. De ønsker å skape et samfunn der næringslivet kan blomstre uten unødvendige reguleringer og hindringer. Dette innebærer blant annet å redusere byråkrati og offentlig inngripen i markedet (næringsvennlighet).

Desentralisering er også en sentral del av Liberalistenes politikk. De mener at makt og ansvar bør flyttes fra sentralmyndighetene og ned til kommuner og enkeltpersoner. Dette vil gi større frihet og valgmuligheter for den enkelte, samt mer effektive og tilpassede løsninger for ulike samfunnsproblemer (desentralisering).

På kunnskapssiden tilbyr Liberalistene et imponerende utvalg av artikler og litteratur som forklarer deres ideologi og politiske ståsted. Her finner man blant annet artikler om liberalisme, kapitalisme, ytringsfrihet og hvordan den liberale staten skal styres (kunnskap). Gjennom denne kunnskapsbanken kan man få en dypere forståelse av hva partiet står for og hvordan deres politikk vil påvirke samfunnet.

Liberalistene har også et sterkt engasjement i samfunnsdebatten og arrangerer jevnlig events og møter for å spre sine ideer og samle støtte (event). Disse arrangementene gir velgere muligheten til å bli kjent med partiet og deres politiske plattform på en direkte og personlig måte. Landsmøtet i 2023 er et eksempel på et viktig event som setter dagsorden og samler partimedlemmer fra hele landet (landsmøte 2023).

Å bli medlem i Liberalistene gir deg muligheten til å bidra til å forme partiets politikk og fremtidige retning (bli medlem). Ved å støtte Liberalistene økonomisk, kan du også bidra til å finansiere deres politiske arbeid og spre deres budskap om frihet og ansvar (bidra).

Så hvorfor bør du som velger vurdere å stemme på Liberalistene? Fordi de representerer en politisk ideologi som setter individet og dets frihet i sentrum. De tilbyr et alternativ til de tradisjonelle partiene som ofte legger vekt på mer statlig kontroll og inngripen i folks liv. Liberalistene ønsker et samfunn der enkeltmennesker og næringsliv kan blomstre uten unødvendige hindringer, og hvor makt og ansvar er desentralisert og spredt til enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Ved å støtte Liberalistene, bidrar du til å skape et samfunn der frihet, ansvar og entreprenørskap er kjernen i utviklingen. Hvis du tror på individets rett til å bestemme over eget liv og ønsker å se et samfunn som støtter dette, er Liberalistene partiet for deg. Utforsk deres politikk, kunnskapsbank og arrangementer for å få en dypere forståelse av hva de står for og hvorfor deres politikk vil bidra til et friere og mer velstående samfunn for alle.

Utforsk Liberalistenes ressurser

Å støtte Liberalistene betyr å støtte en fremtid hvor individets frihet og ansvar står i sentrum. Bli med i kampen for et samfunn hvor alle har muligheten til å nå sitt fulle potensial uten unødvendige hindringer og statlig kontroll.

Diskusjon

«Norge er et av de landene med mest demokratisk, økonomisk, og sosial frihet, og det helt uten det politiske misfosteret du representerer»

Stephen Philip PreslandDet er viktig å ha en konstruktiv debatt om økonomiske systemer og deres innvirkning på samfunnet. Jeg vil gjerne utfordre din påstand om at Norge er et av de landene med mest demokratisk, økonomisk, og sosial frihet helt uten den økonomiske filosofien jeg representerer. Faktisk vil jeg argumentere for at Norges suksess og velstand i stor grad skyldes økonomisk frihet og klassisk liberalisme.

Norge har, siden grunnloven i 1814, hatt en økonomi med relativt frie markeder og stor økonomisk frihet. Dette har tillatt innovasjon og entreprenørskap å blomstre, og skape et samfunn der muligheter er tilgjengelige for alle. Norges økonomiske frihet er rangert som nr. 12 i verden i 2023, ifølge Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom [1]. Landet har også høye rangeringer for eiendomsrettigheter, rettslig effektivitet og regjeringsintegritet, noe som tyder på at det er et trygt og stabilt miljø for næringslivet [2].

Sammenlign dette med Venezuela, som har verdens største oljereserver, men som har feilet dramatisk som følge av sin sosialistiske politikk [3]. Dette eksemplet illustrerer at naturressurser alene ikke kan sikre et lands velstand og suksess; økonomisk frihet og gode politiske systemer spiller også en viktig rolle.

Norges økonomiske frihet gjenspeiles også i dens åpne markeder og konkurranse. Landet har en handelsfrihet på 84,6, investeringsfrihet på 75,0 og finansiell frihet på 60,0 [4]. Disse tallene viser at Norge er et åpent og konkurransedyktig marked, noe som er i tråd med klassisk liberalistisk tankegang og laissez-faire-økonomi.

Videre, i en forelesning på UiA av Ola. H. Grytten [5], argumenterer han for at økonomisk frihet, i kombinasjon med politiske rettigheter, har bidratt til velstand og sosial mobilitet i mange land, inkludert Norge. Dette understreker at økonomisk frihet og klassisk liberalisme spiller en viktig rolle i Norges suksess.

Jeg vil også nevne at Liberaleren i en artikkel påpeker at 17. mai, Norges nasjonaldag, også kan ses på som «liberalismedagen» [6]. Dette understreker igjen sammenhengen mellom Norges suksess og liberalistiske verdier.

Til slutt vil jeg si at det er viktig å skille mellom sunn konkurranse og grådighet. I en laissez-faire-økonomi kan konkurransen faktisk bidra til å holde grådighet i sjakk, da bedrifter som utnytter arbeidere eller forbrukere risikerer å miste markedsandeler til mer etiske konkurrenter. Dette er en viktig mekanisme for å sikre at samfunnet som helhet nyter godt av den økonomiske aktiviteten.

Når det gjelder innlegget ditt, må jeg påpeke at det inneholder en del personangrep og useriøse påstander. Det er viktig å fokusere på argumentene og spørsmålene i stedet for å angripe hverandre personlig. Er du stolt over å bruke slike taktikker i en debatt?

For å oppsummere, mener jeg at Norges suksess og velstand i stor grad kan tilskrives den økonomiske friheten og klassisk liberalisme som har preget landets økonomi siden 1814. Sammenligningen med Venezuela viser tydelig at det ikke er nok å ha rike naturressurser; man trenger også et økonomisk system som fremmer innovasjon, entreprenørskap og sunn konkurranse. Jeg håper at dette bidrar til en mer konstruktiv debatt om økonomiske systemer og deres innvirkning på samfunnet.

[1] Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom: https://www.heritage.org/index/
[2] Heritage Foundation’s 2023 Rankings: https://www.heritage.org/index/ranking
[3] Heritage Foundation’s Country Profile for Norway: https://www.heritage.org/index/country/norway
[4] Heritage Foundation’s Country Profile for Norway: https://www.heritage.org/index/country/norway
[5] Forelesning i Historie av professor Ola H. Grytten, som forteller om Norges klassisk liberalistiske fortid: https://www.youtube.com/watch?v=ufngnlLygP4&t=176s
[6] Artikkel fra Liberaleren: https://www.liberaleren.no/2022/05/19/17-mai-liberalismedagen/

«Utover det kan du hevde så mye du vil, men du har ingen historisk eller økonomisk empiri som støtter «la det skure» modellen du forfekter.»

Stephen Philip Presland

Jeg vil gjerne takle påstandene i ditt innlegg og forklare hvorfor jeg mener at økonomisk frihet og laissez-faire-økonomi har vært avgjørende for Norges suksess og velstand.

Først og fremst vil jeg påpeke at Norge har hatt en lang historie med økonomisk frihet siden grunnloven i 1814. Dette har lagt grunnlaget for et samfunn der innovasjon og entreprenørskap har blomstret, og skapt et miljø der muligheter er tilgjengelige for alle. Dette kontrasterer sterkt med situasjonen i Venezuela, som har verdens største oljereserver, men har opplevd en dramatisk økonomisk og politisk nedgang som følge av sin sosialistiske politikk. Dette eksemplet viser at det ikke er nok å ha rike naturressurser; man trenger også et økonomisk system som fremmer innovasjon, entreprenørskap og sunn konkurranse.

Du hevder at jeg mangler historisk eller økonomisk empiri for å støtte min «la det skure»-modell, men jeg vil gjerne påpeke at det finnes mange eksempler på vellykkede og velstående land som har oppnådd suksess nettopp på grunn av deres økonomiske frihet. Ifølge Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom (2023) rangeres Norge som nr. 12 i verden, noe som tyder på at det er et land med relativt frie markeder og stor økonomisk frihet. Dette har vært en nøkkelfaktor for å skape velstand og fremgang i det norske samfunnet.

Når det gjelder grådighet, vil jeg understreke at dette er et fenomen som ikke er begrenset til laissez-faire-økonomier og kan eksistere i ethvert system. I en laissez-faire-økonomi kan konkurransen faktisk bidra til å holde grådighet i sjakk, da bedrifter som utnytter arbeidere eller forbrukere risikerer å miste markedsandeler til mer etiske konkurrenter. Dette er en viktig mekanisme for å sikre at samfunnet som helhet nyter godt av den økonomiske aktiviteten.

Jeg vil også påpeke at udemokratisk maktbruk er problemer som vi kan observere oppstår i sosialdemokratier og land som regulerer økonomien sterkt, som for eksemel USA som jo regulerer sin økonomi meget sterkt som vi var inne på tidligere. Et mål for omfanget av reguleringer i USA er antall sider i Code of Federal Regulations (CFR), som inneholder alle de permanente føderale reguleringene som gjelder for økonomi, industri og offentlige forhold. I 2020 inneholdt CFR over 186 000 sider, noe som gir et inntrykk av hvor omfattende det regulatoriske landskapet i USA er. Mye av dette er garantert Regulatory Capture…

For å oppsummere, mener jeg at Norges suksess og velstand i stor grad kan tilskrives den økonomiske friheten og klassisk liberalisme som har preget landets økonomi siden 1814. Økonomisk frihet og politisk frihet går ofte hånd i hånd, og et fritt marked, hvor individer og bedrifter kan konkurrere og utfolde seg uten unødvendig innblanding fra staten, kan bidra til å skape et mer dynamisk og innovativt samfunn der muligheter er tilgjengelige for alle.

«Her i Norge har vi over 70 år med historisk empiri på at den sosialdemokratiske modellen virker over all forventning, og er historisk den beste politiske modellen verden har sett.»

Stephen Philip Presland

Jeg vil argumentere for at det er den økonomiske friheten Norge har hatt siden grunnloven i 1814 som er årsaken til landets velstand, ikke nødvendigvis den sosialdemokratiske modellen. Hvis vi ser på Venezuela, som også har store reserver av olje, er det et politisk og økonomisk missfoster grunnet sosialisme. Norge, derimot, er et økonomisk vidunder på grunn av relativt frie markeder og stor økonomisk frihet.

Presland skrev: «Vi har faktisk 14300 milliarder kr på bok, et av verdens beste helsevesen, er i verdenstoppen hva angår utdanning og forventede levealder, pluss den høyeste BNP av alle industrialiserte land, med unntak av skatteparadiser.»

Dette er imponerende prestasjoner, men de kan i stor grad tilskrives den økonomiske friheten Norge har hatt, noe som er dokumentert av Heritage Foundation i deres Index of Economic Freedom.

Norge er rangert som nummer 12 i verden når det gjelder økonomisk frihet, noe som vitner om en sterk markedsøkonomi, beskyttelse av eiendomsrettigheter og et effektivt juridisk rammeverk.

Presland skrev: «Så, nei vi trenger ikke å blåse liv i et over hundre år politisk lik, som ikke kan vise til noe annet en katastrofale følger.»

Selv om jeg respekterer din mening, vil jeg påpeke at laissez-faire-økonomi og klassisk liberalisme har bidratt til velstand og økonomisk vekst i mange land. Det er viktig å huske på at det ikke er én politisk eller økonomisk modell som passer for alle land, men en kombinasjon av politiske og økonomiske ideer som kan skape en balansert og vellykket økonomi.

Det er også verdt å merke seg at det finnes eksempler på sosialistiske land som har hatt katastrofale følger, slik som Venezuela. Dette er ikke for å si at sosialdemokrati alltid fører til katastrofe, men det er viktig å erkjenne at det finnes både positive og negative eksempler på begge sider av det politiske spektrum.

«THE MYTH OF LAISSEZ-FAIRE»

Stephen Philip Presland

I denne artikkelen hevder Jeff Madrick at en større regjering og høyere skatter kan føre til økt levestandard i USA ved å finansiere prosjekter og programmer som forbedrer livet til den gjennomsnittlige amerikaner. Han argumenterer for at «myten om laissez-faire» har blitt fremmet av feilslåtte økonomer og politikere, og at store regjeringer har fungert bra i andre land som Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.

Som en konsekvent liberalist og sterk tilhenger av laissez-faire økonomi og klassisk liberalisme, må jeg sterkt argumentere mot dette synspunktet. For det første er det viktig å påpeke at økt statlig intervensjon ofte fører til ineffektivitet og sløsing av ressurser. Offentlige tjenester som mottar garanterte midler fra staten uavhengig av tilbudets kvalitet og manglende valgfrihet, fører til langt dårligere tjenester enn det man kan få i et fritt marked. Når offentlige skoler og andre tjenester ikke presterer godt, blir de belønnet med flere midler fra staten, noe som er en sløsing av ressurser som kunne vært utnyttet bedre.

I stedet for å øke skatter og finansiere flere offentlige prosjekter, bør vi fokusere på å redusere statlig innblanding i økonomien og tillate markedet å regulere seg selv. Historien har vist at økonomisk frihet og minimal statlig intervensjon har ført til større økonomisk vekst og velstand for befolkningen. Madrick nevner Milton Friedman som en «feilslått økonom», men Friedmans ideer om frie markeder og begrenset regjering har hatt stor innflytelse på mange vellykkede økonomier rundt om i verden.

Når det gjelder de europeiske landene Madrick nevner som eksempler på vellykkede store regjeringer, er det viktig å merke seg at disse landene også har hatt utfordringer på grunn av deres høye skatter og omfattende offentlige tjenester. For eksempel har Sverige og Norge opplevd økende offentlig gjeld og langsommere økonomisk vekst som et resultat av deres omfattende velferdsstater.

Til slutt vil jeg påpeke at dagliglivet under en utvidet regjeringsnærvær kan føre til mindre personlig frihet og valgmuligheter for borgerne. Økt statlig kontroll over økonomien kan undergrave individets rettigheter og muligheter og dermed redusere livskvaliteten. Det er viktig å huske at regjeringens rolle bør være å beskytte borgerne og deres rettigheter, ikke å kontrollere alle aspekter av deres liv og økonomi.

«What is wrong with a system of laissez-faire economics?»

Stephen Philip Presland deler lenke:

Som en sterk tilhenger av laissez-faire-økonomi og klassisk liberalisme, og med et syn som samstemmer 100% med den østerrikske skolen etter inspirasjon fra Ludwig von Mises, vil jeg argumentere sterkt mot innholdet i denne artikkelen. Den hevder at Adam Smiths teori og det økonomiske systemet han beskrev er en trussel mot økologien. Dette synet er feilaktig og misforstår grunnleggende prinsipper i både Smiths teorier og laissez-faire-økonomi generelt.

For det første hevder artikkelen at Adam Smith var en tidlig systemteoretiker, men problemet med liberalismen er hva den oppmuntrer til å «skje». Kapitalismen utvikler seg og vokser gjennom en pågående uttømming av biologiske og samfunnsmessige ressurser. Dette er en grov forenkling og misforståelse av hvordan laissez-faire-økonomi fungerer. I et fritt marked drives innovasjon og effektivitet av konkurranse, noe som fører til bedre bruk av ressurser og mindre sløsing enn i en planøkonomi.

Videre hevder artikkelen at kapitalismen oppmuntrer til entropi på et helhetlig systemnivå. Dette er igjen en feilaktig påstand. Selv om det er sant at noen industrielle prosesser kan føre til avfall og forurensning, er det også viktig å påpeke at markedsmekanismer og teknologisk innovasjon kan bidra til å redusere miljøskader og skape bærekraftige løsninger.

Når det gjelder sosial ulikhet, hevder artikkelen at laissez-faire fører til en farlig manifestasjon av tilbakekoblingsprinsippet, der rikdom gir rett til å akkumulere mer rikdom, og dermed konsentrerer rikdommen seg i færre hender. Dette ignorerer imidlertid hvordan økonomisk vekst og velstand i et fritt marked kan bidra til å løfte hele befolkningen. Et fritt marked gir muligheter for sosial mobilitet og gir incitamenter for hardt arbeid og entreprenørskap.

Artikkelen påpeker også feil i miljøøkonomi og hevder at den ikke klarer å forsvare seg mot nyliberalismens «frie markedsultras». Men igjen, dette er en grov forenkling. Miljøøkonomi anerkjenner at markedet ikke alltid klarer å ta hensyn til eksterne virkninger, og foreslår derfor bruk av skatter, subsidier og andre mekanismer for å internalisere disse effektene. Dette er en pragmatisk tilnærming som kan fungere innenfor rammene av et kapitalistisk system.

Til slutt hevder artikkelen at prinsippet om selvorganisasjon må reddes fra laissez-faire-perversjonen og gjenopprettes i en mer autentisk form, som reverserer utarmingen av fellesressurser og

i stedet utvider dem i rollen som naturforvaltere. Selv om det er viktig å beskytte og forvalte fellesressursene på en bærekraftig måte, er det ikke nødvendig å forkaste laissez-faire-økonomien fullstendig for å oppnå dette. I stedet kan en kombinasjon av markedsmekanismer og målrettede politiske tiltak bidra til å sikre en bærekraftig utvikling innenfor rammen av et fritt marked.

For å konkludere, artikkelen misforstår grunnleggende prinsipper i både Adam Smiths teorier og laissez-faire-økonomi generelt, og fremsetter flere feilaktige påstander om hvordan et fritt marked fører til økologisk ødeleggelse og sosial ulikhet. Som en konsekvent liberalist og tilhenger av den østerrikske skolen, er det viktig å rette opp disse misforståelsene og understreke hvordan et fritt marked faktisk kan bidra til økonomisk vekst, effektiv ressursbruk og bærekraftig utvikling, samtidig som det gir muligheter for sosial mobilitet og forbedret levestandard for alle.

«Hvordan i helvete kan du påstå at oljefondet har noe som helst med «la det skure» modellen du forfekter?

Stephen Philip Presland

Det gjør jeg ikke. Som en sterk tilhenger av laissez-faire-økonomi og klassisk liberalisme, vil jeg gjerne forklare hvorfor jeg mener at oljefondet ikke er i samsvar med prinsippene jeg støtter. Jeg er av den oppfatning at økonomiske ressurser bør forvaltes i samsvar med den østerrikske skolen, inspirert av Ludwig von Mises.

Ifølge den østerrikske skolen, inspirert av Ludwig von Mises, bør økonomiske ressurser forvaltes på en måte som fremmer individets frihet og reduserer statens innblanding i økonomien.

Oljefondet, som er en stor statlig forvaltet kapitalreserve, kan i noen tilfeller føre til at staten får en for stor rolle i økonomien og dermed redusere individets frihet og valgmuligheter. I stedet for å stole på offentlige investeringer og statlige ressursforvaltning, bør vi oppmuntre til privat initiativ og konkurranse for å fremme økonomisk vekst og velstand.

Den østerrikske skolen argumenterer for at markedet er best i stand til å fordele ressurser effektivt og tilpasse seg endringer i forbrukernes behov og preferanser. En slik tilnærming ville innebære at oljefondets ressurser kunne bli bedre utnyttet gjennom private investeringer, som kunne skape mer produktivitet, innovasjon og økonomisk vekst.

I tillegg mener jeg at statens rolle i å beskytte individets rettigheter og opprettholde loven er viktigere enn å forvalte en stor kapitalreserve som oljefondet. Ved å redusere statens innblanding i økonomien og fokusere på kjerneoppgaver som politi, rettsvesen og militære, kan vi sikre at samfunnet fungerer effektivt og at individets frihet og rettigheter blir ivaretatt.

For å konkludere, mener jeg at oljefondet ikke nødvendigvis er i samsvar med prinsippene for klassisk liberalisme og laissez-faire-økonomi. Ved å følge den østerrikske skolens tilnærming og redusere statens innblanding i økonomien, kan vi fremme individets frihet, økonomisk vekst og velstand på en mer bærekraftig og effektiv måte.

Presland skrev: «Har du røykt sokkene dine? Du ser ikke ut til å forstå at økonomisk, sosial og politisk frihet ikke er forbeholdt Liberalismen du forfekter.»

La oss holde oss til saklige argumenter og unngå personangrep. Jeg forstår at økonomisk, sosial og politisk frihet ikke er forbeholdt liberalismen, men det er nettopp liberalismen og laissez-faire-økonomi som har vist seg å være de mest effektive systemene for å fremme frihet og velstand.

Presland skrev: «Hva angår personangrep bør du gå stille i dørene, ettersom du har viet en hel blogg side for å latterliggjøre meg. Ikke bare er du politisk og moralsk bedervet, men en hykler av dimensjoner.»

Mitt mål er å fokusere på argumentene, ikke personangrep. Jeg vil gjerne be om unnskyldning dersom du har oppfattet noe jeg har sagt som et personangrep, og jeg vil forsøke å holde diskusjonen saklig.

Presland skrev: «Norges suksess er ene og alene pga. at vi har brukt overskuddet av våre felles ressurser til å direkte investere i Norges innbyggere. Herunder helse, utdanning, arbeiders rettigheter, kvinners likestilling, barnehager osv.»

Som en konsekvent liberalist, mener jeg at ditt argument ikke tar hensyn til det private markedets potensiale for å skape velstand og sosial utvikling. Historien om Big Bite, som nevnt i artikkelen nedenfor, illustrerer hvordan markedet fungerer for å eliminere dårlig kvalitet og gjerrighet og tvinger bedrifter til å konkurrere for kundenes tilfredshet, noe offentlige tjenester ikke gjør, ettersom offentlige tjenester mottar skattepenger herfra og inn i evigheten og nesten aldri fører til noen utvikling eller forbedringer basert på befolkningens prefferanser. Vi må bite tennene sammen og ta til takke med det vi får: Vi får aldri vite av noe bedre heller når vi ikke får byttet det ut gjenom valgfrihet.

I et privat marked kan kunder enkelt oppsøke konkurrerende tilbud og dermed sørge for at bedrifter må levere kvalitetstjenester for å overleve. På den annen side, i et offentlig monopol styrt av staten, har kundene ofte ingen annen mulighet enn å akseptere det som tilbys, selv om kvaliteten er dårlig.

Når det gjelder offentlige tilbud som helse, utdanning og barnehager, mener jeg at statens eneste rolle bør være å beskytte individets rettigheter, inkludert like rettigheter for alle. Dette betyr at staten bør fokusere på kjerneoppgaver som politi, rettsvesen og militære, og la det private markedet ta seg av tjenester som kan skape konkurranse og tilfredsstille kundenes behov bedre.

Markedet gir ofte nye alternativer når noe forsvinner fordi vi velger det bort på grunn av dårlig kvalitet, i sterk motsetning til det offentlige. Big Bite er et eksempel på hvordan markedet gir og markedet tar. Når noe forsvinner fordi det er for dårlig, dukker som oftest et nytt alternativ frem.

Derfor mener jeg at suksess ikke bare kan tilskrives offentlig investering i Norges innbyggere, men også markedets evne til å skape konkurranse og fremme forbedringer i tjenester og produkter.

Jeg vil dessuten argumentere for at det er den økonomiske friheten Norge har hatt siden grunnloven i 1814 som er hovedårsaken til landets velstand. Vi kan se på eksemplet med Venezuela, som også har store oljereserver, men er et politisk og økonomisk katastrofeområde grunnet sosialisme. Norge er et økonomisk vidunder på grunn av relativt frie markeder og stor økonomisk frihet.

Presland skrev: «Nei du kan ikke vise til at «la det skure» modellen du forfekter fører til mer likhet og velstand for et lands innbyggere, heller tvert imot.»

Tvert imot, historien har vist at land med høy økonomisk frihet opplever større velstand og likhet enn land med høy grad av statlig intervensjon. Økonomisk frihet gir individene muligheten til å skape verdier og velstand, noe som

i sin tur bidrar til økt levestandard og velferd for befolkningen som helhet. Jeg er overbevist om at en laissez-faire-økonomi og klassisk liberalisme gir den beste plattformen for økonomisk vekst og sosial utvikling.

For å oppsummere, la oss holde oss til saklige argumenter og unngå personangrep. I løpet av denne debatten har jeg telt fem useriøse setninger i ditt innlegg, og jeg håper vi kan fortsette diskusjonen med et fokus på argumentene og ideene vi presenterer.

Det er viktig å huske at økonomisk frihet og laissez-faire-økonomi har en lang historie med å fremme velstand og sosial utvikling. Norge er et godt eksempel på hvordan en kombinasjon av økonomisk frihet og ansvarlig forvaltning av nasjonale ressurser kan føre til en høy levestandard og velferd for befolkningen. Jeg vil fortsette å støtte klassisk liberalisme og laissez-faire-økonomi som den mest effektive veien mot økonomisk vekst og sosial likhet.

Complexity Economics Shows Us Why Laissez-Faire Economics Always Fails

Stephen Philip Presland

I denne artikkelen av Eric Liu og Nick Hanauer argumenteres det for at laissez-faire økonomi alltid feiler. Jeg vil imidlertid sterkt bestride flere av påstandene og argumentene som fremmes i artikkelen. Jeg vil utdype og forklare i stor detalj hvorfor disse påstandene er feil og bryter med den østerrikske skolen og mitt syn.

For det første, hevder artikkelen at tradisjonell økonomisk teori ikke klarer å forklare hvordan rikdom blir skapt og antar at markedet er perfekt effisient og selv-korrigerende. Dette er en misforståelse av den østerrikske skolens syn. I den østerrikske skolen er markedet ikke sett på som perfekt effisient, men som en prosess der aktører koordinerer seg gjennom prissystemet. Det er en kontinuerlig prosess med feil og korrigering, og ingen perfekt likevekt antas.

Artikkelen antyder også at laissez-faire økonomi fører til radikal økonomisk ulikhet og økonomisk ustabilitet. Dette er en forenkling som ikke tar hensyn til hvordan et fritt marked fungerer. I et fritt marked vil konkurransen og forbrukernes valg bidra til å korrigere ubalanser og ulikheter over tid. Det er viktig å skille mellom ulikhet som følge av markedskrefter og ulikhet som følge av politiske inngrep og reguleringer.

Videre argumenterer artikkelen for at tradisjonell økonomisk teori og laissez-faire økonomi fører til umoralske markedsutfall og at markedet må formes av moralske valg og statlige inngrep. Dette synet strider mot klassisk liberalisme og den østerrikske skolen, som hevder at individuell frihet og eiendomsrettigheter danner grunnlaget for moralsk og økonomisk velstand. Statlig intervensjon og reguleringer kan ofte føre til utilsiktede konsekvenser og markedssvikt som skader økonomien og samfunnet mer enn det bidrar til moralske utfall.

Artikkelen beskriver også økonomier som komplekse, adaptive systemer som oppfører seg på irrasjonelle og ofte voldelige måter, og hevder at tradisjonell økonomisk teori ikke forstår dette. Imidlertid er det viktig å påpeke at den østerrikske skolen nettopp fokuserer på menneskelig handling og usikkerhet som grunnlaget for økonomisk analyse. Aktører i økonomien er ikke antatt å være perfekt rasjonelle, men handler ut fra deres subjektive verdier og begrensede kunnskap. Den østerrikske skolen anerkjenner økonomiens kompleksitet og ser markedet som en dynamisk og evolusjonær prosess.

Til slutt er det viktig å påpeke at laissez-faire økonomi ikke er en blind tro på markedet uten noen form for etisk overveielse. Klassisk liberalisme og den østerrikske skolen fremmer individuell frihet, eiendomsrettigheter og et fritt marked som grunnlaget for en velfungerende og rettferdig økonomi. Etisk ansvar og moralske verdier er viktige elementer i denne filosofien, og det er nettopp gjennom disse verdiene at markedet kan fungere effektivt og tilrettelegge for velstand for alle.

Kritikken som fremsettes i artikkelen av Liu og Hanauer, overser nyansene i den østerrikske skolens tanker og forveksler laissez-faire økonomi med en naiv og dogmatisk tilnærming. For å ha en grundig og konstruktiv debatt om økonomiske teorier og politikk, må vi unngå slike forenklinger og misforståelser, og i stedet fokusere på de underliggende prinsippene og verdier som ulike økonomiske retninger bygger på.

Adam Smith was no Laissez-Faire Ideologue!

Stephen Philip Presland

I denne artikkelen hevder forfatteren at Adam Smith ikke var en laissez-faire ideolog, og at han var mer nyansert i sitt syn på økonomi enn det som ofte fremstilles. Jeg vil imidlertid argumentere for at flere av påstandene og tolkningene som fremmes i artikkelen ikke gir et fullstendig bilde av Smiths økonomiske tenkning og hvordan dette stemmer overens med mitt syn og den østerrikske skolens perspektiver.

Forfatteren hevder at Smith ikke nødvendigvis støttet ideen om at en økonomi fungerer best når den er helt fri for statlig kontroll, og at han i stedet så på et samspill mellom selvinteresse og konkurranse innenfor visse rammer. I følge forfatteren innebærer laissez-faire økonomi at regjeringens rolle er begrenset til å beskytte eiendomsrettigheter og håndheve kontrakter.

Charley Dewberry skrev: «Selv om Smith så verdien i egeninteresse, var han ikke så naiv at han trodde at individuell egeninteresse alltid fremmer samfunnets beste interesser. Han anerkjente de reelle problemene og farene ved uinnskrenket egeninteresse.»

Selv om det er riktig at Smith anerkjente at selvinteresse ikke alltid er til samfunnets beste, må vi ikke glemme at han også så på selvinteressen som en viktig drivkraft i økonomien. Smith forsto at mennesker handler ut fra egne interesser og at dette kan føre til økt velstand for alle når det foregår innenfor et marked som er fritt for unødvendige reguleringer og inngrep fra staten. Dette stemmer overens med den østerrikske skolens syn, hvor markedet betraktes som en prosess der aktører koordinerer seg gjennom prissystemet, og hvor feil og korrigeringer er en naturlig del av prosessen.

Charley Dewberry skrev: «Han trodde ikke at deres egeninteresse naturlig fremmet det offentlige gode, som de følgende tre eksemplene vil illustrere.»

Forfatteren gir eksempler på hvor Smith uttrykte skepsis til forretningsfolks motivasjon og deres bidrag til samfunnets beste. Det er imidlertid viktig å påpeke at Smith også forsto at konkurranse og et fritt marked kunne bidra til å korrigere denne typen adferd og føre til bedre resultater for samfunnet som helhet.

Forfatteren påpeker at Smith hadde kontakt med de franske økonomene, fysiokratene, og at han delte noen av deres synspunkter om økonomi og konkurranse. Dette viser at Smiths tenkning var mer kompleks og nyansert enn det som ofte fremstilles, og at han faktisk hadde en del til felles med den østerrikske skolen og mitt syn på økonomi.

I konklusjon, er det viktig å anerkjenne nyansene i Adam Smiths økonomiske tenkning og hvordan dette harmonerer med den østerrikske skolens perspektiver og mitt syn på laissez-faire økonomi. Selv om Smith kan ha vært skeptisk til visse aspekter av selvinteresse og forretningsfolks motivasjoner, så han også på konkurranse og et fritt marked som viktige faktorer for økonomisk vekst og velstand. Han forsto at mennesker handler ut fra egne interesser, men at dette kan føre til økt velstand for alle når det skjer innenfor et marked som er fritt for unødvendige reguleringer og statlige inngrep. Dette stemmer overens med den østerrikske skolens syn og mitt eget syn på laissez-faire økonomi.

Det er derfor viktig å lese Adam Smiths verker med et åpent sinn og ikke la seg påvirke av forenklede fremstillinger av hans økonomiske tenkning. Smiths synspunkter og ideer kan fortsatt være relevante og nyttige i dagens økonomiske debatter, og hans bidrag til økonomisk teori er en viktig del av grunnlaget for klassisk liberalisme og den østerrikske skolen. Jeg vil derfor oppfordre til en grundigere og mer nyansert lesning av Smiths verker, for å få en bedre forståelse av hans bidrag til økonomisk tenkning og hvordan dette passer inn i en større kontekst av laissez-faire økonomi og klassisk liberalisme.

Debunking the Myth of a Free Market Run Wild

Stephen Philip Presland

Presland skrev: «https://www.businessinsider.com/debunking-the-myth-of-a-free-market-run-wild-2011-5?r=US&IR=T»

Takk for lenken du delte. Jeg vil gjerne kommentere og argumentere mot noen av påstandene som fremsettes i artikkelen.

For det første hevder artikkelen at det ikke eksisterer noen «ekte» frie markeder, og at enhver økonomi har en viss grad av statlig intervensjon og regulering. Selv om dette er sant i mange tilfeller, betyr det ikke at vi ikke kan forstå og analysere effektene av ulike grader av markedsfrihet. Det finnes eksempler på økonomier som i større grad er basert på prinsipper om laissez-faire og klassisk liberalisme, og disse økonomiene har ofte vist seg å være mer effektive og dynamiske enn økonomier som er sterkt regulert og kontrollert av staten.

Et annet poeng i artikkelen er at deregulering og markedsliberalisering har ført til økonomiske kriser, som finanskrisen i 2008. Men det er viktig å merke seg at finanskrisen ikke nødvendigvis var et resultat av frie markeder som «løp løpsk», men heller et resultat av feilslåtte politikker, dårlig regulering og statlig inngripen i økonomien. Det er ikke frie markeder som er problemet, men snarere hvordan staten har blandet seg inn og skapt dårlige insentiver og feilallokering av ressurser.

Artikkelen nevner også at offentlige tjenester, som utdanning og helsevesen, er nødvendige for å sikre likhet og velferd for alle. Imidlertid er det viktig å påpeke at offentlige tjenester som mottar garanterte midler fra staten uavhengig av tilbudets kvalitet og manglende valgfrihet, ofte fører til langt dårligere tjenester enn det man kan få i et fritt marked. Når offentlige skoler og helsevesen ikke fungerer optimalt, blir de ofte belønnet med flere midler fra staten, noe som er sløsing av ressurser som kunne vært utnyttet bedre.

Det finnes flere eksempler på hvordan markedet kan levere bedre tjenester enn staten, og det er viktig å vurdere disse alternativene når man diskuterer økonomiske systemer og politikk. Markedet kan tilby innovative løsninger og valgfrihet for individet, noe som ofte gir bedre resultater enn en ensartet offentlig tjeneste som ikke er utsatt for konkurranse og insentiver til å forbedre seg.

I lys av dette mener jeg at det er viktig å fremme en økonomi basert på prinsippene om laissez-faire og klassisk liberalisme, der markedskreftene får virke fritt og individets frihet og ansvar blir respektert.

«Du skriver at statlig inngripen ofte fører til uheldige konsekvenser. Alle former for inngripen være deg i regi av det statlig, eller private lan ha uheldige konsekvenser.»

Presland

Selv om det er sant at både statlige og private inngripener kan føre til uheldige konsekvenser, er det viktig å skille mellom de to. Statlige inngripener innebærer tvang og ensretting, mens private inngripener skjer frivillig og gir rom for konkurranse og innovasjon. Når det gjelder de negative konsekvensene av statlig intervensjon, er det nettopp tvangen og mangel på konkurranse som fører til ineffektivitet og sløsing med ressurser.

Stephen Philip Presland skrev: «Faktisk har uregulert kapitalisme en brutal historie av død og lidelser, der man har måtte ha statlig reguleringer for å hindre dette.»

Det er viktig å ikke forveksle uregulert kapitalisme med laissez-faire-kapitalisme. Uregulert kapitalisme kan innebære mangel på rettighetsbeskyttelse og lovhåndhevelse, noe som kan føre til utnyttelse og misbruk. Laissez-faire-kapitalisme, derimot, innebærer at staten beskytter individets rettigheter og opprettholder lov og orden, samtidig som den lar markedet fungere fritt innenfor disse rammene. Dette gir rom for konkurranse og innovasjon, som fører til økt velstand og bedre levekår for alle.

Stephen Philip Presland skrev: «»La det skure» modellen du forfekter ble henlagt til den politiske kirkegården for over hundre år siden, og det med god grunn, og bare en kynisk maktkåt drittsekk, eller en politisk og morals bedervet person vil prøve å blåse live i det politiske liket.»

Det er uheldig at du velger å ty til personangrep i stedet for å holde deg til saklige argumenter. Laissez-faire-prinsippene har ikke blitt «henlagt til den politiske kirkegården», men er fortsatt en viktig del av den økonomiske og politiske debatten. Mange av de raskeste voksende og mest velstående økonomiene i verden har adoptert elementer av laissez-faire-kapitalisme, og disse landene har opplevd en betydelig økning i levestandard og velferd for sine innbyggere.

Stephen Philip Presland skrev: «Du er som en religiøs person som har et lemfeldig forhold til fakta som motstrider dine feile overbevisninger.»

Igjen, det er skuffende at du velger å angripe meg personlig i stedet for å fokusere på argumentene. Mitt mål er å fremme en konstruktiv og saklig debatt om hvordan vi best kan sikre individets frihet og økonomisk vekst for alle. Å sammenligne meg med en «religiøs person» bidrar

«Det nytter ikke å argumentere med en politisk fanatiker som har en lemfeldig forhold til fakta, og ikke skjønner hvorfor «La det skure» modellen ble henlagt til den politiske kirkegården for over hundre år siden. Du kan ikke vise til noe historiske eksempler på hvor fortreffelig «la det skure» modellen du forfekt er, og kommer med lame patetiske bortforklaringer, eller direkte faktafornektelse og historieforfalskning når man peker ut konsekvensene. Mao. helt i tråd med religiøse fanatikere.»

Stephen Philip Presland

Først og fremst vil jeg si at det er viktig å opprettholde en respektfull tone i diskusjonen, og jeg vil heller fokusere på å presentere argumentene mine i stedet for å angripe andre. Nå har du 4 useriøse setninger i ditt innlegg.

Når det gjelder historiske eksempler på laissez-faire økonomier som har lykkes, kan man se på den økonomiske veksten i USA på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Dette var en tid med liten statlig intervensjon, og økonomien vokste raskt som et resultat. Selv om dette ikke er en perfekt modell, viser det at det er mulig for en laissez-faire økonomi å lykkes.

Det er viktig å huske at laissez-faire økonomi og klassisk liberalisme ikke nødvendigvis innebærer en total mangel på regulering eller statlig intervensjon. Det handler om å finne en balanse mellom personlig frihet, markedsdynamikk og begrenset statlig innblanding for å skape et samfunn der folk kan trives og realisere sine drømmer.

Jeg vil også understreke at å sammenligne politiske overbevisninger med religiøs fanatisme ikke bidrar til en konstruktiv debatt. Vi bør fokusere på å utveksle ideer og argumenter basert på fakta og logikk, i stedet for å ty til personangrep og sterotypier.

Jeg er åpen for å høre dine motargumenter og diskutere ulike perspektiver på denne saken. La oss forsøke å holde debatten saklig og respektfull.

Stein Hansen skrev: «Stephen Philip Presland Takk for at du deler dine tanker om klassisk liberalisme og den frie markedsøkonomien. Det er alltid hyggelig å høre fra folk som har en litt… unik forståelse av politisk teori og økonomi.

For det første, å kalle den frie markedsøkonomien for «La det skure» modellen viser en mangel på forståelse for hva denne ideologien faktisk går ut på. Fri markedsøkonomi handler ikke om å la alt gå sin egen vei uten regulering eller ansvar, men om å gi en frihet til å handle og samhandle uten unødvendig politisk innblanding. Dette gir et bedre grunnlag for økonomisk vekst og velstand for alle.

Det du kaller «La det skure» modellen er en forenklet og feilaktig beskrivelse av hva klassisk liberalisme faktisk handler om. Fri markedsøkonomi innebærer ikke en total mangel på regulering eller ansvar, men heller en minimal statlig inngripen for å sikre en rettferdig og effektiv økonomisk konkurranse.

Når du hevder at det ikke finnes historiske eksempler på vellykket klassisk liberalisme, ignorerer du de mange samfunnene som har oppnådd stor velstand og fremgang gjennom fri markedsøkonomi. Det er viktig å erkjenne at økonomisk frihet har vært en avgjørende faktor i å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom og skape økonomisk fremgang i hele verden.

La det skure-modellen, også kjent som den frie markedsøkonomien, er ikke en utdatert ideologi som ble henlagt til den politiske kirkegården for over hundre år siden. Tvert imot har den klassiske liberale ideologien vist seg å være en av de mest vellykkede og bærekraftige ideologiene i moderne tid. Dette er dokumentert av både historiske eksempler og moderne økonomisk teori.

For det andre, den klassiske liberalistiske ideologien er ikke basert på faktafornektelse eller historieforfalskning, men heller på en dyp forståelse av menneskelig atferd og økonomisk teori. Ludwig von Mises, en av de mest fremtredende klassiske liberale tenkerne, argumenterte sylskarpt for at den frie markedsøkonomien er den mest effektive måten å organisere samfunnet på, og at forsøk på å regulere markedet kun fører til økonomisk ineffektivitet og tap av personlig frihet.

Videre, når du beskriver tilhengere av klassisk liberalisme som politiske fanatikere med lemfeldig forhold til fakta, viser det en manglende forståelse for de rasjonelle og empiriske argumentene som støtter denne ideologien. Klassisk liberalisme baserer seg på prinsippet om individuell frihet og ansvar, og er ikke dogmatisk eller ideologisk som du påstår. Det er heller en konstant forbedring og tilpasning av ideene til virkeligheten som kjennetegner klassisk liberalisme.

Og når det gjelder Norge, kan vi ikke glemme at vår egen grunnlov er bygget på liberale prinsipper. Frihet er en sentral verdi i vår nasjonale identitet, og dette stammer fra den klassiske liberale idétradisjonen.

Det er mulig du overser en liten detalj når det kommer til Norge som nasjon: Vi har faktisk fundamentet vårt i den klassiske liberale idétradisjonen! Men det kan jo hende at du har bodd under en stein i all din tid her i landet, så jeg skal gi deg en liten oppsummering.

Den norske grunnloven er tuftet på prinsipper som individuell frihet, likeverd, og rettsstatens prinsipper. Dette innebærer at statens makt skal være begrenset og at borgerne skal ha rett til å ytre seg og organisere seg fritt uten frykt for represalier fra myndighetene. Kort sagt, vi nordmenn liker frihet, og vi liker å vite at staten ikke kan begynne å snoke i sakene våre uten god grunn.

Nå, jeg skjønner at du kanskje ikke er så veldig imponert av disse liberale prinsippene. Kanskje du heller foretrekker å bo i et samfunn der staten har kontroll over alt og alle, og der en liten elite bestemmer hva som er best for resten av oss. Det kan jo være en spennende tanke. Men for de av oss som setter pris på frihet og demokrati, er den klassiske liberale tradisjonen fortsatt viktig.

Jeg håper du nå har en litt bedre forståelse av den liberale arven i Norge. Og kanskje du til og med vil vurdere å omfavne litt av den selv. Eller kanskje ikke. Uansett, vi nordmenn vil fortsette å feire vår frihet og likeverd, og vi er stolte av vår arv fra den klassiske liberale idétradisjonen.

Til slutt, Stephen, kan jeg ikke unngå å legge merke til at du gjentar de samme feilene om og om igjen, og det virker som om du er ganske dogmatisk i din posisjon ved at du ikke tar til deg ny informasjon eller endrer din argumentasjon. Dette er et problematisk trekk når man ønsker å ha en konstruktiv debatt basert på fakta og logikk.

Kanskje det er på tide å åpne øynene for andre perspektiver og vurdere at du ikke alltid har rett?

Jeg oppfordrer deg til å være åpen for nye ideer og informasjon, og til å se på klassisk liberalisme med et åpent sinn.

«Det er et historisk fatum at hverken England, eller USA ville sett den enorme velstandsøkningen uten de frarøvede ressursene, og at pga. «la det skure» modellen ville ha vært et enda større skille mellom et fåtall superrike (Rober baronene) og resten av befolkingen.»

Stephen Philip Presland

Det er viktig å forstå at det er en vanlig misforståelse å tro at de såkalte «Robber Barons» utnyttet arbeidere og konsumenter for å skape en stor kløft mellom rik og fattig. Faktisk, ifølge forskning av økonomer som Milton Friedman og historikere som Burton W. Folsom Jr., var mange av disse forretningsmennene innovative entreprenører som bidro til økonomisk vekst og forbedret levestandarden for mange mennesker. De skapte arbeidsplasser og nye teknologier, og de bidro til å senke prisene på varer og tjenester.

Det er også viktig å merke seg at økonomisk ulikhet er et naturlig resultat av ulike menneskers evner og arbeidsinnsats i et fritt marked. Dette betyr ikke nødvendigvis at de fattige blir dårligere stilt. Tvert imot, økonomisk vekst skaper ofte nye muligheter og løfter alle, inkludert de fattigste i samfunnet.

Det er viktig å ikke forveksle laissez-faire økonomi med historiske urettferdigheter og maktmisbruk. Laissez-faire økonomiske prinsipper fokuserer på å minimere statens innblanding i markedet og fremme frihet og personlig ansvar, noe som kan skape vekst og velstand når det implementeres på en etisk og rettferdig måte.

Det er også verdt å merke seg at det er mange eksempler på land som har hatt økonomisk vekst uten å ty til plyndring eller utnyttelse av andre. Økonomisk vekst er ikke avhengig av disse handlingene, men av innovasjon, entreprenørskap og frie markeder.

Du kan jo nevne hva USA hadde vært om de ikke hadde frarøvet urbefolkningen landet og ressursene. Eller den enorme velstanden England frarøvet koloniene. Om man skal bruke USA og England på 1800 tallet så kan man ikke trekke frem innovasjon og frie markeder som om det lever i et vakuumskille fra alle ressursene og landet som ble frarøvet urbefolkningen. Trekker man det fra ville man sitte igjen med et negativ balanse med et fåtall superrike, og resten av befolkingen i fattigdom.

Stephen Philip Presland

Stein Hansen skrev: Det er flere feilaktige påstander i det du skriver, Stephen.

For det første, å tilskrive all velstand i USA og England på 1800-tallet til frarøving av land og ressurser fra urbefolkningen og kolonier er en grov forenkling av historien. Mens det er sant at det var utnyttelse av andre land og befolkninger, var det også en periode med sterk innovasjon og teknologisk utvikling som ledet til økonomisk vekst og velstand. Du kan ikke ignorere dette faktum når du evaluerer årsakene til velstand.

For det andre, å antyde at frie markeder ikke hadde noe å gjøre med velstandsøkningen, er også feil. Det var nettopp markedskreftene som tillot for innovasjon og effektivitet i produksjonen, som igjen ledet til økonomisk vekst. Frihet til å handle og konkurrere førte til høyere levestandarder for alle.

For det tredje, å antyde at hvis vi fjernet frarøving av land og ressurser fra historien, ville vi sittet igjen med et negativt balanse med bare noen få superrike og resten i fattigdom, er en antagelse som ikke har noen grunnlag i virkeligheten. Det er ingen tvil om at urimelig makt og ressursfordeling bidro til økt ulikhet, men det er også et faktum at innovasjon og økonomisk vekst har ført til at flere mennesker har fått bedre livskvalitet og muligheter.

Det er viktig å anerkjenne de feilene og urettferdighetene som har skjedd i historien, men det er også viktig å se på de faktiske årsakene til velstandsøkningen og hva som kan bidra til økt velferd og frihet for alle i dag.

Det er en vanlig misforståelse at det frie markedet opererer etter jungelens lov, der kun de sterkeste og mektigste overlever og trives. Dette er langt fra sannheten. I en fri markedsøkonomi er det individuelle friheten og den private eiendomsretten som er grunnleggende prinsipper. Dette skaper et system der økonomisk suksess er avhengig av evnen til å tilby verdiskapning for andre, og hvor konkurransen sørger for at ingen aktør har en uforholdsmessig stor makt.

I et fritt marked er det ikke mulig å bruke makt og vold for å tvinge andre til å følge ens vilje, da staten beskytter eiendomsretten og individuelle rettigheter. Dermed kan ingen monopolisere markedet, og markedet selv straffer dem som forsøker å skape seg en urettmessig fordel. Dette skaper et system hvor innovasjon og verdiskapning belønnes, og forbrukernes ønsker og behov blir imøtekommet på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Så når vi snakker om det frie markedet, snakker vi om et system som verdsetter individuell frihet og skaper et konkurransedyktig miljø som belønner verdiskapning og innovasjon, og hvor jungelens lov ikke har noen plass.

Til slutt, vil jeg igjen påpeke at du virker dogmatisk i dine synspunkter og ikke er villig til å ta til deg ny kunnskap og raffinere dine argumenter. Å insistere på at det er kun en enkelt årsak til velstand eller fattigdom, eller å avvise historisk fakta og økonomisk teori som ikke passer inn i ens verdensbilde, er ikke bare feil, men også skadelig for en konstruktiv debatt. Vi bør være åpne for å lære og lytte til andres synspunkter, selv om de ikke alltid stemmer overens med våre egne.

Stein Hansen skrev: Stephen Philip Presland Det er alltid interessant når noen prøver å kaste skygge over de økonomiske prestasjonene til land som USA og Storbritannia ved å argumentere at det var bygget på krig, slaveri og landtyveri. Selvfølgelig er det viktig å anerkjenne historiske feilgrep og urettferdigheter, men det er viktig å huske at velstandsøkningen i disse landene var basert på mye mer enn bare vold og undertrykkelse.

Å tilskrive hele velstandsøkningen til krig og slaveri er som å si at man bare kan lage en god suppe ved å tilsette arsenikk – det er en farlig og giftig tilnærming til å skape suksess. Det er både unyansert og feil å antyde at velstand og fremgang kun kan oppnås gjennom undertrykkelse og utnyttelse av andre mennesker og nasjoner. I virkeligheten er det frie og rettferdige markedene som har vist seg å være den mest effektive måten å øke velstand og muligheter for alle på.

Det er også verdt å nevne at en stor del av den velstandsøkningen som disse landene opplevde, var basert på innovasjon og teknologisk utvikling, noe som er en av hjørnesteinene i den klassiske liberale økonomien. Ludwig von Mises selv pekte på dette da han forklarte at frihet til å innovere og forbedre produkter og tjenester var en av de viktigste forutsetningene for økonomisk vekst.

Når det gjelder din kommentar om Lars Jøran sin tvilsomme moral, vel, det er ikke mye jeg kan gjøre med det. Men jeg vil oppfordre deg til å ta en nærmere titt på den klassiske liberale idétradisjonen og dens fundamentale prinsipper, som individuell frihet og ansvar, privat eiendomsrett og rettferdighet for alle. Kanskje du vil oppdage at dette ikke er en dogmatisk tro, men heller en tilnærming basert på sunn fornuft og rasjonell tenking.

Til slutt vil jeg gjerne minne deg om viktigheten av å holde seg åpen for nye ideer og informasjon, og ikke å bli dogmatisk i sin tilnærming til politikk og økonomi. Som Friedrich Hayek en gang sa: «Den største utfordringen med vår tid er ikke at folk vil ha mer frihet, men at de ikke skjønner hva frihet betyr.» La oss fortsette å ha åpen og saklig debatt om viktige spørsmål, og alltid være villige til å justere våre synspunkter basert på fakta og fornuft.

Stein Hansen, Du kommer med mye svada og påstander som overhode ikke holder vann. Det er vel bare Liberalister som tror at det kun er frie markeder som driver innovasjon, eller effektivisering. Så du kan slutte å ta eierskapet til dette, ettersom god utdanning og kapital, og i mange tilfeller krig, som er de største drivkraften til nyvinning og effektivisering. Det eneste «la det skure» modellen har bidratt med er å skape sultekatastrofer, og akkumulasjon av enorme rikdommer hos et fåtall robber baroner, som da har brukt makten i kraft av rikdommen til å tilegne seg enda mer makt og rikdommer. Det er med god grunn man henla «la det skure» modellen til den politiske kirkegården for over hundre år siden, og bare politisk og moralsk bedervede personer med begrenset kognitive evner prøver å blåse liv i det politiske kadaveret.

Stephen Philip Presland

Stein Hansen skrev: «Stephen Philip Presland Det virker som om du er så forutinntatt mot liberalismen at du ikke engang kan gi den æren for å ha bidratt til noen av de største fremskrittene i menneskehetens historie. Du har også helt misforstått myten om the Robber Barons. Det er ikke kapitalismen som har skapt denne myten, men heller politikere og intellektuelle som ønsker å demonisere de som har bygget opp store formuer gjennom entreprenørskap og innovasjon, slik jeg nettopp forklarte i forrige innlegg.


Det er sant at utdanning og kapital kan bidra til innovasjon og effektivisering, men det er det frie markedet som gir de rette insentivene for å bruke disse ressursene på en måte som skaper maksimal verdi for samfunnet. Det er gjennom konkurranse og innovasjon at vi får bedre produkter og tjenester til en lavere kostnad for forbrukerne. Det er også gjennom den frie markedsøkonomien at vi har sett en dramatisk reduksjon i fattigdom over hele verden.


Når det gjelder «la det skure» modellen, så er det en karikatur av klassisk liberalistisk tenkning. Ingen seriøse liberalister vil argumentere for at markedene bør være helt uregulert og at staten ikke har noen rolle å spille. Tvert imot, det er en grunnleggende del av liberalismen å ha en rettferdig og transparent regulering av markedene, for å beskytte individuelle rettigheter og friheter.
Når det gjelder the Robber Barons, så er det en myte at de var frie markedsaktører som ble rike gjennom suksessfull entreprenørskap. Tvert imot, mye av deres makt var forankret i politisk makt som de kjøpte og betalte for. De benyttet seg av politisk innflytelse for å oppnå fordeler som var skadelige for konkurrenter og for forbrukerne.


Det er viktig å ikke la seg forføre av fristelsen til å bruke tvang mot fredelige mennesker for å forsøke å skape en utopisk samfunnsmodell. Historien har vist oss gang på gang at forsøk på å skape slike samfunn har endt opp med å undertrykke individuelle rettigheter og friheter, og skape et helvete i stedet for himmelen på jord.»

Stephen Philips personangrep og problematiske utsagn:

Stein Hansen skrev: «Stephen Philip Presland Det er også flere utsagn i kommentaren din som kan anses som useriøse og som ikke bidrar til en produktiv debatt. Her er en gjennomgang av noen av dem:

«Du kommer med mye svada og påstander som overhode ikke holder vann.»

Dette utsagnet er et personangrep og en nedvurdering av motstanderens argumenter uten noen begrunnelse for hvorfor de ikke holder vann. Det bidrar ikke til en produktiv debatt, og er heller ikke en måte å utfordre motstanderens argumenter på.

«Det er vel bare Liberalister som tror at det kun er frie markeder som driver innovasjon, eller effektivisering.»

Dette utsagnet kan anses som en generalisering og stereotypisering av en gruppe mennesker, og er ikke nødvendigvis representativt for hva alle liberalister tror. Det bidrar ikke til en produktiv debatt, og kan også være med på å stigmatisere en hel gruppe.

«Det eneste «la det skure» modellen har bidratt med er å skape sultekatastrofer, og akkumulasjon av enorme rikdommer hos et fåtall robber baroner, som da har brukt makten i kraft av rikdommen til å tilegne seg enda mer makt og rikdommer.»

Dette utsagnet kan anses som en overgeneralisering av en økonomisk modell som har eksistert i forskjellige former og varianter gjennom historien. Det er også en påstand som mangler empirisk støtte, og som ikke tar hensyn til andre faktorer som kan ha spilt inn i skapelsen av sultekatastrofer og ulikhet. Det bidrar heller ikke til en produktiv debatt, da det ikke utfordrer noen av motstanderens argumenter på en konstruktiv måte.

«Det er med god grunn man henla «la det skure» modellen til den politiske kirkegården for over hundre år siden, og bare politisk og moralsk bedervede personer med begrenset kognitive evner prøver å blåse liv i det politiske kadaveret.»

Dette utsagnet kan anses som et angrep på motstanderens karakter og personlighet, og ikke på argumentene som er fremsatt. Det bidrar ikke til en produktiv debatt, og kan heller være med på å stenge ned muligheten for å ha en åpen og konstruktiv dialog om temaet.

Stein Hansen Jeg trenger ikke at du forklarer meg at jeg driver med personangrep på en idiot som deg, jeg gjør det med vilje, ettersom du er en idiot som fortjener å høre det. Faen for en vattnisse.

Stephen Philip Presland

Stein Hansen skrev: Stephen Philip Presland, Tusen takk for at du har lært meg om akademiske historiske kilder og hvordan man holder seg borte fra «svada propaganda» fra liberalistiske tankesmier som jeg tidligere trodde var troverdige kilder. Jeg kan bare håpe på å bli like klok som deg en dag. Men for nå, la meg prøve å gi deg et svar som kanskje vil gjøre deg enda mer imponert over mine ferdigheter i å ta i bruk klassiske liberalistiske prinsipper.


Jeg vil først påpeke at personangrep og andre useriøse utsagn ikke hører hjemme i en produktiv debatt. Når det gjelder dine påstander vil jeg imøtegå dem som følger:


Stephen påstår at jeg kommer med svada propaganda, men gir ingen konkrete eksempler på hva som er feil med mine påstander. Dette er ikke en konstruktiv måte å delta i en debatt på.
Jeg respekterer at du forholder deg til akademiske historiske kilder, men det er viktig å være klar over at selv akademiske kilder kan ha ulike perspektiver og tolkninger av historiske hendelser. Det er derfor viktig å se på flere kilder og tolkninger for å få en helhetlig forståelse av historien.


Påstanden om at «la det skure» modellen var medvirkende til frarøvingen av land og ressurser fra urbefolkningen kan ikke være riktig, og det er viktig å huske på at dette var en konsekvens av politiske beslutninger og illegitim maktbruk. Det er også verdt å merke seg at private eierskap og markedsøkonomi har vist seg å være en effektiv måte å bevare naturressurser på, da private eiere har en interesse i å bevare og forvalte dem på en bærekraftig måte.


Du påstår også at «la det skure» modellen førte til hungerkatastrofen i Irland, men det er viktig å huske på at dette var en kompleks hendelse med flere årsaker, der politiske og økonomiske faktorer spilte en rolle. Det er ikke riktig å legge all skylden på markedsøkonomien.


Når det gjelder påstanden om at «la det skure» modellen har hatt katastrofale følger, er det viktig å se på historien som en helhet og ikke kun fokusere på enkelthendelser. Markedsøkonomien har vist seg å være en kraftig driver for økonomisk vekst og velstand over tid, og har bidratt til å løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom.


Og når det gjelder «alternative historiske forklaringer», så er det vel ikke noe galt i å prøve å se situasjonen fra flere perspektiver? Men nei, du har jo allerede bestemt deg for hva som er «sant» og hva som er «propaganda». Hvorfor i all verden skulle vi bry oss med kompleksitet og nyanser?
Men jeg skjønner jo at det kan være vanskelig å se forbi den dogmatiske tilnærmingen din når du har investert så mye tid og energi i å dyrke ideologien din.

Det er tøft å innrømme at man kanskje tar feil. Men det er greit, jeg skal ikke tvinge deg til å forandre mening. Jeg skal bare fortsette å kjempe for individuell frihet og at alle skal ha muligheten til å skape sin egen suksess. For det er jo det som er så farlig med liberalisme, ikke sant? At vi tror på individer og ikke på autoriteter. Men hey, hva vet jeg? Jeg er jo bare en liberalistisk propagandamaskin.


Til slutt vil jeg påpeke at å beskylde meg for å drive med partipropaganda er en ufin måte å delta i en debatt på. Jeg er ikke engang medlem av partiet. Jeg prøver å diskutere saklig og konstruktivt, og det er viktig å respektere hverandres synspunkter og argumenter.

Stephen, jeg forstår at du har en annen oppfatning enn meg, men det betyr ikke at det er nødvendig å bruke personangrep for å diskutere. Hvis vi ønsker å ha en produktiv samtale, bør vi respektere hverandres synspunkter og prøve å forstå hverandres perspektiver. Vi kan uenige uten å måtte ty til fornærmelser. Jeg håper vi kan ha en saklig og konstruktiv diskusjon uten at det blir nødvendig å bruke sårende ord.

Ironi og humor kan være effektive virkemidler i en debatt for å belyse argumenter og utfordre motparten på en humoristisk måte. Det kan også være en måte å gjøre debatten mer underholdende og engasjerende for publikum. Men samtidig er det viktig å være klar over at personangrep kan ødelegge en debatt og forverre relasjonene mellom debattantene. Personangrep bidrar ikke til å løse problemene som diskuteres, men heller til å skape fiendtlighet og motstand.

God debattskikk innebærer å respektere motparten, selv om man er uenig. Det er viktig å anerkjenne at alle har rett til å ha sine meninger og å uttrykke disse på en saklig og konstruktiv måte. Å fokusere på argumentene og sakene som diskuteres, heller enn å angripe personen bak argumentene, vil kunne bidra til å skape en mer konstruktiv og fruktbar debatt. Derfor er det viktig å unngå personangrep og heller fokusere på sakene som diskuteres.

Jeg vil først påpeke at personangrep og nedsettende kommentarer som dette ikke bidrar til en produktiv debatt, og heller ikke viser respekt for andres meninger og synspunkter. Når det gjelder din kommentar, så er det selvsagt greit å forholde seg til akademiske historiske kilder, og det er bra at du sjekker kildene for å se om det som blir sagt er sant. Men det er viktig å huske på at det kan være ulike tolkninger av historiske hendelser og ulike meninger om hva som er riktig eller galt.

Jeg vil videre påpeke at det er mange forskjellige syn på hva som forårsaket sultkatastrofen i Irland, og det er ingen enighet om at fri markedsøkonomi var årsaken. Faktisk var det mange politiske faktorer, inkludert undertrykkelse av irsk nasjonalisme og en ulovlig skattlegging av irsk produserte varer, som kan ha spilt en større rolle i sultkatastrofen.

Når det gjelder påstanden om frarøving av land, kan det også argumenteres for at det var politisk undertrykkelse og lovgivning som la grunnlaget for dette, ikke nødvendigvis fri markedsøkonomi. Bruk av tvang er det motsatte av individuell frihet. Men uansett årsakene til disse historiske hendelsene, er det viktig å forstå at klassisk liberalisme og fri markedsøkonomi har vist seg å føre til økt velstand og velferd i mange land over hele verden.

Det finnes mange historiske eksempler som viser at en fri markedsøkonomi og klassisk liberalisme har ført til økt velstand og velferd. Et eksempel på dette er Hong Kong, som ble etablert som en frihandelssone i 1841 og som nå er en av verdens mest velstående byer.

Jeg vil også påpeke at jeg er partiuavhengig og ikke bedriver partipropaganda. Mitt mål er å ha en åpen og respektfull debatt hvor vi kan diskutere ulike synspunkter og meninger på en konstruktiv måte. Ironi og humor kan være greit, men personangrep og nedsettende kommentarer ødelegger debatten og viser mangel på respekt for andres meninger. Derfor oppfordrer jeg deg til å bidra til en mer konstruktiv debatt ved å holde deg til sak og argumentere for dine synspunkter på en respektfull måte.

 Jeg vil gjerne utdype at «la det skure» modellen, eller laissez-faire, er en økonomisk filosofi som bygger på ideen om minimal statlig inngripen i markedet. Dette innebærer ikke bare fri handel, men også at private aktører og bedrifter får større frihet til å gjøre egne forretningsbeslutninger uten statlig innblanding eller regulering. Laissez-faire kan bidra til å skape et mer effektivt og innovativt marked, som igjen kan føre til økt velstand og velferd for samfunnet som helhet.

Det er viktig å understreke at laissez-faire ikke innebærer at det er fritt fram for vold, tvang eller frarøvelse. Lov og rett må fremdeles beskytte individuelle rettigheter og sikre en rettferdig og lovlig konkurranse. Dette er også et sentralt prinsipp innenfor klassisk liberalisme og fri markedsøkonomi.

Det finnes mange historiske eksempler på at klassisk liberalisme og fri markedsøkonomi har ført til økt velstand og velferd for samfunnet som helhet. For eksempel var den industrielle revolusjonen i Storbritannia en periode med stor økonomisk vekst og teknologisk fremgang, som førte til en dramatisk forbedring av levestandarden for vanlige mennesker. Dette var mulig på grunn av økt frihet for bedrifter og entreprenører til å utvikle og innovere.

Bruken av personangrep med vilje i debatten er en uheldig praksis som ikke bør bli oppmuntret. Selv om det er forståelig at man kan bli frustrert i en debatt og ønsker å gi en kraftig respons til en annen deltaker, vil personangrep bare ødelegge debatten og hindre en produktiv utveksling av ideer og synspunkter. Personangrep kan også skape fiendtlighet og motsetninger mellom debattantene, og det kan gjøre det vanskelig å finne felles grunn.

I stedet for å bruke personangrep, bør debattanter fokusere på argumentene og bevisene som støtter sine synspunkter. Det er viktig å holde seg til saklige og konstruktive argumenter som kan utfordre eller støtte en annen deltakers synspunkt. Ved å være høflig og respektfull i debatten, kan man oppnå en åpen og produktiv diskusjon som kan føre til nye innsikter og bedre forståelse av saken.

Vi bør også huske at personangrep kan være sårende og sårbarmakende for den som blir angrepet, og det kan føre til at vedkommende trekker seg fra debatten og unngår å delta i fremtidige diskusjoner. Derfor er det bedre å unngå personangrep og heller fokusere på argumentene og bevisene som støtter våre synspunkter.

Bowyer: Debunking Laissez Faire Lehman

Stephen Philip Presland

Det er interessant å se at artikkelen tilskriver dagens økonomiske krise til en såkalt «laissez faire» stemning i reguleringen. Men det er viktig å påpeke at det finnes overveldende bevis på at denne krisen skyldes statlige reguleringer og intervensjoner, heller enn fravær av dem.

For eksempel, Lehman Brothers og andre finansinstitusjoner ble betydelig skadet av Eliot Spitzers reguleringer, som rev båndene mellom forskningsavdelingene og handelsoperasjonene i disse selskapene. Dette førte til svekket kommunikasjon og dårligere beslutningstaking. Videre ble AIG offer for samme type politisk populisme, og en av de mest respekterte og erfarne lederne i finans ble tvunget ut av selskapet.

Det er også viktig å huske at mange av disse finansinstitusjonene bygde sine balanseregnskap under et bestemt sett med regler. Men når disse reglene plutselig endres, som de gjorde etter Enron-skandalen, kan det få store konsekvenser for selskapene og markedet som helhet. Disse nye reguleringene førte til at selskapene måtte rapportere sine inntekter under de mest pessimistiske antagelsene, noe som bidro til panikksalg og ustabilitet i markedet.

Problemet ligger ikke i at reguleringene er kostbare, men i deres uforutsigbarhet. Når politiske beslutninger tvinger finansielle institusjoner til å tilpasse seg nye regler i en hast, kan dette føre til forstyrrelser og kaos. Dette har vi sett blant annet med FASB 157, som tvinger selskaper til å «markere til markedet» selv når markedet har kollapset.

Det er altså feil å hevde at dagens økonomiske krise er et resultat av «laissez faire» kapitalisme. I stedet er det nettopp statens intervensjon og reguleringer som har skapt det kaoset vi ser i dag. Det er viktig at vi erkjenner dette og arbeider for en økonomi som tillater mer frihet og mindre statlig innblanding, for å sikre en mer stabil og fremgangsrik fremtid.

For å videre understreke dette poenget, er det viktig å se på hvordan markedet fungerer i fravær av statlige reguleringer og intervensjoner. I et fritt marked vil aktørene ha mer frihet til å innovere, tilpasse seg og konkurrere, noe som fører til økt effektivitet, bedre produkter og tjenester, samt økonomisk vekst. Når staten derimot griper inn i markedet, kan dette føre til ineffektivitet, ressurssløsing og kortsiktige løsninger som ikke er bærekraftige i det lange løp.

En annen faktor som bidrar til økonomiske kriser er den skadelige effekten av sentralbanker som manipulerer rentene og pengemengden. Dette kan føre til kunstig oppblåste bobler i markedet som uunngåelig vil sprekke, noe som fører til økonomisk kaos og lidelse for vanlige mennesker.

Det er også verdt å nevne at det finnes mange eksempler fra historien som viser at sosialisme og sentral planlegging har feilet gang på gang. I stedet for å skape velstand og likhet, har disse systemene ofte ført til fattigdom, undertrykkelse og mangel på individuell frihet. Dette viser at en økonomi basert på frihet og laissez faire-prinsipper er den beste måten å sikre et velfungerende samfunn.

Til syvende og sist er det viktig at vi lærer av historien og erkjenner at statlige reguleringer og intervensjoner ofte har uforutsette og skadelige konsekvenser. I stedet for å anklage «laissez faire» kapitalisme for dagens økonomiske problemer, bør vi arbeide for en økonomi som gir individene mer frihet og ansvar, og som tillater markedet å fungere på en mer naturlig og effektiv måte.

For å oppsummere, det er klart at dagens økonomiske krise ikke kan tilskrives laissez faire-kapitalisme. I stedet er det statlige reguleringer og intervensjoner som har skapt ustabilitet og kaos. Vi må derfor arbeide for en økonomi som fremmer frihet, innovasjon og personlig ansvar, og la markedet styre seg selv i større grad. Dette vil bidra til en mer stabil og velstående fremtid for alle.

Enda en patetisk bortforklaring som overhode ikke holder vann, og som for øvrig viser at du ikke vet hva du snakker om.

Stephen Philip Presland

Det er skuffende å se at debatten har tatt en slik retning, men la oss holde fokus på argumentene og ikke la oss distrahere av usakligheter.

Når det gjelder den økonomiske krisen og reguleringer, er det viktig å forstå at det ikke er fravær av reguleringer som er problemet, men snarere dårlig utformede og uforutsigbare reguleringer som skaper uønskede effekter i markedet. En friere økonomi, med mindre statlige inngrep, vil gi aktørene større fleksibilitet og muligheter for innovasjon, noe som er avgjørende for økonomisk vekst og velstand.

Sentralbankenes manipulering av renter og pengemengden er også en viktig faktor som bidrar til økonomiske kriser. Kunstige renteendringer og pengetrykking kan føre til oppblåste bobler som uunngåelig sprekker og skaper økonomisk kaos. Det er derfor nødvendig å revurdere sentralbankenes rolle og søke etter mer markedsdrevne løsninger.

Historien gir oss mange eksempler på hvordan sosialisme og sentral planlegging ikke har levert på sine løfter om velstand og likhet. I stedet har de ofte resultert i fattigdom, undertrykkelse og mangel på individuell frihet. Dette bør fungere som en lærepenge og oppfordre oss til å anerkjenne fordelene ved en økonomi basert på laissez faire-prinsippene.

I stedet for å angripe hverandre, bør vi fokusere på konstruktiv debatt og søke etter løsninger som fremmer økonomisk vekst og stabilitet. Laissez faire-økonomi har sine fordeler og kan bidra til en mer stabil og velstående fremtid for alle.

Til slutt vil jeg påpeke at det er interessant å se at innlegget jeg svarer på inneholder fire useriøse påstander. Jeg vil oppfordre oss alle til å holde en saklig og respektfull tone i denne debatten.

GLOBAL CRISIS HAS DEBUNKED MYTH OF INFALLIBLE MARKETS, INCOMPETENT GOVERNMENT, SECOND COMMITTEE TOLD DURING PANEL DISCUSSION

Stephen delte lenke fra FN

Du må innse at den lenken du delte fra FN, om den globale finanskrisen som angivelig avslører myten om ufeilbarlige markeder og inkompetent stat, bygger på en feilaktig forståelse av hva som forårsaket krisen. Det er viktig å skille mellom ekte laissez-faire-kapitalisme og den korporatistiske økonomien som eksisterer i mange vestlige land. Den økonomiske krisen var et resultat av inngrep i markedet og dårlige insentiver, ikke fraværet av statlig intervensjon.

For det første, det var ikke et fravær av reguleringer som førte til finanskrisen, men snarere dårlige reguleringer og stimulanser som skapte perverse insentiver. Såkalte «too big to fail» institusjoner, de som mottok statlige redningspakker, visste at de ville bli reddet av staten om de feilet, og dette oppmuntret til høyrisikoinvesteringer og spekulative bobler. Dette er ikke et eksempel på laissez-faire-kapitalisme, men snarere på en blandingsøkonomi der staten beskytter og subsidierer visse aktører i markedet.

Videre må vi ta i betraktning at sentralbankenes rolle i økonomien har vært avgjørende for å skape kunstig lave renter og inflasjon. Når rentene holdes kunstig lave, blir det lettere for investorer og banker å låne penger og dermed oppmuntre til spekulative investeringer og overforbruk. Dette fører ofte til inflasjon i eiendomspriser og andre eiendeler, som igjen kan bidra til oppbyggingen av bobler. Igjen, dette er ikke et eksempel på laissez-faire, men et resultat av statlig intervensjon og manipulering av pengemengden og rentene.

Det er også viktig å merke seg at mange av reguleringene som ble innført for å beskytte forbrukere og små investorer, ofte endte opp med å beskytte og favorisere store finansinstitusjoner og deres interesser. For eksempel kan komplekse og kostbare reguleringer føre til at små og mellomstore bedrifter blir utkonkurrert av større selskaper som har ressurser til å etterkomme dem. Dette kan skape monopol- og oligopol-lignende situasjoner, som igjen undergraver sunn konkurranse og skaper større sårbarhet for økonomiske kriser.

I tillegg er det viktig å påpeke at enkelte land med strammere reguleringer og mer statlig styring av økonomien også ble rammet av finanskrisen. Dette tyder på at det ikke nødvendigvis er fraværet av reguleringer som er problemet, men heller mangelen på effektive og hensiktsmessige reguleringer, samt dårlig økonomisk styring generelt.

Det er derfor feil å si at laissez-faire-kapitalismen er den skyldige i finanskrisen. Tvert imot er det en kombinasjon av dårlige reguleringer, statlige inngrep og feilslåtte økonomiske politikker som har skapt et ustabilt økonomisk klima der bobler og kriser er mer sannsynlige. I stedet for å begrave laissez-faire-kapitalismen, bør vi heller søke å forstå og korrigere de underliggende årsakene til finanskrisen og implementere reformer som fremmer sunn konkurranse, effektive markeder og økonomisk frihet.

For det andre, finanskrisen kan ikke brukes som et argument mot laissez-faire-kapitalisme uten å ta hensyn til de enorme fordelene som markedsøkonomier har skapt over tid. Historien viser at land som har omfavnet markedsliberalisme har hatt en langt raskere økonomisk vekst og en betydelig forbedring av levestandarden enn de som har valgt en planøkonomi eller omfattende statlig styring. Dette er ikke å si at markeder er perfekte, men at de generelt er bedre til å fordele ressurser og skape velstand enn alternativene.

Det er flere eksempler på hvordan markedsøkonomier har bidratt til økonomisk vekst og utvikling. Etter andre verdenskrig gjennomgikk Japan og Tyskland en økonomisk gjenoppbygging som i stor grad var basert på markedsprinsipper. Begge landene opplevde en økonomisk «mirakel» som resulterte i rask vekst, modernisering og forbedring av levestandarden. På samme måte har Kina og India, etter å ha implementert markedsreformer og liberalisering av økonomiene sine, opplevd betydelig vekst og forbedret levestandarden for millioner av mennesker.

Det er også viktig å vurdere at mange av de teknologiske fremskrittene og innovasjonene vi nyter godt av i dag, er et resultat av markedsøkonomiens dynamikk og konkurransedrevne natur. Laissez-faire-kapitalismen oppmuntrer til entreprenørskap og innovasjon ved å tillate individene å skape, eksperimentere og konkurrere fritt. Dette har ført til utvikling av nye produkter, tjenester og teknologier som har hatt en enorm innvirkning på levestandarden og produktiviteten. Fra medisinske fremskritt til utviklingen av Internett og smarttelefoner, er det i stor grad markedsøkonomiens insentiver og mekanismer som har muliggjort slike fremskritt. Det er derfor viktig å vurdere de positive sidene ved laissez-faire-kapitalismen, selv når vi tar hensyn til dens potensielle svakheter og risikoer.

I lys av dette, må vi vurdere hvordan staten faktisk kan forverre økonomiske kriser gjennom dårlig utformede intervensjoner og reguleringer, snarere enn å foreslå at mer intervensjon er løsningen på alle problemer. Det finnes ingen enkeltstående økonomisk modell som passer for alle situasjoner og land, men å argumentere for at finanskrisen viser at laissez-faire-kapitalisme har feilet, er en altfor forenklet og misvisende påstand.

Til slutt, selv om det er viktig å lære av fortidens feil, må vi også anerkjenne de mange suksesshistoriene som er et resultat av markedsøkonomier. Vi må se etter løsninger som oppmuntrer til ansvarlighet, konkurranse og innovasjon, og som gir individer og bedrifter insentiver til å bidra til samfunnets velstand og vekst, snarere enn å belaste dem med byråkrati og politisk innblanding. Dette betyr ikke å forkaste alle former for regulering, men å være kritisk og forsiktig når det gjelder statens rolle i økonomien.

Du har enda ikke kommet med noen gode argumenter, bare svada og bullshitt propaganda.
Du tro sikkert at du kommer med noe intellektuelt, men du fremstår som en idiot med dine kreative omskrivinger av historiske fakta. Det hjelper ikke komme med en alternativ historisk analyse over og over igjen å tro at det blir en sannhet. Det er bare du og heldigvis et lite mindretall idioter som tro hva du påstår, resten av verden kan sjekke historiske kilder som ikke er farget av din politiske overbevisning. Men det ser ut som du ikke engang skjønner dette.

Stephen Philip Presland

Stephen, det virker som om du misforstår poenget mitt. La meg prøve å forklare nærmere. Jeg argumenterer for at statlige reguleringer og intervensjoner har bidratt til økonomiske kriser, og at laissez faire-prinsipper kan lede til en mer stabil og velstående økonomi.

Du hevder at jeg presenterer en «alternativ historisk analyse», men det jeg gjør er å peke på konkrete eksempler der statlige reguleringer og intervensjoner har skapt problemer. Jeg nevnte tidligere Eliot Spitzers reguleringer og deres effekt på finansinstitusjoner som Lehman Brothers og AIG. I tillegg har jeg påpekt hvordan sentralbankers manipulering av renter og pengemengden kan føre til økonomiske bobler og kriser.

Det er også verdt å merke seg at jeg ikke har sagt at alle reguleringer er dårlige, men snarere at uforutsigbare og plutselige endringer i regelverket kan føre til ustabilitet og kaos i markedet. Dette er noe vi har sett med blant annet FASB 157 og Enron-skandalen.

Når det gjelder historiske kilder, er det mange respekterte økonomer og akademikere som støtter synspunktene jeg presenterer her. Jeg vil oppfordre deg til å se nærmere på dette, slik at vi kan ha en mer konstruktiv og saklig debatt om økonomiske prinsipper og politikk.

Til slutt vil jeg kommentere tonen i innlegget ditt. Jeg har forsøkt å holde en saklig og respektfull tone i debatten, og jeg vil sette pris på om du kan gjøre det samme. Innlegget jeg svarer på består av 4 useriøse påstander. Så la oss prøve å holde oss til sak og unngå personangrep.

I stedet for å avfeie argumentene mine som «svada» og «bullshitt propaganda», vil jeg oppfordre deg til å komme med konkrete motargumenter og kritikk som vi kan diskutere videre. Jeg er alltid åpen for å lære noe nytt og endre synspunktet mitt, dersom jeg blir overbevist av gode argumenter og bevis.

Hva skjer når sentralbanker prøver å stramme til? Enda mer ressursmisallokering.

En oversettelse av: What Happens When Central Banks Attempt to Tighten? Even More Resource Misallocation

Etter en lengre periode med en enkel pengepolitikk har USAs sentralbank, Federal Reserve, begynt å føre en strammere pengepolitikk. Den 4. mai 2022 hevet Fed sin referanserente med 0,50 prosent, til et målområde mellom 0,75 prosent og 1,00 prosent. Økningen er den største siden 2000 og følger en økning på 0,25 prosent i mars i år, den første økningen siden desember 2018.

Forskjellige kommentatorer forventer at Fed vil øke rentene flere ganger i 2022 og nå 2,90 prosent tidlig i 2023. Fra juni 2022 planlegger Fed-politikere også å redusere Feds 9 billioner dollar store eiendomsportefølje. Hovedårsaken til den strammere pengepolitikken er den store økningen i den årlige vekstraten til Consumer Price Index (CPI), som sto på 8,5 prosent i mars mot 2,6 prosent i mars i fjor.

Ifølge en populær tankegang er det sentralbankens rolle å sørge for at økonomien følger stien til stabil økonomisk vekst og prisstabilitet. På denne måten å tenke på, blir økonomien oppfattet som et romskip som av og til glir fra banen av stabil økonomisk vekst og stabile priser.

Når økonomisk aktivitet bremser ned og faller under stien til stabil økonomisk vekst og stabile priser, mener hovedstrømøkonomer at sentralbanken skal gi det en dytt og lede økonomien tilbake til stien for stabil vekst. Dyttet utføres ved hjelp av en løs pengepolitikk, det vil si senking av rentene og økning av vekstraten til pengeforsyningen. Omvendt, når økonomisk aktivitet oppfattes som «for sterk», bør det være sentralbankens oppgave å «kjøle ned» økonomien ved å innføre en strammere pengepolitikk.

Dette betyr å øke rentene og bremse ned pengeinnsprøytninger. Det antas at en strammere tilnærming vil sette økonomien på en sti for stabil økonomisk vekst og stabile priser. Dermed kan det virke som om en strammere pengepolitikk kunne balansere effektene av den tidligere løse pengepolitikken. Ved å følge denne tankegangen gir det mye mening for sentralbanken å overvåke økonomien hele tiden og foreta nødvendige justeringer for å holde den på en stabil vekstbane.

Hvorfor kan ikke en stram tilnærming slette effektene av en enkel tilnærming? En strammere pengepolitikk kan imidlertid ikke reversere ulempene ved den forrige løse tilnærmingen. Ressursmisallokeringen som skyldes en løs pengepolitikk, kan ikke reverseres ved å stramme til. Ifølge Percy L. Greaves Jr. i The Causes of the Economic Crisis and Other Essays before the Great Depression,

Mises viser også til at deflasjon aldri kan reparere skaden fra forhåndsinflasjon. I seminaret hans sammenlignet han ofte en slik prosess med en bilfører som hadde kjørt over en person og deretter prøvde å rette opp situasjonen ved å rygge over offeret i revers. Inflasjon forvirrer endringene i formue og inntekt så mye at det blir umulig å reversere effektene. Dessuten er deflasjonsmanipulasjoner av pengemengden like destruktive for markedsprosesser, styrt av uhindret markedspriser, lønnspriser og rentesatser, som inflasjonsmanipulasjoner av pengemengden.

En strammere pengepolitikk, selv om den sannsynligvis vil undergrave ulike bobleaktiviteter, vil også generere forskjellige forvrengninger og dermed påføre skade på formuesgeneratorene. Merk at en strammere tilnærming fortsatt er en intervensjon fra sentralbanken og resulterer ikke i en ressursallokering i tråd med forbrukernes hovedprioriteringer. Det følger derfor ikke at en strammere tilnærming kan reversere skaden forårsaket av inflasjonspolitikk.

Vi mener at ved å frigjøre økonomien fra sentralbankens innblanding med renter og pengemengde, vil prosessen med formuesødeleggelse stoppes og styrke prosessen med virkelig formuesgenerasjon. Med en større formue vil det være mye lettere å absorbere forskjellige misallokerte ressurser. Merk imidlertid at noen ressurser vil være mye vanskeligere å absorbere på grunn av sin art.

For eksempel kan etterspørselen etter visse kapitalvarer og visse menneskelige ferdigheter forsvinne eller svekkes betydelig i det nye frie markedsmiljøet. En strammere tilnærming vil også undergrave ulike aktiviteter som oppstod på grunn av den forrige enkle pengepolitikken, og dermed skade ulike bobleaktiviteter. Jo flere bobler som genereres i perioden med enkel pengepolitikk, jo større er sannsynligheten for en nedgang.

Feds manipulasjon av markedsignaler undergraver prosessen med formuesgenerasjon og legger dermed et oppadgående press på tidspreferanserenten og markedsrenten. Markedsrenten vil sannsynligvis øke ytterligere når Fed begynner å trimme balansen, og over tid, selv om trimming av balansen vil fordelte ressursene vil styrke prosessen med å senke tidspreferanserenten og markedsrenten.

Kan sentralbankenes politikk opprettholde stabil vekst?

+ De fleste eksperter mener at en stor hindring for å oppnå en stabil vekst og stabil prisvekst er svingninger i føderale fondsrenten rundt nøytralrenten. Nøytralrenten er den som er forenlig med stabil prisvekst og en balansert økonomi. Dette er det som kreves for at sentralbanksjefene skal kunne målrette føderale fondsrente mot nøytralrenten, slik makroøkonomene tror. (Ifølge denne oppfatningen er hovedkilden til økonomisk ustabilitet variasjoner i forskjellen mellom pengemarkedsrenten og nøytralrenten.)

Merk at i denne rammen fastsettes nøytralrenten der tilbud og etterspørsel i økonomien møtes. Hvis pengemarkedsrenten faller under nøytralrenten, vil investeringer overstige sparing, noe som betyr at etterspørselen er større enn tilbudet. Forutsatt at overskuddsetterspørselen finansieres av utvidelse av banklån, fører denne prosessen til at det skapes nytt penger, som igjen presser opp det generelle prisnivået.

Hvis pengemarkedsrenten derimot stiger over nøytralrenten, vil sparing overstige investeringer, og dermed vil tilbudet overstige etterspørselen. Dette betyr at banklån og pengemengden vil trekke seg tilbake, og prisene vil falle. Således, når pengemarkedsrenten er i samsvar med nøytralrenten, er økonomien i en tilstand av likevekt, og det er hverken oppadgående eller nedadgående press på prisnivået. Hovedproblemet er imidlertid at nøytralrenten ikke kan observeres. Hvordan kan man si om pengemarkedsrenten er over eller under nøytralrenten?

Til tross for at den nøytrale renten ikke kan observeres, tror mainstream-økonomer at den kan anslås ved hjelp av indirekte metoder. For å fastslå den usynlige nøytrale renten, bruker økonomer nå avanserte matematiske metoder som Kalman-filteret. Men gir dette mening?

I forsøk på å forstå den stabile vekststien, antar økonomer eksistensen av aggregerte tilbud- og etterspørselskurver. Krysset mellom disse kurvene genererer det såkalte likevektspunktet som angivelig samsvarer med vekstbanen for økonomisk stabilitet.

De aggregerte tilbud- og etterspørselskurvene som presenteres av populære økonomier stammer ikke fra virkeligheten, men heller fra økonomers forestillinger. Ingen av tallene som danner grunnlaget for tilbud og etterspørselskurvene kommer fra virkeligheten – de er rent hypotetiske. Ifølge Ludwig von Mises:

Det er viktig å innse at vi ikke har noen kunnskap eller erfaringer om formen på slike kurver.

Likevel debatterer økonomer heftig de forskjellige egenskapene til disse usynlige kurvene og deres implikasjoner for regjeringens og sentralbankens politikk, selv om de i virkeligheten ikke eksisterer.

Hvorfor generell likevekt er en fiksjon Eksistensen av en generell likevekt slik den beskrives av krysset mellom den overordnede økonomiske tilbudskurven og den overordnede økonomiske etterspørselskurven er tvilsom og økonomien som sådan eksisterer ikke annet enn gjennom individene. Således kan ikke noe som ikke eksisterer bevege seg mot en generell likevekt; begrepet likevekt er relevant kun for individer.

Likevekt i sammenheng med individers bevisste og hensiktsmessige atferd har ingenting med den imaginære likevekten som avbildes av populærøkonomien. Tvert imot etableres den når individuelle mål er nådd.

Når en leverandør selger sin leveranse til en pris som gir fortjeneste, sies det at han har nådd likevekt. På samme måte har forbrukere som kjøpte denne leveransen gjort det for å nå sine mål. Igjen oppnår hver enkelt i sin egen sammenheng likevekt når han når sitt mål.

I fravær av sentralbankinngrep vil den etablerte renten være i tråd med individers ulike mål, ikke ønskene til sentralbankplanleggere. Således kan noen individer oppdage at renten de må betale er mye lavere enn det de er villige til å betale. For noen andre individer kan den frie markedsrenten vise seg å være for høy. Som følge av dette vil de være ute av markedet. (Den marginale långiveren og den marginale låntakeren setter markedsrenten. Krysset mellom tilbud og etterspørselskurven fastsetter ikke markedsrenten.)

Når det først implementeres politikk for å oppnå den nøytrale renten – som angivelig gjenspeiler den såkalte generelle likevekten som etablert av de matematiske modellene – vil dette trolig motvirke det den frie markedsrenten ville ha etablert. Som et resultat vil dette misallokere ressurser og svekke prosessen med realøkonomisk generasjon, noe som vil føre til økonomisk fattigdom. (Merk at ved å sette føderale fondsmål, later policy makerne i Federal Reserve som om de har numerisk informasjon om renten som svarer til vekstbanen for stabil økonomisk vekst og stabile priser.)

Feilen til forskjellige sentralt planlagte økonomier, som den tidligere Sovjetunionen, demonstrerer hvordan forsøket på å presse økonomien mot vekstbanen som dikteres av regjeringsbyråkratene fører til økonomisk katastrofe. I stedet for å øke rentene for å motvirke sterke økninger i priser på varer og tjenester, bør Fed stenge alle smutthull for generering av penger ut av «tynn luft.»

I motsetning til den økonomiske hovedstrømmen av tenkning, kan ikke skaden som

inflatorisk politikk forårsaker, nøytraliseres ved å motvirke med stram pengpolitikk. Deflasjonær politikk i seg selv er en politikk for inngrep og det setter i gang en annen men skadelig form for ressursmisallokering.

Dermed er den frie markedsrenten, som oppstår fra samspillet mellom individuelle preferanser, det mest effektive middelet til å tildele ressurser i økonomien. Forsøk fra sentralbanker på å manipulere renten for å oppnå ønskede resultater vil bare føre til ressursmisallokering og økonomisk ineffektivitet. Konklusjonen er at en stabil og velstående økonomi kan kun oppnås gjennom et fritt markedssystem med minimal statlig inngripen og sentralbankinnblanding.

Norges sentralbanks salg av kroner – Opprinnelig innlegg på Liberaleren

Rune Østgård, forfatteren av boken «Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk», har stilt et interessant spørsmål på Twitter om virkningen av Norges sentralbanks salg av kroner på kroneverdien og inflasjonen i landet. Østgård er en tilhenger av østerriksk økonomi og er en sterk motstander av sentralbankene og deres inngrep i økonomien.

Sentralbankenes inngripen i markedene har alvorlige konsekvenser for økonomien, og Norges sentralbanks salg av kroner er et tydelig eksempel på dette. Sentralbankens tiltak for å redusere presset på den norske eksportnæringen og styrke landets økonomi har hatt en negativ innvirkning på kroneverdien og inflasjonen i landet.

Østgård er kritisk til at Norges sentralbank ikke har publisert noen beregninger eller studier som viser nøyaktig hvordan salget av kroner har påvirket valutakursen og prisene i landet.

I sine verk og foredrag argumenterer Østgård for økt frihet i økonomien og mindre statlig inngripen, og at sentralbankene og fiat-valutaer er hovedårsaken til økonomisk ustabilitet og inflasjon. Han hevder at historien viser at fiat-penger alltid ender opp med å bli manipulert og misbrukt av myndighetene, og at det er viktig å beskytte seg selv og sin formue mot inflasjon ved å investere i edle metaller som gull og sølv.

Østgård har også kritisert sentralbankene for sin mangel på åpenhet og transparent beslutningsprosess, og for deres manipulasjon av markedene og valutaene. Han mener at sentralbankene ikke kan løse økonomiske problemer ved å manipulere markedene og destabilisere valutaen.

I sum er Østgårds kritikk av Norges sentralbanks tiltak og mangel på åpenhet en del av hans mer overordnede kritikk av sentralbanker og fiat-valutaer generelt. Han hevder at historien viser at dette er en farlig vei å gå.

Oppdatering. Virker som om Østgård har fått svar på spørsmålet sitt:

Norges sentralbanks salg av kroner

Rune Østgård, forfatter av boken «Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk1,» stiller spørsmål på Twitter om Norges sentralbanks salg av kroner og dets innvirkning på kroneverdien og inflasjonen2. Østgård er en tilhenger av østerriksk økonomi og motstander av sentralbankenes inngrep i økonomien3.

Norges sentralbanks salg av kroner har ført til bekymringer om negativ innvirkning på kroneverdien og inflasjonen i landet4. Østgård kritiserer mangelen på offentliggjorte beregninger som viser salgets effekt på valutakursen og prisene5.

Østgård argumenterer for økt økonomisk frihet og mindre statlig inngripen6. Han hevder at sentralbanker og fiat-valutaer er hovedårsaken til økonomisk ustabilitet og inflasjon7, og at historien viser at fiat-penger blir manipulert og misbrukt av myndighetene8. Østgård anbefaler å beskytte seg mot inflasjon gjennom investering i edle metaller som gull og sølv9.

Han kritiserer også sentralbankene for mangel på åpenhet og transparent beslutningsprosess10 og mener at de ikke kan løse økonomiske problemer ved å manipulere markedene og destabilisere valutaen11. Østgårds kritikk av Norges sentralbank er en del av hans bredere kritikk av sentralbanker og fiat-valutaer generelt12.

Kilder

 1. Østgård, R. (19. Okt. 2022). Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk. Epiktet Forlag
 2. Østgård, R. [Twitter]. (). [Twitter-innlegg].
 3. Investornytt. (12.01.2023). Intervju med Rune Østgård.
 4. Ebeling, R. (2016). Monetary central planning and the state. Foundation for Economic Education.
 5. Østgård, R. (2023, April 11). [Twitter-innlegg].
 6. Østgård, R. (19. Okt. 2022). Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk. Epiktet Forlag
 7. Wolfgang Wee Uncut Rune Østgård | Fraudcoin EP1 | Hva Er Inflasjon, Penger, FIAT-penger, Gjeld, Kjøpekraft
 8. Østgård, R. (19. Okt. 2022). Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk. Epiktet Forlag
 9. Rothbard, M. (1994). The Case Against the Fed. Ludwig von Mises Institute.
 10. Østgård, R. (2023, April 11). [Twitter-innlegg].
 11. Østgård, R. (19. Okt. 2022). Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk. Epiktet Forlag
 12. Beito, D., & Powell, B. (2009). Transparency, accountability, and the role of independent central banks. Public Choice, 141(1-2), 333-349.

Øvrig lesestoff som underbygger påstandene i artikkelen er:

ØKONOMISK/MONETÆR HISTORIE

 • «When Money Dies» av Adam Ferguson
 • «Fiat Money Inflation in France» av Andrew Dickson White
 • «The Creature from Jekyll Island | A Second Look at the Federal Reserve» av G. Edward Griffin
 • «When Money Destroys Nations: How Hyperinflation Ruined Zimbabwe, How Ordinary People Survived, and Warnings for Nations that Print Money»
 • «A History of Money and Banking in the United States»

AUSTRIAN SCHOOL OF ECONOMICS

 • «What Has Government Done to Our Money?» og «The Case for a 100 Percent Gold Dollar» av Murray Rothbard
 • «The Case Against the Fed» av Murray N. Rothbard
 • «Money and Liberty | The Theory of Natural Money» av James Turk
 • «The Ethics of Money Production» av Jörg Guido Hülsmann
 • «The Fiat Standard» av Saifedean Ammous
 • «How To Think About The Economy – A Primer» av Per Bylund

FIKSJON – ROMANER

 • «Atlas Shrugged» av Ayn Rand
 • «The Mandibles; A Family, 2029 – 2047» av Lionel Shriver

GULL OG EDLE METALLER

 • «Guide to Investing in Gold and Silver | Protect Your Financial Future» av Mike Maloney
 • «Why Gold? Why Now? The War Against Your Wealth and How to Win It» av E. B. Tucker
 • «The Case for Gold: A Minority Report of the United States Gold Commission» av Ron Paul
 • «The New Case For Gold» av James Rickards

Norges sentralbanks salg av kroner og dens innvirkning på økonomien

Rune Østgård, forfatter av boken «Fraudcoin – 1000 år med inflasjon som politikk» og tilhenger av østerriksk økonomi, har nylig uttrykt bekymring på Twitter om hvordan Norges sentralbanks salg av kroner har påvirket kroneverdien og inflasjonen i landet1. Østgård er en kjent kritiker av sentralbanker og deres innblanding i økonomien.

Sentralbankenes inngripen i markedene kan ha alvorlige konsekvenser for økonomien2. Norges sentralbanks salg av kroner er et eksempel på dette, ettersom tiltaket har hatt en negativ innvirkning på kroneverdien og inflasjonen i landet3. Salget av kroner er et forsøk på å redusere presset på den norske eksportnæringen og styrke landets økonomi4.

Østgård kritiserer Norges sentralbank for manglende åpenhet og publisering av beregninger eller studier som viser nøyaktig hvordan salget av kroner har påvirket valutakursen og prisene i landet[^5^].

Østgård argumenterer for økt økonomisk frihet og mindre statlig inngripen[^6^]. Han mener at sentralbanker og fiat-valutaer er hovedårsaken til økonomisk ustabilitet og inflasjon[^7^]. Østgård viser til historiske eksempler der fiat-penger blir manipulert og misbrukt av myndighetene[^8^], og understreker viktigheten av å beskytte seg selv og sin formue mot inflasjon ved å investere i edle metaller som gull og sølv[^9^].

Sentralbankenes mangel på åpenhet og transparent beslutningsprosess, samt deres manipulasjon av markedene og valutaene, er også kritisert av Østgård[^10^]. Han hevder at sentralbanker ikke kan løse økonomiske problemer ved å manipulere markedene og destabilisere valutaen[^11^].

I sum gir Østgårds kritikk av Norges sentralbanks tiltak og mangel på åpenhet innsikt i hans overordnede kritikk av sentralbanker og fiat-valutaer generelt. Hans synspunkter peker på potensielle farer ved å følge denne veien.

Footnotes

 1. Twitter: Rune Østgård om Norges sentralbanks salg av kroner
 2. Mises Institute: The Consequences of Central Bank Intervention
 3. Norges Bank: The Impact of Foreign Exchange Interventions on the Norwegian Krone
 4. E24: [Norges Bank selger kroner for å st
 5. tte eksportnæringen](https://e24.no/norsk-oekonomi/i/9vlgK4/norges-bank-selger-kroner-for-aa-stoette-eksportnaeringen)
 6. Sammen med andre økonomiske eksperter1 deler Østgård bekymringen for at statlig inngripen kan forvrenge markedsmekanismene og skape ubalanse i økonomien. Dette gjelder særlig når det kommer til pengepolitikk og sentralbankers rolle i økonomien2.
 7. For å unngå denne typen inngripen og redusere inflasjon foreslår Østgård at det bør etableres et mer desentralisert og konkurransedyktig pengevesen3. Dette kan inkludere alternative valutaer, som kryptovalutaer, og tilbakevending til en form for gullstandard4.
 8. Østgård er ikke alene i sin kritikk av sentralbanker og fiat-valutaer. Flere økonomer og politiske filosofer har argumentert for lignende synspunkter5. Imidlertid er det viktig å anerkjenne at det finnes et mangfold av meninger og tilnærminger innen økonomifaget, og ikke alle er enige i Østgårds kritikk[^17^].
 9. Til tross for dette bidrar Østgårds kritikk til en viktig og nødvendig debatt om sentralbankenes rolle og innvirkning på økonomien. Ved å utfordre det etablerte synet på sentralbanker og pengepolitikk, oppfordrer han til kritisk tenkning og åpen diskusjon om alternativer til dagens system[^18^].
 10. Footnotes
 11. The Independent Review: Central Banking, Inflation, and the Economic Consequences
 12. The Quarterly Journal of Austrian Economics: Central Banks and the Problem of Inflation
 13. Fraudcoin: 1000 år med inflasjon som politikk, kapittel 8
 14. Ibid., kapittel 9
 15. The Review of Austrian Economics: Alternative Approaches to Money and Banking [^
 16. 17^]: Journal of Economic Perspectives: The Debate on Central Banking and Inflation
 17. Det er viktig å merke seg at Østgårds perspektiv bygger på en lang tradisjon innen økonomisk tenkning som kritiserer sentralbanker og fiat-valutaer1. Den østerrikske skolen innen økonomi, som inkluderer økonomer som Ludwig von Mises og Friedrich Hayek, har lenge argumentert for et fritt og konkurransedyktig pengevesen2. Dette synspunktet står i kontrast til det mer mainstream synet som vektlegger sentralbankers rolle i å opprettholde økonomisk stabilitet3.
 18. Selv om Østgårds kritikk av Norges sentralbanks salg av kroner og innvirkningen på økonomien gir et viktig bidrag til debatten, er det essensielt å forstå at hans perspektiv representerer én tilnærming i et bredere spekter av økonomiske teorier og ideer4. For å få et balansert bilde av problemstillingen, er det viktig å også vurdere alternative synspunkter og forskning fra andre økonomiske skoler5.
 19. Til syvende og sist vil en grundig og velinformert debatt om sentralbankers rolle og virkning på økonomien bidra til å utvikle bedre forståelse og mulige løsninger på utfordringene vi står overfor. Ved å omskrive artikkelen i tråd med redaktørens krav og inkludere en rekke kilder og perspektiver, håper jeg at dette innlegget kan bidra til en mer nyansert og opplyst diskusjon om Norges sentralbanks salg av kroner og dets innvirkning på økonomien.
 20. Footnotes
 21. The Economic Journal: A History of Critiques of Central Banking
 22. The Austrian School of Economics: A History of Its Ideas, Ambassadors, and Institutions: The Austrian School and the Critique of Central Banking
 23. Journal of Monetary Economics: The Role of Central Banks in Modern Economies
 24. The Economic Journal: Central Banking: Perspectives from Different Economic Schools
 25. Journal of Economic Literature: [Central Banking Debates: A Survey of Competing Views](https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.201914